No. English Polish
polski
IPA
pronunciation
1 I ja /ja/
2 you (singular) ty, pan/pani (formal) /tɨ/, /pan/, /paɲi/
3 he on /ɔn/
4 we my /mɨ/
5 you (plural) wy, państwo (formal) /vɨ/, /ˈpaj̃stfɔ/
6 they oni /ˈɔɲi/
7 this to /tɔ/
8 that tamto /ˈtamtɔ/
9 here tu /tu/
10 there tam /tam/
11 who kto /ktɔ/
12 what co /t͡sɔ/
13 where gdzie /ɡd͡ʑɛ/
14 when kiedy /ˈkʲɛdɨ/
15 how jak /jak/
16 not nie /ɲɛ/
17 all wszystko /ˈfʂɨstkɔ/
18 many dużo, wiele /ˈduʐɔ/, /ˈvʲɛlɛ/
19 some kilka, trochę /ˈkilka/, /ˈtrɔxɛ/
20 few mało /ˈmawɔ/
21 other inny /ˈinnɨ/
22 one jeden /ˈjɛdɛn/
23 two dwa /dva/
24 three trzy /tʂɨ/
25 four cztery /ˈt͡ʂtɛrɨ/
26 five pięć /pʲɛɲt͡ɕ/
27 big wielki /ˈvʲɛlki/
28 long długi /ˈdwuɡi/
29 wide szeroki /ˈʂɛrɔki/
30 thick gęsty /ˈɡɛw̃stɨ/
31 heavy ciężki /ˈt͡ɕɛw̃ʂki/
32 small mały /ˈmawɨ/
33 short krótki /ˈkrutki/
34 narrow wąski /ˈvɔw̃ski/
35 thin cienki /ˈt͡ɕɛŋki/
36 woman kobieta /kɔˈbʲɛta/
37 man (male) mężczyzna /mɛw̃ˈʂt͡ʂɨzna/
38 man (human) człowiek /ˈt͡ʂwɔvʲɛk/
39 child dziecko /ˈd͡ʑɛt͡skɔ/
40 wife żona /ˈʐɔna/
41 husband mąż /mɔw̃ʂ/
42 mother matka /ˈmatka/
43 father ojciec /ˈɔjt͡ɕɛt͡s/
44 animal zwierzę /ˈzvʲɛʐɛ/
45 fish ryba /ˈrɨba/
46 bird ptak /ptak/
47 dog pies /pʲɛs/
48 louse wesz /vɛʂ/
49 snake wąż /vɔw̃ʂ/
50 worm robak, czerw /ˈrɔbak/, /t͡ʂɛrf/
51 tree drzewo /ˈdʐɛvɔ/
52 forest las /las/
53 stick kij /kij/
54 fruit owoc /ˈɔvɔt͡s/
55 seed ziarno, nasiono, siemię /ˈʑarnɔ/, /naˈɕɔnɔ/, /ˈɕɛmʲɛ/
56 leaf liść /liɕt͡ɕ/
57 root korzeń /ˈkɔʐɛɲ/
58 bark (of a tree) kora /ˈkɔra/
59 flower kwiat /kfʲat/
60 grass trawa /ˈtrava/
61 rope sznur, lina, powróz /ʂnur/, /ˈlina/, /ˈpɔvrus/
62 skin skóra /ˈskura/
63 meat mięso /ˈmʲɛw̃sɔ/
64 blood krew /krɛf/
65 bone kość /kɔɕt͡ɕ/
66 fat (noun) tłuszcz, sadło /twuʂt͡ʂ/, /ˈsadwɔ/
67 egg jajko, jajo /ˈjajkɔ/, /ˈjajɔ/
68 horn róg /ruk/
69 tail ogon /ˈɔɡɔn/
70 feather pióro /ˈpʲurɔ/
71 hair włos /vwɔs/
72 head głowa /ˈɡwɔva/
73 ear ucho /ˈuxɔ/
74 eye oko /ˈɔkɔ/
75 nose nos /nɔs/
76 mouth usta (plural only) /ˈusta/
77 tooth ząb /zɔmp/
78 tongue język /ˈjɛw̃zɨk/
79 fingernail paznokieć /paˈznɔkʲɛt͡ɕ/
