ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 9 ขีด แก้ไข

รากอักษรจีน 一 แก้ไข

𠀵, 𠀶, 𠀸, 𠀺, 𠀻, 𪜄, 𫠮, 𬻙, 𬻚, 𬻛, 𬻜, 𬻝, 𰀎, 𰀏, 𰀐, 𰀑

รากอักษรจีน 丨 แก้ไข

, 𠁭, 𠁮, 𠁯, 𪜉, 𬻴, 𰀥

รากอักษรจีน 丶 แก้ไข

, 𬻼

รากอักษรจีน 丿 แก้ไข

, 𠂴, 𠂷, 𪜍, 𫡙, 𫡚, 𫡛

รากอักษรจีน 乙 แก้ไข

, , , , , , , , , 𠂸, 𠃲, 𠃳, 𠃴, 𠃵, 𠃶, 𠃷, 𪜕, 𫡩, 𬼨, 𬼩, 𬼪, 𬼫, 𰁄, 𰁅, 𰁆, 𰁇, 𰁈

รากอักษรจีน 二 แก้ไข

𠄰, 𠄱, 𠄲, 𠄳, 𬼿, 𬽀, 𰁘

รากอักษรจีน 亠 แก้ไข

, , , , , , 𠅓, 𠅔, 𠅕, 𬽊, 𬽋, 𬽌, 𬽍

รากอักษรจีน 人 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , 便, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠈭, 𠈮, 𠈯, 𠈰, 𠈱, 𠈲, 𠈳, 𠈴, 𠈵, 𠈶, 𠈷, 𠈸, 𠈹, 𠈺, 𠈻, 𠈼, 𠈽, 𠈾, 𠈿, 𠉀, 𠉁, 𠉂, 𠉃, 𠉄, 𠉅, 𠉆, 𠉇, 𠉈, 𠉉, 𠉊, 𠉋, 𠉌, 𠉍, 𠉎, 𠉏, 𠉐, 𠉑, 𠉒, 𠉓, 𠉔, 𠉕, 𠉖, 𠉗, 𠉘, 𠉙, 𠉚, 𠉛, 𠉜, 𠉝, 𠉞, 𠉟, 𠉠, 𠉡, 𠉢, 𪜻, 𪜼, 𪜽, 𪜾, 𪜿, 𪝀, 𪝁, 𪝂, 𫢞, 𫢟, 𫢡, 𫢢, 𫢣, 𫢤, 𫢦, 𫢧, 𫢨, 𫢩, 𬾅, 𬾆, 𬾇, 𬾈, 𬾉, 𬾊, 𬾋, 𬾌, 𬾍, 𬾎, 𬾏, 𬾐, 𬾑, 𬾒, 𬾓, 𬾔, 𬾕, 𬾖, 𬾗, 𬾘, 𬾙, 𰂅, 𰂆, 𰂇, 𰂈, 𰂉, 𰂊, 𰂋, 𰂌, 𰂍, 𰂎, , 𫢪, 𫢬, 𫢭, 𫢮, 𫢯, 𬾜, 𬾞

รากอักษรจีน 儿 แก้ไข

, , , 𠒌, 𠒍, 𠒎, 𠒏, 𪞀, 𫝌, 𫤙, 𭀥

รากอักษรจีน 入 แก้ไข

, 𠓪, 𠓫, 𠓬, 𭁀, 𰃚, 𰃛

รากอักษรจีน 八 แก้ไข

, , , 𠔒, 𠔓, 𠔔, 𠔕, 𠔖, 𠔗, 𭁌, 𭁍, 𭁎, 𰃡, 𫤮, 𭁏

รากอักษรจีน 冂 แก้ไข

, , 𠕛, 𠕜, 𫝍, 𭁪, 𭁫

รากอักษรจีน 冖 แก้ไข

, , , 𠖇, 𠖈, 𠖉, 𠖊, 𠖋, 𫤹, 𫤺, 𭁺

รากอักษรจีน 冫 แก้ไข

, , , , , 𠗈, 𠗉, 𠗊, 𠗋, 𠗌, 𠗍, 𠗎, 𠗏, 𠗐, 𠗑, 𠗒, 𠗓, 𠗔, 𠗕, 𠗖, 𠗗, 𪞟, 𪞠, 𪞡, 𫝎, 𫥌, 𫥍, 𫥎, 𭂏, 𭂐, 𰃾

รากอักษรจีน 几 แก้ไข

𠙏, 𠙐, 𠙑, 𭂳, 𭂴

รากอักษรจีน 凵 แก้ไข

, 𠚎, 𠚏, 𠚐

รากอักษรจีน 刀 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠜐, 𠜑, 𠜒, 𠜓, 𠜔, 𠜕, 𠜖, 𠜗, 𠜘, 𠜙, 𠜚, 𠜛, 𠜜, 𠜝, 𠜞, 𠜟, 𠜠, 𠜡, 𠜢, 𠜣, 𠜤, 𠜥, 𠜦, 𠜧, 𠜨, 𠜩, 𠜪, 𠜫, 𠜬, 𠜭, 𠜮, 𠜯, 𠜰, 𪟆, 𪟇, 𫝐, 𫦀, 𫦁, 𭃣, 𭃤, 𭃦, 𭃧, 𰄬, 𰄭, 𰄮, 𰄯, 𰄰, 𰄱, 𰄲, 𭃪

รากอักษรจีน 力 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𠡞, 𠡟, 𠡠, 𠡡, 𠡢, 𠡣, 𠡤, 𠡥, 𠡦, 𠡧, 𠡨, 𠡩, 𠡪, 𪟜, 𫦩, 𫦪, 𫦫, 𫦬, 𫦭, 𭄧, 𭄨, 𭄩, 𭄪, 𭄫, 𫦰

รากอักษรจีน 勹 แก้ไข

, 𠣞, 𠣟, 𠣠, 𠣡, 𠣢, 𠣣, 𭅋, 𰅜, 𰅝

รากอักษรจีน 匕 แก้ไข

𠤗, 𠤘, 𠤙, 𠤚, 𠤛, 𠤜, 𠤝, 𪟪

รากอักษรจีน 匚 แก้ไข

, , , 𠤼, 𠤽, 𠤾, 𠤿, 𠥀, 𠥁, 𠥂, 𠥄, 𠥅, 𠥆, 𠥇, 𠥈, 𪟯, 𫧓

รากอักษรจีน 匸 แก้ไข

, 𠥃, 𠥴, 𠥵, 𭅟

รากอักษรจีน 十 แก้ไข

, , 𫝔, 𫧡, 𫧢, 𭅡, 𭅢, 𰅶, 𰅷

รากอักษรจีน 卜 แก้ไข

𫧮, 𠧩, 𠧪, 𠧫, 𠧬, 𠧭, 𠧮, 𠧯, 𠧰, 𠧱, 𠧲, 𠭉, 𫧯, 𰆄, 𰆅, 𰆆

รากอักษรจีน 卩 แก้ไข

, , , , 𠨙, 𠨚, 𠨛, 𠨜, 𠨝, 𪠂, 𰆐

รากอักษรจีน 厂 แก้ไข

, , , , , , , 𠩗, 𠩘, 𠩙, 𠩚, 𠩛, 𠩜, 𠩝, 𠩞, 𠩟, 𠩠, 𠩡, 𠩢, 𠩣, 𠩤, 𠩥, 𠩦, 𪠇, 𪠈, 𪠉, 𪠊, 𫨉, 𫨊, 𭆅, 𰆙, 𰆚

