ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

石 (รากอักษรจีนที่ 112)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𥐕𥐖

+2 ขีด

แก้ไข

𥐗𥐘𥐙𥐚𥐛𥐜𬑹

+3 ขีด

แก้ไข

𥐝𥐞𥐟𥐠𥐡𥐢𥐣𥐤𥐥𥐦𥐧𥐨𬑺𬑻𬑼𮀋𮀌𰦤𱳨

+4 ขีด

แก้ไข

𥐩𥐪𥐫𥐬𥐭𥐮𥐯𥐰𥐱𥐲𥐳𥐴𥐵𥐶𥐷𥐸𥐹𥐺𥐻𥐼𥐽𥐾𥐿𥑀𥑁𥑂𥑃𥑄𥑅𪿑𪿒𪿓𬑽𬑾𬑿𬒀𬒁𬒂𮀍𮀎𰦥𰦦𰦧𰦨𰦩𰦪𰦫𰦬𱳩𱳪𱳫𱳬𱳭𱳮𱳯𱳰𱳱𱳲𱳳

+5 ขีด

แก้ไข

𥑆𥑇𥑈𥑉𥑊𥑋𥑌𥑍𥑎𥑏𥑐𥑑𥑒𥑓𥑔𥑕𥑖𥑗𥑘𥑙𥑚𥑛𥑜𥑝𥑞𥑟𥑠𥑡𥑢𥑣𥑤𥑥𥑦𥑧𥑨𥑩𥑪𥑫𥑬𥑭𥑮𥑯𥑰𥑱𥑲𪿔𪿕𪿖𪿗𪿘𬒃𬒄𬒅𬒆𬒇𬒈𮀏𮀐𮀑𮀒𮀓𮀔𰦭𰦮𰦯𰦰𰦱𰦲𱳴𱳵𱳶𱳷𱳸

+6 ขีด

แก้ไข

𥑳𥑴𥑵𥑶𥑷𥑸𥑹𥑺𥑻𥑼𥑽𥑾𥑿𥒀𥒁𥒂𥒃𥒄𥒅𥒆𥒇𥒈𥒉𥒊𥒋𥒌𥒍𥒎𥒏𥒐𥒑𥒒𥒓𥒔𥒕𥒖𥒗𥒘𥒙𥒚𥒛𥒜𥒝𥒞𥒟𥒠𥒡𥒢𥒣𥒤𥒥𥒦𥒧𥒨𥒩𪿙𪿚𪿛𪿜𪿝𬒉𬒊𬒋𬒌𮀕𮀖𮀗𮀘𰦳𰦴𰦵𰦶𰦷𰦸𰦹𰦺𰦻𱳹𱳺𱳻𱳼𱳽𱳾𱳿𱴀

+7 ขีด

แก้ไข

𥒪𥒫𥒬𥒭𥒮𥒯𥒰𥒱𥒲𥒳𥒴𥒵𥒶𥒷𥒸𥒹𥒺𥒻𥒼𥒽𥒾𥒿𥓀𥓁𥓂𥓃𥓄𥓅𥓆𥓇𥓈𥓉𪿞𪿟𪿠𪿡𪿢𪿣𬒍𬒎𬒏𬒐𬒑𮀙𮀚𮀛𮀜𮀝𮀞𮀟𮀠𮀡𰦼𰦽𰦾𰦿𰧀𰧁𰧂𰧃𰧄𰧅𱴁𱴂𱴃𱴄𱴅𱴆𱴇𱴈𱴉𱴊𱴋

+8 ขีด

แก้ไข

𥓊𥓋𥓌𥓍𥓎𥓏𥓐𥓑𥓒𥓓𥓔𥓕𥓖𥓗𥓘𥓙𥓚𥓛𥓜𥓝𥓞𥓟𥓠𥓡𥓢𥓣𥓤𥓥𥓦𥓧𥓨𥓩𥓪𥓫𥓬𥓭𥓮𥓯𥓰𥓱𥓲𥓳𥓴𥓵𥓶𥓷𥓸𥓹𪿤𪿥𪿦𪿧𪿨𪿩𬒒𬒓𬒔𬒕𮀢𮀣𮀤𮀥𮀦𮀧𮀨𮀩𮀪𮀫𰧆𰧇𰧈𰧉𰧊𱴌𱴍𱴎𱴏𱴐𱴑𱴒𱴓𱴔𱴕𱴖𱴗

