เปิดเมนูหลัก

วิกิพจนานุกรม:สัทอักษรสากล

หน้านี้ยังไม่เสร็จสมบุรณ์ อยู่ในระหว่างการสร้าง

ตารางสัทอักษรสากล

สัทอักษรสากล (อังกฤษ: International Phonetic Alphabet) คือตัวอักษรที่ใช้บอกวิธีการออกเสียง โดยมีความมุ่งหมายในการแทนเสียงพูดในทุกภาษา โดยมีการใช้สัญลักษณ์แทนเสียงต่างๆที่สามารถออกเสียงได้ โดยมีส่วนประกอบหลักคือ ตัวอักษร และ เครื่องหมายเสริมสัทอักษร

เนื้อหา


ພຳ

ตัวอักษรแก้ไข

พยัญชนะแก้ไข

ใช้ลมปอดแก้ไข

  ริมฝีปาก ริมฝีปากกับฟัน ฟัน ปุ่มเหงือก หลังปุ่มเหงือก ปลายลิ้นม้วน เพดานแข็ง เพดานอ่อน ลิ้นไก่ ผนังคอ เส้นเสียง
กัก p    b       t    d   ʈ    ɖ c    ɟ k    g q    ɢ     ʔ  
นาสิก m ɱ n   ɳ ɲ ŋ ɴ  
รัว ʙ   r         ʀ    
ลิ้นกระทบหรือลิ้นสะบัด ⱱ̟ ɾ̪ ɾ   ɽ     ɢ̆    
ลิ้นกระทบหรือลิ้นสะบัดข้างลิ้น     ɺ     ʎ̯ ʟ̆    
เสียดแทรก ɸ    β f    v θ    ð s    z ʃ    ʒ ʂ    ʐ ç    ʝ x    ɣ χ    ʁ ħ    ʕ h    ɦ
เสียดแทรกข้างลิ้น     ɬ    ɮ            
เปิด β̞ ʋ   ɹ   ɻ j ɰ      
เปิดข้างลิ้น   l   ɭ ʎ ʟ    
  • สัญลักษณ์ที่ปรากฏคู่กัน ซ้ายคือเสียงพยัญชนะไม่ก้อง ขวาคือเสียงพยัญชนะก้อง
  • พื้นที่แรเงาคือเสียงที่เกิดขึ้นไม่ได้ในทางปฏิบัติ

ไม่ใช้ลมปอดแก้ไข

เสียงเดาะ เสียงกักเส้นเสียงลมเข้า เสียงกักเส้นเสียงลมออก
ʘ ɓ ʼ ตัวอย่าง