รากอักษรจีน 厶 แก้ไข

𠫰, 𠫱, 𠫲, 𠫴, 𠫵, 𠫶, 𠫷, 𠫸, 𪠜, 𫨨, 𫨩, 𭆛, 𭆜, 𭆝, 𰆮

รากอักษรจีน 又 แก้ไข

, , , , , , 𠫳, 𠬿, 𠭀, 𠭁, 𠭂, 𠭃, 𠭄, 𠭅, 𠭆, 𠭇, 𠭈, 𪠩, 𪠪, 𫨺, 𫨻, 𭆬, 𭆭, 𭆮, 𰆾, 𰆿,

รากอักษรจีน 口 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠀷, 𠀹, 𠱐, 𠱑, 𠱒, 𠱓, 𠱔, 𠱕, 𠱖, 𠱗, 𠱘, 𠱙, 𠱚, 𠱛, 𠱜, 𠱝, 𠱞, 𠱟, 𠱠, 𠱡, 𠱢, 𠱣, 𠱤, 𠱥, 𠱦, 𠱧, 𠱨, 𠱩, 𠱪, 𠱫, 𠱬, 𠱭, 𠱮, 𠱯, 𠱰, 𠱱, 𠱲, 𠱳, 𠱴, 𠱵, 𠱶, 𠱷, 𠱸, 𠱹, 𠱺, 𠱻, 𠱼, 𠱽, 𠱾, 𠱿, 𠲀, 𠲁, 𠲂, 𠲃, 𠲄, 𠲅, 𠲆, 𠲇, 𠲈, 𠲉, 𠲊, 𠲋, 𠲌, 𠲍, 𠲎, 𠲏, 𠲐, 𠲑, 𠲒, 𠲓, 𠲔, 𠲕, 𠲖, 𠲗, 𠲘, 𠲙, 𠲚, 𠲛, 𠲜, 𠲝, 𠲞, 𠲟, 𠲠, 𠲡, 𠲢, 𠲣, 𠲤, 𠲥, 𠲦, 𠲧, 𠲨, 𠲩, 𠲪, 𠲫, 𪠺, 𪠻, 𪠼, 𪠽, 𪠾, 𪠿, 𪡀, 𪡁, 𪡂, 𪡃, 𫝙, 𫩫, 𫩬, 𫩭, 𫩮, 𫩯, 𫩰, 𫩱, 𫩲, 𫩳, 𫩴, 𫩷, 𫩹, 𫩺, 𫩻, 𫩼, 𭇞, 𭇟, 𭇠, 𭇡, 𭇢, 𭇣, 𭇤, 𭇥, 𭇦, 𭇧, 𭇨, 𭇩, 𭇪, 𭇫, 𭇬, 𭇭, 𭇮, 𭇯, 𭇰, 𭇱, 𭇲, 𭇳, 𭇴, 𰇔, 𰇕, 𰇖, 𰇗, 𰇘, 𰇙, 𰇚, 𰇛, 𰇜, 𰇝, 𰇞, 𰇟, 𰇠, 𰇡, 𰇢, 𰇣, , , 𫪀, 𭇻, 𭇼

รากอักษรจีน 囗 แก้ไข

, , , 𡇒, 𡇓, 𡇔, 𡇕, 𡇖, 𡇗, 𡇘, 𡇙, 𡇚, 𡇛, 𡇜, 𡇝, 𡇞, 𡇟, 𪢪, 𫭇, 𫭈, 𭍞, 𭍟

รากอักษรจีน 土 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡊷, 𡊸, 𡊹, 𡊺, 𡊻, 𡊼, 𡊽, 𡊾, 𡊿, 𡋀, 𡋁, 𡋂, 𡋃, 𡋄, 𡋅, 𡋆, 𡋇, 𡋈, 𡋉, 𡋊, 𡋋, 𡋌, 𡋍, 𡋎, 𡋏, 𡋐, 𡋑, 𡋒, 𡋓, 𡋔, 𡋕, 𡋖, 𡋗, 𡋘, 𡋙, 𡋚, 𡋛, 𡋝, 𡋞, 𡋟, 𡋠, 𡋡, 𡋢, 𡋣, 𡋤, 𡋥, 𡋦, 𡋧, 𡋨, 𡋩, 𡋪, 𡋫, 𡋬, 𪣋, 𪣌, 𪣍, 𪣎, 𪣏, 𪣐, 𪣑, 𪣒, 𪣓, 𫭩, 𫭪, 𫭫, 𫭬, 𫭭, 𫭮, 𫭯, 𭎏, 𭎐, 𭎑, 𭎒, 𭎓, 𭎔, 𭎕, 𭎖, 𭎗, 𭎘, 𭎙, 𭎚, 𭎛, 𰉥, 𰉦, 𰉧, 𰉨, 𰉩, 𰉪, 𰉫, 𰉬, 𰉭, , , ,

รากอักษรจีน 士 แก้ไข

, , 𡔠, 𡔡, 𡔢, 𫯁, 𫯂

รากอักษรจีน 夂 แก้ไข

,

รากอักษรจีน 夊 แก้ไข

, , , , 𭐢, 𭐣, 𭐤

รากอักษรจีน 夕 แก้ไข

𡖐, 𡖑, 𪤹

รากอักษรจีน 大 แก้ไข

, , , , , , , , , , 𡘍, 𡘎, 𡘏, 𡘐, 𡘑, 𡘒, 𡘓, 𡘔, 𡘕, 𡘖, 𡘗, 𡘘, 𡘙, 𡘚, 𡘛, 𡘜, 𪥍, 𪥎, 𪥏, 𫯣, 𫯤, 𫯥, 𭑍, 𭑎, 𰋠, 𰋡,

รากอักษรจีน 女 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 姿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡜂, 𡜃, 𡜄, 𡜅, 𡜆, 𡜇, 𡜈, 𡜉, 𡜊, 𡜋, 𡜌, 𡜍, 𡜎, 𡜏, 𡜐, 𡜑, 𡜒, 𡜓, 𡜔, 𡜕, 𡜖, 𡜗, 𡜘, 𡜙, 𡜚, 𡜛, 𡜜, 𡜝, 𡜞, 𡜟, 𡜠, 𡜡, 𡜢, 𡜣, 𡜤, 𡜥, 𡜦, 𡜧, 𡜨, 𡜩, 𡜪, 𡜫, 𡜬, 𡜭, 𪥱, 𪥲, 𪥳, 𪥴, 𪥵, 𫝧, 𫝨, 𫰜, 𫰝, 𫰞, 𫰠, 𫰡, 𫰢, 𫰤, 𫰥, 𫰦, 𫰧, 𫰨, 𫰩, 𭑶, 𭑷, 𭑸, 𭑹, 𰋽, 𰋾, 𰋿, 𰌀, 𰌁, 𰌂, 𰌃, , , , , , 𫰮,

รากอักษรจีน 子 แก้ไข

, , , , 𡥛, 𡥜, 𡥝, 𡥞, 𡥟, 𡥠, 𡥡, 𡥢, 𡥣, 𡥤, 𡥥, 𡥦, 𡥧, 𪦻, 𫲥, 𭓁, 𭓂, 𰌦, 𰌧, 𭓆

รากอักษรจีน 宀 แก้ไข

𭓢, 𭓩, , , , , , , , , , , , , , 𡧩, 𡧪, 𡧫, 𡧬, 𡧭, 𡧮, 𡧯, 𡧰, 𡧱, 𡧲, 𡧳, 𡧴, 𡧵, 𡧶, 𡧷, 𡧸, 𡧹, 𡧺, 𡧻, 𡧼, 𡧽, 𡧾, 𡧿, 𪧊, 𪧋, 𪧌, 𫳁, 𫳂, 𫳃, 𫳄, 𫳅, 𫳆, 𭓪, 𭓫, 𭓬, 𭓭, 𭓮, 𭓯, 𰌻, 𰌼, 𰌽, , 𫳋

