ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

金 (รากอักษรจีนที่ 167)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𨤽𨤾𨤿𨥀𨥁𫓥𫟲𰽕𰽖

+3 ขีด

แก้ไข

𨥂𨥃𨥄𨥅𨥆𨥇𨥈𨥉𫒆𫒇𫒈𫒉𮡤𮡥𮡦𰼟𰼠𨰾𨰿𫓦𫟳𬬧𬬨𬬩𬬪𮣲𰽗𰽘𰽙𰽚𰽛𲇭𲇮𲇯𲇰

+4 ขีด

แก้ไข

⁕、𨥊𨥋𨥌𨥍𨥎𨥏𨥐𨥑𨥒𨥓𨥔𨥕𨥖𨥗𨥘𨥙𨥚𨥛𨥜𨥝𨥞𨥟𨥠𨥡𨥢𨥣𨥤𫒊𫒋𫒌𫒍𫒎𬫂𬫃𬫄𬫅𮡧𮡨𮡩𮡪𮡫𮡬𮡭𰼡𰼢𰼣𲇅𲇆𲇇𨱀𨱁𨱂𫓧𫓨𫓩𫓪𫓫𫟴𫟵𬬫𬬬𬬭𬬮𬬯𬬰𬬱𬬲𬬳𬬴𬬵𬬶𮣳𰽜𰽝𰽞𰽟𰽠𰽡𰽢𰽣𰽤𲇱𲇲𲇳𲇴𲇵𲇶

+5 ขีด

แก้ไข

𨥥𨥦𨥧𨥨𨥩𨥪𨥫𨥬𨥭𨥮𨥯𨥰𨥱𨥲𨥳𨥴𨥵𨥶𨥷𨥸𨥹𨥺𨥻𨥼𨥽𨥾𨥿𨦀𨦁𫒏𫒐𫒑𫒒𫒓𫒔𬫆𬫇𬫈𬫉𬫊𬫋𬫌𮡮𮡯𮡰𰼤𰼥𰼦𲇈𲇉䥿𨱃𨱄𨱅𨱆𫓬𫓭𫓮𫟶𫟷𬬷𬬸𬬹𬬺𬬻𬬼𬬽𬬾𬬿𬭀𬭁𬭂𰽥𰽦𰽧𰽨𰽩𰽪𰽫𰽬𰽭𰽮𰽯𰽰𰽱𲇷𲇸

+6 ขีด

แก้ไข

𨦂𨦃𨦄𨦅𨦆𨦇𨦈𨦉𨦊𨦋𨦌𨦍𨦎𨦏𨦐𨦑𨦒𨦓𨦔𨦕𨦖𨦗𨦘𨦙𨦚𨦛𨦜𨦝𨦟𨦠𨦡𨦢𨦣𨦤𨦥𨦦𨦧𨦨𨦩𨦪𨦫𫒕𫒖𫒗𫒘𫒙𫒚𫒛𫒜𫟰𬫍𬫎𬫏𬫐𬫑𬫒𬫓𮡱𮡲𮡳𮡴𮡵𮡶𮡷𰼧𰼨𰼩𰼪𰼫𰼬𲇊𲇋𲇌𲇍𫓯𫓰𫓱𫓲𫓳𫓴𫟸𫟹𫟺𫟻𬭃𬭄𬭅𬭆𬭇𬭈𬭉𰽲𰽳𰽴𰽵𰽶𰽷𰽸𰽹𰽺𰽻𰽼𰽽𲇹𲇺𲇻𲇼

+7 ขีด

แก้ไข

𨦬𨦭𨦮𨦯𨦰𨦱𨦲𨦳𨦴𨦵𨦶𨦷𨦸𨦹𨦺𨦻𨦼𨦽𨦾𨦿𨧀𨧁𨧂𨧃𨧄𨧅𨧆𨧇𨧈𨧉𨧊𨧋𨧌𨧍𨧎𨧏𨧐𨧑𨧒𨧓𨧔𨧕𨧖𨧗𨧘𨧙𨧚𨧛𨧜𨧝𨧞𨧟𨧠𨧡𨧢𨧣𨧤𨧥𫒝𫒞𫒟𫒠𫒡𫒢𫒣𫒤𫒥𬫔𬫕𬫖𬫗𬫘𬫙𬫚𬫛𬫜𬫝𬫞𬫟𬫠𮡸𮡹𮡺𮡻𮡼𮡽𮡾𮡿𮢀𮢁𰼭𰼮𰼯𰼰𰼱𰼲𰼳𰼴𲇎𲇏𨱇𨱈𫓵𫓶𫓷𫟼𬭊𬭋𬭌𬭍𬭎𬭏𬭐𮣴𰽾𰽿𰾀𰾁𰾂𰾃𰾄𰾅𰾆𰾇𰾈𰾉𰾊𰾋𲇽𲇾𲇿𲈀

