o U+006F, o
LATIN SMALL LETTER O
n
[U+006E]
Basic Latin p
[U+0070]
U+FF4F, o
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER O

[U+FF4E]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF50]

ข้ามภาษาแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

o (อักษรตัวใหญ่ O)

 1. อักษรตัวที่ 15 ในอักษรละตินพื้นฐาน

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

o (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ O, พหูพจน์ os or o's)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 15 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า o และเขียนเป็นอักษรละติน
ดูเพิ่มแก้ไข

จำนวนแก้ไข

o (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ O)

 1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 15 แผลงจากตัวอักษรเดียวกันในชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า o และเขียนเป็นอักษรละติน

คำนามแก้ไข

o (พหูพจน์ oes)

 1. ชื่อของตัวอักษรละติน O
 2. เลขศูนย์ (ใช้อ่านกลุ่มตัวเลข)
  It is currently two-o-five in the afternoon (2:05 PM).
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
  The first permanent English settlement in America was in Jamestown in sixteen-o-seven (1607).
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
รูปแบบอื่นแก้ไข
คำประสมแก้ไข

รากศัพท์ 2แก้ไข

คำอนุภาคแก้ไข

o

 1. (ไม่มาตรฐาน) อีกรูปหนึ่งของ O (คำอนุภาคใช้ร้องเรียก)
  • 2007 (1640), The Bay Psalm Book, Cosimo Classics, p.37, 41 & 46:
   I lift my soule to thee o Lord
   mee, o Iehovah, heare
   In thee, o Lord, I put my trust

คำอุทานแก้ไข

o

 1. อีกรูปหนึ่งของ oh (โอ้)

คำนามแก้ไข

o (พหูพจน์ไม่ทราบหรือไม่แน่นอน)

 1. อักษรย่อของ operator
 2. อักษรย่อของ object, ดูเพิ่ม SVO

คำคุณศัพท์แก้ไข

o

 1. เหนือ (over)

รากศัพท์ 3แก้ไข

ดูที่ o'

คำบุพบทแก้ไข

o

 1. อีกรูปหนึ่งของ of

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

o (จู้อิน ˙ㄛ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ō.
 4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ó.
 5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ǒ.
 6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ò.