รากอักษรจีน 寸 แก้ไข

, , , 𡬧, 𡬨, 𡬩, 𡬪, 𡬫, 𡬬, 𭔭, 𭔮, 𭔯

รากอักษรจีน 小 แก้ไข

, , , 𡭪, 𡭫, 𡭬, 𡭭, 𡭮, 𡭯, 𡭰, 𡭱, 𡭲, 𡭳, 𫴼, 𫴽, 𭕊, 𰍫

รากอักษรจีน 尢 แก้ไข

, , , , 𡯢, 𡯣, 𡯤, 𡯦, 𡯧, 𰍮

รากอักษรจีน 尸 แก้ไข

, , , , , , , , , , 𡱌, 𡱍, 𡱎, 𡱏, 𡱐, 𡱑, 𡱒, 𡱓, 𡱔, 𡱕, 𡱖, 𡱗, 𡱘, 𡱙, 𡱚, 𡱛, 𡱜, 𡱝, 𡱞, 𡱟, 𡱠, 𡱡, 𢇀, 𪨍, 𪨎, 𫵙, 𫵚, 𫵛, 𫵜, 𫵝, 𭕙, 𭕚, 𭕛, 𭕜, 𭕝, 𰍵, 𰍶, 𰍷

รากอักษรจีน 屮 แก้ไข

𡴎, 𡴏, 𡴐, 𡴑, 𡴒, 𡴓, 𡴔

รากอักษรจีน 山 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡶫, 𡶬, 𡶭, 𡶮, 𡶯, 𡶰, 𡶱, 𡶲, 𡶳, 𡶴, 𡶵, 𡶶, 𡶷, 𡶸, 𡶹, 𡶺, 𡶻, 𡶼, 𡶽, 𡶾, 𡶿, 𡷀, 𡷁, 𡷂, 𡷃, 𡷄, 𡷅, 𡷆, 𡷇, 𡷈, 𡷉, 𡷊, 𡷋, 𡷌, 𡷍, 𡷎, 𡷏, 𡷐, 𡷑, 𡷒, 𡷓, 𡷔, 𪨯, 𪨰, 𪨱, 𪨲, 𪨳, 𪨴, 𫝴, 𫵺, 𫵻, 𭖕, 𭖖, 𭖗, 𭖘, 𭖙, 𭖚, 𭖛, 𭖜, 𭖝, 𭖞, 𰎔, 𰎕, 𰎖, 𰎗, 𰎘, 𰎙, 𰎚, 𰎛, 𰎜, 𰎝, 𰎞, , , 𭖟, 𭖮

รากอักษรจีน 巛 แก้ไข

𡿷, 𡿸, 𡿹, 𡿺, 𡿻, 𪩢, 𭘀, 𰏃, 𰏄

รากอักษรจีน 工 แก้ไข

, , 𢀠, 𫶭, 𭘇,

รากอักษรจีน 己 แก้ไข

, , , , 𢀹, 𢀺, 𢀻, 𭘍

รากอักษรจีน 巾 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𢂐, 𢂑, 𢂒, 𢂓, 𢂔, 𢂕, 𢂖, 𢂗, 𢂘, 𢂙, 𢂚, 𢂛, 𢂜, 𢂝, 𢂞, 𢂟, 𢂠, 𢂡, 𢂢, 𢂣, 𢂤, 𢂥, 𢂦, 𢂧, 𢂨, 𢂩, 𢂪, 𢂫, 𢂬, 𢂭, 𢂮, 𢂯, 𢂰, 𫷅, 𭘛, 𭘜, 𭘝, 𭘞, 𰏗, 𰏘,

รากอักษรจีน 干 แก้ไข

𢆑, 𢆒, 𢆓, 𢆔, 𢆕, 𭙁

รากอักษรจีน 幺 แก้ไข

, 𢆿, 𢇂, 𪪋, 𫷟, 𰏱

รากอักษรจีน 广 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , 𢈇, 𢈈, 𢈉, 𢈊, 𢈋, 𢈌, 𢈍, 𢈎, 𢈏, 𢈐, 𢈑, 𢈒, 𢈓, 𢈔, 𢈕, 𢈖, 𢈗, 𢈘, 𪪐, 𪪑, 𫷨, 𫷩, 𭙚, 𭙛, 𰏵, 𰏶, ,

รากอักษรจีน 廴 แก้ไข

, 𢌠, 𢌡, 𢌢, 𢌣, 𢌤, 𢌥, 𪪯, 𫸓

รากอักษรจีน 廾 แก้ไข

, , 𢌴, 𢌼, 𢍂, 𢍃, 𢍄, 𢍅, 𢍆, 𢍇, 𢍈, 𢍉, 𢍊, 𢍋, 𢍌, 𭚖

รากอักษรจีน 弋 แก้ไข

, 𢎆, 𢎇, 𢎈, 𢎉, 𢎊

รากอักษรจีน 弓 แก้ไข

𫸬, , , , , , , , , , , 𠄴, 𠔘, 𢏔, 𢏕, 𢏖, 𢏗, 𢏘, 𢏙, 𢏚, 𢏛, 𢏜, 𢏝, 𢏞, 𢏟, 𢏠, 𢏡, 𢏢, 𢏣, 𪪼, 𪪽, 𫸮, 𫸯, 𫸰, 𫸲, 𭚬, 𭚭, 𭚮, 𭚯, 𭚰, 𰐕, 𰐖

รากอักษรจีน 彐 แก้ไข

, 𢑗, 𢑘, 𢑙, 𢑚, 𭛏

รากอักษรจีน 彡 แก้ไข

, , 𢒎, 𫝸, 𰐨

รากอักษรจีน 彳 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢓜, 𢓝, 𢓞, 𢓟, 𢓠, 𢓡, 𢓢, 𢓣, 𢓤, 𢓥, 𢓦, 𢓧, 𢓨, 𢓩, 𫹒, 𫹓, 𭛧, 𭛨, 𭛩, 𭛮

รากอักษรจีน 心 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫹻, 𫹾, 𫹿, 𭜙, 𭜝, 𭜣, 𭜤, 𭜥, 𭜦, 𭜧, 𰑋, 𰑎, 𰑑, 𰑒, 𰑓, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢘴, 𢘵, 𢘶, 𢘷, 𢘸, 𢘹, 𢘺, 𢘻, 𢘼, 𢘽, 𢘾, 𢘿, 𢙀, 𢙁, 𢙂, 𢙃, 𢙄, 𢙅, 𢙆, 𢙇, 𢙈, 𢙉, 𢙊, 𢙋, 𢙌, 𢙍, 𢙎, 𢙏, 𢙐, 𢙑, 𢙒, 𢙓, 𢙔, 𢙕, 𢙖, 𢙗, 𢙘, 𢙙, 𢙚, 𢙛, 𢙜, 𢙝, 𢙞, 𢙟, 𢙠, 𢙡, 𢙢, 𢙣, 𢙤, 𢙥, 𢙦, 𢙧, 𢙨, 𢙩, 𢙪, 𢙫, 𢙬, 𢙭, 𢙮, 𢙯, 𢙰, 𪫭, 𪫮, 𪫯, 𪫰, 𪫱, 𪫲, 𪫳, 𪫴, 𫺀, 𫺂, 𫺃, 𫺆, 𫺈, 𫺊, 𭜬, 𭜭, 𭜱, 𭜲, 𭜴, 𰑖, 𰑘, 𰑙, 𰑚, 𰑛,