+8 ขีด

แก้ไข

𨧦𨧧𨧨𨧩𨧪𨧫𨧬𨧭𨧮𨧯𨧰𨧱𨧲𨧳𨧴𨧵𨧶𨧷𨧸𨧹𨧺𨧻𨧼𨧽𨧾𨧿𨨀𨨁𨨂𨨃𨨄𨨅𨨆𨨇𨨈𨨉𨨊𨨋𨨌𨨍𨨎𨨏𨨐𨨑𨨒𨨓𨨔𨨕𨨖𨨗𨨘𨨙𨨚𨨛𨨜𨨝𨨞𨨟𨨠𨨡𨨢𨨣𨨤𨨥𨨦𨨧𨨨𨨩𨨪𨨫𨨬𨨭𨨮𫒦𫒧𫒨𫒩𫒪𫒫𫒬𫒭𫒮𫒯𬫡𬫢𬫣𬫤𬫥𬫦𬫧𬫨𬫩𬫪𬫫𬫬𮢂𮢃𮢄𮢅𮢆𮢇𮢈𮢉𮢊𮢋𮢌𮢍𮢎𮢏𮢐𮢑𮢒𮢓𮢔𮢕𮢖𮢗𮢘𰼵𰼶𰼷𰼸𰼹𰼺𲇐𲇑𨱉𨱊𨱋𨱌𫓸𫓹𫓺𫓻𫓼𫓽𫓾𫓿𫟽𬭑𬭒𬭓𬭔𬭕𬭖𬭗𬭘𬭙𬭚𬭛𬭜𬭝𮣵𰾌𰾍𰾎𰾏𰾐𰾑𰾒𰾓𲈁𲈂𲈃𲈄𲈅𲈆𲈇𲈈𲈉𲈊

+9 ขีด

แก้ไข

𨨯𨨰𨨱𨨲𨨳𨨴𨨵𨨶𨨷𨨸𨨹𨨺𨨻𨨼𨨽𨨾𨨿𨩀𨩁𨩂𨩃𨩄𨩅𨩆𨩇𨩈𨩉𨩊𨩋𨩌𨩍𨩎𨩏𨩐𨩑𨩒𨩓𨩔𨩕𨩖𨩗𨩘𨩙𨩚𨩛𨩜𨩝𨩞𨩟𨩠𨩡𨩢𨩣𨩤𨩥𨩦𨩧𨩨𨩩𨩪𨩫𨩬𨩭𨩮𨩯𨩰𨩱𨩲𨩳𨩴𨩵𨩶𨩷𨩸𨩹𨩺𨩻𨩼𨩽𨩾𨩿𨪀𨪁𨪂𨪃𨪄𨪅𨪆𫒰𫒱𫒲𫒳𫒴𫒵𫒶𫒷𬫭𬫮𬫯𬫰𬫱𬫲𮢙𮢚𮢛𮢜𮢝𮢞𮢟𮢠𮢡𮢢𮢣𮢤𮢥𮢦𮢧𰼻𰼼𰼽𰼾𰼿𰽀𰽁𲇒𲇓𨱎𫔀𫔁𫔂𫔃𫔄𫟾𫟿𬭞𬭟𬭠𬭡𬭢𬭣𬭤𬭥𰾔𰾕𰾖𰾗𰾘𰾙𰾚𰾛𰾜𰾝𰾞𰾟𰾠𰾡𰾢𰾣𰾤𰾥𰾦𲈋𲈌𲈍𲈎𲈏𲈐𲈑

