ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

艸 (รากอักษรจีนที่ 140) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

𦫳𦫴𦫵

+2 ขีด แก้ไข

𦫶𦫷𦫸𦫹𦫺𦫻𦫼𦫽𦫾𦫿𦬀𫇥𫇦𬜠𰰜𰰝𰰞𰰟

+3 ขีด แก้ไข

𦬁𦬂𦬃𦬄𦬅𦬆𦬇𦬈𦬉𦬊𦬋𦬌𦬍𦬎𦬏𦬐𦬑𦬒𫇧𫇨𬜡𬜢𰰠𰰡𰰢𱽋

+4 ขีด แก้ไข

𦬓𦬔𦬕𦬖𦬗𦬘𦬙𦬚𦬛𦬜𦬝𦬞𦬟𦬠𦬡𦬢𦬣𦬤𦬥𦬦𦬧𦬨𦬩𦬪𦬫𦬬𦬭𦬮𦬯𦬰𦬱𦬲𦬳𦬴𦬵𦬶𫇩𫇪𫇫𫇬𫇭𬜣𬜤𬜥𮎟𮎠𮎡𮎢𮎣𰰣𰰤𰰥𰰦𰰧𰰨𰰩𰰪𱽌𱽍𱽎𱽏𱽐

+5 ขีด แก้ไข

𦬷𦬸𦬹𦬺𦬻𦬼𦬽𦬾𦬿𦭀𦭁𦭂𦭃𦭄𦭅𦭆𦭇𦭈𦭉𦭊𦭋𦭌𦭍𦭎𦭏𦭐𦭑𦭒𦭓𦭔𦭕𦭖𦭗𦭘𦭙𦭚𦭛𦭜𦭝𦭞𦭟𦭠𦭡𦭢𦭣𦭤𦭥𦭦𦭧𦭨𦭩𦭪𦭫𦭬𫇮𫇯𫇰𫇱𫇲𫇳𫇴𫇵𫟌𫟍𬜦𬜧𮎤𮎥𮎦𰰫𰰬𰰭𰰮𰰯𰰰𰰱𱽑𱽒𱽓𱽔𱽕𱽖𱽗𱽘𱽙𱽚

+6 ขีด แก้ไข

𭅟𦭭𦭮𦭯𦭰𦭱𦭲𦭳𦭴𦭵𦭶𦭷𦭸𦭹𦭺𦭻𦭼𦭽𦭾𦭿𦮀𦮁𦮂𦮃𦮄𦮅𦮆𦮇𦮈𦮉𦮊𦮋𦮌𦮍𦮎𦮏𦮐𦮑𦮒𦮓𦮔𦮕𦮖𦮗𦮘𦮙𦮚𦮛𦮜𦮝𦮞𦮟𦮠𦮡𦮢𦮣𦮤𦮥𦮦𦮧𦮨𦮩𦮪𦮫𦮬𦮭𦮮𦮯𦮰𦮱𦮲𦮳𦮴𦮵𫇶𫇷𫇸𫇹𫇺𫇻𫇼𫇽𫇾𫟎𬜨𬜩𬜪𬜫𬜬𬜭𬜮𮎧𮎨𮎩𮎪𮎫𮎬𮎭𮎮𮎯𮎰𮎱𮎲𮎳𮎴𮎵𮎶𮎷𮎸𰰲𰰳𰰴𰰵𰰶𰰷𰰸𰰹𰰺𰰻𰰼𰰽𱽛𱽜𱽝𱽞𱽟𱽠𱽡𱽢𱽣𱽤𱽥𱽦𱽧

+7 ขีด แก้ไข

𦮶𦮷𦮸𦮹𦮺𦮻𦮼𦮽𦮾𦮿𦯀𦯁𦯂𦯃𦯄𦯅𦯆𦯇𦯈𦯉𦯊𦯋𦯌𦯍𦯎𦯏𦯐𦯑𦯒𦯓𦯔𦯕𦯖𦯗𦯘𦯙𦯚𦯛𦯜𦯝𦯞𦯟𦯠𦯡𦯢𦯣𦯤𦯥𦯦𦯧𦯨𦯩𦯪𦯫𦯬𦯭𦯮𦯯𦯰𦯲𦯳𦯴𦯵𦯶𦯷𦯸𦯹𦯺𦯻𦯼𦯽𦯾𦯿𦰀𦰁𦰂𦰃𦰄𦰅𦰆𦰇𦰈𦰉𦰊𦰋𦰌𦰍𦰎𦰏𦰐𦰑𦰒𦰓𦰔𦰕𦰗𦰘𦰙𦰚𦰛𦰜𦰝𦰞𦰟𦰠𦰡𦰢𦰣𦰤𦰥𦰦𦰧𦰨𦰩𫇿𫈀𫈁𫈂𫈃𫈄𫈅𫈆𫈇𫈈𫈉𫈊𫈋𫈌𫈍𫈎𫈏𫟏𫟐𫟑𬜯𬜰𬜱𬜲𬜳𬜴𬜵𬜶𬜷𬜸𬜹𬜺𮎹𮎺𮎻𮎼𮎽𮎾𮎿𮏀𮏁𮏂𮏃𮏄𮏅𮏆𮏇𮏈𮏉𮏊𮏋𮏌𮏍𮏎𮏏𰰾𰰿𰱀𰱁𰱂𰱃𰱄𰱅𰱆𰱇𰱈𰱉𰱊𰱋𰱌𰱍𰱎𱽨𱽩𱽪𱽫𱽬

+8 ขีด แก้ไข

龿𦯱𦰖𦰪𦰫𦰬𦰭𦰮𦰯𦰰𦰱𦰲𦰳𦰴𦰵𦰶𦰷𦰸𦰹𦰺𦰻𦰼𦰽𦰾𦰿𦱀𦱁𦱂𦱃𦱄𦱅𦱆𦱇𦱈𦱉𦱊𦱋𦱌𦱍𦱎𦱏𦱐𦱑𦱒𦱓𦱔𦱕𦱖𦱗𦱘𦱙𦱚𦱛𦱜𦱝𦱞𦱟𦱠𦱡𦱢𦱣𦱤𦱥𦱦𦱧𦱨𦱩𦱪𦱫𦱬𦱭𦱮𦱯𦱰𦱱𦱲𦱳𦱴𦱵𦱶𦱷𦱸𦱹𦱺𦱻𦱼𦱽𦱾𦱿𦲀𦲁𦲂𦲃𦲄𦲅𦲆𦲇𦲈𦲉𦲊𦲋𦲌𦲍𦲎𦲏𦲐𦲑𦲒𦲓𦲔𦲕𦲖𦲗𦲘𦲙𦲚𦲛𦲜𦲝𦲞𦲟𦲠𦲡𦲢𦲣𦲤𦲥𦲦𦲧𦲨𦲩𦲪𦲫𦲬𦲭𦲮𦲯𦲰𦲱𦲲𦲳𦲴𦲵𦲶𦲷𦲸𦲹𦲺𦲻𦲼𦲽𦲾𦲿𦳀𫈐𫈑𫈒𫈓𫈔𫈕𫈖𫈗𫈘𫈙𫈚𫈛𫈜𫈝𫈞𫈟𫈠𬜻𬜼𬜽𬜾𬜿𬝀𬝁𬝂𬝃𬝄𬝅𬝆𬝇𬝈𬝉𬝊𬝋𮏐𮏑𮏒𮏓𮏔𮏕𮏖𮏗𮏘𮏙𮏚𮏛𮏜𮏝𮏞𮏟𮏠𮏡𮏢𰱏𰱐𰱑𰱒𰱓𰱔𰱕𰱖𰱗𰱘𰱙𰱚𰱛𰱜𱽭𱽮𱽯𱽰𱽱𱽲

