ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 5 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 一แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𠀍, 𠀎, 𠀏, 𠀐, 𠀑, 𠀒, 𠀓, 𠀔, 𠀕, 𠀖, 𠀗, 𫠢, 𫠣, 𬺺, 𬺻, 𬺼, 𬺽, 𬺾, 𰀈, 𰀉, 𰀊, 𬻂

รากอักษรจีน 丨แก้ไข

, 𠁥, 𰀢, 𬻲

รากอักษรจีน 丶แก้ไข

, , 𠂀, 𠂁

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

, , , 𠂔, 𠂕, 𠂖, 𠂗, 𠂘, 𠂙, 𠂚, 𠂛, 𠂜, 𠂝, 𠂞, 𠂟, 𠂠, 𠂡, 𫡐, 𬼇, 𬼈, 𰀬

รากอักษรจีน 乙แก้ไข

, , , , , 𠃞, 𠃟, 𠃠, 𠃡, 𠃢, 𠃣, 𪜐, 𫡣, 𬼚, 𬼜, 𰀲, 𰀳, 𰀴, 𰀵

รากอักษรจีน 二แก้ไข

, 𰁖

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

𠅂, 𪜠, 𪜡, 𬽃

รากอักษรจีน 人แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠆩, 𠆪, 𠆫, 𠆬, 𠆭, 𠆯, 𠆰, 𠆳, 𫝆, 𫢉, 𫢊, 𬽣, 𬽤, 𬽥, 𬽦, 𬽧, 𬽨, 𰁢, 𰁣, ,

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

, 𠑷, 𠑸, 𭀙, 𭀚, 𭀛, 𭀜, 𭀝, 𰃊

รากอักษรจีน 入แก้ไข

, , 𠓟, 𭀻

รากอักษรจีน 八แก้ไข

, 𠔅, 𠔆, 𭁄

รากอักษรจีน 冂แก้ไข

, , , , 𠕁, 𠕂, 𠕃, 𠕄, 𠕅, 𠕆, 𠕇, 𠕈, 𠕉, 𠕊, 𭁠,

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

, , 𠕵, 𠕶, 𠕷, 𠕸, 𭁳, 𰃮

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

, , , , 𠖮, 𠖯, 𠖰, 𪞖, 𫤿, 𭂈

รากอักษรจีน 几แก้ไข

, , , 𠘱, 𠘲, 𠘳, 𠘴

รากอักษรจีน 凵แก้ไข

, , , , , 𠙹, 𠙺, 𠙻, 𠙽, 𪞶

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

, , , , , , , , 𠚭, 𠚮, 𠚯, 𠚰, 𠚱, 𠚲, 𠚳, 𠚴, 𠚶, 𠚻, 𫥰, 𫥱, 𭃅, 𭃆, 𭃇, 𰄛, 𰄜, 𰄝

รากอักษรจีน 力แก้ไข

, , , , , , 𠆮, 𠠶, 𠠷, 𠠸, 𭄟, 𭄠

รากอักษรจีน 勹แก้ไข

, , , , , 𠣍, 𠣎, 𠣏, 𠣐, 𫧀, 𫧁, 𭅅

รากอักษรจีน 匕แก้ไข

, 𠤐, 𰅡

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

, , , , 𭅕, 𭅖

รากอักษรจีน 十แก้ไข

, , , 𠆱, 𠥽, 𠥾, 𠦀, 𠦁, 𰅯

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

, , , , 𠧓

รากอักษรจีน 卩แก้ไข

, , , 𠨑,

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

, , , 𠨭, 𠨮, 𠨯, 𠨰, 𠨱, 𠨲, 𠨳, 𪠃, 𫨂, 𭆀, 𰆕

รากอักษรจีน 厶แก้ไข

, , , 𠫙, 𠫚, 𠫛, 𠫜, 𠫝, 𰆭

รากอักษรจีน 又แก้ไข

, , , 𠬡, 𠬢, 𠬣, 𠬤, 𠬥, 𠬦, 𠬧, 𠬨, 𭆦, 𰆰

รากอักษรจีน 口แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠙼, 𠮟, 𠮠, 𠮡, 𠮢, 𠮣, 𠮤, 𠮥, 𠮦, 𠮧, 𠮨, 𠮩, 𠮪, 𪠲, 𫩐, 𫩑, 𭆸, 𭆹, 𰇇

