ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

木 (รากอักษรจีนที่ 75) แก้ไข

−2 ขีด แก้ไข

𬂛

−1 ขีด แก้ไข

𬺱

+0 ขีด แก้ไข

𣎳𣎴

+1 ขีด แก้ไข

𣎵𣎶𣎷𬂜𭩘

+2 ขีด แก้ไข

𣎸𣎹𣎺𣎻𣎼𣎽𣎾𣎿𣏀𰗐𰗑𰗒𱢾

+3 ขีด แก้ไข

𣏁𣏂𣏃𣏄𣏅𣏆𣏇𣏈𣏉𣏊𣏋𣏌𣏍𣏎𣏏𣏐𣏑𣏒𣏓𪱱𪱲𪱳𪱴𪱵𬂝𬂞𬂟𭩙𭩚𭩛𰗓𱢿

+4 ขีด แก้ไข

𣏔𣏕𣏖𣏗𣏘𣏙𣏚𣏛𣏜𣏝𣏞𣏟𣏠𣏡𣏢𣏣𣏤𣏥𣏦𣏧𣏨𣏩𣏪𣏫𣏬𣏭𣏮𣏯𣏰𣏱𣏲𣏳𣏴𣏵𣏶𣏷𣏸𣏹𣏺𣏻𣏼𣏽𣏾𣏿𣐀𣐁𣐂𣐃𣐄𣐅𣐆𣐇𪱶𪱷𪱸𪱹𫞈𬂠𬂡𬂢𬂣𬂤𭩜𭩝𭩞𭩟𭩠𭩡𰗔𰗕𰗖𰗗𱣀𱣁𱣂𱣃𱣄𱣅

+5 ขีด แก้ไข

𣐈𣐉𣐊𣐋𣐌𣐍𣐎𣐏𣐐𣐑𣐒𣐓𣐔𣐕𣐖𣐗𣐘𣐙𣐚𣐛𣐜𣐝𣐞𣐟𣐠𣐡𣐢𣐣𣐤𣐥𣐦𣐧𣐨𣐩𣐪𣐫𣐬𣐭𣐮𣐯𣐰𣐱𣐲𣐳𣐴𪱺𪱻𪱼𪱽𪱾𪱿𪲀𪲁𪲂𬂥𬂦𭩢𭩣𭩤𭩥𭩦𭩧𭩨𭩩𭩪𭩫𭩬𭩭𭩮𭩯𭩰𭩱𭩲𰗘𰗙𰗚𰗛𱣆𱣇𱣈𱣉𱣊𱣋𱣌

+6 ขีด แก้ไข

𣐵𣐶𣐷𣐸𣐹𣐺𣐻𣐼𣐽𣐾𣐿𣑀𣑁𣑂𣑃𣑄𣑅𣑆𣑇𣑈𣑉𣑊𣑋𣑌𣑍𣑎𣑏𣑐𣑑𣑒𣑓𣑔𣑕𣑖𣑗𣑘𣑙𣑚𣑛𣑜𣑝𣑞𣑟𣑠𣑡𣑢𣑣𣑤𣑥𣑦𣑨𣑩𣑪𣑫𣑬𣑭𣑮𣑯𣑰𣑱𣑲𣑳𣑴𣑵𣑶𣑷𣑸𣑹𣑺𣑻𣑼𣑽𣑾𪲃𪲄𪲅𪲆𪲇𪲈𪲉𪲊𪲋𪲌𪲍𪲎𪲏𫞉𫞊𬂧𬂨𬂩𬂪𬂫𬂬𬂭𬂮𬂯𬂰𬂱𭩳𭩴𭩵𭩶𭩷𭩸𭩹𭩺𭩻𭩼𭩽𭩾𭩿𭪀𭪁𭪂𰗜𰗝𰗞𰗟𰗠𰗡𰗢𰗣𰗤𰗥𰗦𱣍𱣎𱣏𱣐𱣑𱣒𱣓𱣔𱣕𱣖𱣗𱣘

