ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 6 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 一แก้ไข

, , , , , , , 𠀘, 𠀙, 𠀚, 𠀜, 𠀞, 𠀟, 𠀠, 𫝁, 𫠤, 𫠥, 𬺿, 𬻀, 𬻁, 𬻃, 𬻄, 𬻅, 𬻆, 𬻇, 𬻈, 𬻉, 𰀋

รากอักษรจีน 丨แก้ไข

𠁦, 𬻳, 𰀣

รากอักษรจีน 丬แก้ไข

𰠗

รากอักษรจีน 丶แก้ไข

𠂂, 𬻻

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

, , , , , 𠂢, 𠂣, 𠂤, 𠂥, 𠂦, 𠂧, 𠂩, 𠂪, 𠂫, 𠂭, 𪜌, 𫡑, 𫡒, 𫡓, 𬼉

รากอักษรจีน 乙แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , 𠃤, 𠃥, 𠃦, 𠃧, 𠃨, 𪜑, 𫡤, 𬼝, 𬼞, 𬼟, 𬼠, 𬼡, 𬼢, 𰀶, 𰀷, 𰀸, 𰀹, 𰀺, 𰀻, 𰀼

รากอักษรจีน 亅แก้ไข

, 𠀩, 𠄕, 𬼹

รากอักษรจีน 二แก้ไข

, , , 𠄢, 𠄣, 𠄤, 𠄥, 𠄦, 𠄧, 𫡱, 𰁗

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

, , , , , , 𠅃, 𠅄, 𠅅, 𠅆, 𠅇, 𫝅, 𬽄, 𰁜

รากอักษรจีน 人แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , 仿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠆴, 𠆵, 𠆶, 𠆷, 𠆸, 𠆹, 𠆺, 𠆻, 𠆼, 𠆽, 𠆾, 𠆿, 𠇀, 𠇁, 𠇂, 𠇃, 𠇄, 𠇅, 𠇆, 𠇇, 𠇈, 𠇉, 𠇊, 𠇋, 𠇌, 𠇍, 𠇎, 𠇏, 𠇐, 𠇑, 𠇓, 𠇔, 𠇕, 𪜨, 𪜩, 𪜪, 𪜫, 𫢋, 𫢌, 𫢍, 𫢎, 𫢏, 𫢐, 𬽩, 𬽪, 𬽫, 𬽬, 𬽭, 𰁤, 𰁥, 𰁦, 𰁧, 𰁨, 𰁩, 𰁪, ,

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

, , , , , , , 𠑹, 𠑺, 𠑻, 𠑼

รากอักษรจีน 入แก้ไข

, , , 𠇒, 𠓠, 𠓡, 𠓢, 𠓣, 𰃖

รากอักษรจีน 八แก้ไข

, , , , , 𠔈, 𠔉, 𪞈, 𫤫, 𫤬, 𭁅, 𭁆, 𰃝, 𰃞, 𰃟

รากอักษรจีน 冂แก้ไข

, 𠕋, 𠕌, 𠕍, 𠕎, 𠕏, 𭁡, 𰃧, 𰃨

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

, , 𠕹, 𠕺, 𠕻, 𠕼, 𠕽, 𠕾, 𠕿

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

, , , , , , , 𠖱, 𠖲, 𠖳, 𠖴, 𠖵, 𠖶, 𪞗, 𪞘, 𪞙, 𪞚, 𫥁, 𫥂, 𫥃, 𰃶, 𰃷, 𰃸

รากอักษรจีน 几แก้ไข

, , , , 𠘵, 𠘶, 𠘷, 𠘸, 𠘹, 𠘺, 𠘻, 𪞱, 𫥞, 𫥟, 𭂭, 𭂮, 𭂯

รากอักษรจีน 凵แก้ไข

, , 𠙾, 𠙿, 𠚀, 𠚁, 𠚂, 𠚃, 𠚄, 𠚅

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , 𠚵, 𠚷, 𠚸, 𠚹, 𠚺, 𠚼, 𠚽, 𠚾, 𠚿, 𠛀, 𠛁, 𠛂, 𠛃, 𠛄, 𠛅, 𠛆, 𠛇, 𠛈, 𠛉, 𠛊, 𠛋, 𠛌, 𠛍, 𪞾, 𪞿, 𪟀, 𫥲, 𫥳, 𫥴, 𭃈, 𭃉, 𭃊, 𭃋, 𭃌, 𰄞, 𰄟, 𰄠, 𰄡, 𰄢