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

, , , , , , , 𠁤, 𡆣, 𡆤, 𡆥, 𡆦, 𪛘, 𫭂, 𭍚

รากอักษรจีน 土แก้ไข

, , , , , , , 𡈿, 𡉀, 𡉁, 𡉂, 𡉃, 𡉄, 𡉅, 𡉆, 𡉇, 𪢱, 𪢲, 𫭗, 𫭘, 𭍺, 𰉖, 𰉗

รากอักษรจีน 士แก้ไข

, 𡔛

รากอักษรจีน 夂แก้ไข

, 𡕓, 𡕔, 𭐝

รากอักษรจีน 夊แก้ไข

𭐟

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

, , , , 𡖄, 𡖅, 𡖆

รากอักษรจีน 大แก้ไข

, , , , , , , , 𡗕, 𡗖, 𡗗, 𡗘, 𡗙, 𡗚, 𡗛, 𪥂, 𭑂, 𰋙

รากอักษรจีน 女แก้ไข

, , , , 𡚧, 𡚨, 𡚩, 𡚪, 𡚫, 𡚬, 𡚭, 𫰇, 𭑧, 𭑨, 𭑩, 𭑪, 𭑫, 𰋶

รากอักษรจีน 子แก้ไข

, 𡤾, 𡤿, 𡥀, 𡥁, 𡥂, 𫲡, 𭒶, 𭒷, 𭒸, 𭒹

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

, , , , , , 𡦺, 𡦻, 𡦼, 𰌳

รากอักษรจีน 寸แก้ไข

,

รากอักษรจีน 小แก้ไข

, , , , , 𡭗, 𡭘, 𰍩

รากอักษรจีน 尢แก้ไข

𡯄, 𡯅, 𡯆, 𡯇, 𡯈, 𡯉, 𡯊, 𫵎

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

, , , 𡰤, 𡰥, 𡰦, 𡰧, 𡰨, 𡰴, 𭕔

รากอักษรจีน 屮แก้ไข

𡳿, 𭕾

รากอักษรจีน 山แก้ไข

, , , , , , , , , 𡴰, 𡴱, 𡴲, 𡴳, 𡴴, 𡴵, 𡴶, 𡴷, 𡴸, 𡴹, 𡴺, 𡴻, 𡴼, 𡴽, 𫵱, 𫵲, 𫵳, 𫵴, 𭖀

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

𭗺

รากอักษรจีน 工แก้ไข

, , 𢀖, 𢀗, 𢀘, 𢀙

รากอักษรจีน 己แก้ไข

, 𢀴, 𢀵

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

, , , , , , 𢁒, 𢁓, 𢁔, 𪩲, 𫶽, 𫶾, 𰏑

รากอักษรจีน 干แก้ไข

, 𢆉

รากอักษรจีน 幺แก้ไข

, 𢆲, 𢆳, 𢆴, 𢆵, 𭙊, 𰏯, 𰏰

รากอักษรจีน 广แก้ไข

, , , , 𠆲, 𫷥, 𭙍, 𭙎, 𭙏

รากอักษรจีน 廴แก้ไข

, 𢌘, 𢌙, 𢌚, 𪪬, 𫸑

รากอักษรจีน 廾แก้ไข

, 𢌮, 𢌯

รากอักษรจีน 弋แก้ไข

, 𭚟, 𭚠, 𭚡

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

, , 𢎢, 𢎣, 𢎤, 𢎥, 𢎦, 𢎧, 𢎨, 𢎩, 𢎪

รากอักษรจีน 彐แก้ไข

รากอักษรจีน 彡แก้ไข

𢒀, 𢒁, 𢒂

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

, 𢒾, 𢒿, 𫹋

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, , 𰐺, , , , 𢖫, 𢖬, 𢖭, 𢖮, 𢖯, 𢖰, 𢖱, 𪫝, 𫹫

