ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 10 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 一แก้ไข

𠀽, 𠀾, 𠀿, 𠁀, 𠤢, 𪜅, 𫠯, 𫠰, 𫠱, 𫠲, 𬻞, 𬻟, 𬻠, 𰀒, 𰀓, 𰀔, 𰀕

รากอักษรจีน 丨แก้ไข

, 𠁰, 𠁱, 𫡈, 𫡉, 𬻵, 𬻶, 𬻷, 𰀦, 𰀧

รากอักษรจีน 丶แก้ไข

𠂃, 𰀩

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

, 𠂹, 𠂺, 𠂻, 𠂼, 𠂽, 𠂾, 𪜎, 𪜏, 𫡜, 𬼌, 𬼍, 𬼎, 𬼏

รากอักษรจีน 乙แก้ไข

, 𠃸, 𠃹, 𠃺, 𠃻, 𤱡, 𪜖, 𪜗, 𫡪, 𫡫, 𫡬, 𬼬, 𬼭, 𰁉, 𰁊, 𰁋, 𫡮

รากอักษรจีน 二แก้ไข

𠄵, 𠄶, 𠄷, 𠄸, 𬽁

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

, 𠅖, 𠅘, 𠅙, 𠅚, 𠅛, 𠅜, 𠅝, 𫡻, 𬽑

รากอักษรจีน 人แก้ไข

𫢥, , , , , , , , , , , , , , , , , 俿, 倀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠉣, 𠉤, 𠉥, 𠉦, 𠉧, 𠉨, 𠉩, 𠉪, 𠉫, 𠉬, 𠉭, 𠉮, 𠉯, 𠉰, 𠉱, 𠉲, 𠉳, 𠉴, 𠉵, 𠉶, 𠉷, 𠉸, 𠉹, 𠉺, 𠉻, 𠉼, 𠉽, 𠉾, 𠉿, 𠊀, 𠊁, 𠊂, 𠊃, 𠊄, 𠊅, 𠊆, 𠊇, 𠊈, 𠊉, 𠊊, 𠊋, 𠊌, 𠊍, 𠊎, 𠊏, 𠊐, 𠊑, 𠊒, 𠊓, 𠊔, 𠊕, 𠊖, 𠊗, 𠊘, 𠊙, 𠊚, 𠊛, 𠊜, 𠊝, 𠊞, 𠊟, 𠊠, 𠊡, 𠊢, 𠊣, 𠊤, 𠊥, 𠊦, 𠋟, 𪝃, 𪝄, 𪝅, 𪝆, 𪝇, 𪝈, 𪝉, 𪝊, 𫝉, 𫢫, 𫢰, 𫢱, 𫢲, 𫢳, 𫢴, 𫢵, 𫢶, 𫢷, 𫢸, 𫢹, 𫢺, 𫢻, 𫢼, 𬾚, 𬾛, 𬾝, 𬾟, 𬾠, 𬾡, 𬾢, 𬾣, 𬾤, 𬾥, 𬾦, 𬾧, 𬾨, 𬾩, 𰂏, 𰂐, 𰂑, 𰂒, 𰂓, 𰂔, 𰂕, 𰂖, , , , , 𬾬, 𬾯

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

𭀤, , , , 𠒐, 𠒑, 𠒒, 𠒓, 𠒔, 𠒕, 𠒖, 𪞁, 𭀦, 𭀧

รากอักษรจีน 入แก้ไข

𠓭, 𠓮, 𠓯, 𠓰, 𪞇, 𫤩

รากอักษรจีน 八แก้ไข

, , 𠔙, 𠔚, 𠔛, 𫤯, 𭁐, 𰃢, 𰃣

รากอักษรจีน 冂แก้ไข

, , 𠕝, 𠕞, 𠕟, 𭁬, 𭁭, 𭁮, 𭁯, 𰃩, 𰃪

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

, , , , , , , 𠖌, 𠖍, 𠖎, 𠖏, 𠖐, 𠖑, 𠖒, 𪞒, 𭁵, 𭁶, 𭁷, 𭁸, 𭁹, 𭁻, 𰃱, 𭁿

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , 𠗘, 𠗙, 𠗚, 𠗛, 𠗜, 𠗝, 𠗞, 𠗟, 𠗠, 𠗡, 𠗢, 𠗣, 𠗤, 𪞢, 𪞣, 𪞤, 𪞥, 𫥏, 𫥐, 𭂑, 𭂒, 𭂓, 𭂔, 𭂕, 𰃿, 𰄀, 𰄁

รากอักษรจีน 几แก้ไข

𠙒, 𠙓, 𠙔, 𠙕, 𠙖, 𪞳, 𫥠, 𰄐

รากอักษรจีน 凵แก้ไข

𠚒, 𠚓, 𪞸, 𫥤, 𭂼, 𰄓, 𰄔

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

𭃥, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠜱, 𠜲, 𠜳, 𠜴, 𠜵, 𠜶, 𠜷, 𠜸, 𠜹, 𠜺, 𠜻, 𠜼, 𠜽, 𠜾, 𠜿, 𠝀, 𠝁, 𠝂, 𠝃, 𠝄, 𠝅, 𠝆, 𠝇, 𠝈, 𠝉, 𠝊, 𠝋, 𠝌, 𠝍, 𠝎, 𠝏, 𠝐, 𠝑, 𠝒, 𠝓, 𠝔, 𠝕, 𠝖, 𠝗, 𠝘, 𠝙, 𠝚, 𠝛, 𠝜, 𠝶, 𪟈, 𪟉, 𫦂, 𫦃, 𫦄, 𫦅, 𭃩, 𭃫, 𭃬, 𭃭, 𭃮, 𭃯, 𭃱, 𭃲, 𭃳, 𰄳, 𰄴, 𰄵, 𰄶, , 𭃵, 𭃾

รากอักษรจีน 力แก้ไข

, , , , , , , , , 𠡫, 𠡬, 𠡭, 𠡮, 𠡯, 𠡰, 𠡱, 𠡲, 𠡳, 𠡴, 𠡵, 𠡶, 𠡷, 𠡸, 𠡹, 𠡺, 𪟝, 𪟞, 𪟟, 𫦮, 𫦯, 𫦱, 𫦲, 𭄬, 𭄭, 𭄮, 𭄯, 𭄰, 𭄱, 𭄲, 𰅏, 𰅐, , 𭄳

รากอักษรจีน 勹แก้ไข

, 𠣤, 𠣥, 𠣦, 𠣧, 𠣨, 𠣩, 𠣪, 𠣫, 𠣬, 𠣭, 𫧂, 𫧃

รากอักษรจีน 匕แก้ไข

𠤞, 𠤟, 𠤠, 𠤡, 𭅓

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

, , , 𠥉, 𠥊, 𠥋, 𠥌, 𠥍, 𪟰, 𫧔, 𭅛, 𰅥, 𰅦

รากอักษรจีน 匸แก้ไข

𠥶, 𰅬,

รากอักษรจีน 十แก้ไข

𠦣, 𠦤, 𠦥, 𠦦, 𠦧, 𠦨, 𠦩, 𪟴, 𭅣, 𰅸, 𰅹

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

𠧳, 𠧴, 𠧵, 𠧶, 𠧷, 𠧹, 𪟿, 𫧰,

รากอักษรจีน 卤แก้ไข

𱊺

รากอักษรจีน 卩แก้ไข

𠨞, 𭅻, 𭅼,

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

, , , , , , , , 𠩧, 𠩨, 𠩩, 𠩪, 𠩫, 𠩬, 𠩭, 𠩮, 𠩯, 𠩰, 𠩱, 𠩲, 𠩳, 𠩴, 𠩵, 𠩶, 𠩷, 𪠋, 𪠌, 𪠍, 𪠎, 𫝖, 𫝗, 𫨋, 𭆆, 𭆇, 𭆈, 𰆛, 𰆜, 𰆝, 𰆞, 𰆟, 𭆋

