o U+006F, o
LATIN SMALL LETTER O
n
[U+006E]
Basic Latin p
[U+0070]
U+FF4F, o
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER O

[U+FF4E]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF50]

ภาษาร่วม แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

o (อักษรตัวใหญ่ O)

 1. อักษรตัวที่ 15 ในอักษรละตินพื้นฐาน

ดูเพิ่ม แก้ไข

ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

o

 1. พยางค์ฮิรางานะ (o) หรือคาตากานะ (o) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น
 2. พยางค์ฮิรางานะ (o) หรือคาตากานะ (o) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น (ใช้เป็นคำอนุภาค)

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

o (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ O, พหูพจน์ os หรือ o's)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 15 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า o และเขียนด้วยอักษรละติน
ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

o (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ O)

 1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 15 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า o และเขียนด้วยอักษรละติน

คำนาม แก้ไข

o (พหูพจน์ oes)

 1. ชื่อตัวอักษรในอักษรละติน O/o
 2. เลขศูนย์ (ใช้อ่านกลุ่มตัวเลข)
  It is currently two-o-five in the afternoon (2:05 PM).
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
  The first permanent English settlement in America was in Jamestown in sixteen-o-seven (1607).
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
รูปแบบอื่น แก้ไข
คำประสม แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

คำอนุภาค แก้ไข

o

 1. (ภาษาไม่มาตรฐาน) อีกรูปหนึ่งของ O (คำอนุภาคใช้ร้องเรียก)
  • 2007 (1640), The Bay Psalm Book, Cosimo Classics, p.37, 41 & 46:
   I lift my soule to thee o Lord
   mee, o Iehovah, heare
   In thee, o Lord, I put my trust

คำอุทาน แก้ไข

o

 1. อีกรูปหนึ่งของ oh (โอ้)

คำนาม แก้ไข

o

 1. อักษรย่อของ operator
 2. อักษรย่อของ object, ดูเพิ่ม SVO

คำคุณศัพท์ แก้ไข

o

 1. เหนือ (over)

รากศัพท์ 3 แก้ไข

ดูที่ o'

คำบุพบท แก้ไข

o

 1. อีกรูปหนึ่งของ of

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

o (o5o0, จู้อิน ˙ㄛ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ō.
 4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ó.
 5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ǒ.
 6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ò.

ภาษาเอสเปรันโต แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

o (อักษรตัวใหญ่ O)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 19 ของชุดตัวอักษรภาษาเอสเปรันโต มีชื่อว่า o และเขียนด้วยอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข

คำนาม แก้ไข

o (กรรมการกเอกพจน์ o-on, พหูพจน์ o-oj, กรรมการกพหูพจน์ o-ojn)

 1. ชื่อตัวอักษรในอักษรละติน O/o

ดูเพิ่ม แก้ไข