ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

火 (รากอักษรจีนที่ 86)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𤆂𪸍𭳿

+2 ขีด

แก้ไข

⁕、𤆃𤆄𤆅𤆆𤆇𤆈𤆉𤆊𤆋𤆌𭴀𭴁𭴂𰝶𱪡𱪢𱪣

+3 ขีด

แก้ไข

𤆍𤆎𤆏𤆐𤆑𤆒𤆓𤆔𤆕𤆖𤆗𤆘𤆙𤆚𤆛𤆜𪸎𪸏𪸐𬉴𬉵𬉶𬉷𬉸𬉹𬉺𭴃𭴄𭴅𭴆𭴇𰝷𰝸𰝹𰝺𰝻𰝼𱪤𱪥𱪦𱪧𱪨

+4 ขีด

แก้ไข

𤆝𤆞𤆟𤆠𤆡𤆢𤆣𤆤𤆥𤆦𤆧𤆨𤆩𤆪𤆫𤆬𤆭𤆮𤆯𤆰𤆱𤆲𤆳𤆴𤆵𤆶𤆷𤆸𤆹𤆺𤆻𪸑𪸒𪸓𪸔𪸕𪸖𪸗𬉻𬉼𬉽𬉾𬉿𬊀𭴈𭴉𭴊𭴋𭴌𭴍𭴎𭴏𭴐𭴑𰝽𰝾𰝿𰞀𱪩𱪪𱪫𱪬𱪭𱪮𱪯𱪰

+5 ขีด

แก้ไข

𤆼𤆽𤆾𤆿𤇀𤇁𤇂𤇃𤇄𤇅𤇆𤇇𤇈𤇉𤇊𤇋𤇌𤇍𤇎𤇏𤇐𤇑𤇒𤇓𤇔𤇕𤇖𤇗𤇘𤇙𤇚𤇛𤇜𤇝𤇞𤇟𤇠𤇡𤇢𤇣𤇤𤇥𤇦𤇧𤇨𤇩𤇪𤇫𤇬𤇭𤇮𪸘𪸙𪸚𪸛𪸜𪸝𪸞𪸟𪸠𪸡𪸢𬊁𬊂𭴒𭴓𭴔𭴕𭴖𭴗𭴘𭴙𭴚𰞁𰞂𰞃𰞄𰞅𰞆𰞇𱪱𱪲𱪳𱪴𱪵𱪶𱪷𱪸𱪹𱪺𱪻𱪼

+6 ขีด

แก้ไข

𤇯𤇰𤇱𤇲𤇳𤇴𤇵𤇶𤇷𤇸𤇹𤇺𤇻𤇼𤇽𤇾𤇿𤈀𤈁𤈂𤈃𤈄𤈅𤈆𤈇𤈈𤈉𤈊𤈋𤈌𤈍𤈎𤈏𤈐𤈑𤈒𤈓𤈔𤈕𤈖𤈗𤈘𤈙𤈚𤈛𤈜𤈝𤈞𤈟𤈠𤈡𤈢𤈣𤈤𪸣𪸤𪸥𪸦𪸧𪸨𪸩𪸪𫞟𬊃𬊄𬊅𬊆𬊇𬊈𭴛𭴜𭴝𭴞𭴟𭴠𭴡𭴢𭴣𭴤𭴥𰞈𰞉𰞊𰞋𰞌𰞍𰞎𰞏𰞐𰞑𰞒𰞓𰞔𰞕𰞖𰞗𰞘𰞙𰞚𰞛𰞜𰞝𰞞𱪽𱪾𱪿𱫀𱫁𱫂𱫃𱫄𱫅