รากอักษรจีน 厶แก้ไข

, 𠫹, 𠫺, 𠫻, 𠫼, 𪠝, 𫨪, 𭆞, 𭆟, 𭆠, 𭆡, 𭆢

รากอักษรจีน 又แก้ไข

, 𠭊, 𠭋, 𠭌, 𠭍, 𠭎, 𠭏, 𠭐, 𠭑, 𠭒, 𠭓, 𠭔, 𪠫, 𪠬, 𫨼, 𫨽, 𫨾, 𫨿, 𭆯, 𭆰, 𫩁, 𭆱

รากอักษรจีน 口แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠲬, 𠲭, 𠲮, 𠲯, 𠲰, 𠲱, 𠲲, 𠲳, 𠲴, 𠲵, 𠲶, 𠲷, 𠲸, 𠲹, 𠲺, 𠲻, 𠲼, 𠲽, 𠲾, 𠲿, 𠳀, 𠳁, 𠳂, 𠳃, 𠳄, 𠳅, 𠳆, 𠳇, 𠳈, 𠳉, 𠳊, 𠳋, 𠳌, 𠳍, 𠳎, 𠳏, 𠳐, 𠳑, 𠳒, 𠳓, 𠳔, 𠳕, 𠳖, 𠳗, 𠳘, 𠳙, 𠳚, 𠳛, 𠳜, 𠳝, 𠳞, 𠳟, 𠳠, 𠳡, 𠳢, 𠳣, 𠳤, 𠳦, 𠳧, 𠳨, 𠳩, 𠳪, 𠳬, 𠳭, 𠳮, 𠳯, 𠳰, 𠳱, 𠳲, 𠳳, 𠳴, 𠳵, 𠳶, 𠳷, 𠳸, 𠳹, 𠳺, 𠳻, 𠳼, 𠳽, 𠳾, 𠳿, 𠴀, 𠴁, 𠴂, 𠴃, 𠴄, 𠴅, 𠴆, 𠴇, 𠴈, 𠴉, 𠴊, 𠴋, 𠴌, 𠴍, 𠴎, 𠴏, 𠴐, 𠴑, 𠴒, 𠴓, 𠴔, 𠴕, 𠴖, 𠴗, 𠴘, 𠴙, 𠴚, 𠴛, 𠴜, 𠴝, 𠴞, 𠴟, 𠴠, 𠴡, 𠴢, 𠴣, 𠴤, 𠴥, 𪡄, 𪡅, 𪡆, 𪡇, 𪡈, 𪡉, 𪡊, 𪡋, 𪡌, 𪡍, 𪡎, 𫩽, 𫩾, 𫩿, 𫪁, 𫪂, 𫪃, 𫪄, 𫪅, 𫪆, 𫪇, 𫪈, 𫪉, 𫪊, 𫪋, 𫪌, 𫪍, 𫪎, 𫪏, 𫪐, 𫪑, 𭇵, 𭇶, 𭇷, 𭇸, 𭇹, 𭇺, 𭇽, 𭇾, 𭇿, 𭈀, 𭈁, 𭈂, 𭈃, 𭈄, 𭈅, 𭈆, 𭈇, 𭈈, 𭈉, 𭈊, 𭈋, 𰇤, 𰇥, 𰇦, 𰇧, 𰇨, 𰇩, 𰇪, 𰇫, 𰇬, 𰇭, 𰇮, 𰇯, 𰇰, , , , 𫪜, 𫪝, 𭈎, 𭈏, 𭈠, 𭈢, 𭈮

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

, , , , , , , 𡇠, 𡇡, 𡇢, 𡇣, 𡇤, 𡇥, 𡇦, 𡇧, 𡇨, 𡇩, 𡇪, 𡇫, 𡇬, 𡇭, 𡇮, 𡇯, 𪢫, 𫭉, 𫭊, 𭍠, 𭍡, 𭍢, 𭍣, 𭍤, 𭍦

รากอักษรจีน 土แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡋭, 𡋮, 𡋯, 𡋰, 𡋱, 𡋲, 𡋳, 𡋴, 𡋵, 𡋶, 𡋷, 𡋸, 𡋹, 𡋺, 𡋻, 𡋼, 𡋽, 𡋾, 𡋿, 𡌀, 𡌁, 𡌂, 𡌃, 𡌄, 𡌅, 𡌆, 𡌇, 𡌈, 𡌉, 𡌊, 𡌋, 𡌌, 𡌍, 𡌎, 𡌏, 𡌐, 𡌑, 𡌒, 𡌓, 𡌔, 𡌕, 𡌖, 𡌗, 𡌘, 𡌙, 𡌚, 𡌛, 𡌜, 𡌝, 𡌞, 𡌟, 𡌠, 𡌡, 𡌢, 𡌣, 𡌤, 𡌥, 𣑧, 𪣔, 𪣕, 𪣖, 𪣗, 𪣘, 𪣙, 𪣚, 𪣛, 𪣜, 𪣝, 𪣞, 𪣟, 𪣠, 𪣡, 𪣢, 𪣣, 𫭰, 𫭱, 𫭲, 𫭳, 𫭴, 𫭵, 𫭶, 𫭷, 𫭸, 𫭹, 𫭺, 𫭻, 𭎜, 𭎝, 𭎞, 𭎟, 𭎠, 𭎡, 𭎢, 𭎣, 𭎤, 𭎥, 𭎦, 𭎧, 𭎨, 𰉮, 𰉯, 𰉰, 𰉱, 𰉲, 𰉳, 𰉴, 𰉵, 𰉶, , 𫭼, 𭎱,

รากอักษรจีน 士แก้ไข

, 𡔣, 𡔤, 𡔥, 𡔦, 𡔧, 𡔨, 𡔩, 𪤲, 𰋉, 𭐓

รากอักษรจีน 夂แก้ไข

𡕚, 𭐞, 𰋎

รากอักษรจีน 夊แก้ไข

, , 𠀼, 𡕦, 𫯋, 𫯌, 𭐥, 𭐦

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

, 𠅗, 𡖒, 𡖓, 𡖔, 𡖕, 𡖖, 𡖗, 𡖘, 𡖙, 𡖚, 𡖛, 𡖜, 𢻈, 𪤺, 𫯎

รากอักษรจีน 大แก้ไข

, , , , 𡘝, 𡘞, 𡘟, 𡘠, 𡘡, 𡘢, 𡘣, 𡘤, 𡘥, 𡘦, 𡘧, 𡘨, 𡘩, 𡘪, 𡘫, 𡘬, 𡘭, 𡘮, 𡘯, 𡘰, 𡘱, 𡘲, 𡘳, 𪥐, 𪥑, 𪥒, 𫝤, 𫯦, 𫯧, 𭑏, 𭑐, 𭑑, 𭑒, 𰋢, 𰋣

รากอักษรจีน 女แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡜮, 𡜯, 𡜰, 𡜱, 𡜲, 𡜳, 𡜴, 𡜵, 𡜶, 𡜷, 𡜸, 𡜹, 𡜺, 𡜻, 𡜼, 𡜽, 𡜾, 𡜿, 𡝀, 𡝁, 𡝂, 𡝃, 𡝄, 𡝅, 𡝆, 𡝇, 𡝈, 𡝉, 𡝊, 𡝋, 𡝌, 𡝍, 𡝎, 𡝏, 𡝐, 𡝑, 𡝒, 𡝓, 𡝔, 𡝕, 𡝖, 𡝗, 𡝘, 𡝙, 𡝚, 𡝛, 𡝜, 𡝝, 𪥶, 𪥷, 𪥸, 𪥹, 𪥺, 𫝩, 𫝪, 𫝫, 𫰪, 𫰫, 𫰬, 𫰭, 𫰯, 𫰰, 𫰱, 𫰲, 𫰳, 𫰴, 𫰵, 𫰶, 𭑺, 𭑻, 𭑼, 𭑽, 𭑾, 𭑿, 𰌄, 𰌅, 娿, , , 𫰼

รากอักษรจีน 子แก้ไข

, , , , , 𡥨, 𡥩, 𡥪, 𡥫, 𡥬, 𡥭, 𢈲, 𨹴, 𫲦, 𭓃, 𭓄, 𭓅, 𭓇, 𰌨

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡨀, 𡨁, 𡨂, 𡨃, 𡨄, 𡨅, 𡨆, 𡨇, 𡨈, 𡨉, 𡨊, 𡨋, 𡨌, 𡨍, 𡨎, 𡨏, 𡨐, 𡨑, 𡨒, 𡨓, 𡨔, 𡨕, 𡨖, 𡨗, 𡨘, 𡨙, 𡨚, 𡨛, 𡨜, 𡨝, 𡨞, 𡨟, 𡨠, 𡨡, 𪧍, 𪧎, 𪧏, 𪧐, 𫳇, 𫳈, 𫳉, 𫳊, 𫳌, 𫳍, 𫳎, 𫳏, 𭓰, 𭓱, 𭓲, 𭓳, 𰌾, 𰌿, 𰍀, 𭓵

รากอักษรจีน 寸แก้ไข

𫴬, , , , , 𡬭, 𫴭, 𭔰, 𭔱, 𭔲

รากอักษรจีน 小แก้ไข

, 𡭴, 𡭵, 𡭶, 𡭷, 𡭸, 𡭹, 𡭺, 𡭻, 𡭼, 𪨁, 𪨂

รากอักษรจีน 尢แก้ไข

, 𡯨, 𡯩, 𡯪, 𡯫, 𡯬, 𡯭, 𡯮, 𡯯, 𡯰, 𡯱, 𡯲, 𰍯

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

, , , , , , , , , , 𡱢, 𡱣, 𡱤, 𡱥, 𡱦, 𡱧, 𡱨, 𡱩, 𡱪, 𡱫, 𡱬, 𡱭, 𡱮, 𡱯, 𡱰, 𡱱, 𡱲, 𡱳, 𡱴, 𡱵, 𡱶, 𡱷, 𡱸, 𡱹, 𪨏, 𪨐, 𫵞, 𫵟, 𭕞, 𭕟, 𰍸, 𰍹, 𰍺, 𰍻, , 𭕡

