ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

心 (รากอักษรจีนที่ 61) แก้ไข

−1 ขีด แก้ไข

𢖩

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

𢖪𰐺

+2 ขีด แก้ไข

𢖫𢖬𢖭𢖮𢖯𢖰𢖱𪫝𫹫𫹬𫹭𰐻𰐼𱝼𱝽

+3 ขีด แก้ไข

𢖲𢖳𢖴𢖵𢖶𢖷𢖸𢖹𢖺𢖻𢖼𢖽𢖾𢖿𢗀𢗁𢗂𢗃𢗄𢗅𢗆𢗇𢗈𪫞𫹮𫹯𫹰𫹱𭜋𭜌𭜍𭜎𰐽𰐾𰐿𰑀𱝾𱝿𱞀𱞁

+4 ขีด แก้ไข

忿怀𢗉𢗊𢗋𢗌𢗍𢗎𢗏𢗐𢗑𢗒𢗓𢗔𢗕𢗖𢗗𢗘𢗙𢗚𢗛𢗜𢗝𢗞𢗟𢗠𢗡𢗢𢗣𢗤𢗥𢗦𢗧𢗨𢗩𢗪𢗫𢗬𢗭𢗮𢗯𢗰𢗱𢗲𢗳𢗴𢗵𢗶𢗷𢗸𢗹𢗺𢗻𢗼𢗽𢗾𪫟𪫠𪫡𪫢𪫣𪫤𪫥𫝹𫹲𫹳𫹴𫹵𫹶𫹷𫹸𫹹𭜏𭜐𭜑𭜒𭜓𭜔𭜕𭜖𭜗𭜘𰑁𰑂𰑃𰑄𰑅𰑆𰑇𰑈𰑉𱞂𱞃𱞄𱞅𱞆𱞇

+5 ขีด แก้ไข

𢗿𢘀𢘁𢘂𢘃𢘄𢘅⁕、𢘆𢘇𢘈𢘉𢘊𢘋𢘌𢘍𢘎𢘏𢘐𢘑𢘒𢘓𢘔𢘕𢘖𢘗𢘘𢘙𢘚𢘛𢘜𢘝𢘞𢘟𢘠𢘡𢘢𢘣𢘤𢘥𢘦𢘧𢘨𢘩𢘪𢘫𢘬𢘭𢘮𢘯𢘰𢘱𢘲𢘳𪫦𪫧𪫨𪫩𪫪𪫫𪫬𫹺𫹻𫹼𫹽𫹾𫹿𭜙𭜚𭜛𭜜𭜝𭜞𭜟𭜠𭜡𭜢𭜣𭜤𭜥𭜦𭜧𰑊𰑋𰑌𰑍𰑎𰑏𰑐𰑑𰑒𰑓𱞈𱞉𱞊𱞋𱞌𱞍𱞎𱞏𱞐

+6 ขีด แก้ไข

𢘴𢘵𢘶𢘷𢘸𢘹𢘺𢘻𢘼𢘽𢘾𢘿𢙀𢙁𢙂𢙃𢙄𢙅𢙆𢙇𢙈𢙉𢙊𢙋𢙌𢙍𢙎𢙏𢙐𢙑𢙒𢙓𢙔𢙕𢙖𢙗𢙘𢙙𢙚𢙛𢙜𢙝𢙞𢙟𢙠𢙡𢙢𢙣𢙤𢙥𢙦𢙧𢙨𢙩𢙪𢙫𢙬𢙭𢙮𢙯𢙰𪫭𪫮𪫯𪫰𪫱𪫲𪫳𪫴𫺀𫺁𫺂𫺃𫺄𫺅𫺆𫺇𫺈𫺉𫺊𫺋𭜨𭜩𭜪𭜫𭜬𭜭𭜮𭜯𭜰𭜱𭜲𭜳𭜴𭜵𰑔𰑕𰑖𰑗𰑘𰑙𰑚𰑛𱞑𱞒𱞓𱞔𱞕𱞖