รากอักษรจีน 戈 แก้ไข

, , 𢦦, 𢦧, 𢦨, 𢦩, 𢦪, 𢦫, 𢦬, 𢦭, 𢦮, 𢦯, 𢦰, 𢦱, 𢦲, 𢦳, 𢦴, 𢦵, 𢦶, 𪭋, 𪭌, 𫻫, 𫻬, 𭟳, 𰒦, 𰒧, 𰒨

รากอักษรจีน 戶 แก้ไข

, , , , , 𢨶, 𢨷, 𢨸, 𢨹, 𢨺, 𢨻, 𢨼, 𢨽, 𢨾, 𢨿, 𢩀, 𢩁, 𢩂, 𢩃, 𢩄, 𪭘, 𫼊, 𭠃, 𭠄, 𭠆

รากอักษรจีน 手 แก้ไข

, , , 𫼜, 𫼠, 𭠞, 𭠠, 𰓍, 𰓎, 𰓏, 𰓑, 𰓒, 𰓖, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢫤, 𢫥, 𢫦, 𢫧, 𢫨, 𢫩, 𢫪, 𢫫, 𢫬, 𢫭, 𢫮, 𢫯, 𢫰, 𢫱, 𢫲, 𢫳, 𢫴, 𢫵, 𢫶, 𢫷, 𢫸, 𢫹, 𢫺, 𢫻, 𢫼, 𢫽, 𢫾, 𢫿, 𢬀, 𢬁, 𢬂, 𢬃, 𢬄, 𢬅, 𢬆, 𢬇, 𢬈, 𢬉, 𢬊, 𢬋, 𢬌, 𢬍, 𢬎, 𢬏, 𢬐, 𢬑, 𢬒, 𢬓, 𢬔, 𢬕, 𢬖, 𢬗, 𢬘, 𢬙, 𢬚, 𢬛, 𢬜, 𢬝, 𢬞, 𢬟, 𢬠, 𢬡, 𢬢, 𢬣, 𢬤, 𢬥, 𢬦, 𢬧, 𢬨, 𢬩, 𢬪, 𢬫, 𢬬, 𢬭, 𢬮, 𪭫, 𪭬, 𪭭, 𪭮, 𪭯, 𪭰, 𪭱, 𪭲, 𪭳, 𫝻, 𫼢, 𫼣, 𫼤, 𫼥, 𫼦, 𫼧, 𫼨, 𫼩, 𫼪, 𫼫, 𫼬, 𫼭, 𫼮, 𫼰, 𭠢, 𭠣, 𭠤, 𭠥, 𭠦, 𭠨, 𭠩, 𭠪, 𭠬, 𭠭, 𭠮, 𭠯, 𭠱, 𰓗, 𰓘, 𰓜, 𰓝, 𰓞, 𰓟, 𰓠, 𰓡, 𰓢, 𰓣, 𰓤, 𰓥, 𰓧, 𰓨, 𰓩, , , , , , , 𫼳, 𫼼, 𫼾, 𭠹

รากอักษรจีน 支 แก้ไข

, 𢺾, 𢺿, 𢻀, 𭣗, 𭣘

รากอักษรจีน 攴 แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𢼉, 𢼊, 𢼋, 𢼌, 𢼍, 𢼎, 𢼏, 𢼐, 𢼑, 𢼒, 𢼓, 𢼔, 𢼕, 𢼖, 𢼗, 𢼘, 𢼙, 𢼚, 𪯉, 𪯊, 𫾩, 𭣥, 𭣦, 𭣧, 𭣨, 𭣩, 𰕇

รากอักษรจีน 文 แก้ไข

𣁆, 𣁇, 𣁈, 𣁉, 𪯣, 𫿮, 𫿯, 𭤕, 𭤖, 𭤗, 𭤘, 𭤙, 𰕚

รากอักษรจีน 斗 แก้ไข

, 𣁱, 𣁲, 𪯫

รากอักษรจีน 斤 แก้ไข

, , , , 𣂙, 𣂚, 𭤡, 𭤢

รากอักษรจีน 方 แก้ไข

, , , , , 𣃝, 𣃞, 𣃟, 𣃠, 𣃡, 𣃢, 𣃣, 𣃤, 𣃥, 𪯴, 𭤭, 𭤮, 𭤯, 𭤰, 𭤲, 𭤳, 𭤴, 𰕧

รากอักษรจีน 无 แก้ไข

, 𣄰

รากอักษรจีน 日 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣅷, 𣅸, 𣅹, 𣅺, 𣅻, 𣅼, 𣅽, 𣅾, 𣅿, 𣆀, 𣆁, 𣆂, 𣆃, 𣆄, 𣆅, 𣆆, 𣆇, 𣆈, 𣆊, 𣆋, 𣆌, 𣆍, 𣆎, 𣆏, 𣆐, 𣆑, 𪰏, 𪰐, 𪰑, 𪰒, 𪰓, 𪰔, 𪰕, 𪰖, 𪰗, 𪰘, 𫞂, 𫞃, 𬀬, 𬀭, 𬀮, 𭥡, 𭥣, 𭥤, 𭥥, 𭥦, 𭥧, 𭥨, 𭥩, 𭥪, 𭥫, 𭥬, 𭥭, 𰕸, 𰕹, 𰕺, 𰕻, 𰕼, 𰕽, 𰕾, 𭥿

รากอักษรจีน 曰 แก้ไข

, 𣆉, 𣌧, 𣌨, 𣌩, 𣌪, 𣌫, 𣌬, 𭨙, 𭨚

รากอักษรจีน 月 แก้ไข

, , , 𣍥, 𣍦, 𣍧, 𣍩, 𣍪, 𣍫, 𣍬, 𪱜, 𪱝, 𬁹, 𭨮, 𭨯, 𭨱, 𰗅

รากอักษรจีน 木 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣐈, 𣐉, 𣐊, 𣐋, 𣐌, 𣐍, 𣐎, 𣐏, 𣐐, 𣐑, 𣐒, 𣐓, 𣐔, 𣐕, 𣐖, 𣐗, 𣐘, 𣐙, 𣐚, 𣐛, 𣐜, 𣐝, 𣐞, 𣐟, 𣐠, 𣐡, 𣐢, 𣐣, 𣐤, 𣐥, 𣐦, 𣐧, 𣐨, 𣐩, 𣐪, 𣐫, 𣐬, 𣐭, 𣐮, 𣐯, 𣐰, 𣐱, 𣐲, 𣐳, 𣐴, 𪱺, 𪱻, 𪱼, 𪱽, 𪱾, 𪱿, 𪲀, 𪲁, 𪲂, 𬂥, 𬂦, 𭩣, 𭩤, 𭩥, 𭩦, 𭩧, 𭩨, 𭩩, 𭩪, 𭩫, 𭩬, 𭩭, 𭩮, 𭩯, 𭩰, 𭩲, 𰗘, 𰗙, 𰗚, 𰗛, , ,

รากอักษรจีน 欠 แก้ไข

, , , , , , , , , 𣢗, 𣢘, 𣢙, 𣢚, 𣢛, 𣢜, 𣢝, 𣢞, 𣢟, 𣢠, 𣢡, 𣢢, 𣢣, 𣢤, 𣢥, 𣢦, 𪴪, 𪴫, 𬅠, 𬅡, 𰙌

รากอักษรจีน 止 แก้ไข

, , , , 𣥢, 𣥣, 𣥤, 𬅺, 𬅻, 𭭞, 𭭟, 𭭠, 𰙠, 𰙡, 𰙢, 𰙣

รากอักษรจีน 歹 แก้ไข

, , , , , , , , , 𣧝, 𣧞, 𣧟, 𣧠, 𣧡, 𣧢, 𣧣, 𣧤, 𣧥, 𣧦, 𣧧, 𣧨, 𣧩, 𣧪, 𣧫, 𣧬, 𣧭, 𣧮, 𣧯, 𣧰, 𣧱, 𪵀, 𪵁, 𬆑, 𬆒, 𭮆, 𭮇, 𭮈,

รากอักษรจีน 殳 แก้ไข

, , 𣪅, 𣪆, 𣪇, 𬆡, 𬆢

รากอักษรจีน 毋 แก้ไข

, 𬆶, 𭯈, 𣫳

รากอักษรจีน 比 แก้ไข

, , , , 𭯊

รากอักษรจีน 毛 แก้ไข

, , , 𣬸, 𣬹, 𣬺, 𣬻, 𣬼, 𣬽, 𣬾, 𣬿, 𣭀, 𣭁, 𣭂, 𣭃, 𣭄, 𣭅, 𣭆, 𣭇, 𣭈, 𣭉, 𣭊, 𣭋, 𣭌, 𣭍, 𣭎, 𣭏, 𣭐, 𣭑, 𣭒, 𣭓, 𣭔, 𣭕, 𣭖, 𣭗, 𣭘, 𣭙, 𣭚, 𣭛, 𪵙, 𪵚, 𬇀, 𭯓, 𭯔, 𭯕, 𭯖, 𭯗, 𰚒, 𰚓, 𰚔, 𰚕