รากอักษรจีน 屮แก้ไข

𡴕, 𡴖, 𡴗, 𡴘, 𡴙, 𡴚, 𫵮

รากอักษรจีน 山แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 峿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡷕, 𡷖, 𡷗, 𡷘, 𡷙, 𡷚, 𡷛, 𡷜, 𡷝, 𡷞, 𡷟, 𡷠, 𡷡, 𡷢, 𡷣, 𡷤, 𡷥, 𡷦, 𡷧, 𡷨, 𡷩, 𡷪, 𡷫, 𡷬, 𡷭, 𡷮, 𡷯, 𡷰, 𡷱, 𡷲, 𡷳, 𡷴, 𡷵, 𡷶, 𡷷, 𡷸, 𡷹, 𡷺, 𡷻, 𡷼, 𡷽, 𡷾, 𡷿, 𡸀, 𡸁, 𡸂, 𡸃, 𡸄, 𡸅, 𡸆, 𡸇, 𡸈, 𡸉, 𡸊, 𡸋, 𡸌, 𡸍, 𡸎, 𡸏, 𡸐, 𦊤, 𪨵, 𪨶, 𪨷, 𪨸, 𪨹, 𪨺, 𫝵, 𫵼, 𫵽, 𫵾, 𫵿, 𫶀, 𭖠, 𭖡, 𭖢, 𭖣, 𭖤, 𭖥, 𭖦, 𭖧, 𭖨, 𰎟, 𰎠, 𰎡, 𰎢, 𰎣, 𰎤,

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

𠙗, 𡿼, 𡿽, 𫶨, 𭘁, 𫶩

รากอักษรจีน 工แก้ไข

, , 𢀡, 𢀢, 𫶮

รากอักษรจีน 己แก้ไข

, , 𢀼, 𢀽, 𢀾, 𢀿, 𫶶, 𰏏

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𢂱, 𢂲, 𢂳, 𢂴, 𢂵, 𢂶, 𢂷, 𢂸, 𢂹, 𢂺, 𢂻, 𢂼, 𢂽, 𢂾, 𢂿, 𢃀, 𢃁, 𢃂, 𢃃, 𢃄, 𢃅, 𢃆, 𢃇, 𢃈, 𢃉, 𢃊, 𢃋, 𢃌, 𪩳, 𭘟, 𭘠, 𭘡, 𭘢, 𭘣, 𰏙, 𭘧

รากอักษรจีน 干แก้ไข

𢆖, 𢆗, 𢆘, 𢆙, 𭙂, 𭙃, 𰏥, 𰏦

รากอักษรจีน 幺แก้ไข

𢇁, 𢇃, 𢇄, 𢇅, 𢇆

รากอักษรจีน 广แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𢈙, 𢈚, 𢈛, 𢈜, 𢈝, 𢈞, 𢈟, 𢈠, 𢈡, 𢈢, 𢈣, 𢈤, 𢈥, 𢈦, 𢈧, 𢈨, 𢈩, 𢈪, 𢈫, 𢈬, 𢈭, 𢈮, 𢈯, 𢈰, 𢈱, 𪪒, 𪪓, 𪪔, 𪪕, 𪪖, 𪪗, 𫷪, 𫷫, 𫷬, 𫷭, 𫷮, 𫷯, 𭙜, 𭙝, 𭙞, 𭙟, 𭙠, 𭙡, 𰏷, 𰏸, 𫷳

รากอักษรจีน 廴แก้ไข

𢌦, 𢌧, 𪪰, 𫸒

รากอักษรจีน 廾แก้ไข

, 𢍍, 𢍎, 𢍏, 𢍐, 𢍑, 𢍒, 𢍓, 𪪵, 𫸚, 𫸛, 𭚗, 𭚘, 𰐊, 𰐋

รากอักษรจีน 弋แก้ไข

𢎋, 𢎌, 𰐎, 𰐏, 𰐐

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

, , , , , , , 𢏤, 𢏥, 𢏦, 𢏧, 𢏨, 𢏩, 𢏪, 𢏫, 𢏬, 𢏭, 𪪾, 𫸳, 𫸴, 𫸵, 𫸶, 𭚱, 𭚲, 𭚳, 𭚴, 𭚵, 𰐗, 𰐘

รากอักษรจีน 彐แก้ไข

𢑛, 𢑜, 𢑝

รากอักษรจีน 彡แก้ไข

, , 𢒏, 𢒐, 𢒑, 𢒒, 𢒓, 𣥲, 𪫈, 𫹉, 𰐩, 𰐪

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

, , , , , , , , , 𢓪, 𢓫, 𢓬, 𢓭, 𢓮, 𢓯, 𢓰, 𢓱, 𢓲, 𢓳, 𢓴, 𢓵, 𢓶, 𢓷, 𢓸, 𢓹, 𢓺, 𢓻, 𢓼, 𢓽, 𢓾, 𢓿, 𢔀, 𪫍, 𪫎, 𫹔, 𭛪, 𭛫, 𭛬, 𭛭, 𰐮, 𰐯

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫺁, 𫺄, 𫺅, 𫺇, 𫺉, 𫺋, 𭜨, 𭜩, 𭜪, 𭜫, 𭜮, 𭜯, 𭜰, 𭜵, 𰑔, 𰑕, 𰑗, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢙱, 𢙲, 𢙳, 𢙴, 𢙵, 𢙶, 𢙷, 𢙸, 𢙹, 𢙺, 𢙻, 𢙼, 𢙽, 𢙾, 𢙿, 𢚀, 𢚁, 𢚂, 𢚃, 𢚄, 𢚅, 𢚆, 𢚇, 𢚈, 𢚉, 𢚊, 𢚋, 𢚌, 𢚍, 𢚎, 𢚏, 𢚐, 𢚑, 𢚒, 𢚓, 𢚔, 𢚕, 𢚖, 𢚗, 𢚘, 𢚙, 𢚚, 𢚛, 𢚜, 𢚝, 𢚞, 𢚟, 𢚠, 𢚡, 𢚢, 𢚣, 𢚤, 𢚥, 𢚦, 𢚧, 𢚨, 𢚩, 𢚪, 𢚫, 𢚬, 𢚭, 𢚮, 𢚯, 𢚰, 𢚱, 𢚲, 𢚳, 𢚴, 𢚵, 𢚶, 𢚷, 𢚸, 𢚹, 𢚺, 𢚻, 𢚼, 𢚽, 𢚾, 𢚿, 𪫵, 𪫶, 𪫷, 𪫸, 𪫹, 𪫺, 𪫻, 𪫼, 𪫽, 𪫾, 𫺌, 𫺎, 𫺏, 𫺒, 𫺓, 𭜸, 𭜻, 𭜼, 𭜽, 𭜾, 𭜿, 𭝀, 𭝂, 𭝃, 𭝄, 𭝅, 𭝈, 𭝋, 𰑝, 𰑞, 𰑠, 𰑤, 𰑥, 𰑦, 𫺘

รากอักษรจีน 戈แก้ไข

, , , , 𢦷, 𢦸, 𢦹, 𢦺, 𢦻, 𢦼, 𢦽, 𢦾, 𪭍, 𪭎, 𫻭, 𫻮, 𫻯, 𫻰, 𫻱, 𰒩

รากอักษรจีน 戶แก้ไข

𭠅, , , , , 𢩅, 𢩆, 𢩇, 𢩈, 𢩉, 𢩊, 𢩋, 𢩌, 𫼋, 𫼌

รากอักษรจีน 手แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𭠧, 𭠫, 𭠰, 𭠲, 𰓙, 𰓚, 𰓛, 𰓦, 𰓪, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢬯, 𢬰, 𢬱, 𢬲, 𢬳, 𢬴, 𢬵, 𢬶, 𢬷, 𢬸, 𢬹, 𢬺, 𢬻, 𢬼, 𢬽, 𢬾, 𢬿, 𢭀, 𢭁, 𢭂, 𢭃, 𢭄, 𢭅, 𢭆, 𢭇, 𢭈, 𢭉, 𢭊, 𢭋, 𢭌, 𢭍, 𢭎, 𢭏, 𢭐, 𢭑, 𢭒, 𢭓, 𢭔, 𢭕, 𢭖, 𢭗, 𢭘, 𢭙, 𢭚, 𢭛, 𢭜, 𢭝, 𢭞, 𢭟, 𢭠, 𢭡, 𢭢, 𢭣, 𢭤, 𢭥, 𢭦, 𢭧, 𢭨, 𢭩, 𢭪, 𢭫, 𢭬, 𢭭, 𢭮, 𢭯, 𢭰, 𢭱, 𢭲, 𢭳, 𢭴, 𢭵, 𢭶, 𢭷, 𢭸, 𢭹, 𢭺, 𢭻, 𢭼, 𢭽, 𢭾, 𢭿, 𢮀, 𪭴, 𪭵, 𪭶, 𪭷, 𪭸, 𪭹, 𪭺, 𪭻, 𪭼, 𪭽, 𪭾, 𪭿, 𪮀, 𫼱, 𫼲, 𫼵, 𫼶, 𫼸, 𫼹, 𫼺, 𫼻, 𫼽, 𫽀, 𭠵, 𭠶, 𭠷, 𭠼, 𭠽, 𭠾, 𭠿, 𭡀, 𭡁, 𭡂, 𭡃, 𭡄, 𭡅, 𭡆, 𭡈, 𰓫, 𰓬, 𰓭, 𰓮, 𰓱, 𰓳, 𰓴, 𰓷, 𰓸, 𰓹, 𫽁, 𫽈, 𭡕,