รากอักษรจีน 力แก้ไข

, , , , , , , , , 𠠹, 𠠺, 𠠻, 𠠼, 𠠽, 𠠾, 𠠿, 𠡀, 𠡁, 𫦥, 𰅉, 𫦧

รากอักษรจีน 勹แก้ไข

, 𠣑, 𠣒, 𠣓, 𭅆

รากอักษรจีน 匕แก้ไข

𪟩, 𭅐

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

𫧌, , , , , 𠤮, 𠤯, 𠤰, 𠤱, 𪟬, 𫧍, 𫧎, 𫧏

รากอักษรจีน 匸แก้ไข

𠤲, 𠥮, 𠥯, 𰅪

รากอักษรจีน 十แก้ไข

, , , , , 𠦂, 𠦃, 𠦄, 𠦅, 𠦆, 𠦇, 𠦈, 𠦉, 𠦊, 𠦋, 𠦌, 𠦍, 𠦎, 𠦏, 𠦐, 𰅰, 𰅱

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

𠀝, 𠧔, 𠧕, 𠧖, 𠧗, 𠧘, 𭅯, 𭅰

รากอักษรจีน 卩แก้ไข

, 𠨒, 𠨓, 𠨔, 𠨕, 𠨖, 𠨗, 𫧺, 𭅵, 𰆌, 𰆍

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

, , , , , , , 𠂬, 𠂮, 𠨴, 𠨵, 𠨶, 𠨷, 𠨸, 𠨹, 𠨺, 𠨻, 𠨼, 𠨽, 𠨾, 𠨿, 𭆁, 𰆖, 𰆗

รากอักษรจีน 厶แก้ไข

, , 𠫞, 𠫟, 𠫠, 𠫡, 𠫢, 𠫣, 𠫤, 𠫥, 𭆙, 𭆚

รากอักษรจีน 又แก้ไข

, , 𠬩, 𠬪, 𠬫, 𠬬, 𠬭, 𠬮, 𠬯, 𠬰, 𪠥, 𫨳, 𭆧, 𭆨, 𰆱, 𰆲, 𰆳, 𰆴, 𰆵, 𰆶

รากอักษรจีน 口แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠮫, 𠮬, 𠮭, 𠮮, 𠮯, 𠮰, 𠮱, 𠮲, 𠮳, 𠮴, 𠮵, 𠮶, 𠮷, 𠮸, 𠮹, 𠮺, 𠮻, 𠮼, 𠮽, 𠮾, 𠮿, 𠯀, 𠯁, 𠯂, 𠯃, 𠯄, 𠯅, 𠯆, 𠯇, 𠯈, 𠯉, 𠯊, 𪛗, 𫝘, 𫩒, 𫩓, 𫩔, 𫩕, 𫩖, 𫩗, 𭆺, 𭆻, 𭆼, 𭆽, 𭆾, 𭆿, 𭇀, 𭇁, 𭇂, 𰇈, 𰇉, , 𫩝

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

, , , , , , , , 𡆧, 𡆨, 𡆩, 𡆪, 𡆫, 𡆬, 𡆭, 𡆮, 𡆯, 𡆰, 𡆱, 𡆲, 𡆳

รากอักษรจีน 土แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡉈, 𡉉, 𡉊, 𡉋, 𡉌, 𡉍, 𡉎, 𡉏, 𡉐, 𡉑, 𡉒, 𡉓, 𡉔, 𡉕, 𡉖, 𪢳, 𪢴, 𪢵, 𪢶, 𪢷, 𫭙, 𫭚, 𭍻, 𭍼, 𭍽,

รากอักษรจีน 士แก้ไข

, 𡔜

รากอักษรจีน 夂แก้ไข

, 𡕕, 𡕖

รากอักษรจีน 夊แก้ไข

𡕞, 𡕟

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

, , , 𡖇, 𡖈, 𡖉, 𪤷, 𫝢, 𭐳, 𭐴

รากอักษรจีน 大แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𠀛, 𡗝, 𡗞, 𡗟, 𡗠, 𡗡, 𡗢, 𡗣, 𡗤, 𪥃, 𫯜, 𭑃, 𰋚

รากอักษรจีน 女แก้ไข

, , , , , , , , 奿, , , , , , , , , , , , , , , , 𡚮, 𡚯, 𡚰, 𡚱, 𡚲, 𡚳, 𡚴, 𡚵, 𡚶, 𡚷, 𡚸, 𡚹, 𡚺, 𡚻, 𪥤, 𪥥, 𫰈, 𫰉, 𫰊, 𭑬, 𭑭, 𰋷, 𰋸, 𭑮