+7 ขีด แก้ไข

𢙱𢙲𢙳𢙴𢙵𢙶𢙷𢙸𢙹𢙺𢙻𢙼𢙽𢙾𢙿𢚀𢚁𢚂𢚃𢚄𢚅𢚆𢚇𢚈𢚉𢚊𢚋𢚌𢚍𢚎𢚏𢚐𢚑𢚒𢚓𢚔𢚕𢚖𢚗𢚘𢚙𢚚𢚛𢚜𢚝𢚞𢚟𢚠𢚡𢚢𢚣𢚤𢚥𢚦𢚧𢚨𢚩𢚪𢚫𢚬𢚭𢚮𢚯𢚰𢚱𢚲𢚳𢚴𢚵𢚶𢚷𢚸𢚹𢚺𢚻𢚼𢚽𢚾𢚿𪫵𪫶𪫷𪫸𪫹𪫺𪫻𪫼𪫽𪫾𫺌𫺍𫺎𫺏𫺐𫺑𫺒𫺓𫺔𫺕𭜶𭜷𭜸𭜹𭜺𭜻𭜼𭜽𭜾𭜿𭝀𭝁𭝂𭝃𭝄𭝅𭝆𭝇𭝈𭝉𭝊𭝋𰑜𰑝𰑞𰑟𰑠𰑡𰑢𰑣𰑤𰑥𰑦𱞗𱞘𱞙𱞚𱞛𱞜

+8 ขีด แก้ไข

㤿𢛀𢛁𢛂𢛃𢛄𢛅𢛆𢛇𢛈𢛉𢛊𢛋𢛌𢛍𢛎𢛏𢛐𢛑𢛒𢛓𢛔𢛕𢛖𢛗𢛘𢛙𢛚𢛛𢛜𢛝𢛞𢛟𢛠𢛡𢛢𢛣𢛤𢛥𢛦𢛧𢛨𢛩𢛪𢛫𢛬𢛭𢛮𢛯𢛰𢛱𢛲𢛳𢛴𢛵𢛶𢛷𢛸𢛹𢛺𢛻𢛼𢛽𢛾𢛿𢜀𢜁𢜂𢜃𢜄𢜅𢜆𢜇𢜈𢜉𢜊𢜋𢜌𢜍𢜎𢜏𢜐𢜑𢜒𢜓𢜔𢜕𢜖𢜗𢜘𢜙𢜚𢜛𢜜𢜝𢜞𢜟𢜠𢜡𢜢𢜣𢜤𢜥𢜦𢜧𪫿𪬀𪬁𪬂𪬃𪬄𪬅𪬆𫺖𫺗𫺘𫺙𫺚𫺛𫺜𫺝𫺞𫺟𭝌𭝍𭝎𭝏𭝐𭝑𭝒𭝓𭝔𭝕𭝖𭝗𭝘𭝙𭝚𭝛𭝜𭝝𭝞𭝟𭝠𰑧𰑨𰑩𰑪𰑫𰑬𰑭𰑮𰑯𱞝𱞞𱞟𱞠𱞡𱞢𱞣𱞤𱞥𱞦𱞧𱞨𱞩

+9 ขีด แก้ไข

𢜨𢜩𢜪𢜫𢜬𢜭𢜮𢜯𢜰𢜱𢜲𢜳𢜴𢜵𢜶𢜷𢜸𢜹𢜺𢜻𢜼𢜽𢜾𢜿𢝀𢝁𢝂𢝃𢝄𢝅𢝆𢝇𢝈𢝉𢝊𢝋𢝌𢝍𢝎𢝏𢝐𢝑𢝒𢝓𢝔𢝕𢝖𢝗𢝘𢝙𢝚𢝛𢝜𢝝𢝞𢝟𢝠𢝡𢝢𢝣𢝤𢝥𢝦𢝧𢝨𢝩𢝪𢝫𢝬𢝭𢝮𢝯𢝰𢝱𢝲𢝳𢝴𢝵𢝶𢝷𢝸𢝹𢝺𢝻𢝼𢝽𢝾𢝿𢞀𢞁𢞂𢞃𢞄𢞅𢞆𢞇𢞈𢞉𢞊𢞋𢞌𪬇𪬈𪬉𪬊𪬋𪬌𪬍𪬎𪬏𪬐𪬑𪬒𫺠𫺡𫺢𫺣𫺤𫺥𫺦𫺧𫺨𫺩𫺪𫺫𫺬𫺭𭝡𭝢𭝣𭝤𭝥𭝦𭝧𭝨𭝩𭝪𭝫𭝬𭝭𭝮𭝯𭝰𭝱𭝲𭝳𭝴𭝵𭝶𰑰𰑱𰑲𰑳𰑴𰑵𰑶𰑷𰑸𰑹𰑺𰑻𱞪𱞫𱞬𱞭𱞮𱞯𱞰𱞱𱞲𱞳𱞴𱞵𱞶𱞷𱞸𱞹𱞺𱞻