รากอักษรจีน 支แก้ไข

, , 𢻁, 𢻂, 𢻃, 𢻄, 𢻅, 𢻆, 𢻇, 𢻉, 𰕁

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

, , , , , , , , , , 𢼛, 𢼜, 𢼝, 𢼞, 𢼟, 𢼠, 𢼡, 𢼢, 𢼣, 𢼤, 𢼥, 𢼦, 𢼧, 𢼨, 𢼩, 𢼪, 𢼫, 𢼬, 𢼭, 𢼮, 𢼯, 𢼰, 𢼱, 𢼲, 𢼳, 𢼴, 𢼵, 𢼶, 𢼷, 𢼸, 𣁋, 𪯋, 𪯌, 𫾪, 𫾫, 𫾬, 𫾭, 𫾮, 𫾯, 𫾰, 𭣪, 𭣫, 𭣬, 𭣭, 𭣮, 𭣯, 𭣰, 𭣱, 𰕈,

รากอักษรจีน 文แก้ไข

, , , 𣁊, 𣁌, 𣁍, 𪯤, 𫿰

รากอักษรจีน 斗แก้ไข

, , , 𣁳, 𣁴, 𣁵, 𣁶, 𪯬, 𫿳

รากอักษรจีน 斤แก้ไข

, 㪿, 𣂛, 𣂜, 𣂝, 𫿹

รากอักษรจีน 方แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𣃦, 𣃧, 𣃨, 𣃩, 𣃪, 𣃫, 𣃬, 𣃭, 𣃮, 𣃯, 𣃰, 𣃱, 𣃲, 𪯵, 𪯶, 𪯷, 𬀁, 𬀂, 𬀃, 𬀄, 𬀅, 𬀆, 𭤵, 𭤶, 𭤷, 𭤸, 𭤹, 𰕨

รากอักษรจีน 无แก้ไข

𣄱, 𣄲, 𣄳

รากอักษรจีน 日แก้ไข

𭥢, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣆒, 𣆓, 𣆔, 𣆕, 𣆖, 𣆗, 𣆘, 𣆙, 𣆚, 𣆛, 𣆜, 𣆝, 𣆞, 𣆟, 𣆠, 𣆡, 𣆢, 𣆣, 𣆤, 𣆥, 𣆦, 𣆧, 𣆨, 𣆩, 𣆪, 𣆫, 𣆬, 𣆭, 𣆮, 𣆯, 𣆰, 𣆱, 𪰙, 𪰚, 𪰛, 𪰜, 𪰝, 𪰞, 𪰟, 𪰠, 𪰡, 𪰢, 𪰣, 𪰤, 𫞄, 𬀯, 𬀰, 𬀱, 𬀲, 𬀳, 𬀴, 𭥮, 𭥯, 𭥰, 𭥱, 𭥲, 𭥳, 𭥴, 𭥵, 𭥶, 𭥷, 𭥸, 𭥹, 𭥺, 𭥻, 𭥼, 𭥽, 𭥾, 𭦀, 𭦁, 𭦂, 𭦃, 𰕿, 𰖀, 𰖁, 𰖂, 𰖃, 𰖄, 𰖅, 𰖆, , , 𭦆, 𭦇, 𭦋, 𭦓

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

, , 𣌭, 𣌮, 𣌯, 𣌰, 𣌱, 𣌲, 𣌳, 𣌴, 𣌵, 𣌶, 𬁢, 𭨛, 𭨜,

รากอักษรจีน 月แก้ไข

, , , , , , 𣍭, 𣍮, 𪱞, 𫞅, 𬁺, 𬁻, 𬁼, 𭨲, 𭨳, 𰗆, 𰗇,

รากอักษรจีน 木แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣐵, 𣐶, 𣐷, 𣐸, 𣐹, 𣐺, 𣐻, 𣐼, 𣐽, 𣐾, 𣐿, 𣑀, 𣑁, 𣑂, 𣑃, 𣑄, 𣑅, 𣑆, 𣑇, 𣑈, 𣑉, 𣑊, 𣑋, 𣑌, 𣑍, 𣑎, 𣑏, 𣑐, 𣑑, 𣑒, 𣑓, 𣑔, 𣑕, 𣑖, 𣑗, 𣑘, 𣑙, 𣑚, 𣑛, 𣑜, 𣑝, 𣑞, 𣑟, 𣑠, 𣑡, 𣑢, 𣑣, 𣑤, 𣑥, 𣑦, 𣑨, 𣑩, 𣑪, 𣑫, 𣑬, 𣑭, 𣑮, 𣑯, 𣑰, 𣑱, 𣑲, 𣑳, 𣑴, 𣑵, 𣑶, 𣑷, 𣑸, 𣑹, 𣑺, 𣑻, 𣑼, 𣑽, 𣑾, 𪲃, 𪲄, 𪲅, 𪲆, 𪲇, 𪲈, 𪲉, 𪲊, 𪲋, 𪲌, 𪲍, 𪲎, 𪲏, 𫞉, 𫞊, 𬂧, 𬂨, 𬂩, 𬂪, 𬂫, 𬂬, 𬂭, 𬂮, 𬂯, 𬂰, 𬂱, 𭩳, 𭩴, 𭩵, 𭩶, 𭩷, 𭩸, 𭩹, 𭩺, 𭩻, 𭩼, 𭩽, 𭩾, 𭩿, 𭪀, 𭪁, 𭪂, 𰗜, 𰗝, 𰗞, 𰗟, 𰗠, 𰗡, 𰗢, 𰗣, 𰗤, 𰗥, 𰗦, , , , , , , 𬂵, 𬂹, 𭪆,

รากอักษรจีน 欠แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𣢧, 𣢨, 𣢩, 𣢪, 𣢫, 𣢬, 𣢭, 𣢮, 𣢯, 𣢰, 𣢱, 𣢲, 𣢳, 𣢴, 𣢵, 𣢶, 𣢷, 𣢸, 𣢹, 𬅢, 𬅣, 𭭇, 𭭈, 𭭉, 𭭊, 𭭋,

รากอักษรจีน 止แก้ไข

, , 𣥦, 𣥧, 𣥨, 𣥩, 𣥪, 𣥫, 𣥬, 𣥭, 𣥮, 𣥯, 𣥰, 𣥱, 𪴶, 𬅼, 𬅽, 𭭡, 𰙤, 𰙥, 𰙦, 𰙧, 𰙨, 𰙩

รากอักษรจีน 歹แก้ไข

, , , , , 𣧲, 𣧳, 𣧴, 𣧵, 𣧶, 𣧷, 𣧸, 𣧹, 𣧺, 𣧻, 𣧼, 𣧽, 𣧾, 𣧿, 𣨀, 𣨁, 𣨂, 𣨃, 𣨄, 𪵂, 𪵃, 𬆓, 𬆔, 𬆕, 𭮉, 𭮊, 𭮋, 𭮌, 𭮍, 𭮎, 𭮏, 𭮐, 𭮑, 𰙽, 𰙾

รากอักษรจีน 殳แก้ไข

, , 㱿, 𣪈, 𣪉, 𣪊, 𪵈, 𪵉, 𬆣, 𬆤, 𭮩, 𭮪, 𭮫, 𭮬, 𭮭,

รากอักษรจีน 毋แก้ไข

𣫴

รากอักษรจีน 比แก้ไข

, 𣬈, 𣬉, 𣬊, 𭯋, 𭯌, 𭯍, 𭯎

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

, , , , , , , , , , 𣭜, 𣭝, 𣭞, 𣭟, 𣭠, 𣭡, 𣭢, 𣭣, 𣭤, 𣭥, 𣭦, 𣭧, 𣭨, 𣭩, 𣭪, 𣭫, 𣭬, 𣭭, 𣭮, 𣭯, 𣭰, 𪵛, 𪵜, 𭯘, 𰚖, 𰚗