+9 ขีด แก้ไข

𦳁𦳂𦳃𦳄𦳅𦳆𦳇𦳈𦳉𦳊𦳋𦳌𦳍𦳎𦳏𦳐𦳑𦳒𦳓𦳔𦳕𦳖𦳗𦳘𦳙𦳚𦳛𦳜𦳝𦳞𦳟𦳠𦳡𦳢𦳣𦳤𦳥𦳦𦳧𦳨𦳩𦳪𦳫𦳬𦳭𦳮𦳯𦳰𦳱𦳲𦳳𦳴𦳵𦳶𦳷𦳸𦳹𦳺𦳻𦳼𦳽𦳾𦳿𦴀𦴁𦴂𦴃𦴄𦴅𦴆𦴇𦴈𦴉𦴊𦴋𦴌𦴍𦴎𦴏𦴐𦴑𦴒𦴓𦴔𦴕𦴖𦴗𦴘𦴙𦴚𦴛𦴜𦴝𦴞𦴟𦴠𦴡𦴢𦴣𦴤𦴥𦴦𦴧𦴨𦴩𦴪𦴫𦴬𦴭𦴮𦴯𦴰𦴱𦴲𦴳𦴴𦴵𦴷𦴸𦴹𦴺𦴻𦴼𦴽𦴾𦴿𦵀𦵁𦵂𦵃𦵄𦵅𦵆𦵈𦵉𦵊𦵋𦵌𦵍𦵎𦵏𦵐𦵑𦵒𦵓𦵔𦵕𦵖𦵗𦵘𦵙𦵚𦵛𦵜𦵝𦵞𦵟𦵠𫈡𫈢𫈣𫈤𫈥𫈦𫈧𫈨𫈩𫈪𫈫𫈬𫈭𫈮𫈯𫈰𫈱𫈲𫈳𫈴𫈵𫟒𫟓𬝌𬝍𬝎𬝏𬝐𬝑𬝒𬝓𬝔𬝕𬝖𬝗𬝘𬝙𮏣𮏤𮏥𮏦𮏧𮏨𮏩𮏪𮏫𮏬𮏭𮏮𮏯𮏰𮏱𮏲𮏳𮏴𮏵𮏶𮏷𮏸𮏹𮏺𮏻𮏼𮏽𮏾𮏿𮐀𮐁𮐂𰱝𰱞𰱟𰱠𰱡𰱢𰱣𰱤𰱥𰱦𰱧𰱨𰱩𰱪𱽳𱽴𱽵𱽶𱽷𱽸𱽹𱽺𱽻𱽼𱽽𱽾𱽿

+10 ขีด แก้ไข

𤎀𦵇𦵡𦵢𦵣𦵤𦵥𦵦𦵧𦵨𦵩𦵪𦵫𦵬𦵭𦵮𦵯𦵰𦵱𦵲𦵳𦵴𦵵𦵶𦵷𦵸𦵹𦵺𦵻𦵼𦵽𦵾𦵿𦶀𦶁𦶂𦶃𦶄𦶅𦶆𦶇𦶈𦶉𦶊𦶋𦶌𦶍𦶎𦶏𦶐𦶑𦶒𦶓𦶔𦶕𦶖𦶗𦶘𦶙𦶚𦶛𦶜𦶝𦶞𦶟𦶠𦶡𦶢𦶣𦶤𦶥𦶦𦶧𦶨𦶩𦶪𦶫𦶬𦶭𦶮𦶯𦶰𦶱𦶲𦶳𦶴𦶵𦶶𦶷𦶸𦶹𦶺𦶻𦶼𦶽𦶾𦶿𦷀𦷁𦷂𦷃𦷄𦷅𦷆𦷇𦷈𦷉𦷊𦷋𦷌𦷍𦷎𦷏𦷐𦷑𦷒𦷓𦷔𦷕𦷖𦷗𦷘𦷙𦷚𦷛𦷜𦷝𦷞𦷟𦷠𦷡𦷢𦷣𦷤𦷥𦷦𦷧𦷨𦷩𦷪𦷫𦷬𦷭𦷮𦷯𦷰𦷱𦷲𦷳𦷴𦷵𦷶𦷷𦷸𦷹𦷺𦷻𦷼𦷽𦷾𫈶𫈷𫈸𫈹𫈺𫈻𫈼𫈽𫈾𫈿𫉀𫉁𫉂𫉃𫉄𫉅𫉆𫉇𫟔𬝚𬝛𬝜𬝝𬝞𬝟𬝠𬝡𬝢𬝣𬝤𬝥𬝦𬝧𬝨𬝩𬝪𬝫𬝬𬝭𬝮𬝯𬝰𬝱𬝲𬝳𮐃𮐄𮐅𮐆𮐇𮐈𮐉𮐊𮐋𮐌𮐍𮐎𮐏𮐐𮐑𮐒𮐓𮐔𮐕𮐖𮐗𮐘𮐙𮐚𮐛𮐜𮐝𮐞𮐟𮐠𰱫𰱬𰱭𰱮𰱯𰱰𰱱𱾀𱾁𱾂𱾃𱾄𱾅𱾆𱾇𱾈𱾉𱾊𱾋𱾌𱾍

+11 ขีด แก้ไข

𦷿𦸀𦸁𦸂𦸃𦸄𦸅𦸆𦸇𦸈𦸉𦸊𦸋𦸌𦸍𦸎𦸏𦸐𦸑𦸒𦸓𦸔𦸕𦸖𦸗𦸘𦸙𦸚𦸛𦸜𦸝𦸞𦸟𦸠𦸡𦸢𦸣𦸤𦸥𦸦𦸧𦸨𦸩𦸪𦸫𦸬𦸭𦸮𦸯𦸰𦸱𦸲𦸳𦸴𦸵𦸶𦸷𦸸𦸹𦸺𦸻𦸼𦸾𦸿𦹀𦹁𦹂𦹃𦹄𦹅𦹆𦹇𦹈𦹉𦹊𦹋𦹌𦹍𦹎𦹏𦹐𦹑𦹒𦹓𦹔𦹕𦹖𦹗𦹘𦹙𦹚𦹛𦹜𦹝𦹞𦹟𦹠𦹡𦹢𦹣𦹤𦹥𦹦𦹧𦹨𦹩𦹪𦹫𦹬𦹭𦹮𦹯𦹰𦹱𦹲𦹳𦹴𦹵𦹶𦹷𦹸𦹹𦹺𦹻𦹼𦹽𦹾𦹿𦺀𦺁𦺂𦺃𦺄𫉈𫉉𫉊𫉋𫉌𫉍𫉎𫉏𫉐𫉑𫉒𫉓𫉔𫉕𫉖𫉗𫉘𫉙𫉚𫉛𫉜𫟕𬝴𬝵𬝶𬝷𬝸𬝹𬝺𬝻𬝼𬝽𬝾𬝿𬞀𬞁𬞂𬞃𬞄𬞅𬞆𬞇𬞈𬞉𬞊𬞋𬞌𬞍𮐡𮐢𮐣𮐤𮐥𮐦𮐧𮐨𮐩𮐪𮐫𮐬𮐭𮐮𮐯𮐰𮐱𮐲𮐳𮐴𮐵𮐶𮐷𮐸𰱲𰱳𰱴𰱵𱾎𱾏𱾐𱾑𱾒𱾓𱾔𱾕𱾖𱾗𱾘𱾙𱾚

+12 ขีด แก้ไข

𦸽𦺆𦺇𦺈𦺉𦺊𦺋𦺌𦺍𦺎𦺏𦺐𦺑𦺒𦺓𦺔𦺕𦺖𦺗𦺘𦺙𦺚𦺛𦺜𦺝𦺞𦺟𦺠𦺡𦺢𦺣𦺤𦺥𦺦𦺧𦺨𦺩𦺪𦺫𦺬𦺭𦺮𦺯𦺰𦺱𦺲𦺳𦺴𦺵𦺶𦺷𦺸𦺹𦺺𦺻𦺼𦺽𦺾𦺿𦻀𦻁𦻂𦻃𦻄𦻅𦻆𦻈𦻉𦻊𦻋𦻌𦻍𦻎𦻏𦻐𦻑𦻒𦻓𦻔𦻕𦻖𦻗𦻘𦻙𦻚𦻛𦻜𦻝𦻞𦻟𦻠𦻡𦻢𦻣𦻤𦻥𦻦𦻧𦻨𦻩𦻪𦻫𦻬𦻭𦻮𦻯𦻰𦻱𦻲𦻳𦻴𦻵𦻶𦻷𦻸𦻹𦻺𦻻𦻼𦻽𦻿𦼀𦼁𦼂𦼃𦼄𦼅𦼆𦼇𦼈𦼉𦼊𦼋𦼌𦼍𦼎𦼏𦼐𦼑𦼒𦼓𦼔𦼕𦼖𦼗𦼘𦼙𦼚𦼛𦼜𦼝𦼞𦼟𦼠𦼡𦼢𦼣𦼤𦼥𦼦𦼧𦽭𫉝𫉞𫉟𫉠𫉡𫉢𫉣𫉤𫟖𬞎𬞏𬞐𬞑𬞒𬞓𬞔𬞕𬞖𬞗𬞘𬞙𮐹𮐺𮐻𮐼𮐽𮐾𮐿𮑀𮑁𮑂𮑃𮑄𮑅𮑆𮑇𮑈𮑉𮑊𮑋𮑌𮑍𮑎𮑏𮑐𮑑𮑒𮑓𮑔𮑕𮑖𮑗𮑘𮑙𰱶𰱷𰱸𰱹𰱺𰱻𰱼𱾛𱾜𱾝𱾞𱾟𱾠𱾡𱾢𱾣

+13 ขีด แก้ไข

𦻾𦼨𦼩𦼪𦼫𦼬𦼭𦼮𦼯𦼰𦼱𦼲𦼳𦼴𦼵𦼶𦼷𦼸𦼹𦼺𦼻𦼼𦼽𦼾𦼿𦽀𦽁𦽂𦽃𦽄𦽅𦽆𦽇𦽈𦽉𦽊𦽋𦽌𦽍𦽎𦽏𦽐𦽑𦽒𦽓𦽔𦽕𦽖𦽗𦽘𦽙𦽚𦽛𦽜𦽝𦽞𦽟𦽠𦽡𦽢𦽣𦽤𦽥𦽦𦽧𦽨𦽩𦽪𦽫𦽬𦽮𦽯𦽰𦽱𦽲𦽳𦽴𦽵𦽶𦽷𦽸𦽹𦽺𦽻𦽼𦽽𦽾𦽿𦾀𦾁𦾂𦾃𦾄𦾅𦾆𦾇𦾈𦾉𦾊𦾋𦾌𦾍𦾎𦾏𦾐𦾑𦾒𦾓𦾔𦾕𦾖𦾗𦾘𦾙𦾚𦾛𦾜𦾝𦾞𦾟𦾠𦾡𦾢𦾣𦾤𦾥𦾦𦾧𦾨𦾩𦿡𦿸𫉥𫉦𫉧𫉨𫉩𫉪𫉫𫉬𫉭𫉮𫉯𫉰𫉱𫉲𫉳𫉴𬞚𬞛𬞜𬞝𬞞𬞟𬞠𬞡𬞢𬞣𬞤𬞥𬞦𬞧𬞨𬞩𬞪𬞫𬞬𮑚𮑛𮑜𮑝𮑞𮑟𮑠𮑡𮑢𮑣𮑤𮑥𮑦𮑧𮑨𮑩𮑪𮑫𮑬𮑭𮑮𮑯𮑰𮑱𮑲𮑳𮑴𮑵𮑶𮑷𮑸𮑹𮑺𮑻𰱽𰱾𰱿𰲀𰲁𰲂𰲃𰲄𰲅𰲆𰲇𱾤𱾥𱾦𱾧𱾨𱾩𱾪𱾫