+10 ขีด แก้ไข

𢞍𢞎𢞏𢞐𢞑𢞒𢞓𢞔𢞕𢞖𢞗𢞘𢞙𢞚𢞛𢞜𢞝𢞞𢞟𢞠𢞡𢞢𢞣𢞤𢞥𢞦𢞧𢞨𢞩𢞪𢞫𢞬𢞭𢞮𢞯𢞰𢞱𢞲𢞳𢞴𢞵𢞶𢞷𢞸𢞹𢞺𢞻𢞼𢞽𢞾𢞿𢟀𢟁𢟂𢟃𢟄𢟅𢟆𢟇𢟈𢟉𢟊𢟋𢟌𢟍𢟎𢟏𢟐𢟑𢟒𢟓𢟔𢟕𢟖𢟗𢟘𢟙𢟚𢟛𢟜𢟝𢟞𢟟𪬓𪬔𪬕𪬖𪬗𪬘𪬙𪬚𪬛𪬜𪬝𪬞𫺮𫺯𫺰𫺱𫺲𫺳𫺴𫺵𫺶𫺷𭝷𭝸𭝹𭝺𭝻𭝼𭝽𭝾𭝿𭞀𭞁𭞂𭞃𭞄𭞅𭞆𭞇𭞈𭞉𭞊𭞋𭞌𰑼𰑽𰑾𰑿𰒀𰒁𰒂𰒃𰒄𱞼𱞽𱞾𱞿𱟀

+11 ขีด แก้ไข

㥿𠕫𢟠𢟡𢟢𢟣𢟤𢟥𢟦𢟧𢟨𢟩𢟪𢟫𢟬𢟭𢟮𢟯𢟰𢟱𢟲𢟳𢟴𢟵𢟶𢟷𢟸𢟹𢟺𢟻𢟼𢟽𢟾𢟿𢠀𢠁𢠂𢠃𢠄𢠅𢠆𢠇𢠈𢠉𢠊𢠋𢠌𢠍𢠎𢠏𢠐𢠑𢠒𢠓𢠔𢠕𢠖𢠗𢠘𢠙𢠚𢠛𢠜𢠝𢠞𢠟𢠠𢠡𢠢𢠣𢠤𢠥𢠦𢠧𢠨𢠩𢠪𢠫𢠬𢠭𢠮𢠯𢠰𦑑𪬟𪬠𪬡𪬢𪬣𪬤𪬥𪬦𪬧𫺸𫺹𫺺𫺻𫺼𫺽𫺾𫺿𫻀𫻁𫻂𭞍𭞎𭞏𭞐𭞑𭞒𭞓𭞔𭞕𭞖𭞗𭞘𭞙𭞚𭞛𭞜𭞝𭞞𭞟𭞠𭞡𭞢𭞣𭞤𭞥𰒅𰒆𰒇𰒈𰒉𰒊𱟁𱟂𱟃𱟄𱟅

+12 ขีด แก้ไข

𢠱𢠲𢠳𢠴𢠵𢠶𢠷𢠸𢠹𢠺𢠻𢠼𢠽𢠾𢠿𢡀𢡁𢡂𢡃𢡄𢡅𢡆𢡇𢡈𢡉𢡊𢡋𢡌𢡍𢡎𢡏𢡐𢡑𢡒𢡓𢡔𢡕𢡖𢡗𢡘𢡙𢡚𢡛𢡜𢡝𢡞𢡟𢡠𢡡𢡢𢡣𢡤𢡥𢡦𢡧𢡨𢡩𢡪𢡫𢡬𢡭𢡮𢡯𢡰𢡱𢡲𢡳𢡴𢡵𢡶𢡷𢡸𢡹𢡺𢡻𢡼𢡽𢡾𢡿𢢀𢢁𢢂𢢃𢢄𢢅𢢆𢢇𢢈𢢉𢢊𢢋𢢌𢢍𢢎𢢏𢢐𢢑𪬨𪬩𪬪𪬫𪬬𪬭𫻃𫻄𫻅𫻆𫻇𫻈𫻉𭞦𭞧𭞨𭞩𭞪𭞫𭞬𭞭𭞮𭞯𭞰𭞱𭞲𭞳𭞴𭞵𭞶𭞷𭞸𭞹𰒋𰒌𰒍𰒎𰒏𰒐𰒑𰒒𰒓𱟆𱟇𱟈𱟉𱟊𱟋𱟌𱟍𱟎𱟏𱟐𱟑