รากอักษรจีน 氏แก้ไข

, 𬇍, 𰚹

รากอักษรจีน 气แก้ไข

, , , , , , , 𣱡, 𬇑, 𰛀, 𰛁

รากอักษรจีน 水แก้ไข

, 𰛖, , , , , 𬇦, 𰛣, 𰛪, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 浿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣴞, 𣴟, 𣴠, 𣴡, 𣴢, 𣴣, 𣴤, 𣴥, 𣴦, 𣴧, 𣴨, 𣴩, 𣴪, 𣴫, 𣴬, 𣴭, 𣴮, 𣴯, 𣴰, 𣴱, 𣴲, 𣴳, 𣴴, 𣴵, 𣴶, 𣴷, 𣴸, 𣴹, 𣴺, 𣴻, 𣴼, 𣴽, 𣴾, 𣴿, 𣵀, 𣵁, 𣵂, 𣵃, 𣵄, 𣵅, 𣵆, 𣵇, 𣵈, 𣵉, 𣵊, 𣵋, 𣵌, 𣵍, 𣵎, 𣵏, 𣵐, 𣵑, 𣵒, 𣵓, 𣵔, 𣵕, 𣵖, 𣵗, 𣵘, 𣵙, 𣵚, 𣵛, 𣵜, 𣵝, 𣵞, 𣵟, 𣵠, 𣵡, 𣵢, 𣵣, 𣵤, 𣵥, 𣵦, 𣵧, 𣵨, 𣵩, 𣵪, 𣵫, 𣵬, 𣵭, 𣵮, 𣵯, 𣵰, 𣵱, 𣵲, 𣵳, 𣵴, 𣵵, 𣵶, 𣷚, 𪵾, 𪵿, 𪶀, 𪶁, 𪶂, 𪶃, 𪶄, 𪶅, 𪶆, 𪶇, 𪶈, 𪶉, 𪶊, 𪶋, 𫞗, 𬇧, 𬇨, 𬇩, 𬇪, 𬇫, 𬇬, 𬇭, 𬇮, 𬇯, 𬇰, 𬇱, 𬇲, 𬇳, 𬇴, 𭰗, 𭰘, 𭰙, 𭰚, 𭰛, 𭰝, 𭰞, 𭰟, 𭰠, 𭰡, 𭰢, 𭰤, 𭰥, 𭰦, 𭰧, 𰛫, 𰛬, 𰛭, 𰛮, 𰛯, 𰛰, 𰛱, 𰛲, 𰛳, 𰛴, 𰛵, 𰛶, 𰛷, 𰛸, 𰛹, 𰛺, 𰛻, , , , 𭰨, 𭰯, 𭰳

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤇯, 𤇰, 𤇱, 𤇲, 𤇳, 𤇴, 𤇵, 𤇶, 𤇷, 𤇸, 𤇹, 𤇺, 𤇻, 𤇼, 𤇽, 𤇾, 𤇿, 𤈀, 𤈁, 𤈂, 𤈃, 𤈄, 𤈅, 𤈆, 𤈇, 𤈈, 𤈉, 𤈊, 𤈋, 𤈌, 𤈍, 𤈎, 𤈏, 𤈐, 𤈑, 𤈒, 𤈓, 𤈔, 𤈕, 𤈖, 𤈗, 𤈘, 𤈙, 𤈚, 𤈛, 𤈜, 𤈝, 𤈞, 𤈟, 𤈠, 𤈡, 𤈢, 𤈣, 𤈤, 𪸣, 𪸤, 𪸥, 𪸦, 𪸧, 𪸨, 𪸩, 𪸪, 𫞟, 𬊃, 𬊄, 𬊅, 𬊆, 𬊇, 𬊈, 𭴛, 𭴜, 𭴝, 𭴞, 𭴟, 𭴠, 𭴡, 𭴢, 𭴣, 𭴥, 𰞈, 𰞉, 𰞊, 𰞋, 𰞌, 𰞍, 𰞎, 𰞏, 𰞐, 𰞑, 𰞒, 𰞓, 𰞔, 𰞕, 𰞖, 𰞗, 𰞘, 𰞙, 𰞚, 𰞛, 𰞜, 𰞝, 𰞞, , , , , 𬊉

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

, 𤔌, 𤔍, 𤔎, 𤔏, 𬋧, 𬋨, 𭶬, 𭶭, 𭶮, 𭶯, 𰟾, 𰟿

รากอักษรจีน 父แก้ไข

, , 𤕓, 𤕔, 𪺛, 𰠌

รากอักษรจีน 爻แก้ไข

𤕠, 𤕡

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

, 𤕶, 𤕷, 𤕸, 𤕹, 𤕺, 𭷄, 𭷅, 𰠒

รากอักษรจีน 片แก้ไข

, , , 𤖺, 𤖻, 𤖼, 𤖽, 𤖾, 𤖿, 𪺢

รากอักษรจีน 牙แก้ไข

, 𤘈, 𤘉, 𬌗, 𭷑, 𰠢, 𰠣

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

, , , , , , , , , 𤙑, 𤙒, 𤙓, 𤙔, 𤙕, 𤙖, 𤙗, 𤙘, 𤙙, 𤙚, 𪺬, 𪺭, 𪺮, 𬌞, 𬌟, 𭷞, 𭷟, 𰠴

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

𬌰, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤞙, 𤞚, 𤞛, 𤞜, 𤞝, 𤞞, 𤞟, 𤞠, 𤞡, 𤞢, 𤞤, 𤞥, 𤞦, 𤞧, 𤞨, 𤞩, 𤞪, 𤞫, 𤞬, 𤞭, 𤞮, 𤞯, 𤞰, 𤞱, 𤞲, 𤞳, 𤞴, 𤞵, 𤞶, 𤞷, 𤞸, 𤞹, 𤞺, 𤞻, 𤞼, 𤞽, 𤞾, 𤞿, 𤟀, 𤟁, 𤟂, 𪺼, 𪺽, 𬌲, 𬌴, 𭸊, 𭸌, 𭸍, 𭸎, 𭸏, 𭸐, 𭸑, 𰡎, 𰡏, 𰡐, 𰡑, 𰡒, , 𬌵

รากอักษรจีน 玄แก้ไข

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

, , , 𭸼, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㺿, , , , , , , , , , 𠴦, 𤤵, 𤤶, 𤤷, 𤤸, 𤤹, 𤤺, 𤤻, 𤤼, 𤤽, 𤤾, 𤤿, 𤥀, 𤥁, 𤥂, 𤥃, 𤥄, 𤥅, 𤥆, 𤥇, 𤥈, 𤥉, 𤥊, 𤥋, 𤥌, 𤥍, 𤥎, 𤥏, 𤥐, 𤥑, 𤥒, 𤥓, 𤥔, 𤥕, 𪻗, 𪻘, 𪻙, 𪻚, 𪻛, 𪻜, 𪻝, 𪻞, 𪻟, 𫞦, 𬍣, 𬍤, 𭹄, 𭹆, 𭹇, 𭹈, 𭹉, 𭹋, 𰡷, 𰡸, 𰡹, 𰡺, 𰡻, 𰡼, , , ,

รากอักษรจีน 瓜แก้ไข

, , , , 𤫰, 𤫱, 𤫲, 𤫳, 𤫴, 𬎢, 𭺘, 𰢜

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

, , , , , 𤬳, 𤬴, 𤬵, 𤬶, 𤬷, 𤬸, 𤬹, 𤬺, 𤬻, 𤬼, 𤬽, 𪼹, , , 𬎨, 𬎪, 𬎫, 𭺞, 𭺟, 𭺠, 𭺡

รากอักษรจีน 甘แก้ไข

, 𤯅

รากอักษรจีน 生แก้ไข

, 𤯟, 𭺴, 𰢬

รากอักษรจีน 用แก้ไข

𠳫, 𤰇, 𰢱, 𰢲

รากอักษรจีน 田แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , 𤱌, 𤱍, 𤱎, 𤱏, 𤱐, 𤱑, 𤱒, 𤱓, 𤱔, 𤱕, 𤱖, 𤱗, 𤱘, 𤱙, 𤱚, 𤱛, 𤱜, 𤱝, 𤱞, 𤱟, 𤱠, 𤱢, 𤱣, 𤱤, 𪽍, 𪽎, 𪽏, 𪽐, 𬏂, 𬏃, 𭻇, 𭻈, 𭻉, 𭻊, 𭻋, 𰢿, 𰣀, 𰣁, 𰣂, 𰣃, 𰣄, 𰣅,

รากอักษรจีน 疋แก้ไข

, 𤴗, 𭼀

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㽿, , , , , , , , , , , 𤵗, 𤵘, 𤵙, 𤵚, 𤵛, 𤵜, 𤵝, 𤵞, 𤵟, 𤵠, 𤵡, 𤵢, 𤵣, 𤵤, 𤵥, 𤵦, 𤵧, 𤵨, 𤵩, 𤵪, 𤵫, 𤵬, 𤵭, 𤵮, 𤵯, 𤵰, 𤵱, 𤵲, 𤵳, 𤵴, 𤵵, 𤵶, 𪽬, 𪽭, 𪽮, 𫞬, 𬏡, 𬏢, 𬏣, 𬏤, 𬏥, 𬏦, 𭼈, 𭼉, 𰣩, 𰣪