+7 ขีด

แก้ไข

㶿𤈥𤈦𤈧𤈨𤈩𤈪𤈫𤈬𤈭𤈮𤈯𤈰𤈱𤈲𤈳𤈴𤈵𤈶𤈷𤈸𤈹𤈺𤈻𤈼𤈽𤈾𤈿𤉀𤉁𤉂𤉃𤉄𤉅𤉆𤉇𤉈𤉉𤉊𤉋𤉌𤉍𤉎𤉏𤉐𤉑𤉒𤉓𤉔𤉕𤉖𤉗𤉘𤉙𤉚𤉛𤉜𤉝𤉞𤉟𤉠𤉡𪸫𪸬𪸭𪸮𪸯𪸰𪸱𪸲𫞠𬊉𬊊𬊋𬊌𬊍𬊎𬊏𬊐𬊑𬊒𬊓𬊔𬊕𬊖𭴦𭴧𭴨𭴩𭴪𭴫𭴬𭴭𭴮𭴯𭴰𭴱𭴲𭴳𭴴𭴵𭴶𭴷𰞟𰞠𰞡𰞢𰞣𰞤𰞥𰞦𰞧𰞨𰞩𰞪𰞫𰞬𱫆𱫇𱫈𱫉𱫊𱫋𱫌𱫍𱫎𱫏𱫐

+8 ขีด

แก้ไข

𤉢𤉣𤉤𤉥𤉦𤉧𤉨𤉩𤉪𤉫𤉬𤉭𤉮𤉯𤉰𤉱𤉲𤉳𤉴𤉵𤉶𤉷𤉸𤉹𤉺𤉻𤉼𤉽𤉾𤉿𤊀𤊁𤊂𤊃𤊄𤊅𤊆𤊇𤊈𤊉𤊊𤊋𤊌𤊍𤊎𤊏𤊐𤊑𤊒𤊓𤊔𤊕𤊖𤊗𤊘𤊙𤊚𤊛𤊜𤊝𤊞𤊟𤊠𤊡𤊢𤊣𤊤𤊥𤊦𤊧𤊨𤊩𤊪𤊫𤊬𤊭𤊮𤊯𤊰𤊱𪸳𪸴𪸵𪸶𪸷𪸸𪸹𪸺𪸻𪸼𪸽𪸾𪸿𪹀𪹁𪹂𪹃𬊗𬊘𬊙𬊚𬊛𬊜𬊝𬊞𬊟𬊠𬊡𬊢𬊣𬊤𬊥𬊦𬊧𬊨𭴸𭴹𭴺𭴻𭴼𭴽𭴾𭴿𭵀𭵁𭵂𭵃𭵄𭵅𭵆𭵇𭵈𰞭𰞮𰞯𰞰𰞱𰞲𰞳𰞴𰞵𰞶𰞷𰞸𰞹𱫑𱫒𱫓𱫔𱫕𱫖𱫗𱫘𱫙𱫚𱫛𱫜𱫝𱫞𱫟

+9 ขีด

แก้ไข

𤊲𤊳𤊴𤊵𤊶𤊷𤊸𤊹𤊺𤊻𤊼𤊽𤊾𤊿𤋀𤋁𤋂𤋃𤋄𤋅𤋆𤋇𤋈𤋉𤋊𤋋𤋌𤋍𤋎𤋏𤋐𤋑𤋒𤋓𤋔𤋕𤋖𤋗𤋘𤋙𤋚𤋛𤋜𤋝𤋞𤋟𤋠𤋡𤋢𤋣𤋤𤋥𤋦𤋧𤋨𤋩𤋪𤋫𤋬𤋭𤋮𤋯𤋰𤋱𤋲𤋴𤋵𤋶𤋷𤋸𤋹𤋺𤋻𤋼𤋽𤋾𤋿𤌀𤌁𤌂𤌃𤌄𤌅𤌆𤍏𪹄𪹅𪹆𪹇𪹈𪹉𪹊𪹋𪹌𪹍𪹎𪹏𪹐𪹑𬊩𬊪𬊫𬊬𬊭𬊮𬊯𬊰𬊱𭵉𭵊𭵋𭵌𭵍𭵎𭵏𭵐𭵑𭵒𭵓𭵔𭵕𭵖𭵗𭵘𭵙𭵚𭵛𭵜𭵝𭵞𭵟𭵠𭵡𰞺𰞻𰞼𰞽𰞾𰞿𰟀𰟁𰟂𰟃𰟄𰟅𰟆𱫠𱫡𱫢𱫣𱫤𱫥𱫦𱫧𱫨𱫩𱫪𱫫𱫬𱫭𱫮