รากอักษรจีน 氏 แก้ไข

𣱇, 𣱈, 𣱉, 𣱊, 𬇌, 𰚸

รากอักษรจีน 气 แก้ไข

, , , , , 𣱜, 𣱝, 𣱞, 𣱟, 𣱠, 𪵤, 𬇐, 𰚾, 𰚿

รากอักษรจีน 水 แก้ไข

, , , , , 𬇜, 𭰇, 𭰋, 𰛕, 𰛘, 𰛙, , 泿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 洿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣳤, 𣳥, 𣳦, 𣳧, 𣳨, 𣳩, 𣳪, 𣳫, 𣳬, 𣳭, 𣳮, 𣳯, 𣳰, 𣳱, 𣳲, 𣳳, 𣳴, 𣳵, 𣳶, 𣳷, 𣳸, 𣳹, 𣳺, 𣳻, 𣳼, 𣳽, 𣳾, 𣳿, 𣴀, 𣴁, 𣴂, 𣴃, 𣴄, 𣴅, 𣴆, 𣴇, 𣴈, 𣴉, 𣴊, 𣴋, 𣴌, 𣴍, 𣴎, 𣴏, 𣴐, 𣴑, 𣴒, 𣴓, 𣴔, 𣴕, 𣴖, 𣴗, 𣴘, 𣴙, 𣴚, 𣴛, 𣴜, 𣴝, 𪵷, 𪵸, 𪵹, 𪵺, 𪵻, 𪵼, 𪵽, 𬇠, 𬇡, 𬇢, 𬇣, 𬇤, 𬇥, 𭰌, 𭰍, 𭰎, 𭰏, 𭰐, 𭰑, 𭰒, 𭰓, 𭰔, 𭰕, 𭰖, 𰛞, 𰛟, 𰛠, 𰛡, 𰛢, 𰛤, 𰛥, 𰛦, 𰛧, 𰛨, 𰛩, , , 𭰜

รากอักษรจีน 火 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤆼, 𤆽, 𤆾, 𤆿, 𤇀, 𤇁, 𤇂, 𤇃, 𤇄, 𤇅, 𤇆, 𤇇, 𤇈, 𤇉, 𤇊, 𤇋, 𤇌, 𤇍, 𤇎, 𤇏, 𤇐, 𤇑, 𤇒, 𤇓, 𤇔, 𤇕, 𤇖, 𤇗, 𤇘, 𤇙, 𤇚, 𤇛, 𤇜, 𤇝, 𤇞, 𤇟, 𤇠, 𤇡, 𤇢, 𤇣, 𤇤, 𤇥, 𤇦, 𤇧, 𤇨, 𤇩, 𤇪, 𤇫, 𤇬, 𤇭, 𤇮, 𪸘, 𪸙, 𪸚, 𪸛, 𪸜, 𪸝, 𪸞, 𪸟, 𪸠, 𪸡, 𪸢, 𬊁, 𬊂, 𭴒, 𭴓, 𭴔, 𭴕, 𭴖, 𭴗, 𭴘, 𭴙, 𭴚, 𰞁, 𰞂, 𰞃, 𰞄, 𰞅, 𰞇, 𭴤

รากอักษรจีน 爪 แก้ไข

, , , 𤓽, 𤓾, 𤓿, 𤔀, 𤔁, 𤔂, 𤔃, 𤔄, 𤔅, 𤔆, 𤔇, 𤔈, 𤔉, 𤔊, 𤔋, 𪺎, 𬋦, 𭶫, 𰟽

รากอักษรจีน 父 แก้ไข

, 𤕒, 𰠋

รากอักษรจีน 爻 แก้ไข

, 𤕞, 𤕟

รากอักษรจีน 爿 แก้ไข

, , 𤕲, 𤕳, 𤕴, 𤕵, 𬋿, 𬌀, 𬌁, 𭷂, 𰠑

รากอักษรจีน 片 แก้ไข

, , 𤖱, 𤖲, 𤖳, 𤖴, 𤖵, 𤖶, 𤖷, 𤖸, 𤖹, 𭷊, 𭷋, 𰠛, 𰠜, 𰠝

รากอักษรจีน 牙 แก้ไข

𤘇, 𭷐, 𰠡

รากอักษรจีน 牛 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , 𤘸, 𤘹, 𤘺, 𤘻, 𤘼, 𤘽, 𤘾, 𤘿, 𤙀, 𤙁, 𤙂, 𤙃, 𤙄, 𤙅, 𤙆, 𤙇, 𤙈, 𤙉, 𤙊, 𤙋, 𤙌, 𤙍, 𤙎, 𤙏, 𤙐, 𪺪, 𪺫, 𫞢, 𬌝, 𭷚, 𭷛, 𭷜, 𭷝, 𰠭, 𰠮, 𰠯, 𰠰, 𰠱, 𰠲, 𰠳

รากอักษรจีน 犬 แก้ไข

, 𭷿, 𭸁, 𰡈, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤝯, 𤝰, 𤝱, 𤝲, 𤝳, 𤝴, 𤝵, 𤝶, 𤝷, 𤝸, 𤝹, 𤝺, 𤝻, 𤝼, 𤝽, 𤝾, 𤝿, 𤞀, 𤞁, 𤞂, 𤞃, 𤞄, 𤞅, 𤞆, 𤞇, 𤞈, 𤞉, 𤞊, 𤞋, 𤞌, 𤞍, 𤞎, 𤞏, 𤞐, 𤞑, 𤞒, 𤞓, 𤞔, 𤞕, 𤞖, 𤞗, 𤞘, 𤞣, 𪺺, 𪺻, 𬌮, 𬌯, 𬌱, 𭸄, 𭸅, 𭸆, 𭸇, 𭸈, 𭸉, 𰡉, 𰡊, 𰡋, 𰡌, 𰡍,

รากอักษรจีน 玄 แก้ไข

, 𤣦

รากอักษรจีน 玉 แก้ไข

, 𰡲, 𰡳, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤤏, 𤤐, 𤤑, 𤤒, 𤤓, 𤤔, 𤤕, 𤤖, 𤤗, 𤤘, 𤤙, 𤤚, 𤤛, 𤤜, 𤤝, 𤤞, 𤤟, 𤤠, 𤤡, 𤤢, 𤤣, 𤤤, 𤤥, 𤤦, 𤤧, 𤤨, 𤤩, 𤤪, 𤤫, 𤤬, 𤤭, 𤤮, 𤤯, 𤤰, 𤤱, 𤤲, 𤤳, 𤤴, 𪻕, 𪻖, 𬍗, 𬍘, 𬍙, 𬍚, 𬍛, 𬍜, 𬍝, 𭸽, 𭸿, 𭹀, 𭹁, 𭹂, 𭹃, 𰡴, 𰡵, 𰡶, 𭹅

รากอักษรจีน 瓜 แก้ไข

, , 𤫫, 𤫬, 𤫭, 𤫮, 𤫯, 𪼴, 𭺗, 𬎣

รากอักษรจีน 瓦 แก้ไข

, , , 𤬬, 𤬭, 𤬮, 𤬯, 𤬰, 𤬱, 𤬲, 𪼷, 𪼸, 𰢢, , ,

รากอักษรจีน 甘 แก้ไข

, 𤯁, 𤯂, 𤯃, 𤯄, 𫞪, 𰢧, 𰢨

รากอักษรจีน 生 แก้ไข

, 𤯘, 𤯙, 𤯚, 𤯛, 𤯜, 𤯝, 𤯞, 𬎳, 𰢫

รากอักษรจีน 用 แก้ไข

, , 𭺹, 𰢰

รากอักษรจีน 田 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𤰩, 𤰪, 𤰫, 𤰬, 𤰭, 𤰮, 𤰯, 𤰰, 𤰱, 𤰲, 𤰳, 𤰴, 𤰵, 𤰶, 𤰷, 𤰸, 𤰹, 𤰺, 𤰻, 𤰼, 𤰽, 𤰾, 𤰿, 𤱀, 𤱁, 𤱂, 𤱃, 𤱄, 𤱅, 𤱆, 𤱇, 𤱈, 𤱉, 𤱊, 𤱋, 𪽉, 𪽊, 𪽋, 𪽌, 𭺾, 𭺿, 𭻀, 𭻁, 𭻂, 𭻃, 𭻄, 𭻅, 𭻆, 𰢹, 𰢺, 𰢻, 𰢼, 𰢽, 𰢾