+7 ขีด แก้ไข

𣑿𣒀𣒁𣒂𣒃𣒄𣒅𣒆𣒇𣒈𣒉𣒊𣒋𣒌𣒍𣒎𣒏𣒐𣒑𣒒𣒓𣒔𣒕𣒖𣒗𣒘𣒙𣒚𣒛𣒜𣒝𣒞𣒟𣒠𣒡𣒢𣒣𣒤𣒥𣒦𣒧𣒨𣒩𣒪𣒫𣒬𣒭𣒮𣒯𣒰𣒱𣒲𣒳𣒴𣒵𣒶𣒷𣒸𣒹𣒺𣒻𣒼𣒽𣒾𣒿𣓀𪲐𪲑𪲒𪲓𪲔𪲕𪲖𪲗𪲘𪲙𪲚𪲛𪲜𪲝𪲞𬂲𬂳𬂴𬂵𬂶𬂷𬂹𬂺𬂻𬂼𭪃𭪄𭪅𭪆𭪇𭪈𭪉𭪊𭪋𭪌𭪍𭪎𭪏𭪐𭪑𭪒𭪓𭪔𭪕𭪖𭪗𰗧𰗨𰗩𰗪𰗫𰗬𰗭𰗮𰗯𰗰𱣙𱣚𱣛𱣜𱣝𱣞𱣟𱣠𱣡𱣢𱣣𱣤

+8 ขีด แก้ไข

㭿𣓁𣓂𣓃𣓄𣓅𣓆𣓇𣓈𣓉𣓊𣓋𣓌𣓍𣓎𣓏𣓐𣓑𣓒𣓓𣓔𣓕𣓖𣓗𣓘𣓙𣓚𣓛𣓜𣓝𣓞𣓟𣓠𣓡𣓢𣓣𣓤𣓥𣓦𣓧𣓨𣓩𣓪𣓫𣓬𣓭𣓮𣓯𣓰𣓱𣓲𣓳𣓴𣓵𣓶𣓷𣓸𣓹𣓺𣓻𣓼𣓽𣓾𣓿𣔀𣔁𣔂𣔃𣔄𣔅𣔆𣔇𣔈𣔉𣔊𣔋𣔌𣔍𣔎𣔏𣔐𣔑𣔒𣔓𣔔𣔕𣔖𣔗𣔘𣔙𣔚𣔛𣔜𣔝𣔞𣔟𣔠𣔡𣔢𣔣𣔤𣔥𣔦𣔧𣔨𣔩𣔪𣔫𣔬𣔭𣔮𣔯𣔰𪲟𪲠𪲡𪲢𪲣𪲤𪲥𪲦𪲧𪲨𪲩𪲪𪲫𪲬𪲭𪲮𪲯𬂸𬂽𬂾𬂿𬃀𬃁𬃂𬃃𬃄𬃅𬃆𬃇𬃈𬃉𬃊𬃋𬃌𬃍𬃎𬃏𬃐𬃑𬃒𬃓𭪘𭪙𭪚𭪛𭪜𭪝𭪞𭪟𭪠𭪡𭪢𭪣𭪤𭪥𭪦𭪧𭪨𭪩𭪪𭪫𭪬𭪭𭪮𭪯𭪰𭪱𭪲𭪳𭪴𭪵𰗱𰗲𰗳𰗴𰗵𰗶𰗷𰗸𰗹𱣥𱣦𱣧𱣨𱣩𱣪𱣫𱣬𱣭𱣮𱣯𱣰𱣱𱣲𱣳

+9 ขีด แก้ไข

椿楿𣔱𣔲𣔳𣔴𣔵𣔶𣔷𣔸𣔹𣔺𣔻𣔼𣔽𣔾𣔿𣕀𣕁𣕂𣕃𣕄𣕅𣕆𣕇𣕈𣕉𣕊𣕋𣕌𣕍𣕎𣕏𣕐𣕑𣕒𣕓𣕔𣕕𣕖𣕗𣕘𣕙𣕚𣕛𣕜𣕝𣕞𣕟𣕠𣕡𣕢𣕣𣕥𣕦𣕧𣕨𣕩𣕪𣕫𣕬𣕭𣕮𣕯𣕰𣕱𣕲𣕳𣕴𣕵𣕶𣕷𣕸𣕹𣕺𣕻𣕼𣕽𣕾𣕿𣖀𣖁𣖂𣖃𣖄𣖅𣖆𣖇𣖈𣖉𣖊𣖋𣖌𣖍𣖎𣖏𣖐𣖑𣖒𣖓𣖔𣖕𣖖𣖗𣖘𣖙𣖚𣖛𣖜𣖝𣖞𣖟𣖠𣖡𣖢𣖣𣖤𣖥𣖦𣖧𣖨𣖩𪲰𪲱𪲲𪲳𪲴𪲵𪲶𪲷𪲸𪲹𪲺𪲻𪲼𪲽𪲾𪲿𪳀𪳁𪳂𪳃𪳄𪳅𪳆𪳇𫣙⁕、𫣚⁕、𬃔𬃕𬃖𬃗𬃘𬃙𬃚𬃛𬃜𬃝𬃞𬃟𬃠𬃡𬃢𬃣𬃤𬃥𬃦𬃧𬃨𬃩𬃪𬃫𬃬𬃭𬃮𭪶𭪷𭪸𭪹𭪺𭪻𭪼𭪽𭪾𭪿𭫀𭫁𭫂𭫃𭫄𭫅𭫆𭫇𭫈𭫉𭫊𭫋𭫌𭫍𭫎𰗺𰗻𰗼𰗽𰗾𰗿𰘀𰘁𰘂𰘃𰘄𰘅𰘆𱣴𱣵𱣶𱣷𱣸𱣹𱣺𱣻𱣼