+10 ขีด

แก้ไข

䤿𨪇𨪈𨪉𨪊𨪋𨪌𨪍𨪎𨪏𨪐𨪑𨪒𨪓𨪔𨪕𨪖𨪗𨪘𨪙𨪚𨪛𨪜𨪝𨪞𨪟𨪠𨪡𨪢𨪣𨪤𨪥𨪦𨪧𨪨𨪩𨪪𨪫𨪬𨪭𨪮𨪯𨪰𨪱𨪲𨪳𨪴𨪵𨪶𨪷𨪸𨪹𨪺𨪻𨪼𨪽𨪾𨪿𨫀𨫁𨫂𨫃𨫄𨫅𨫆𨫇𨫈𨫉𨫊𨫋𨫌𨫍𨫎𫒸𫒹𫒺𫒻𫒼𫒽𫒾𫟱𬫳𬫴𬫵𬫶𬫷𬫸𬫹𬫺𬫻𬫼𬫽𬫾𮢨𮢩𮢪𮢫𮢬𮢭𮢮𮢯𮢰𮢱𮢲𮢳𰽂𰽃𲇔𲇕𲇖𲇗𲇘𲇙𲇚𲇛𲇜𨱍𨱏𫔅𫔆𫔇𫔈𫠀𬭦𬭧𬭨𬭩𬭪𬭫𮣶𰾧𰾨𰾩𰾪𰾫𰾬𰾭𰾮𰾯𲈒𲈓𲈔

+11 ขีด

แก้ไข

𨫏𨫐𨫑𨫒𨫓𨫔𨫕𨫖𨫗𨫘𨫙𨫚𨫛𨫜𨫝𨫞𨫟𨫠𨫡𨫢𨫣𨫤𨫥𨫦𨫧𨫨𨫩𨫪𨫫𨫬𨫭𨫮𨫯𨫰𨫱𨫲𨫳𨫴𨫵𨫶𨫷𨫸𨫹𨫺𨫻𨫼𨫽𨫾𨫿𨬀𨬁𨬂𨬃𨬄𨬅𨬆𨬇𨬈𨬉𨬊𨬋𨬌𫒿𫓀𫓁𫓂𫓃𬫿𬬀𬬁𬬂𬬃𬬄𮢴𮢵𮢶𮢷𮢸𮢹𮢺𮢻𮢼𮢽𰽄𰽅𲇝𲇞𲇟𲇠𨱐𨱒𫔉𫔊𬭬𬭭𬭮𬭯𬭰𬭱𬭲𰾰𰾱𰾲𲈕𲈖𲈗𲈘

+12 ขีด

แก้ไข

𨬍𨬎𨬏𨬐𨬑𨬒𨬓𨬔𨬖𨬗𨬘𨬙𨬚𨬛𨬜𨬝𨬞𨬟𨬠𨬡𨬢𨬣𨬤𨬥𨬦𨬧𨬨𨬩𨬪𨬫𨬬𨬭𨬮𨬯𨬰𨬱𨬲𨬳𨬴𨬵𨬶𨬷𨬸𨬹𨬺𨬻𨬼𨬽𨬾𨬿𨭀𨭁𨭂𨭃𨭄𨭅𨭆𨭇𨭈𨭉𨭊𨭋𨭌𨭍𨭎𨭏𨭐𨭑𨭒𨭓𨭔𫓄𫓅𫓆𫓇𫓈𫓉𫓊𫓋𫓌𫓍𫓎𬬅𬬆𬬇𬬈𬬉𬬊𮢾𮢿𮣀𮣁𮣂𮣃𮣄𮣅𮣆𮣇𮣈𮣉𮣊𮣋𮣌𮣍𮣎𰽆𰽇𰽈𰽉𰽊𰽋𰽌𲇡𲇢𲇣𲇤𲇥𨱑𨱓𨱔𫔋𫔌𫔍𫔎𫔏𬭳𬭴𬭵𬭶𬭷𬭸𬭹𰾳𰾴𰾵𰾶𰾷𰾸𰾹𰾺𰾻𰾼𰾽𲈙𲈚𲈛𲈜