รากอักษรจีน 疋 แก้ไข

𤴘, 𭻿

รากอักษรจีน 疒 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤴷, 𤴸, 𤴹, 𤴺, 𤴻, 𤴼, 𤴽, 𤴾, 𤴿, 𤵀, 𤵁, 𤵂, 𤵃, 𤵄, 𤵅, 𤵆, 𤵇, 𤵈, 𤵉, 𤵊, 𤵋, 𤵌, 𤵍, 𤵎, 𤵏, 𤵐, 𤵑, 𤵒, 𤵓, 𤵔, 𤵕, 𤵖, 𪽨, 𪽩, 𪽪, 𪽫, 𬏝, 𬏞, 𬏟, 𬏠, 𭼆, 𭼇, 𰣢, 𰣣, 𰣤, 𰣥, 𰣦, 𰣧, 𰣨

รากอักษรจีน 癶 แก้ไข

, , , 𤼧, 𤼨, 𭼾, 𭼿, 𰤎

รากอักษรจีน 白 แก้ไข

, , , , , 𤽈, 𤽉, 𤽊, 𤽋, 𤽌, 𤽍, 𤽎, 𤽏, 𤽐, 𤽑, 𤽒, 𤽓, 𤽔, 𤽕, 𤽖, 𤽗, 𪽻, 𪽼, 𬐄, 𬐅, 𭽋, 𭽌, 𭽍, , 𬐆

รากอักษรจีน 皮 แก้ไข

, , 𤿎, 𤿏, 𤿐, 𤿑, 𤿒, 𤿓, 𤿔, 𪾇, 𬐒

รากอักษรจีน 皿 แก้ไข

, , , , , , , , 𥁆, 𥁇, 𥁈, 𥁉, 𥁊, 𥁋, 𥁌, 𥁍, 𪾊, 𪾋, 𫞰, 𬐘, 𬐙, 𭽼

รากอักษรจีน 目 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥄃, 𥄄, 𥄅, 𥄆, 𥄇, 𥄈, 𥄉, 𥄊, 𥄋, 𥄌, 𥄍, 𥄎, 𥄏, 𥄐, 𥄑, 𥄒, 𥄓, 𥄔, 𥄕, 𥄖, 𥄗, 𥄘, 𥄙, 𥄚, 𥄛, 𥄜, 𥄝, 𥄞, 𥄟, 𥄠, 𥄡, 𥄢, 𥄣, 𥄤, 𥄥, 𥄦, 𥄧, 𥄨, 𥄩, 𥄪, 𥄫, 𥄬, 𥄭, 𥄮, 𥄯, 𥄰, 𪾡, 𪾢, 𪾣, 𬑆, 𬑇, 𭾞, 𭾟, 𭾠, 𭾡, 𭾢, 𭾤, 𭾥, 𰥑, 𰥒, 𰥓, 𰥔,

รากอักษรจีน 矛 แก้ไข

, , 𥍟, 𥍠, 𪿆, 𰦎

รากอักษรจีน 矢 แก้ไข

, , , 𥎩, 𥎪, 𥎫, 𥎬, 𥎭, 𥎮, 𥎯, 𪿈, 𪿉, 𭿾, 𭿿, 𰦔, 𰦕,

รากอักษรจีน 石 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥐩, 𥐪, 𥐫, 𥐬, 𥐭, 𥐮, 𥐯, 𥐰, 𥐱, 𥐲, 𥐳, 𥐴, 𥐵, 𥐶, 𥐷, 𥐸, 𥐹, 𥐺, 𥐻, 𥐼, 𥐽, 𥐾, 𥐿, 𥑀, 𥑁, 𥑂, 𥑃, 𥑄, 𥑅, 𪿑, 𪿒, 𪿓, 𬑽, 𬑾, 𬑿, 𬒀, 𬒁, 𬒂, 𮀍, 𮀎, 𰦥, 𰦦, 𰦧, 𰦨, 𰦩, 𰦪, 𰦫, 𰦬,

รากอักษรจีน 示 แก้ไข

𬒬, , , , , , 𬒰, 𮁠, 𮁡, 𰧱, 𰧲, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥘫, 𥘬, 𥘭, 𥘮, 𥘯, 𥘰, 𥘱, 𥘲, 𥘳, 𥘴, 𥘵, 𥘶, 𥘷, 𥘸, 𥘹, 𥘺, 𥘻, 𥘼, 𥘽, 𥘾, 𥘿, 𥙀, 𥙁, 𥙂, 𥙃, 𥙄, 𥙅, 𥙆, 𥙇, 𥙈, 𥙉, 𥙊, 𥙋, 𥙌, 𥙍, 𫀄, 𫀅, 𫀆, 𬒱, 𬒲, 𬒳, 𮁢, 𮁣

รากอักษรจีน 禸 แก้ไข

,

รากอักษรจีน 禾 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥝣, 𥝤, 𥝥, 𥝦, 𥝧, 𥝨, 𥝩, 𥝪, 𥝫, 𥝬, 𥝭, 𥝮, 𥝯, 𥝰, 𥝱, 𥝲, 𥝳, 𥝴, 𥝵, 𥝶, 𥝷, 𥝸, 𥝹, 𥝺, 𥝻, 𥝼, 𥝽, 𫀨, 𫀩, 𬓡, 𬓢, 𬓣, 𬓤, 𮂱, 𮂲, 𮂳, 𮂴, 𮂵, 𮂶, 𮂷, 𮂸, 𮂹, 𰨝, 𰨞, ,

รากอักษรจีน 穴 แก้ไข

, , , 穿, , , , , , , , , 𥤴, 𥤵, 𥤶, 𥤷, 𥤸, 𥤹, 𥤺, 𥤻, 𥤼, 𥤽, 𥤾, 𥤿, 𥥀, 𥥁, 𥥂, 𥥃, 𥥄, 𥥅, 𥥆, 𫁊, 𬔆, 𬔇, 𮃹, 𰩄,

รากอักษรจีน 立 แก้ไข

, , , , , , , , , , 𥩙, 𥩚, 𥩛, 𥩜, 𥩝, 𥩞, 𥩟, 𫁟, 𬔘, 𬔙, 𬔚, 𮄨, 𰩠, 𰩡

รากอักษรจีน 竹 แก้ไข

, , , 竿, , , , , , 𥫝, 𥫞, 𥫟, 𥫠, 𥫡, 𥫢, 𥫣, 𥫤, 𥫥, 𥫦, 𥫧, 𥫨, 𥫩, 𥫪, 𥫫, 𥫬, 𥫭, 𥫮, 𫁱, 𬔭, 𰩬, 𰩭, , 𬔱

รากอักษรจีน 米 แก้ไข

, , , , , , , , , 籿, , , , , 𥸫, 𥸬, 𥸭, 𥸮, 𥸯, 𥸰, 𥸱, 𥸲, 𫂳, 𫂴, 𬖏, 𮇅, 𰪧, 𰪨, 𰪩, 𰪪

รากอักษรจีน 糸 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , 𥾌, 𥾍, 𥾎, 𥾏, 𥾐, 𥾑, 𥾒, 𥾓, 𥾔, 𥾕, 𥾖, 𥾗, 𥾘, 𫃜, 𫃝, 𬗃, 𬗄, 𮈁, 𮈂, 𰫘, 𰫙,