รากอักษรจีน 戈แก้ไข

, , , 𢦌, 𢦍, 𪭉, 𭟮

รากอักษรจีน 戶แก้ไข

, 𢨤, 𢨥, 𭟿

รากอักษรจีน 手แก้ไข

𫼓, , , , , , , , , , , 𢩨, 𢩩, 𢩪, 𢩫, 𢩬, 𭠎, 𰒷, 𰒸, 𰒹, 𰒺,

รากอักษรจีน 斤แก้ไข

, 𭤟

รากอักษรจีน 日แก้ไข

, , 𣄻, 𣄼, 𣄽, 𭥋

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

รากอักษรจีน 月แก้ไข

𣍝

รากอักษรจีน 木แก้ไข

, , , , , , , 𣎵, 𣎶, 𣎷, 𬂜, 𭩘

รากอักษรจีน 止แก้ไข

, 𣥃, 𣥄

รากอักษรจีน 歹แก้ไข

, 𣦷

รากอักษรจีน 毋แก้ไข

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

𪵖

รากอักษรจีน 氏แก้ไข

, , 𫞕

รากอักษรจีน 气แก้ไข

รากอักษรจีน 水แก้ไข

, , , , , , , 氿, , , , , , , , , , , , 𣱵, 𣱶, 𣱷, 𣱸, 𣱹, 𣱺, 𣱻, 𣱼, 𣱽, 𣱾, 𣱿, 𪵨

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, 𤆂, 𪸍, 𭳿

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

𤓱

รากอักษรจีน 爻แก้ไข

𤕜

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

𤕫, 𤕬

รากอักษรจีน 片แก้ไข

𤖨

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

𤘔, 𭷓

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

, , , 𤜛, 𤜜, 𤜝, 𤜞, 𤜟, 𤜠, 𭷸

รากอักษรจีน 玄แก้ไข

, 𤣥

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

, , ,

รากอักษรจีน 瓜แก้ไข

, 𰢛

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

𭺛, 𭺜

รากอักษรจีน 甘แก้ไข

, 𤮺

รากอักษรจีน 生แก้ไข

, 𤯓

รากอักษรจีน 用แก้ไข

,

รากอักษรจีน 田แก้ไข

, , , , , , 𤰒

รากอักษรจีน 疋แก้ไข

, 𤴓, 𤴔

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

รากอักษรจีน 癶แก้ไข

, 𭼽

รากอักษรจีน 白แก้ไข

รากอักษรจีน 皮แก้ไข

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

รากอักษรจีน 目แก้ไข

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

, 𭿵

รากอักษรจีน 矢แก้ไข

รากอักษรจีน 石แก้ไข

รากอักษรจีน 示แก้ไข

, , 𥘆

รากอักษรจีน 禸แก้ไข

𥜻

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

, 𥝌

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

, 𥤢

รากอักษรจีน 立แก้ไข

รากอักษรจีน 纟แก้ไข

, 𮉠, 𰫼

รากอักษรจีน 网แก้ไข

, , 𦉪, 𦉫, 𦉭, 𦉰

รากอักษรจีน 老แก้ไข

𰭧

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

𮌇,

รากอักษรจีน 臣แก้ไข

𮍌

รากอักษรจีน 色แก้ไข

𮎛

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, 𦫳, 𦫴, 𦫵, , , , , , , , , 𬜠, 𰰝

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

, 𧘇

รากอักษรจีน 讠แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𫍙, 𬣙, 𬣚, 𰵋, 𰵌

รากอักษรจีน 车แก้ไข

, 𰹯

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

, , , , , , 𨑍, 𨑎, 𨑏, 𨑐, 𫟧, 𬨜

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

, 𬩳, , , , , , , , , , 𨙫, 𨙬, 𨙭, 𨙮, 𨙯, 𨙰, 𨙱, 𨙲, 𨙳, 𨙴, 𨙵, 𫑗

รากอักษรจีน 钅แก้ไข

รากอักษรจีน 门แก้ไข

, 𬮘, 𮤫, 𰿦

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

, , , , , , , 𨸖, 𨸗, 𨸘, 𨸙, 𫔺

รากอักษรจีน 饣แก้ไข

, , 𬲥, 𬲦

รากอักษรจีน 马แก้ไข

รากอักษรจีน 鬥แก้ไข

𩰊, 𩰋

รากอักษรจีน 鸟แก้ไข

รากอักษรจีน 龙แก้ไข