+10 ขีด แก้ไข

榿𣕤𣖪𣖫𣖬𣖭𣖮𣖯𣖰𣖱𣖲𣖳𣖴𣖵𣖶𣖷𣖸𣖹𣖺𣖻𣖼𣖽𣖾𣖿𣗀𣗁𣗂𣗃𣗄𣗅𣗆𣗇𣗈𣗉𣗊𣗋𣗌𣗍𣗎𣗏𣗐𣗑𣗒𣗓𣗔𣗕𣗖𣗗𣗘𣗙𣗚𣗛𣗜𣗝𣗞𣗟𣗠𣗡𣗢𣗣𣗤𣗥𣗦𣗧𣗨𣗩𣗪𣗫𣗬𣗭𣗮𣗯𣗰𣗱𣗲𣗳𣗴𣗵𣗶𣗷𣗸𣗹𣗺𣗻𣗼𣗽𣗾𣗿𣘀𣘁𣘂𣘃𣘄𣘅𣘆𣘇𣘈𣘉𣘊𣘋𣘌𣘍𣘎𣘏𣘐𣘑𣘒𣘓𣘔𪳈𪳉𪳊𪳋𪳌𪳍𪳎𪳏𪳐𪳑𪳒𪳓𪳔𪳕𪳖𪳗𪳘𪳙𪳚𪳛𪳜𫞋𫞌𬃯𬃰𬃱𬃲𬃳𬃴𬃵𬃶𬃷𬃸𬃹𬃺𬃻𬃼𬃽𬃾𬃿𬄀𬄁𬄂𬄃𬄄𬄅𬄆𭫏𭫐𭫑𭫒𭫓𭫔𭫕𭫖𭫗𭫘𭫙𭫚𭫛𭫜𭫝𭫞𭫟𰘇𰘈𰘉𰘊𰘋𰘌𰘍𰘎𰘏𰘐𰘑𰘒𰘓𰘔𰘕𱣽𱣾𱣿𱤀𱤁𱤂𱤃𱤄𱤅𱤆𱤇

+11 ขีด แก้ไข

槿㮿𣘕𣘖𣘗𣘘𣘙𣘚𣘛𣘜𣘝𣘞𣘟𣘠𣘡𣘢𣘣𣘤𣘥𣘦𣘧𣘨𣘩𣘪𣘫𣘬𣘭𣘮𣘯𣘰𣘱𣘲𣘳𣘴𣘵𣘶𣘷𣘸𣘹𣘺𣘻𣘼𣘽𣘾𣘿𣙀𣙁𣙂𣙃𣙄𣙅𣙆𣙇𣙈𣙉𣙊𣙋𣙌𣙍𣙎𣙏𣙐𣙑𣙓𣙔𣙕𣙖𣙗𣙘𣙙𣙚𣙛𣙜𣙝𣙞𣙟𣙠𣙡𣙢𣙣𣙤𣙥𣙦𣙧𣙨𣙩𣙪𣙫𣙬𣙭𣙮𣙯𣙰𣙱𣙲𣙳𣙴𣙵𣙶𣙷𣙸𣙹𣙺𪳝𪳞𪳟𪳠𪳡𪳢𪳣𪳤𪳥𪳦𪳧𪳨𪳩𪳪𪳫𪳬𫞍𫞎𫞏𬄇𬄈𬄉𬄊𬄋𬄌𬄍𬄎𬄏𬄐𬄑𬄒𬄓𬄔𬄕𬄖𬄗𬄘𭫠𭫡𭫢𭫣𭫤𭫥𭫦𭫧𭫨𭫩𭫪𭫫𭫬𭫭𭫮𭫯𭫰𭫱𭫲𭫳𭫴𭫵𭫶𭫷𭫸𭫹𭫺𰘖𰘗𰘘𰘙𰘚𰘛𰘜𰘝𰘞𰘟𰘠𰘡𰘢𰘣𰘤𱤈𱤉𱤊𱤋𱤌𱤍𱤎