รากอักษรจีน 纟 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , 𦈉, 𫄠, 𫄡, 𫄢, 𫄣, 𫟃, 𬘟, 𬘠, 𬘡, 𬘢, 𬘣, 𬘤, 𬘥, 𬘦, 𬘧, 𮉤, 𮉥, 𮉦, 𰬌, 𰬍, 𰬎, 𰬏, 𰬐, 𰬑, 𰬒, 𰬓, 𰬔, 𰬕, 𬘩

รากอักษรจีน 缶 แก้ไข

, , 𦈣, 𦈤, 𦈥, 𮉰

รากอักษรจีน 网 แก้ไข

, , , , , , 𦊁, 𦊂, 𦊃, 𦊄, 𦊅, 𦊆, 𦊇, 𦊈, 𦊉, 𦊊, 𦊋, 𦊌, 𦊍, 𫅁, 𬙙, 𮉿, 𰭈, 𮊁, 𮊄, 𰭉

รากอักษรจีน 羊 แก้ไข

, , , , 𦍑, 𦍒, 𦍓, 𦍔, 𦍕, 𦍖, 𫟈, 𬙬, 𮊢, 𮊣, 𮊤,

รากอักษรจีน 羽 แก้ไข

, 羿, 𦏴, 𦏵, 𦏶, 𦏷, 𦏸, 𦏹, 𦏺, 𦏻, 𦏼, 𦏽, 𦏾, 𦏿, 𦐀, 𦐁, 𫅢

รากอักษรจีน 老 แก้ไข

, 𰭩, 𦒶, 𦒷, 𦒸, 𦒹, , , 𬚋

รากอักษรจีน 而 แก้ไข

, , , , , , , 𰭬

รากอักษรจีน 耒 แก้ไข

, , 𦓨, 𦓩, 𦓪

รากอักษรจีน 耳 แก้ไข

, 𦔷, 𦔸, 𦔹, 𦔺, 𦔻, 𬚒, 𬚓, 𮋬, 𮋭, 𰭳

รากอักษรจีน 聿 แก้ไข

𦘔, 𮌃

รากอักษรจีน 肉 แก้ไข

𮌉, 𮌊, 𰮄, 𰮆, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡋜, 𣍨, 𦙪, 𦙫, 𦙬, 𦙭, 𦙮, 𦙯, 𦙰, 𦙱, 𦙲, 𦙳, 𦙴, 𦙵, 𦙶, 𦙷, 𦙸, 𦙹, 𦙺, 𦙻, 𦙼, 𦙽, 𦙾, 𦙿, 𦚀, 𦚁, 𦚂, 𦚃, 𦚄, 𦚅, 𦚆, 𦚇, 𦚈, 𦚉, 𦚊, 𦚋, 𦚌, 𦚍, 𦚎, 𦚏, 𦚐, 𦚑, 𦚒, 𦚓, 𦚔, 𦚕, 𦚖, 𦚗, 𦚘, 𦚙, 𦚚, 𦚛, 𦚜, 𫆙, 𫆚, 𫆛, 𫆜, 𬚵, 𮌌, 𮌍, 𮌎, 𮌏, 𰮒, 𰮓, 𰮗, 𰮙, 𰮚

รากอักษรจีน 臣 แก้ไข

𦣟, 𰯮

รากอักษรจีน 自 แก้ไข

𦣾, 𦣿, 𦤀, 𰯴

รากอักษรจีน 至 แก้ไข

, 𦤶, 𦤷, 𦤸

รากอักษรจีน 臼 แก้ไข

, 𦥗, 𦥘, 𦥚, 𦥛, 𦥜, 𦥧, 𬛸, 𬛹,

รากอักษรจีน 舌 แก้ไข

𦧇, 𮍴, 𮍵

รากอักษรจีน 舟 แก้ไข

, , , , , , , 𦨎, 𦨏, 𦨐, 𦨑, 𦨒, 𦨓, 𦨔, 𫇚, 𬜒

รากอักษรจีน 艮 แก้ไข

𦫋, 𰰔

รากอักษรจีน 色 แก้ไข

, 𦫓

รากอักษรจีน 艸 แก้ไข

, , , , , , , , , 𦬷, 𦬸, 𦬹, 𦬺, 𦬻, 𦬼, 𦬽, 𦬾, 𦬿, 𦭀, 𦭁, 𦭂, 𦭃, 𦭄, 𦭅, 𦭆, 𦭇, 𦭈, 𦭉, 𦭊, 𦭋, 𦭌, 𦭍, 𦭎, 𦭏, 𦭐, 𦭑, 𦭒, 𦭓, 𦭔, 𦭕, 𦭖, 𦭗, 𦭘, 𦭙, 𦭚, 𦭛, 𦭜, 𦭝, 𦭞, 𦭟, 𦭠, 𦭡, 𦭢, 𦭣, 𦭤, 𦭥, 𦭦, 𦭧, 𦭨, 𦭩, 𦭪, 𦭫, 𦭬, 𫇮, 𫇯, 𫇰, 𫇱, 𫇲, 𫇳, 𫇴, 𫇵, 𫟌, 𫟍, 𰰫, 𰰬, 𰰭, 𰰮, 𰰯, 𰰰, 𰰱, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬜨, 𬜩, 𬜪, 𬜫, 𬜬, 𬜭, 𬜮, 𮎨, 𮎩, 𮎪, 𮎫, 𮎬, 𮎭, 𮎮, 𮎯, 𮎰, 𮎱, 𮎲, 𮎳, 𮎴, 𮎵, 𮎶, 𮎷, 𮎸, , , , , 𮏌,

รากอักษรจีน 虍 แก้ไข

, , 𧆜, 𧆝, 𧆞, 𫊝, 𫊞, 𬟧, 𮓛, 𮓜

รากอักษรจีน 虫 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡯥, 𧈨, 𧈩, 𧈪, 𧈫, 𧈬, 𧈭, 𧈮, 𧈯, 𧈰, 𧈱, 𧈲, 𧈳, 𧈴, 𧈵, 𧈶, 𧈷, 𧈸, 𧈹, 𧈺, 𫊥, 𫊦, 𬟴, 𬟵, 𮓳, 𮓴, 𮓵, 𮓶, 𮓷, 𰲪,

รากอักษรจีน 血 แก้ไข

, , , 𧖪

รากอักษรจีน 行 แก้ไข

, , 𧗡, 𧗢, 𧗣, 𧗤, 𧗥, 𮕢

รากอักษรจีน 衣 แก้ไข

, , , 𬡄, 𬡇, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧘝, 𧘞, 𧘟, 𧘠, 𧘡, 𧘢, 𧘣, 𧘤, 𧘥, 𧘦, 𧘧, 𧘨, 𧘩, 𧘪, 𧘫, 𧘬, 𧘭, 𧘮, 𧘯, 𧘰, 𧘱, 𧘲, 𧘳, 𧘴, 𧘵, 𧘶, 𧘷, 𧘸, 𧘹, 𧘺, 𧘻, 𧘼, 𫋲, 𫋳, 𫋴, 𬡈, 𬡉, 𬡊, 𮕬, 𮕭, 𮕯, 𮕰

รากอักษรจีน 襾 แก้ไข

, , 𧟤, 𧟥, 𧟦

รากอักษรจีน 見 แก้ไข

, 𧠈

รากอักษรจีน 见 แก้ไข

, , , 𫌨, 𫌩, 𬢈, 𬢉, 𬢊, 𰴕, 𰴖

รากอักษรจีน 角 แก้ไข

, , 𧢴, 𧢵, 𧢶, 𰴠

รากอักษรจีน 言 แก้ไข

, , , , , , , , , , 𧥠, 𬢚, 𬢛, 𮗷, 𮗸, 𰴨, 𰴩

รากอักษรจีน 讠 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𫍧, 𫍨, 𫍩, 𫍪, 𬣶, 𬣷, 𬣸, 𬣹, 𬣼, 𮙉, 𰵧, 𰵨, 𰵩, 𰵪, 𰵫, 𰵬, 𰵭, 𰵮, 𰵯, 𬣽, 𬣿