+14 ขีด แก้ไข

𦾪𦾫𦾬𦾭𦾮𦾯𦾰𦾱𦾲𦾳𦾴𦾵𦾶𦾷𦾸𦾹𦾺𦾻𦾼𦾽𦾾𦾿𦿀𦿁𦿂𦿃𦿄𦿅𦿆𦿇𦿈𦿉𦿊𦿋𦿌𦿍𦿎𦿏𦿐𦿑𦿒𦿓𦿖𦿗𦿘𦿙𦿚𦿛𦿜𦿞𦿟𦿠𦿢𦿣𦿤𦿥𦿦𦿧𦿨𦿩𦿪𦿫𦿬𦿭𦿮𦿯𦿰𦿱𦿲𦿳𦿴𦿵𦿶𦿷𦿹𦿺𦿻𦿼𦿽𦿾𦿿𧀀𧀁𧀂𧀃𧀄𧀅𧀆𧀇𧀈𧀉𧀊𧀋𧀌𧀍𧀎𧀏𧀐𧀑𧀒𧀓𧀔𧀕𧀖𧀗𧀘𧀙𧀚𧀛𧀜𧀝𧀞𧀟𫉵𫉶𫉷𫉸𫉹𫉺𫉻𫉼𫉽𫉾𫉿𫊀𫊁𫊂𫊃𫊄𬞭𬞮𬞯𬞰𬞱𬞲𬞳𬞴𬞵𬞶𬞷𬞸𬞹𬞺𬞻𬞼𬞽𬞾𬟃𮑼𮑽𮑾𮑿𮒀𮒁𮒂𮒃𮒄𮒅𮒆𮒇𮒈𮒉𮒊𮒋𮒌𮒍𮒎𮒏𮒐𮒑𮒒𮒓𮒔𮒕𮒖𰲈𰲉𱾬𱾭𱾮𱾯𱾰𱾱𱾲

+15 ขีด แก้ไข

𦿔𦿕𦿝𧀠𧀡𧀢𧀣𧀤𧀥𧀦𧀧𧀨𧀩𧀪𧀫𧀬𧀭𧀮𧀯𧀰𧀱𧀲𧀳𧀴𧀵𧀶𧀷𧀸𧀹𧀺𧀻𧀼𧀽𧀾𧀿𧁀𧁁𧁂𧁃𧁄𧁅𧁆𧁇𧁈𧁉𧁊𧁋𧁌𧁍𧁎𧁏𧁐𧁑𧁒𧁓𧁔𧁕𧁖𧁗𧁘𧁙𧁚𧁛𧁜𧁝𧁞𧁟𧁠𧁡𧁢𧁣𧁤𧁥𧁦𧁧𧁨𧁩𧁪𧁫𧁬𧁭𧁮𧁯𧁰𧁱𧁲𧁳𧁴𧁵𧁶𧁷𧁸𧁹𧁺𧃌𫊅𫊆𫊇𫊈𫊉𫊊𫊋𬞿𬟀𬟁𬟂𬟄𬟅𬟆𬟇𬟈𬟉𬟊𬟋𬟌𬟍𮒗𮒘𮒙𮒚𮒛𮒜𮒝𮒞𮒟𮒠𮒡𮒢𮒣𮒤𮒥𮒦𮒧𮒨𰲊𰲋𰲌𰲍𰲎𰲏𰲐𱾳𱾴𱾵𱾶𱾷𱾸𱾹

+16 ขีด แก้ไข

𧁻𧁼𧁽𧁾𧁿𧂀𧂁𧂂𧂃𧂄𧂅𧂆𧂇𧂈𧂉𧂊𧂋𧂌𧂍𧂎𧂏𧂐𧂑𧂒𧂓𧂔𧂕𧂖𧂗𧂘𧂙𧂚𧂛𧂜𧂝𧂞𧂟𧂠𧂡𧂢𧂣𧂤𧂥𧂦𧂧𧂨𧂩𧂪𧂫𧂬𧂭𧂮𧂯𧂰𧂱𧂲𧂳𧂴𧂵𧂶𧂷𧂸𧂹𧂺𧂻𧂼𧂽𧂾𧂿𧃀𧃁𧃂𧃃𧃄𧃅𧃆𧃇𧃈𧃉𧃊𧃋𧃎𫊌𫊍𫊎𫊏𬟎𬟏𬟐𬟑𬟒𬟓𬟔𬟕𮒩𮒪𮒫𮒬𮒭𮒮𮒯𮒰𮒱𮒲𮒳𮒴𮒵𮒶𮒷𰲑𰲒𰲓𱾺𱾻𱾼