+10 ขีด

แก้ไข

𤌇𤌈𤌉𤌊𤌋𤌌𤌍𤌎𤌏𤌐𤌑𤌒𤌓𤌔𤌕𤌖𤌗𤌘𤌙𤌚𤌛𤌜𤌝𤌞𤌟𤌠𤌡𤌢𤌣𤌤𤌥𤌦𤌧𤌨𤌩𤌪𤌫𤌬𤌭𤌮𤌯𤌰𤌱𤌳𤌴𤌵𤌶𤌷𤌸𤌹𤌺𤌻𤌼𤌽𤌾𤌿𤍀𤍁𤍂𤍃𤍄𤍅𤍆𤍇𤍈𤍉𤍊𤍋𤍌𤍍𤍎𪹒𪹓𪹔𪹕𪹖𪹗𪹘𪹙𪹚𪹛𪹜𪹝𪹞𪹟𪹠𫞡𬊲𬊳𬊴𬊵𬊶𬊷𬊸𬊹𬊺𬊻𬊼𬊽𬊾𭵢𭵣𭵤𭵥𭵦𭵧𭵨𭵩𭵪𭵫𭵬𭵭𭵮𭵯𭵰𭵱𭵲𰟇𰟈𰟉𰟊𰟋𰟌𰟍𰟎𰟏𱫯𱫰𱫱𱫲𱫳𱫴𱫵𱫶𱫷𱫸𱫹𱫺𱫻𱫼

+11 ขีด

แก้ไข

⁕、𤌲𤍐𤍑𤍒𤍓𤍔𤍕𤍖𤍗𤍘𤍙𤍚𤍛𤍜𤍝𤍞𤍟𤍠𤍡𤍢𤍣𤍤𤍥𤍦𤍧𤍨𤍪𤍫𤍬𤍭𤍮𤍯𤍰𤍱𤍲𤍳𤍴𤍵𤍶𤍷𤍸𤍹𤍺𤍻𤍼𤍽𤍾𤍿𤎁𤎃𤎄𤎅𤎆𤎇𤎈𤎉𤎊𤎋𤎌𤎍𤎎𤎏𤎐𤎑𤎒𤎓𤎔𤎕𤎖𤎗𤎘𤎙𤎚𤎛𤎜𪹡𪹢𪹣𪹤𪹥𪹦𪹧𪹨𪹩𬊿𬋀𬋁𬋂𬋃𬋄𭵳𭵴𭵵𭵶𭵷𭵸𭵹𭵺𭵻𭵼𰟐𰟑𰟒𰟓𰟔𰟕𰟖𰟗𰟘𱫽𱫾𱫿𱬀𱬁𱬂𱬃𱬄𱬅𱬆𱬇𱬈𱬉𱬊𱬋𱬌𱬍𱬎𤏲

+12 ขีด

แก้ไข

𤍩𤎝𤎞𤎟𤎠𤎡𤎢𤎣𤎤𤎥𤎦𤎧𤎨𤎩𤎪𤎫𤎬𤎭𤎮𤎯𤎰𤎱𤎲𤎳𤎴𤎵𤎶𤎷𤎸𤎹𤎺𤎻𤎼𤎽𤎾𤎿𤏀𤏁𤏂𤏃𤏄𤏅𤏆𤏇𤏈𤏉𤏊𤏋𤏌𤏍𤏎𤏏𤏐𤏑𤏒𤏓𤏔𤏕𤏖𤏗𤏘𤏙𤏚𤏛𤏜𤏝𤏞𤏟𤏡𤏢𤏣𤏤𤏥𤏦𤏧𤏨𤏩𤏪𤏫𤏬𤏭𤏮𤏯𤏰𤏱𤏲⁕、𤏳𤏴𪹪𪹫𪹬𪹭𪹮𪹯𪹰𪹱𪹲𪹳𬋅𬋆𬋇𬋈𬋉𬋊𬋋𬋌𭵽𭵾𭵿𭶀𭶁𭶂𭶃𭶄𭶅𭶆𭶇𭶈𭶉𭶊𭶋𰟙𰟚𰟛𰟜𰟝𰟞𰟟𰟠𰟡𰟢𱬏𱬐𱬑𱬒𱬓𱬔𱬕𱬖