รากอักษรจีน 子แก้ไข

, , , , , 𡉗, 𡥃, 𡥄, 𡥅, 𭒺, 𭒻, 𭒼, 𰌜, 𰌝

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

, , , , , , , 𡦽, 𡦾, 𡦿, 𡧀, 𡧁, 𡧂, 𡧃, 𡧄, 𡧅, 𡧆, 𡧇, 𡧈, 𡧉, 𡧊, 𫲵, 𫲶, 𭓞, 𰌴, 𰌵, 𫲼

รากอักษรจีน 寸แก้ไข

, , , 𡬞, 𪧷, 𭔩

รากอักษรจีน 小แก้ไข

, , , 𡭙, 𡭚, 𡭛, 𡭜, 𭕅

รากอักษรจีน 尢แก้ไข

, , , 𡯋, 𡯌, 𡯍, 𡯎

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

, , , 𡰩, 𡰪, 𡰫, 𡰬, 𡰭, 𡰮, 𡰯, 𡰰, 𡰱, 𡰲, 𡰳, 𫝲

รากอักษรจีน 屮แก้ไข

, 𡴀, 𡴁, 𡴂, 𡴃, 𡴄, 𡴅, 𭕿

รากอักษรจีน 山แก้ไข

, , , , , , , 屿, , , , , , , , , , , , , 𡴾, 𡴿, 𡵀, 𡵁, 𡵂, 𡵃, 𡵄, 𡵅, 𡵆, 𡵇, 𡵈, 𡵉, 𡵊, 𡵋, 𡵌, 𡵍, 𡵎, 𡵏, 𡵐, 𡵑, 𡵒, 𪨢, 𪨣, 𪨤, 𪨥, 𫝳, 𫵵, 𭖁, 𭖂, 𭖃, 𭖄, 𰎉, ,

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

, , , 𡿩, 𡿪, 𡿫, 𡿬, 𡿭, 𭗻, 𭗼

รากอักษรจีน 工แก้ไข

, , 𢀚, 𢀛, 𪩣, 𭘃, 𭘄, 𭘅, 𰏇

รากอักษรจีน 己แก้ไข

𢀶, 𫶵

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

, , , , , , 𢁕, 𢁖, 𢁗, 𢁘, 𢁙, 𢁚, 𢁛, 𢁜, 𢁝, 𢁞, 𢁟, 𢁠, 𢁡, 𢁢, 𢁣, 𢁤, 𭘑, 𭘒, 𰏒

รากอักษรจีน 干แก้ไข

, , 𫷔, 𭘾, 𰏢,

รากอักษรจีน 幺แก้ไข

𢆶, 𪪊

รากอักษรจีน 广แก้ไข

, , , , , , 𢇗, 𢇘, 𢇙, 𢇚, 𢇛, 𢇜, 𢇝, 𢇞, 𢇟, 𢇠, 𢇡, 𢇢, 𫷦, 𭙐, 𭙑, 𭙒, 𰏲

รากอักษรจีน 廴แก้ไข

, , , 𢌜, 𭚒, 𭚓, 𭚔

รากอักษรจีน 廾แก้ไข

, 𢌰, 𢌱, 𢌲, 𫸖, 𰐇, 𰐈

รากอักษรจีน 弋แก้ไข

, , , 𢍽, 𢍾

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

, , , , , , , , 𢎫, 𢎬, 𢎭, 𢎮, 𢎯, 𢎰, 𢎱, 𢎲, 𢎳, 𢎴, 𢎵, 𢎶, 𪪺, 𫸥, 𫸦, 𫸧, 𭚦

รากอักษรจีน 彐แก้ไข

, 𢑏, 𢑐, 𢑑, 𢑒, 𪫆

รากอักษรจีน 彡แก้ไข

, 𢒃, 𢒄, 𢒅, 𢒆

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

, , , 𢓀, 𢓁, 𢓂, 𢓃, 𫹌, 𭛜, 𭛝, 𰐬,

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, , 𫹬, 𫹭, 𰐻, 𰐼, , , , , , , , , , , , , 𢖲, 𢖳, 𢖴, 𢖵, 𢖶, 𢖷, 𢖸, 𢖹, 𢖺, 𢖻, 𢖼, 𢖽, 𢖾, 𢖿, 𢗀, 𢗁, 𢗂, 𢗃, 𢗄, 𢗅, 𢗆, 𢗇, 𢗈, 𪫞, 𫹮, 𭜌, 𰐾, 𰐿,

รากอักษรจีน 戈แก้ไข

, , , , , 𢦎, 𢦏, 𢦐, 𢦑, 𪭊, 𫻦, 𫻧

รากอักษรจีน 戶แก้ไข

𢨦, 𢨧, 𢨨, 𢨩

รากอักษรจีน 手แก้ไข

𫼔, 𰒻, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢩭, 𢩮, 𢩯, 𢩰, 𢩱, 𢩲, 𢩳, 𢩴, 𢩵, 𢩶, 𢩷, 𢩸, 𢩹, 𢩺, 𢩻, 𢩼, 𢩽, 𢩾, 𢩿, 𢪀, 𢪁, 𢪂, 𪭜, 𫼕, 𫼖, 𫼗, 𭠐, 𰒼, 𰒽, ,

รากอักษรจีน 支แก้ไข

, 𢺵, 𭣕

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

, , 𫾦, 𭣡, 𰕃

รากอักษรจีน 文แก้ไข

𣁁, 𫿭

รากอักษรจีน 斗แก้ไข

,

รากอักษรจีน 斤แก้ไข

𣂒

รากอักษรจีน 方แก้ไข

, 𣃗, 𭤨, 𭤩, 𭤪

รากอักษรจีน 无แก้ไข

𣄭, 𰕰

รากอักษรจีน 日แก้ไข

, , , , , , , , , , 𣄾, 𣄿, 𣅀, 𣅁, 𣅂, 𣅃, 𣅅, 𬀦, 𭥌, 𭥍, 𭥎, 𰕱, 𰕲

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

, , , 𭨘

รากอักษรจีน 月แก้ไข

, 𣍞, 𪱙, 𬁰, 𭨤, 𭨥

รากอักษรจีน 木แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣎸, 𣎹, 𣎺, 𣎻, 𣎼, 𣎽, 𣎾, 𣎿, 𣏀, 𰗐, 𰗑, 𰗒

รากอักษรจีน 欠แก้ไข

, , 𣢀, 𭭄

รากอักษรจีน 止แก้ไข

, , 𣥅, 𣥆, 𬅶, 𬅷, 𭭘, 𭭙, 𭭚, 𰙚

รากอักษรจีน 歹แก้ไข

, , 𣦸, 𣦹, 𣦺, 𣦻, 𣦼, 𣦽, 𣦾, 𭭽

รากอักษรจีน 毋แก้ไข

, 𣫭

รากอักษรจีน 比แก้ไข

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

, 𣬜, 𣬝, 𣬞, 𣬟, 𣬠

รากอักษรจีน 氏แก้ไข

, 𫞖, 𰚷

รากอักษรจีน 气แก้ไข

, , , 𣱕, 𣱖, 𰚻

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𰛆, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㲿, 𣲀, 𣲁, 𣲂, 𣲃, 𣲄, 𣲅, 𣲆, 𣲇, 𣲈, 𣲉, 𣲊, 𣲋, 𣲌, 𣲍, 𪵩, 𪵪, 𪵫, 𪵬, 𬇕, 𬇖, 𬇗, 𭯷, 𰛇, 𰛈, 𰛉, 𰛊, ,

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, , , , , , , , 𤆃, 𤆄, 𤆅, 𤆆, 𤆇, 𤆈, 𤆉, 𤆊, 𤆋, 𤆌, 𭴀, 𭴁, 𭴂, 𰝶