+13 ขีด แก้ไข

𢢒𢢓𢢔𢢕𢢖𢢗𢢘𢢙𢢚𢢛𢢜𢢝𢢞𢢟𢢠𢢡𢢢𢢣𢢤𢢥𢢦𢢧𢢨𢢩𢢪𢢫𢢬𢢭𢢮𢢯𢢰𢢱𢢲𢢳𢢴𢢵𢢶𢢷𢢸𢢹𢢺𢢻𢢼𢢽𢢾𢢿𢣀𢣁𢣂𢣃𢣄𢣅𢣆𢣇𢣈𢣉𢣊𢣋𢣌𢣍𦡗𪬮𪬯𪬰𪬱𪬲𪬳𪬴𪬵𪬶𫻊𫻋𫻌𫻍𫻎𫻏𭞺𭞻𭞼𭞽𭞾𭞿𭟀𭟁𭟂𭟃𭟄𰒔𰒕𰒖𱟒𱟓𱟔𱟕

+14 ขีด แก้ไข

𢣎𢣏𢣐𢣑𢣒𢣓𢣔𢣕𢣖𢣗𢣘𢣙𢣚𢣛𢣜𢣝𢣞𢣟𢣠𢣡𢣢𢣣𢣤𢣥𢣦𢣧𢣨𢣩𢣪𢣫𢣬𢣭𢣮𢣯𢣰𢣱𢣲𢣳𢣴𢣵𢣶𢣷𢣸𢣹𢣺𪬷𪬸𪬹𫻐𫻑𫻒𭟅𭟆𭟇𭟈𭟉𭟊𭟋𭟌𰒗𰒘𰒙𰒚𱟖𱟗

+15 ขีด แก้ไข

𢣻𢣼𢣽𢣾𢣿𢤀𢤁𢤂𢤃𢤄𢤅𢤆𢤇𢤈𢤉𢤊𢤋𢤌𢤍𢤎𢤏𢤐𢤑𢤒𢤓𢤔𢤕𢤖𢤗𢤘𢤙𢤚𢤛𢤜𢤝𢤞𢤟𢤠𢤡𢤢𢤣𢤤𢤥𦻇𪬺𪬻𪬼𪬽𪬾𫻓𫻔𫻕𫻖𫻗𫻘𫻙𭟍𭟎𭟏𭟐𭟑𭟒𭟓𭟔𭟕𭟖𭟗𰒛𰒜𰒝𰒞𱟘

+16 ขีด แก้ไข

𢤦𢤧𢤨𢤩𢤪𢤫𢤬𢤭𢤮𢤯𢤰𢤱𢤲𢤳𢤴𢤵𢤶𢤷𢤸𢤹𢤺𢤻𢤼𢤽𢤾𢤿𢥀𢥁𢥂𢥃𢥄𢥅𢥆𢥇𢥈𢥉𢥊𪬿𪭀𫻚𫻛𫻜𭟘𭟙𭟚𭟛𭟜𭟝𭟞𰒟𰒠𱟙

+17 ขีด แก้ไข

𢥋𢥌𢥍𢥎𢥏𢥐𢥑𢥒𢥓𢥔𢥕𢥖𪭁𪭂𫻝𫻞𫻟𫻠𫻡𭟟𭟠𭟡𭟢𰒡𰒢𰒣

+18 ขีด แก้ไข

𢥗𢥘𢥙𢥚𢥛𢥜𢥝𢥞𢥟𢥠𢥡𢥢𢥣𢥤𪭃𪭄𫻢𫻣𫻤𭟣𭟤𭟥𭟦

+19 ขีด แก้ไข

𢥥𢥦𢥧𢥨𢥩𢥪𢥫𢥬𢥭𢥮𪭅𪭆𭟧

+20 ขีด แก้ไข

𢥯𢥰𢥱𢥲𢥳𢥴𢥵𢥶𢥷𢥸𢥹𢥺𪭇

+21 ขีด แก้ไข

𢥻𢥼𢥽𢥾𢥿𢦀𢦁𢦂𭟨𭟩𭟪

+22 ขีด แก้ไข

𪭈𭟫𭟬

+23 ขีด แก้ไข

𢦃𢦄𭟭𱟚

+24 ขีด แก้ไข

𢦅𢦆𢦇𫻥

+25 ขีด แก้ไข

𢦈𢦉

+27 ขีด แก้ไข

𢦊

+28 ขีด แก้ไข

𢦋

+60 ขีด แก้ไข

𱟛