รากอักษรจีน 谷 แก้ไข

, 𫎀, 𰶐

รากอักษรจีน 豆 แก้ไข

𧯚

รากอักษรจีน 豕 แก้ไข

𧰩, 𬤻, 𮙚, 𰶤, 𰶥

รากอักษรจีน 豸 แก้ไข

𧲡, 𮙥

รากอักษรจีน 貝 แก้ไข

, , , 𧴤, 𧴥, 𧴦, 𧴧, 𧴨, 𧴩, 𫎎, 𬥎, 𮙭, 𰶱

รากอักษรจีน 贝 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𧹒, 𫎦, 𫎧, 𬥴, 𬥵, 𬥶, 𰷢

รากอักษรจีน 赤 แก้ไข

𧹙, 𧹚

รากอักษรจีน 走 แก้ไข

, , , , , 𧺈, 𧺉, 𧺊, 𧺋, 𧺌, 𧺍, 𧺎

รากอักษรจีน 足 แก้ไข

, , , 𧾺, 𧾻, 𧾼, 𧾽, 𧾾, 𧾿, 𧿀, 𬦠, 𮛂, 𰸁

รากอักษรจีน 身 แก้ไข

𨈒

รากอักษรจีน 車 แก้ไข

, , , , , 𨊠, 𨊡, 𨊢, 𨊣, 𨊤, 𨊥, 𨊦

รากอักษรจีน 车 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𨐇, 𫐈, 𫐉, 𫐊, 𫟤, 𬨄, 𬨅, 𮝴, 𰹼, 𰹽, 𰹾, 𰹿, 𰺀, 𰺁, 𰺂, 𰺃

รากอักษรจีน 辵 แก้ไข

𰺮, , , 𰺶, , , , , , , , , , , , 迿, 退, , , , , , , , , , , 𨒥, 𨒦, 𨒧, 𨒨, 𨒩, 𨒪, 𨒫, 𨒬, 𨒭, 𨒮, 𨒯, 𨒰, 𨒱, 𨒲, 𨒳, 𨒴, 𨒵, 𨒶, 𨒷, 𨒸, 𨒹, 𨒺, 𨒻, 𨒼, 𨒽, 𨒾, 𨒿, 𨓀, 𨓁, 𨓂, 𨓃, 𨓄, 𫐥, 𬨤, 𬨥, 𮞏, 𮞐, 𮞑

รากอักษรจีน 邑 แก้ไข

𬩴, , , , , , , , 𬩻, 𬩼, 𬩽, 𮟷, 𮟸, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨛋, 𨛌, 𨛍, 𨛎, 𨛏, 𨛐, 𨛑, 𨛒, 𨛓, 𨛔, 𨛕, 𨛖, 𨛗, 𨛘, 𨛙, 𨛚, 𨛛, 𨛜, 𨛝, 𨛞, 𨛟, 𨛠, 𨛡, 𨛢, 𨛣, 𨛤, 𨛥, 𨛦, 𨛧, 𨛨, 𨛩, 𨛪, 𫑝, 𫑞, 𫑟

รากอักษรจีน 酉 แก้ไข

, , , , 𮠖, 𮠗

รากอักษรจีน 里 แก้ไข

, 𫟯

รากอักษรจีน 金 แก้ไข

,

รากอักษรจีน 钅 แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨱀, 𨱁, 𨱂, 𫓧, 𫓨, 𫓩, 𫓪, 𫓫, 𫟴, 𫟵, 𬬫, 𬬬, 𬬭, 𬬮, 𬬯, 𬬰, 𬬱, 𬬲, 𬬳, 𬬴, 𬬵, 𬬶, 𮣳, 𰽜, 𰽝, 𰽞, 𰽟, 𰽠, 𰽡, 𰽢, 𰽣, 𰽤

รากอักษรจีน 長 แก้ไข

𨱙

รากอักษรจีน 門 แก้ไข

, , 𨳉, 𫔘

รากอักษรจีน 门 แก้ไข

, , , , , , , , , 𨸄, 𨸅, 𫔱, 𬮢, 𬮣, 𬮤, 𬮥, 𬮦, 𬮧, 𮤳, 𰿮

รากอักษรจีน 阜 แก้ไข

, , , , , 𬮿, 𬯀, 𮥀, 𮥁, 𮥂, 𮥄, 𮥅, 𱀋, 𱀌, 𱀍, 𱀎, 𱀏, 𱀐, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨹘, 𨹙, 𨹚, 𨹛, 𨹜, 𨹝, 𨹞, 𨹟, 𨹠, 𨹡, 𨹢, 𨹣, 𨹤, 𨹥, 𨹦, 𨹧, 𨹨, 𨹩, 𨹪, 𨹫, 𨹬, 𨹭, 𨹮, 𨹯, 𨹰, 𨹱, 𨹲, 𨹳, 𫕁, 𫕂, 𫕃, 𮥋

รากอักษรจีน 隶 แก้ไข

𮥴

รากอักษรจีน 雨 แก้ไข

𩁶

รากอักษรจีน 面 แก้ไข

, 𠚑

รากอักษรจีน 革 แก้ไข

รากอักษรจีน 韋 แก้ไข

, 𮧯, 𮧰

รากอักษรจีน 韦 แก้ไข

, 𩏽, 𩏾, 𬰳, 𬰴, 𱂄, 𱂅

รากอักษรจีน 韭 แก้ไข

รากอักษรจีน 音 แก้ไข

รากอักษรจีน 頁 แก้ไข

, 𩑋

รากอักษรจีน 页 แก้ไข

, , , , 𫖪, 𱂠

รากอักษรจีน 風 แก้ไข

รากอักษรจีน 风 แก้ไข

, , , 𩙥, 𩙦, 𫠈, 𬱸, 𬱹, 𬱺, 𬱻, 𱃖, 𱃗

รากอักษรจีน 飛 แก้ไข

, 𩙱

รากอักษรจีน 食 แก้ไข

, 𩚂

รากอักษรจีน 饣 แก้ไข

, , , , , , , , 𩠃, 𫗤, 𫗥, 𬲴, 𬲵, 𬲶, 𬲷, 𮩛, 𱃸, 𱃹, 𱃺, 𱃻, 𬲸, 𬲹

รากอักษรจีน 首 แก้ไข

, 𩠐

รากอักษรจีน 香 แก้ไข

รากอักษรจีน 馬 แก้ไข

𮩴, 𮩵

รากอักษรจีน 马 แก้ไข

, , , , , , , , , 𩧮, 𩧰, 𩧱, 𩧲, 𩧳, 𩧴, 𩧵, 𩧶, 𫘠, 𫘡, 𬳹, 𬳺, 𬳻, 𬳼, 𬳽, 𬳾, 𱅉, 𱅊, 𱅋, 𱅌, 𱅍, 𱅎, 𱅏, 𱅐, 𱅑, 𱅒

รากอักษรจีน 骨 แก้ไข

รากอักษรจีน 鬼 แก้ไข

รากอักษรจีน 鱼 แก้ไข

𱇍

รากอักษรจีน 鳥 แก้ไข

รากอักษรจีน 鸟 แก้ไข

, , , , , 𪉁, 𪉂, 𪉃, 𫛚, 𫛛, 𫛜, 𫛝, 𫛞, 𫠖, 𬷿, 𬸀, 𮭡, 𮭢, 𮭣, 𱉍, 𱉎, 𱉏, 𱉐, 𱉑, 𱉒, 𱉓, 𱉔, 𬸁

รากอักษรจีน 麦 แก้ไข

𪎍, 𮮃, 𱋄, 𱋅

รากอักษรจีน 龙 แก้ไข

𬺜