รากอักษรจีน 癶แก้ไข

𤼩, 𤼪, 𤼫, 𰤏

รากอักษรจีน 白แก้ไข

, , , , , 𤽘, 𤽙, 𤽚, 𤽛, 𤽜, 𤽝, 𤽞, 𤽟, 𤽠, 𤽡, 𤽢, 𤽣, 𤽤, 𪽽, 𫞮, 𬐇, 𭽎, 𭽏, 𭽐, 𭽑, 𭽒, 𭽓, 𰤕

รากอักษรจีน 皮แก้ไข

, , , , 𤿕, 𤿖, 𤿗, 𤿘, 𤿙, 𤿚, 𤿛, 𤿜, 𤿝, 𤿞, 𬐓, 𬐔, 𭽣, 𭽤, 𰤟, 𰤠, 𰤡, 𰤢

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

, , , , , , , , , , 㿿, 䀀, 𥁎, 𥁏, 𥁐, 𥁑, 𥁒, 𥁓, 𥁔, 𥁕, 𥁖, 𥁗, 𥁘, 𥁙, 𥁚, 𥁛, 𥁜, 𥁝, 𥁫, 𪾌, 𪾍, 𬐚, 𬐛, 𭽽, 𭽾, 𭽿, 𰤶, 𰤷, 𰤸, 𰤹

รากอักษรจีน 目แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥄱, 𥄲, 𥄳, 𥄴, 𥄵, 𥄶, 𥄷, 𥄸, 𥄹, 𥄺, 𥄻, 𥄼, 𥄽, 𥄾, 𥄿, 𥅀, 𥅁, 𥅂, 𥅃, 𥅄, 𥅅, 𥅆, 𥅇, 𥅈, 𥅉, 𥅊, 𥅋, 𥅌, 𥅍, 𥅎, 𥅏, 𥅐, 𥅑, 𥅒, 𥅓, 𥅔, 𥅕, 𥅖, 𥅗, 𥅘, 𥅙, 𪾤, 𪾥, 𪾦, 𪾧, 𫞲, 𬑈, 𬑉, 𬑊, 𬑋, 𬑌, 𬑍, 𬑎, 𬑏, 𭾦, 𭾧, 𭾨, 𭾩, 𭾪, 𰥕, 𰥖, 𰥗, 𰥘, 𰥙, 𰥚, 𰥛, 𰥜

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

, 𥍡, 𥍢, 𥍣, 𥍤, 𥍥, 𥍦, 𭿷, 𭿸, 𰦏

รากอักษรจีน 矢แก้ไข

, , 𥎰, 𥎱, 𥎲, 𥎳, 𥎴, 𥎵, 𥎶, 𥎷, 𥎸, 𬑰, 𬑱, 𮀀, 𰦖,

รากอักษรจีน 石แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥑆, 𥑇, 𥑈, 𥑉, 𥑊, 𥑋, 𥑌, 𥑍, 𥑎, 𥑏, 𥑐, 𥑑, 𥑒, 𥑓, 𥑔, 𥑕, 𥑖, 𥑗, 𥑘, 𥑙, 𥑚, 𥑛, 𥑜, 𥑝, 𥑞, 𥑟, 𥑠, 𥑡, 𥑢, 𥑣, 𥑤, 𥑥, 𥑦, 𥑧, 𥑨, 𥑩, 𥑪, 𥑫, 𥑬, 𥑭, 𥑮, 𥑯, 𥑰, 𥑱, 𥑲, 𪿔, 𪿕, 𪿖, 𪿗, 𪿘, 𬒃, 𬒄, 𬒅, 𬒆, 𬒇, 𬒈, 𮀏, 𮀐, 𮀑, 𮀒, 𮀓, 𮀔, 𰦭, 𰦮, 𰦯, 𰦰, 𰦱, 𰦲, 𮀗

รากอักษรจีน 示แก้ไข

, , , , , 𮁤, 𮁥, 𮁦, 𮁧, 𮁨, 𮁩, 𮁪, 𮁫, 𮁬, 𰧳, 𰧴, 𰧵, , , , , , , , , , , 𥙎, 𥙏, 𥙐, 𥙑, 𥙒, 𥙓, 𥙔, 𥙕, 𥙖, 𥙗, 𥙘, 𥙙, 𥙚, 𥙛, 𥙜, 𥙝, 𥙞, 𥙟, 𥙠, 𥙡, 𥙢, 𥙣, 𥙤, 𥙥, 𥙦, 𥙧, 𥙨, 𥙩, 𥙪, 𫀇, 𫀈, 𫀉, 𫀊, 𫞴, 𬒴, 𮁯, 𮁳, 𮁴

รากอักษรจีน 禸แก้ไข

, 𥜽

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥝾, 𥝿, 𥞀, 𥞁, 𥞂, 𥞃, 𥞄, 𥞅, 𥞆, 𥞇, 𥞈, 𥞉, 𥞊, 𥞋, 𥞌, 𥞍, 𥞎, 𥞏, 𥞐, 𥞑, 𥞒, 𥞓, 𥞔, 𥞕, 𥞖, 𥞗, 𫀪, 𫀫, 𫀬, 𫀭, 𬓥, 𬓦, 𮂺, 𮂻, 𮂼, 𮂽, 𮂾, 𮂿, 𮃀, 𰨟, 𰨠, 𰨡, 𰨢, 𰨣, 𰨤

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𥥇, 𥥈, 𥥉, 𥥊, 𥥋, 𥥌, 𥥍, 𥥎, 𥥏, 𥥐, 𥥑, 𥥒, 𥥓, 𥥔, 𥥕, 𥥖, 𥥗, 𥥘, 𥥙, 𥥚, 𥥛, 𥥜, 𥥝, 𥥞, 𥥟, 𫁋, 𬔈, 𮃺, 𮃻, 𰩅, 𰩆, 𰩇, 𰩈, 𰩉

รากอักษรจีน 立แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𥩠, 𥩡, 𥩢, 𥩣, 𥩤, 𥩥, 𥩦, 𥩧, 𥩨, 𥩩, 𥩪, 𥩫, 𥩬, 𥩭, 𥩮, 𥩯, 𥩰, 𫁠, 𫁡, 𬔛, 𬔜, 𮄩, 𮄪, 𮄫, 𮄬, 𰩢

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥫯, 𥫰, 𥫱, 𥫲, 𥫳, 𥫴, 𥫵, 𥫶, 𥫷, 𥫸, 𥫹, 𥫺, 𥫻, 𥫼, 𥫽, 𥫾, 𥫿, 𥬀, 𥬁, 𥬂, 𥬃, 𥬄, 𥬅, 𥬆, 𥬇, 𥬈, 𥬉, 𥬊, 𥬋, 𫁲, 𫁳, 𫁴, 𫁵, 𫁶, 𫁷, 𬔮, 𬔯, 𬔰, 𬔲, 𮅀, 𮅁, 𮅂, 𮅃, 𰩮, 𰩯, 𰩰, 𰩱, , ,

รากอักษรจีน 米แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𥸳, 𥸴, 𥸵, 𥸶, 𥸷, 𥸸, 𥸹, 𥸺, 𥸻, 𥸼, 𥸽, 𥸾, 𥸿, 𥹀, 𫂵, 𫂶, 𫂷, 𬖐, 𬖑, 𬖒, 𮇆, 𮇇, 𮇈, 𮇉, 𮇊, 𰪫, 𰪬, 𰪭, 𰪮, 𰪯, 𰪰,

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥾙, 𥾚, 𥾛, 𥾜, 𥾝, 𥾞, 𥾟, 𥾠, 𥾡, 𥾢, 𥾣, 𥾤, 𥾥, 𥾦, 𥾧, 𥾨, 𥾩, 𥾪, 𥾫, 𥾬, 𥾭, 𥾮, 𥾯, 𥾰, 𥾱, 𥾲, 𥾳, 𥾴, 𥾵, 𥾶, 𥾷, 𥾸, 𥾹, 𥾺, 𥾻, 𥾼, 𥾽, 𥾾, 𥾿, 𥿀, 𥿁, 𥿂, 𫃞, 𬗅, 𬗆, 𮈃, 𮈄, 𮈅, 𰫚, 𰫛, 𰫜, 𰫝

รากอักษรจีน 纟แก้ไข

, , , , , , , , , , 𦈊, 𦈋, 𦈌, 𫄤, 𫄥, 𫄦, 𫄧, 𫄨, 𫄩, 𫟄, 𬘨, 𬘪, 𬘫, 𮉧, 𮉨, 𮉩, 𰬖, 𰬗, 𰬘, 𰬙, 𰬚, 𰬛, 𰬜, 𰬝, 𰬞

รากอักษรจีน 缶แก้ไข

, , , , 𦈦, 𦈧, 𦈨, 𬙌, 𬙍, 𮉱,

รากอักษรจีน 网แก้ไข

𮊀, , , , , , , , , , , , 𦊎, 𦊏, 𦊐, 𦊑, 𦊒, 𦊓, 𦊔, 𦊕, 𦊖, 𦊗, 𦊘, 𦊙, 𦊚, 𦊛, 𦊜, 𦊝, 𦊞, 𦊟, 𦊠, 𦊡, 𦊢, 𦊣, 𦊥, 𦊦, 𦊧, 𦊨, 𦊩, 𦊳, 𫅂, 𬙚, 𬙛, 𬙜, 𮊂, 𮊃, 𰭊, 𰭍