รากอักษรจีน 父แก้ไข

, 𭶺

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

𤕭, 𭶿

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

, , , , 𤘕, 𤘖, 𤘗, 𬌙, 𭷔, 𰠦

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

, , , , , , , 𤜡, 𤜢, 𤜣, 𤜤, 𤜥, 𤜦, 𤜧, 𤜨, 𤜩, 𤜪, 𤜫, 𤜬, 𤜭, 𤜮, 𬌫, 𭷹, 𰠾

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

, , , , , , , , 𤣪, 𤣫, 𤣬, 𪻍, 𭸵, 𰡭, 𰡮

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

𬎤

รากอักษรจีน 生แก้ไข

𤯔

รากอักษรจีน 用แก้ไข

, 𤰃, 𪽆

รากอักษรจีน 田แก้ไข

, 𤰓, 𤰔, 𭺽, 𰢴

รากอักษรจีน 疋แก้ไข

𤴕

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

𤴥, 𬏚

รากอักษรจีน 白แก้ไข

, , 𤼽, 𤼾, 𬐃, 𰤒

รากอักษรจีน 目แก้ไข

𥃤, 𥃥

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

𥍝, 𭿶, 𰦍

รากอักษรจีน 矢แก้ไข

𰦒

รากอักษรจีน 石แก้ไข

, 𥐕, 𥐖

รากอักษรจีน 示แก้ไข

, 𥘇, 𥘈, 𥘉, 𥘊, 𥘋, 𥘌,

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

𥝍, 𥝎, 𥝏, 𫀦

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

รากอักษรจีน 立แก้ไข

, 𬔖

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, 𥫗

รากอักษรจีน 米แก้ไข

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

,

รากอักษรจีน 纟แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𬘓

รากอักษรจีน 缶แก้ไข

, 𦈢

รากอักษรจีน 网แก้ไข

, 𦉯, 𮉼

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

, 𦍋, 𦍌, 𦍍

รากอักษรจีน 羽แก้ไข

รากอักษรจีน 老แก้ไข

, , 𬚉

รากอักษรจีน 而แก้ไข

, 𦓐

รากอักษรจีน 耒แก้ไข

, 𦓤

รากอักษรจีน 耳แก้ไข

รากอักษรจีน 聿แก้ไข

, 𦘒

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

, , , , , , , 𦘩, 𦘪, 𦘫, 𦘬, 𦘭, 𦘮, 𦘯, 𦘰, 𦘱, 𦘲, 𦘳, 𰮁

รากอักษรจีน 臣แก้ไข

, 𦣞

รากอักษรจีน 自แก้ไข

, 𦣹

รากอักษรจีน 至แก้ไข

, 𦤳, 𦤴

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

, 𦥑, 𦥒, 𦥓

รากอักษรจีน 舌แก้ไข

รากอักษรจีน 舛แก้ไข

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

, 𠂨

รากอักษรจีน 艮แก้ไข

รากอักษรจีน 色แก้ไข

, 𮎜

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , 𦫶, 𦫷, 𦫸, 𦫹, 𦫺, 𦫻, 𦫼, 𦫽, 𦫾, 𦫿, 𦬀, 𫇥, 𫇦, 𰰜, 𰰟, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬜡, 𬜢, ,

รากอักษรจีน 虍แก้ไข

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, 𮓰, 𮓱

รากอักษรจีน 血แก้ไข

รากอักษรจีน 行แก้ไข

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

, 𮕤

รากอักษรจีน 襾แก้ไข

, 西,

รากอักษรจีน 见แก้ไข

, 𬢇

รากอักษรจีน 角แก้ไข

𰴟

รากอักษรจีน 讠แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 访, , 𫍚, 𫍛, 𫟞, 𬣛, 𬣜, 𬣝, 𬣞, 𬣟, 𰵍, 𰵎, 𰵏, 𰵐, 𰵑, 𰵒

รากอักษรจีน 贝แก้ไข

, ,

รากอักษรจีน 走แก้ไข

รากอักษรจีน 车แก้ไข

, 𰹰, 𰹱

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

, , 辿, , , , , , , , , , , 𨑑, 𨑒, 𨑓, 𨑔, 𨑕, 𨑖, 𨑗, 𨑘, 𨑙, 𨑚, 𨑛, 𨑜, 𨑝, 𨑞, 𨑟, 𨑠, 𨑡, 𫐟, 𮞁, 𮞂, 𮞃,

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

, 𮟪, 𮟫, 𰻟, 𰻠, , , , , , , , , , , , , , , 𨙶, 𨙷, 𨙸, 𨙹, 𨙺, 𨙻, 𨙼, 𨙽, 𨙾, 𨙿, 𨚀, 𨚁, 𨚂, 𨚃, 𨚄, 𨚅, 𨚆, 𨚇, 𨚈, 𨚉, 𨚊, 𨚋, 𨚌, 𨚍, 𨚎, 𨚏, 𨚐, 𨚑, 𨚒, 𫑘, 𫑙,

รากอักษรจีน 钅แก้ไข

,

รากอักษรจีน 门แก้ไข

, , , , , 𨷿, 𨸀, 𨸁, 𫔬, 𬮙, 𬮚, 𬮛, 𮤬, 𮤭, 𰿧

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

, 𬮺, 𮤹, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠁲, 𨸚, 𨸛, 𨸜, 𨸝, 𨸞, 𨸟, 𨸠, 𨸡, 𨸢, 𨸣, 𨸤, 𨸥, 𨸦, 𨸧, 𨸨, 𨸩, 𫔻

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

𮦄

รากอักษรจีน 页แก้ไข

รากอักษรจีน 饣แก้ไข

, , 𫗞, 𬲧, 𬲨, 𱃱

รากอักษรจีน 马แก้ไข

, , , 𫘛, 𱄼, 𱄽, 𱄾, 𱄿

รากอักษรจีน 鸟แก้ไข

𬷻, 𱉇

รากอักษรจีน 齐แก้ไข