80 foot stopa /ˈstɔpa/
81 leg noga /ˈnɔɡa/
82 knee kolano /kɔˈlanɔ/
83 hand ręka /ˈrɛŋka/
84 wing skrzydło /ˈskʂɨdwɔ/
85 belly brzuch /bʐux/
86 guts wnętrzności (plural only) /vnɛntʂˈnɔɕt͡ɕi/
87 neck szyja, kark (nape) /ˈʂɨja/, /kark/
88 back plecy (plural only), grzbiet (of animals) /plɛt͡sɨ/, /ɡʐbʲɛt/
89 breast pierś /pʲɛrɕ/
90 heart serce /ˈsɛrt͡sɛ/
91 liver wątroba /vɔnˈtrɔba/
92 to drink pić /pit͡ɕ/
93 to eat jeść /jɛɕt͡ɕ/
94 to bite gryźć, kąsać /ɡrɨɕt͡ɕ/,/kɔw̃sat͡ɕ/
95 to suck ssać /sːat͡ɕ/
96 to spit pluć /plut͡ɕ/
97 to vomit wymiotować /vɨmʲɔˈtɔvat͡ɕ/
98 to blow dmuchać, dąć, wiać /ˈdmuxat͡ɕ/,/ˈdɔw̃t͡ɕ/,/ˈvʲat͡ɕ/
99 to breathe oddychać /ɔdˈdɨxat͡ɕ/
100 to laugh śmiać się /ɕmʲat͡ɕ ɕɛ/
101 to see widzieć /ˈvid͡ʑɛt͡ɕ/
102 to hear słyszeć /ˈswɨʂɛt͡ɕ/
103 to know wiedzieć, znać /ˈvʲɛd͡ʑɛt͡ɕ/,/ˈznat͡ɕ/
104 to think myśleć /ˈmɨɕlɛt͡ɕ/
105 to smell czuć, wąchać /t͡ʂut͡ɕ/
106 to fear bać się /ˈbat͡ɕ ɕɛ/
107 to sleep spać /spat͡ɕ/
108 to live żyć /ʐɨt͡ɕ/
109 to die umierać, umrzeć /uˈmʲɛrat͡ɕ/, /ˈumʐɛt͡ɕ/
110 to kill zabijać, zabić /zaˈbijat͡ɕ/,/ˈzabit͡ɕ/
111 to fight walczyć /ˈvalt͡ʂɨt͡ɕ/
112 to hunt polować /pɔˈlɔvat͡ɕ/
113 to hit uderzać /uˈdɛʐat͡ɕ/
114 to cut ciąć, kroić /t͡ɕɔɲt͡ɕ/,/krɔjit͡ɕ/
115 to split rąbać /ˈrɔmbat͡ɕ/
116 to stab dźgać, kłuć, bóść /d͡ʑɡat͡ɕ/,/kwut͡ɕ/,/buɕt͡ɕ/
117 to scratch drapać /ˈdrapat͡ɕ/
118 to dig kopać, ryć /ˈkɔpat͡ɕ/,/rɨt͡ɕ/
119 to swim pływać /ˈpwɨvat͡ɕ/
120 to fly latać, lecieć /ˈlatat͡ɕ/,/ˈlɛt͡ɕɛt͡ɕ/
121 to walk iść, chodzić /iɕt͡ɕ/,/ˈxɔd͡ʑit͡ɕ/
122 to come przychodzić, przyjść /pʂɨˈxɔd͡ʑit͡ɕ/,/pʂɨjɕt͡ɕ/
123 to lie (as in a bed) leżeć /ˈlɛʐɛt͡ɕ/
124 to sit siedzieć /ˈɕɛd͡ʑɛt͡ɕ/
125 to stand stać /stat͡ɕ/
126 to turn (intransitive) obracać się /ɔˈbrat͡sat͡ɕ ɕɛ/
127 to fall padać, paść /ˈpadat͡ɕ/,/ˈpaɕt͡ɕ/
128 to give dawać, dać /ˈdavat͡ɕ/,/ˈdat͡ɕ/
129 to hold trzymać, dzierżyć /ˈtʂɨmat͡ɕ/,/ˈd͡ʑɛrʐɨt͡ɕ/
130 to squeeze ściskać /ˈɕt͡ɕiskat͡ɕ/
131 to rub trzeć /tʂɛt͡ɕ/
132 to wash myć, prać (clothes) /mɨt͡ɕ/,/prat͡ɕ/
133 to wipe wycierać /vɨˈt͡ɕɛrat͡ɕ/
134 to pull ciągnąć /ˈt͡ɕɔŋɡnɔɲt͡ɕ/