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

, , , , , , , , , , 𦍗, 𦍘, 𦍙, 𦍚, 𦍛, 𦍜, 𦍝, 𦍞, 𦍟, 𦍠, 𦍡, 𦍢, 𦍣, 𦍤, 𦍮, 𬙭, 𬙮, 𬙯, 𰭘,

รากอักษรจีน 羽แก้ไข

, , , , , , , , , 𦐂, 𦐃, 𦐄, 𦐅, 𦐆, 𦐇, 𦐈, 𦐉, 𦐊, 𦐋, 𦐌, 𦐍, 𦐎, 𦐏, 𦐐, 𦐑, 𦐒, 𦐓, 𦐔, 𫅣, 𮊸, 𮊹, 𮊺, 𮊻, 𰭞, 𰭟, 𰭠

รากอักษรจีน 老แก้ไข

, , 𦒺, 𦒻, 𦒼, 𦒽, 𦒾, 𦒿, 𫅳, 𫅴,

รากอักษรจีน 而แก้ไข

, 𦓒

รากอักษรจีน 耒แก้ไข

, , , , , 𦓫, 𮋤, 𰭰, 𰭱,

รากอักษรจีน 耳แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𦔼, 𦔽, 𦔾, 𦔿, 𦕀, 𦕁, 𦕂, 𦕃, 𦕄, 𦕅, 𦕆, 𦕇, 𦕈, 𦕉, 𦕊, 𦕋, 𦕌, 𦕍, 𦕎, 𦕏, 𫆁, 𮋮, 𰭴, 𰭵, 𰭶, 𰭷

รากอักษรจีน 聿แก้ไข

,

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

, 𬚱, 𬚲, 𰮈, 𰮉, 𰮍, 𰮎, 𰮏, 𰮑, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣍯, 𣍰, 𦚝, 𦚞, 𦚟, 𦚠, 𦚡, 𦚢, 𦚣, 𦚤, 𦚥, 𦚦, 𦚧, 𦚨, 𦚩, 𦚪, 𦚫, 𦚬, 𦚭, 𦚮, 𦚯, 𦚰, 𦚱, 𦚲, 𦚳, 𦚴, 𦚵, 𦚶, 𦚷, 𦚸, 𦚹, 𦚺, 𦚻, 𦚼, 𦚽, 𦚾, 𦚿, 𦛀, 𦛁, 𦛂, 𦛃, 𦛄, 𦛅, 𦛆, 𦛇, 𦛈, 𦛉, 𦛊, 𦛋, 𦛌, 𦛍, 𦛎, 𦛏, 𦛐, 𦛑, 𦛒, 𦛓, 𫆝, 𫆞, 𬚷, 𬚹, 𮌐, 𮌒, 𮌓, 𰮝, 𰮟, 𰮠, 𰮡, 𰮤, , ,

รากอักษรจีน 臣แก้ไข

𦣠, 𦣡, 𦣢, 𦣣, 𫇅, 𰯯

รากอักษรจีน 自แก้ไข

, , 𦤁, 𦤂, 𦤃, 𦤄, 𦤅, 𦤆, 𦤇, 𦤈, 𦤉, 𦤊, 𦤋, 𮍔, 𮍕

รากอักษรจีน 至แก้ไข

, 𦤹, 𦤺, 𬛲, 𮍠, 𮍡

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

, , 𦥝, 𦥞, 𦥟, 𦥠, 𦥡, 𦥢, 𦥣, 𦥤, 𮍦, 𮍧

รากอักษรจีน 舌แก้ไข

, , , 𦧈, 𦧉, 𦧊, 𦧋, 𦧌, 𦧍, 𦧎, 𦧏, 𦧐, 𬜆

รากอักษรจีน 舛แก้ไข

𮎁

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , 𦨕, 𦨖, 𦨗, 𦨘, 𦨙, 𦨚, 𦨛, 𦨜, 𦨝, 𦨞, 𦨟, 𦨠, 𮎃, 𮎄, 𰰋, 𮎊

รากอักษรจีน 色แก้ไข

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𦭭, 𦭮, 𦭯, 𦭰, 𦭱, 𦭲, 𦭳, 𦭴, 𦭵, 𦭶, 𦭷, 𦭸, 𦭹, 𦭺, 𦭻, 𦭼, 𦭽, 𦭾, 𦭿, 𦮀, 𦮁, 𦮂, 𦮃, 𦮄, 𦮅, 𦮆, 𦮇, 𦮈, 𦮉, 𦮊, 𦮋, 𦮌, 𦮍, 𦮎, 𦮏, 𦮐, 𦮑, 𦮒, 𦮓, 𦮔, 𦮕, 𦮖, 𦮗, 𦮘, 𦮙, 𦮚, 𦮛, 𦮜, 𦮝, 𦮞, 𦮟, 𦮠, 𦮡, 𦮢, 𦮣, 𦮤, 𦮥, 𦮦, 𦮧, 𦮨, 𦮩, 𦮪, 𦮫, 𦮬, 𦮭, 𦮮, 𦮯, 𦮰, 𦮱, 𦮲, 𦮳, 𦮴, 𦮵, 𫇶, 𫇷, 𫇸, 𫇹, 𫇺, 𫇻, 𫇼, 𫇽, 𫇾, 𫟎, 𰰲, 𰰳, 𰰴, 𰰵, 𰰶, 𰰷, 𰰸, 𰰹, 𰰺, 𰰻, 𰰼, 𰰽, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬜯, 𬜰, 𬜱, 𬜲, 𬜳, 𬜴, 𬜵, 𬜶, 𬜷, 𬜸, 𬜹, 𬜺, 𮎹, 𮎺, 𮎻, 𮎽, 𮎾, 𮎿, 𮏀, 𮏁, 𮏂, 𮏃, 𮏄, 𮏅, 𮏆, 𮏇, 𮏈, 𮏉, 𮏊, 𮏋, 𮏍, 𮏎, 𮏏, 𰱋, , , , 𮏙,

รากอักษรจีน 虍แก้ไข

, , , , , , , 𧆟, 𧆠, 𧆡, 𧆢, 𫊟, 𬟨, 𬟩, 𮓝, 𮓞, 𮓟, 𮓠, 𰲘, 𰲙, 𰲚, 𮓢

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧈻, 𧈼, 𧈽, 𧈾, 𧈿, 𧉀, 𧉁, 𧉂, 𧉃, 𧉄, 𧉅, 𧉆, 𧉇, 𧉈, 𧉉, 𧉊, 𧉋, 𧉌, 𧉍, 𧉎, 𧉏, 𧉐, 𧉑, 𧉒, 𧉓, 𧉔, 𧉕, 𧉖, 𧉗, 𧉘, 𧉙, 𧉚, 𧉛, 𧉜, 𧉝, 𫊧, 𫊨, 𫊩, 𫊪, 𫊫, 𬟶, 𬟷, 𬟸, 𬟹, 𬟺, 𬟻, 𮓸, 𮓹, 𮓺, 𮓻, 𮓼, 𰲫, 𰲬, 𰲭, 𰲮, 𰲯, 𰲰, 𰲱, 𰲲, ,

รากอักษรจีน 血แก้ไข

, , , 𧖫, 𧖬, 𧖭, 𧖮, 𧖯, 𫋪

รากอักษรจีน 行แก้ไข

, , 𧗦, 𧗧, 𧗨, 𧗩, 𬠾, 𬠿,

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𮕩, 𮕪, 𮕫, 𮕮, 𰳱, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧘽, 𧘿, 𧙀, 𧙁, 𧙂, 𧙃, 𧙄, 𧙅, 𧙆, 𧙇, 𧙈, 𧙉, 𧙊, 𧙋, 𧙌, 𧙍, 𧙎, 𧙏, 𧙐, 𧙑, 𧙒, 𧙓, 𧙔, 𧙕, 𧙖, 𧙗, 𧙘, 𧙙, 𧙚, 𧙛, 𧙜, 𧙝, 𫋵, 𫋶, 𫋷, 𬡋, 𬡍, 𬡎, 𮕲, 𮕳, 𮕴, 𮕶, 𮕸,

รากอักษรจีน 襾แก้ไข

, 𧟧, 𧟨, 𧟩, 𬡸,

รากอักษรจีน 見แก้ไข

, , , , 𧠉, 𧠊, 𧠋, 𧠌, 𧠍, 𫌜

รากอักษรจีน 见แก้ไข

, 𫌪, 𬢋

รากอักษรจีน 角แก้ไข

𧢷, 𧢸, 𧢹, 𧢺, 𮗢, 𰴡, , 𮗧

รากอักษรจีน 言แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧥡, 𧥢, 𧥣, 𧥤, 𧥥, 𧥦, 𧥧, 𧥨, 𧥩, 𧥪, 𧥫, 𧥬, 𧥭, 𫌲, 𫌳, 𬢜, 𬢝, 𬢞, 𮗹, 𮗺,

รากอักษรจีน 讠แก้ไข

, , , , , , , , 诿, , , , , , , , , , , , 𫍫, 𫍬, 𫍭, 𫍮, 𫟠, 𫟡, 𬣾, 𬤀, 𬤁, 𬤂, 𬤃, 𬤄, 𬤅, 𬤆, 𰵰, 𰵱, 𰵲, 𰵳, 𰵴, 𰵵, 𰵶, 𰵷, 𰵸, 𬤏