+12 ขีด แก้ไข

樿𣙒𣙻𣙼𣙽𣙾𣙿𣚀𣚁𣚂𣚃𣚄𣚅𣚆𣚇𣚈𣚉𣚊𣚋𣚌𣚍𣚎𣚏𣚐𣚑𣚒𣚓𣚔𣚕𣚖𣚗𣚘𣚙𣚚𣚛𣚜𣚝𣚞𣚟𣚠𣚡𣚢𣚣𣚤𣚥𣚦𣚧𣚨𣚩𣚪𣚫𣚬𣚭𣚮𣚯𣚰𣚱𣚲𣚳𣚴𣚵𣚶𣚷𣚸𣚹𣚺𣚻𣚼𣚽𣚾𣚿𣛀𣛁𣛂𣛃𣛄𣛅𣛆𣛇𣛈𣛉𣛊𣛋𣛌𣛍𣛎𣛏𣛐𣛑𣛒𣛓𣛔𣛕𣛖𣛗𣛘𣛙𣛚𣛛𣛜𣛝𣛞𣛟𣛠𣛡𣛢𣛣𣛤𣛥𣛦𣛧𣛨𣛩𣛪𣛫𣛬𣛭𣛮𣛯𪳭𪳮𪳯𪳰𪳱𪳲𪳳𪳴𪳵𪳶𪳷𪳸𪳹𪳺𪳻𪳼𫞐𬄙𬄚𬄛𬄜𬄝𬄞𬄟𬄠𬄡𬄢𬄣𬄤𬄥𬄦𬄧𬄨𬄩𬄪𬄫𭫻𭫼𭫽𭫾𭫿𭬀𭬁𭬂𭬃𭬄𭬅𭬆𭬇𭬈𭬉𰘥𰘦𰘧𰘨𰘩𰘪𰘫𰘬𰘭𰘮𰘯𰘰𰘱𰘲𱤏𱤐𱤑𱤒𱤓𱤔𱤕𱤖𱤗𱤘𱤙𱤚𱤛

+13 ขีด แก้ไข

橿𣛰𣛱𣛲𣛳𣛴𣛵𣛶𣛷𣛸𣛹𣛺𣛻𣛼𣛽𣛾𣛿𣜀𣜁𣜂𣜃𣜄𣜅𣜆𣜇𣜈𣜉𣜊𣜋𣜌𣜍𣜎𣜏𣜐𣜑𣜒𣜓𣜔𣜕𣜖𣜗𣜘𣜙𣜚𣜛𣜜𣜝𣜞𣜟𣜠𣜡𣜣𣜤𣜥𣜦𣜧𣜨𣜩𣜪𣜫𣜬𣜭𣜮𣜯𣜰𣜱𣜲𣜳𣜴𣜵𣜶𣜷𣜸𣜹𣜺𣜻𣜼𣜽𣜾𣜿𣝀𪳽𪳾𪳿𪴀𪴁𪴂𪴃𪴄𪴅𪴆𪴇𪴈𫞑𬄬𬄭𬄮𬄯𬄰𬄱𬄲𬄳𬄴𬄵𬄶𭬊𭬋𭬌𭬍𭬎𭬏𭬐𭬑𰘳𰘴𰘵𰘶𰘷𰘸𰘹𰘺𱤜𱤝𱤞𱤟𱤠𱤡𱤢𱤣𱤤𱤥

+14 ขีด แก้ไข

檿𣝁𣝂𣝃𣝄𣝅𣝆𣝇𣝈𣝉𣝊𣝋𣝌𣝍𣝎𣝏𣝐𣝑𣝒𣝓𣝔𣝕𣝖𣝗𣝘𣝚𣝛𣝜𣝝𣝞𣝟𣝠𣝡𣝢𣝣𣝤𣝥𣝦𣝧𣝨𣝩𣝪𣝫𣝬𣝭𣝮𣝯𣝰𣝱𣝲𣝳𣝴𣝵𣝶𣝷𣝸𣝹𣝺𣝻𣝼𣝽𣝾𣝿𣞀𣞁𣞂𣞃𣞄𣞅𣞆𣞇𣞈𣞉𣞊𣞋𣞌𣞍𣞎𪴉𪴊𪴋𪴌𪴍𪴎𪴏𫞒𬄷𬄸𬄹𬄺𬄻𬄼𬄽𬄾𬄿𬅀𭬒𭬓𭬔𭬕𭬖𭬗𭬘𭬙𭬚𭬛𭬜𭬝𰘻𰘼𰘽𱤦𱤧𱤨𱤩𱤪𱤫

+15 ขีด แก้ไข

㯿𣝙𣞐𣞑𣞒𣞓𣞔𣞕𣞖𣞗𣞘𣞙𣞚𣞛𣞜𣞝𣞞𣞟𣞠𣞡𣞢𣞣𣞤𣞥𣞦𣞧𣞨𣞩𣞪𣞫𣞬𣞭𣞮𣞯𣞰𣞱𣞲𣞳𣞴𣞵𣞶𣞷𣞸𣞹𣞺𣞻𣞼𣞽𣞾𣞿𣟀𣟁𣟂𣟃𣟑𪴐𪴑𪴒𪴓𪴔𪴕𬅁𬅃𬅄𬅅𬅆𬅇𬅈𭬞𭬟𭬠𭬡𭬢𭬣𭬤𭬥𭬦𭬧𭬨𰘾𰘿𰙀𰙁𰙂𰙃𰙄𱤬𱤭𱤮𱤯𱤰

+16 ขีด แก้ไข

𣟄𣟅𣟆𣟇𣟈𣟉𣟊𣟋𣟌𣟍𣟎𣟏𣟐𣟒𣟓𣟔𣟕𣟖𣟗𣟘𣟙𣟚𣟛𣟜𣟝𣟞𣟟𣟠𣟡𣟢𣟣𣟤𣟥𣟦𣟧𣟨𣟩𣟪𣟫𣟬𣟭𣟮𪴖𪴗𪴘𪴙𪴚𬅂𬅉𬅊𭬩𭬪𭬫𭬬𭬭𭬮𭬯𭬰𭬱𭬲𭬳𱤱𱤲

+17 ขีด แก้ไข

櫿𣟯𣟰𣟱𣟲𣟳𣟴𣟵𣟶𣟷𣟸𣟹𣟺𣟻𣟼𣟽𣟾𣟿𣠀𣠁𣠃𣠄𣠅𣠆𣠇𣠈𣠉𣠊𣠋𣠌𣠍𣠎𣠏𣠐𣠑𣠒𣠓𣠔𣠕𣠖𣠗𣠘𪴛𪴜𪴝𪴞𬅋𬅌𬅍𬅎𬅏𭬴𭬵𭬶𭬷𰙅𰙆𰙇𰙈𱤳𱤴

+18 ขีด แก้ไข

𣠂𣠙𣠚𣠛𣠜𣠝𣠞𣠟𣠠𣠡𣠢𣠣𣠤𣠥𣠦𣠧𣠨𣠩𣠪𣠫𣠬𣠭𣠮𣠯𣠰𣠱𣠲𣠳𣠴𣠵𣠶𪴟𪴠𪴡𬅐𬅑𬅒𬅓𭬸𭬹𭬺

+19 ขีด แก้ไข

𣠷𣠸𣠹𣠺𣠻𣠼𣠽𣠾𣠿𣡀𣡁𣡂𣡃𣡄𣡅𣡆𣡇𣡈𣡉𣡊𪴢𪴣𬅔𭬻𭬼𭬽𭬾𭬿𭭀

+20 ขีด แก้ไข

𣡋𣡌𣡍𣡎𣡏𣡐𣡑𣡒𣡓𣡔𣡕𣡖𣡗𣡘𣡙𣡚𣡛𣡜𣡝𥤔𪴤𪴥𬅕𬅖𬅗𬅘

+21 ขีด แก้ไข

𣡞𣡟𣡠𣡡𣡢𣡣𣡤𣡥𣡦𣡧𣡨𣡮𪴦

+22 ขีด แก้ไข

𣡩𣡪𣡫𣡬𣡭𣡯𣡰𣡱𪴨𬅙𬅚𭭁𱤵

+23 ขีด แก้ไข

𣡲𣡴𣡵𪴧𬅛

+24 ขีด แก้ไข

𣡶𣡷𣡸𰙉

+25 ขีด แก้ไข

𣡹𭭂

+26 ขีด แก้ไข

𣡺𣡻

+27 ขีด แก้ไข

𣡼𬅜𭭃𱤶

+28 ขีด แก้ไข

𣡽𣡾

+30 ขีด แก้ไข

𣡿