+17 ขีด แก้ไข

𧃍𧃏𧃐𧃑𧃒𧃓𧃔𧃕𧃖𧃗𧃘𧃙𧃚𧃛𧃜𧃝𧃞𧃟𧃠𧃡𧃢𧃣𧃤𧃥𧃦𧃧𧃨𧃩𧃪𧃫𧃬𧃭𧃮𧃯𧃰𧃱𧃲𧃳𧃴𧃵𧃶𧃷𧃸𧃹𧃺𧃻𧃼𧃽𧃾𧃿𧄀𧄁𧄂𧄃𧄄𧄅𧄆𧄇𧄈𧄉𧄊𧄋𧄌𫊐𫊑𫊒𫊓𬟖𬟗𬟘𬟙𬟚𬟛𮒸𮒹𮒺𮒻𮒼𮒽𮒾𮒿𮓀𮓁𮓂𮓃𰲔𰲕𱾽𱾾𱾿𱿀𱿁

+18 ขีด แก้ไข

𧄍𧄎𧄏𧄐𧄑𧄒𧄓𧄔𧄕𧄖𧄗𧄘𧄙𧄚𧄛𧄜𧄝𧄞𧄟𧄠𧄡𧄢𧄣𧄤𧄥𧄦𧄧𧄨𧄩𧄪𧄫𧄬𧄭𧄮𧄯𧄰𧄱𧄲𧄳𧄴𧄵𫊔𫊕𫊖𬟜𬟝𬟞𬟟𮓄𮓅𮓆𮓇𮓈𮓉𮓊𮓋𮓌𮓍𰲖𱿂𱿃𱿄𱿅𱿆

+19 ขีด แก้ไข

𧄶𧄷𧄸𧄹𧄺𧄻𧄼𧄽𧄾𧄿𧅀𧅁𧅂𧅃𧅄𧅅𧅆𧅇𧅈𧅉𧅊𧅋𧅌𧅍𧅎𧅏𧅐𧅑𧅒𧅓𧅔𧅕𫊗𬟠𬟡𬟢𬟣𬟤𮓎𮓏𮓐𮓑𮓒𱿇𱿈

+20 ขีด แก้ไข

𧅖𧅗𧅘𧅙𧅚𧅛𧅜𧅝𧅞𧅟𧅠𧅡𧅢𧅣𧅤𧅥𧅦𧅧𧅨𧅩𧅪𧅫𧅬𧅭𫊘𫊙𫊚𬟥𮓓

+21 ขีด แก้ไข

𧅮𧅯𧅰𧅱𧅲𧅳𧅴𧅶𧅷𧅸𧅹𬟦𮓔𮓕𱿉𱿊

+22 ขีด แก้ไข

𧅺𧅻𧅼𧅽𧅾𧅿𧆀𧆁𧆂𧆃𧆄𧆅𫊛𫊜𮓖𰲗𱿋𱿌

+23 ขีด แก้ไข

𧆇𧆈𧆉𧆊𧆋𧆌𧆍𧆎

+24 ขีด แก้ไข

𧅵𧆏𧆐𧆑𧆒𱿍

+25 ขีด แก้ไข

𧆔𧆕

+26 ขีด แก้ไข

𦺅𧆖𧆚

+27 ขีด แก้ไข

𧆗

+29 ขีด แก้ไข

𧆙

+33 ขีด แก้ไข

𧆓

+39 ขีด แก้ไข

𧆘