+13 ขีด

แก้ไข

㷿𤏵𤏶𤏷𤏸𤏹𤏺𤏻𤏼𤏽𤏾𤏿𤐀𤐁𤐂𤐃𤐄𤐅𤐆𤐇𤐈𤐉𤐊𤐋𤐌𤐍𤐎𤐏𤐐𤐑𤐒𤐓𤐔𤐕𤐖𤐗𤐘𤐙𤐚𤐛𤐜𤐝𤐞𤐟𤐠𤐡𤐢𤐣𪹴𪹵𪹶𪹷𪹸𪹹𪹺𪹻𬋍𬋎𬋏𬋐𭶌𭶍𭶎𭶏𭶐𭶑𭶒𭶓𭶔𭶕𭶖𭶗𭶘𭶙𰟣𰟤𰟥𰟦𰟧𰟨𰟩𱬗𱬘𱬙𱬚𱬛𱬜

+14 ขีด

แก้ไข

𤐤𤐥𤐦𤐧𤐨𤐩𤐪𤐫𤐬𤐭𤐮𤐯𤐰𤐱𤐲𤐳𤐴𤐵𤐶𤐷𤐸𤐹𤐺𤐻𤐼𤐽𤐾𤐿𤑀𤑁𤑂𤑄𤑅𤑆𤑇𤑈𤑉𤑊𤑋𤑌𤑍𤑎𤑏𤑐𤑑𦦨𪹼𪹽𪹾𪹿𪺀𬋑𬋒𬋓𭶚𭶛𭶜𭶝𭶞𭶟𭶠𭶡𰟪𰟫𰟬𰟭𰟮𰟯𱬝𱬞𱬟𱬠𱬡𱬢𱬣

+15 ขีด

แก้ไข

𤑒𤑓𤑔𤑕𤑖𤑗𤑘𤑙𤑚𤑛𤑜𤑝𤑞𤑟𤑠𤑡𤑢𤑣𤑤𤑥𤑦𤑧𤑨𤑩𤑪𤑫𤑬𤑭𤑮𤑯𤑰𤑱𤑲𪺁𪺂𬋔𬋕𬋖𬋗𬋘𭶢𭶣𰟰𰟱𰟲𰟳𱬤𱬥𱬦𱬧

+16 ขีด

แก้ไข

𤑳𤑴𤑵𤑶𤑷𤑸𤑹𤑺𤑻𤑼𤑽𤑾𤑿𤒀𤒁𤒂𤒃𤒄𤒅𤒆𤒇𤒈𤒉𤒊𤒋𤒌𤒍𤒎𤒏𤒐𤒑𤒒𤒓𤒔𤒕𤒖𤒗𤒘𤒙𤒚𤒛𤒜𤒝𤒞𤒟𤒠𤒨𪺃𪺄𪺅𬋙𬋚𬋛𬋜𬋝𭶤𭶥𭶦𰟴𰟵𰟶𰟷𰟸𰟹𱬨𱬩𱬪

+17 ขีด

แก้ไข

𤒡𤒢𤒣𤒤𤒥𤒦𤒧𤒪𤒫𤒬𤒭𤒮𤒯𤒰𤒱𤒲𤒳𤒴𤒵𤒶𤒷𤒸𤒹𰟺𱬫𱬬

+18 ขีด

แก้ไข

𤒩𤒺𤒻𤒽𤒾𤒿𤓀𤓁𤓂𤓃𤓄𤓅𤓆𪺆𪺇𭶧𱬭

+19 ขีด

แก้ไข

𤒼𤓇𤓈𤓉𤓊𤓋𤓌𤓍𤓎𤓐𤓑𤓒𤓓𤓔𤓕𤓖𪺈𬋞𱬮𱬯

+20 ขีด

แก้ไข

𤓗𤓘𤓙𤓚𤓛𪺉𭶨𭶩𰟻

+21 ขีด

แก้ไข

𤓜𤓝𤓞𤓠𤓡𤓢𤓣𪺊𪺋𬋟𬋠𱬰𱬱

+22 ขีด

แก้ไข

𤓤𤓥𱬲

+23 ขีด

แก้ไข

𤓦𤓧𤓨𤓩𪺌

+24 ขีด

แก้ไข

𤓪𤓬𬋡𬋢

+25 ขีด

แก้ไข

𤓫

+26 ขีด

แก้ไข

𤓭

+29 ขีด

แก้ไข

𤓮

+32 ขีด

แก้ไข

𱬳

+33 ขีด

แก้ไข

𬋣