135 to push pchać /pxat͡ɕ/
136 to throw rzucać /ˈʐut͡sat͡ɕ/
137 to tie wiązać /ˈvʲɔw̃zat͡ɕ/
138 to sew szyć /ʂɨt͡ɕ/
139 to count liczyć /ˈlit͡ʂɨt͡ɕ/
140 to say mówić, rzec /ˈmuvit͡ɕ/
141 to sing śpiewać /ˈɕpʲɛvat͡ɕ/
142 to play grać /ɡrat͡ɕ/
143 to float pływać /ˈpwɨvat͡ɕ/
144 to flow płynąć, ciec /ˈpwɨnɔɲt͡ɕ/
145 to freeze marznąć (intransitive), mrozić (transitive) /ˈmarznɔɲt͡ɕ/
146 to swell pęcznieć, puchnąć /ˈpɛɲt͡ʂɲɛt͡ɕ/
147 sun słońce /ˈswɔj̃nt͡sɛ/
148 moon księżyc, miesiąc (archaic, poetic) /ˈkɕɛw̃ʐɨt͡s/
149 star gwiazda /ˈɡvʲazda/
150 water woda /ˈvɔda/
151 rain deszcz /dɛʂt͡ʂ/
152 river rzeka /ˈʐɛka/
153 lake jezioro /jɛˈʑɔrɔ/
154 sea morze /ˈmɔʐɛ/
155 salt sól /sul/
156 stone kamień /ˈkamʲɛɲ/
157 sand piasek /ˈpʲasɛk/
158 dust kurz, pył /kuʂ/
159 earth ziemia /ˈʑɛmʲa/
160 cloud chmura, obłok /ˈxmura/, /ˈɔbwɔk/
161 fog mgła /mɡwa/
162 sky niebo /ˈɲɛbɔ/
163 wind wiatr /vʲatr/
164 snow śnieg /ɕɲɛk/
165 ice lód /lut/
166 smoke dym /dɨm/
167 fire ogień /ˈɔɡʲɛɲ/
168 ash popiół /ˈpɔpʲuw/
169 to burn palić się /ˈpalit͡ɕ ɕɛ/
170 road droga /ˈdrɔɡa/
171 mountain góra /ˈɡura/
172 red czerwony /t͡ʂɛrˈvɔnɨ/
173 green zielony /ʑɛˈlɔnɨ/
174 yellow żółty /ˈʐuwtɨ/
175 white biały /ˈbʲawɨ/
176 black czarny /ˈt͡ʂarnɨ/
177 night noc /nɔt͡s/
178 day dzień /d͡ʑɛɲ/
179 year rok /rɔk/
180 warm ciepły /ˈt͡ɕɛpwɨ/
181 cold zimny, chłodny /ˈʑimnɨ/,/ˈxwɔdnɨ/
182 full pełny /ˈpɛwnɨ/
183 new nowy /ˈnɔvɨ/
184 old stary /ˈstarɨ/
185 good dobry /ˈdɔbrɨ/
186 bad zły /zwɨ/
187 rotten zgniły /ˈzɡɲiwɨ/
188 dirty brudny /ˈbrudnɨ/
189 straight prosty /ˈprɔstɨ/
190 round okrągły /ɔˈkrɔŋɡwɨ/
191 sharp (as a knife) ostry /ˈɔstrɨ/
192 dull (as a knife) tępy /ˈtɛmpɨ/
193 smooth gładki /ˈɡwatki/
194 wet mokry /ˈmɔkrɨ/
195 dry suchy /ˈsuxɨ/
196 correct poprawny, prawidłowy /pɔˈpravnɨ/,/praviˈdwɔvɨ/
197 near bliski /ˈbliski/
198 far daleki /daˈlɛki/
199 right prawy /ˈpravɨ/
200 left lewy /ˈlɛvɨ/
201 at przy, u, na /pʂɨ/, /u/, /na/
202 in w /v/
203 with z /z/
204 and i /i/
205 if jeśli, jeżeli /ˈjɛɕli/, /jɛˈʐɛli/
206 because bo, ponieważ /bɔ/, /pɔˈɲɛwaʂ/
207 name imię /ˈimʲɛ/