รากอักษรจีน 谷แก้ไข

, , 𧮬, 𧮭, 𧮮

รากอักษรจีน 豆แก้ไข

, , 𧯛, 𧯜, 𧯝

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

, , 𧰪, 𧰫, 𧰬, 𧰭

รากอักษรจีน 豸แก้ไข

, , , 𧲢, 𧲣, 𫎊

รากอักษรจีน 貝แก้ไข

, , , , 𧴪, 𧴫, 𧴬, 𧴭, 𧴮, 𧴯, 𧴰, 𧴱, 𧴲, 𫎏, 𫎐, 𫎑, 𮙮, 𮙯, 𮙰, 𮙱, 𰶲

รากอักษรจีน 贝แก้ไข

, , , 贿, , , , , , , , 𬥷

รากอักษรจีน 赤แก้ไข

รากอักษรจีน 走แก้ไข

, , , , , , 𧺏, 𧺐, 𧺑, 𧺒, 𧺓, 𧺔, 𧺕, 𧺖, 𧺗, 𧺘, 𧺙, 𧺚, 𧺛, 𧺜, 𬦅, 𮚳, 𰷱

รากอักษรจีน 足แก้ไข

, , , , , , 𧿁, 𧿂, 𧿃, 𧿄, 𧿅, 𧿆, 𧿇, 𧿈, 𧿉, 𧿊, 𧿋, 𧿌, 𧿍, 𧿎, 𧿏, 𧿐, 𧿑, 𫏀, 𬦡, 𬦢, 𮛃, 𮛄, 𮛅, 𮛆, 𮛇, 𮛈, 𰸂, 𰸃, 𰸄, 趿

รากอักษรจีน 身แก้ไข

, 𨈓, 𨈔, 𨈕, 𨈖, 𨈗, 𮜮

รากอักษรจีน 車แก้ไข

, , , , , , , , , 𨊧, 𨊨, 𨊩, 𨊪, 𨊫, 𨊬, 𨊭, 𨊮, 𨊯, 𨊰, 𨊱, 𨊲, 𫏲, 𮜿, 𰹊, 𰹋

รากอักษรจีน 车แก้ไข

, , , , 轿, , , , , 𨐈, 𫐋, 𫐌, 𬨆, 𬨇, 𮝵, 𰺄, 𰺅, 𰺆, 𫐓

รากอักษรจีน 辛แก้ไข

𨐍, 𨐎, 𰺥

รากอักษรจีน 辰แก้ไข

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

, , , , , , , 𰺷, 𰺸, 𰺹, 𰺺, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨓅, 𨓆, 𨓇, 𨓈, 𨓉, 𨓊, 𨓋, 𨓌, 𨓍, 𨓎, 𨓏, 𨓐, 𨓑, 𨓒, 𨓓, 𨓔, 𨓕, 𨓖, 𨓗, 𨓘, 𨓙, 𨓚, 𨓛, 𨓜, 𨓝, 𨓞, 𨓟, 𨓠, 𨓡, 𨓢, 𨓣, 𨓤, 𨓥, 𨓦, 𨓧, 𨓨, 𨓩, 𨓪, 𫐦, 𫐧, 𫐨, 𫐩, 𫐪, 𬨦, 𬨧, 𬨨, 𬨩, 𬨪, 𬨫, 𬨬, 𮞒, 𮞓, 𮞔, 𮞕, 𮞞, 𮞟, 𮞠

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

, , , , , , 𬩾, 𬩿, 𬪀, 𬪂, 𬪃, 𬪄, 𮟻, 𮟼, 𰻪, 𰻫, 𰻬, , , , , , , , , , , , , , , , 𨛫, 𨛬, 𨛭, 𨛮, 𨛯, 𨛰, 𨛱, 𨛲, 𨛳, 𨛴, 𨛵, 𨛶, 𨛷, 𨛸, 𨛹, 𨛺, 𨛻, 𨛼, 𨛽, 𨛾, 𨛿, 𨜀, 𨜁, 𨜂, 𨜃, 𨜄, 𨜅, 𨜆, 𨜇, 𨜈, 𨜉, 𨜊, 𨜋, 𨜌, 𨜍, 𨜎, 𫑠, 𫑡, 𫑢, 𫟬, ,

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

, , , , , , , , , 𨟰, 𨟱, 𨟲, 𨟳, 𫑳, 𮠘, 𮠙, 𮠚, 𰼃

รากอักษรจีน 釆แก้ไข

𨤏, 𬪺, 𮡎

รากอักษรจีน 里แก้ไข

𨤣, 𨤤

รากอักษรจีน 金แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , 𨤽, 𨤾, 𨤿, 𨥀, 𨥁

รากอักษรจีน 钅แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨱃, 𨱄, 𨱅, 𨱆, 𫓬, 𫓭, 𫓮, 𫟶, 𫟷, 𬬷, 𬬸, 𬬹, 𬬺, 𬬻, 𬬼, 𬬽, 𬬾, 𬬿, 𬭀, 𬭁, 𬭂, 𰽥, 𰽦, 𰽧, 𰽨, 𰽩, 𰽪, 𰽫, 𰽬, 𰽭, 𰽮, 𰽯, 𰽰, 𰽱

รากอักษรจีน 長แก้ไข

, 𮣸

รากอักษรจีน 門แก้ไข

, , , 𨳊, 𨳋, 𨳌, 𨳍, 𨳎, 𨳏, 𬮅, 𰿗

รากอักษรจีน 门แก้ไข

, , , , 𫔲, 𫔳, 𬮨, 𬮩, 𬮪, 𰿯, 𰿰

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

, , , , , , , , 𬯁, 𬯂, 𬯃, 𮥆, 𮥇, 𮥈, 𮥉, 𮥊, 𱀑, 𱀒, 𱀔, 𱀕, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨹵, 𨹶, 𨹷, 𨹸, 𨹹, 𨹺, 𨹻, 𨹼, 𨹽, 𨹾, 𨹿, 𨺀, 𨺁, 𨺂, 𨺃, 𨺄, 𨺅, 𨺆, 𨺇, 𨺈, 𨺉, 𨺊, 𨺋, 𨺌, 𨺍, 𨺎, 𨺏, 𨺐, 𨺑, 𨺒, 𨺓, 𨺔, 𨺕, 𨺖, 𨺗, 𨺘, 𨺙, 𨺚, 𨺛, 𨺜, 𨺝, 𫕄, 𫕅,

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

, , , , , , 𨾅, 𨾆, 𨾇, 𱁅

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

𩁷, 𩁸, 𫕝, 𱁑

รากอักษรจีน 非แก้ไข

𩇦, 𩇧, 𩇨

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

𮧮, 𫖌

รากอักษรจีน 韦แก้ไข

𫖒, 𮧵, 𱂆, 𱂇, 𱂈

รากอักษรจีน 页แก้ไข

, , , , , , , , , 𫖫, 𫠆, 𬱔, 𬱕, 𱂡

รากอักษรจีน 风แก้ไข

𬱼, 𱃘, 𱃙, 𱃚

รากอักษรจีน 食แก้ไข

, , , 䶿, 𩚄, 𩚅, 𩚆

รากอักษรจีน 饣แก้ไข

, , 饿, , , , 𩠄, 𩠅, 𩠇, 𫗦, 𫗧, 𫗨, 𬲺, 𬲻

รากอักษรจีน 香แก้ไข

𩠺

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, 𩡧, 𫠉, 𮩸

รากอักษรจีน 马แก้ไข

, , , , , , 𩧷, 𩧸, 𩧹, 𩧺, 𫘢, 𫘣, 𫘤, 𬳿, 𬴀, 𮪡, 𮪢, 𱅓, 𱅔, 𱅕, 𱅖, 𱅗, 𱅘, 𱅙

รากอักษรจีน 高แก้ไข

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

รากอักษรจีน 鬥แก้ไข

รากอักษรจีน 鬯แก้ไข

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

𮫭, 𮫮

รากอักษรจีน 鱼แก้ไข

, 𬶀, 𬶁, 𱇎, 𫚒

รากอักษรจีน 鸟แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𪉄, 𫛟, 𫛠, 𫛡, 𫛢, 𫛣, 𫛤, 𬸂, 𬸃, 𬸄, 𬸅, 𬸆, 𬸇, 𮭤, 𱉕, 𱉖, 𱉗, 𱉘, 𱉙, 𱉚, 𱉛, 𱉜, 𱉝, 𱉞, 𱉟, 𱉠, 𱉡, 𱉢

รากอักษรจีน 麦แก้ไข

𪎈, 𬹅, 𱋆, 𱋇, 𱋈

รากอักษรจีน 黍แก้ไข

𮮑

รากอักษรจีน 齐แก้ไข

𬹳, 𱌗

รากอักษรจีน 齿แก้ไข

รากอักษรจีน 龙แก้ไข

𱍂

รากอักษรจีน 龟แก้ไข

𬺞, 𱍃