ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nié (จู้อิน ㄋㄧㄝˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢫻
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦡃
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪌿