ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nie (จู้อิน ˙ㄋㄧㄝ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ niē.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ nié.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ niě.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ niè.