+13 ขีด

แก้ไข

𨬕𨭕𨭖𨭗𨭘𨭙𨭚𨭛𨭜𨭝𨭞𨭟𨭠𨭡𨭢𨭣𨭤𨭥𨭦𨭧𨭨𨭩𨭪𨭫𨭬𨭭𨭮𨭯𨭰𨭱𨭲𨭳𨭴𨭵𨭶𨭷𨭸𨭹𨭺𨭻𨭼𨭽𨭾𨭿𨮀𨮁𨮂𨮃𨮄𨮅𨮆𨮇𨮈𨮉𨮊𨮋𨮌𨮍𨮎𨮏𨮐𨮑𫓏𫓐𫓑𫓒𫓓𫓔𫓕𬬋𬬌𬬍𬬎𬬏𬬐𬬑𮣏𮣐𮣑𮣒𮣓𮣔𮣕𮣖𮣗𮣘𰽍𲇦𲇧𨱕𨱖𫔐𫔑𬭺𬭻𬭼𬭽𮣷𰾾𰾿𰿀𰿁𲈝𲈞

+14 ขีด

แก้ไข

𨮒𨮓𨮔𨮕𨮖𨮗𨮘𨮙𨮚𨮛𨮜𨮝𨮞𨮟𨮠𨮡𨮢𨮣𨮤𨮥𨮦𨮧𨮨𨮩𨮪𨮫𨮬𨮭𨮮𨮯𨮰𨮱𨮲𨮳𨮴𨮵𨮶𨮷𫓖𫓗𫓘𫓙𫓚𬬒𬬓𬬔𬬕𬬖𬬗𮣙𮣚𮣛𮣜𮣝𰽎𰽏𰽐𰽑𫔒𫠁𬭾𰿂

+15 ขีด

แก้ไข

𨮸𨮹𨮺𨮻𨮼𨮽𨮾𨮿𨯀𨯁𨯂𨯃𨯄𨯅𨯆𨯇𨯈𨯉𨯊𨯋𨯌𨯍𨯎𨯏𨯐𨯑𨯒𨯓𨯔𨯕𨯖𨯗𨯘𨯙𨯚𨯛𨯜𫓛𫓜𬬘𬬙𬬚𬬛𮣞𮣟𮣠𮣡𮣢𮣣𮣤𰽒𲇨𲇩𲇪𲇫𬭿𰿃𰿄𰿅

+16 ขีด

แก้ไข

𨯝𨯞𨯟𨯠𨯡𨯢𨯣𨯤𨯥𨯦𨯧𨯨𨯩𨯪𨯫𨯬𨯭𨯮𨯯𨯰𨯱𨯲𨯳𨯴𨯵𨯶𨯷𨯸𨯹𫓝𫓞𫓟𬬜𬬝𬬞𮣥𮣦𮣧𮣨𮣩𲇬𫔓𬮀𰿆𰿇𲈟𲈠

+17 ขีด

แก้ไข

𨯺𨯻𨯼𨯽𨯾𨯿𨰀𨰁𨰂𨰃𨰄𨰅𨰆𨰇𨰈𨰱𫓠𫓡𫓢𬬟𬬠𮣪𮣫𬮁𰿈

+18 ขีด

แก้ไข

𨰉𨰊𨰋𨰌𨰍𨰎𨰏𨰐𨰑𨰒𨰓𨰔𨰕𨰖𨰗𨰘𨰙𨰚𨰛𨰜𨰝𫓣𬬡𬬢𮣬𮣭𫔔𰿉𲈡

+19 ขีด

แก้ไข

𨰞𨰟𨰠𨰡𨰢𨰣𨰤𨰥𨰦𨰧𨰨𫓤𮣮𫔕𬮂𰿊

+20 ขีด

แก้ไข

𨰩𨰪𨰫𨰬𨰭𨰮𨰯𨰰𬬣𮣯𬮃

+21 ขีด

แก้ไข

𨰲𨰳𨰴𨰵𨰶𬬤

+22 ขีด

แก้ไข

𨰷𨰸𨰹𬬥𰽓

+23 ขีด

แก้ไข

𨰺𬬦

+24 ขีด

แก้ไข

𨰻𮣰

+27 ขีด

แก้ไข

𨰼

+30 ขีด

แก้ไข

𨰽

+33 ขีด

แก้ไข

𮣱

+68 ขีด

แก้ไข

𰽔