+9 ขีด

แก้ไข

𥓺𥓻𥓼𥓽𥓾𥓿𥔀𥔁𥔂𥔃𥔄𥔅𥔆𥔇𥔈𥔉𥔊𥔋𥔌𥔍𥔎𥔏𥔐𥔑𥔒𥔓𥔔𥔕𥔖𥔗𥔘𥔙𥔚𥔛𥔜𥔝𥔞𥔟𥔠𥔡𥔢𥔣𥔤𥔥𥔦𥔧𥔨𥔩𥔪𥔫𥔬𪿪𪿫𬒖𬒗𬒘𬒙𬒚𮀬𮀭𮀮𮀯𮀰𮀱𮀲𮀳𮀴𮀵𰧋𰧌𰧍𰧎𰧏𰧐𱴘𱴙𱴚𱴛𱴜𱴝𱴞𱴟𱴠𱴡𱴢𱴣

+10 ขีด

แก้ไข

𥔭𥔮𥔯𥔰𥔱𥔲𥔳𥔴𥔵𥔶𥔷𥔸𥔹𥔺𥔻𥔼𥔽𥔾𥔿𥕀𥕁𥕂𥕃𥕄𥕅𥕆𥕇𥕈𥕉𥕊𥕋𪿬𪿭𪿮𬒛𮀶𮀷𮀸𮀹𮀺𰧑𰧒𰧓𰧔𰧕𰧖𰧗𰧘𱴤𱴥𱴦𱴧𱴨𱴩𱴪𱴫𱴬

+11 ขีด

แก้ไข

𥕌𥕍𥕎𥕏𥕐𥕑𥕒𥕓𥕔𥕕𥕖𥕗𥕘𥕙𥕚𥕛𥕜𥕝𥕞𥕟𥕠𥕡𥕢𥕣𥕤𥕥𥕦𥕧𥕨𥕩𥕪𥕫𥕬𥕭𥕮𥕯𪿯𪿰𪿱𪿲𪿳𪿴𬒜𬒝𬒞𮀻𮀼𮀽𮀾𮀿𮁀𮁁𮁂𮁃𰧙𰧚𰧛𰧜𰧝𰧞𰧟𰧠𱴭𱴮𱴯𱴰

+12 ขีด

แก้ไข

𥕰𥕱𥕲𥕳𥕴𥕵𥕶𥕷𥕸𥕹𥕺𥕻𥕼𥕽𥕾𥕿𥖀𥖁𥖂𥖃𥖄𥖅𥖆𥖇𥖈𥖉𥖊𥖋𥖌𥖍𥖎𥖏𥖐𥖑𥖒𥖓𥖔𥖕𥖖𪿵𪿶𪿷𬒟𬒠𬒡𬒢𬒣𮁄𮁅𮁆𮁇𮁈𮁉𰧡𰧢𰧣𰧤𰧥𰧦𰧧𰧨𱴱𱴲𱴳𱴴𱴵𱴶

+13 ขีด

แก้ไข

𣞏𥖗𥖘𥖙𥖚𥖛𥖜𥖝𥖞𥖟𥖠𥖡𥖢𥖣𥖤𥖥𥖦𥖧𥖨𥖩𪿸𪿹𪿺𬒤𬒥𮁊𮁋𮁌𮁍𮁎𮁏𱴷𱴸

+14 ขีด

แก้ไข

𥖪𥖫𥖬𥖭𥖮𥖯𥖰𥖱𥖲𥖳𥖴𥖵𥖶𥖷𥖸𥖹𥖺𪿻𪿼𪿽𬒦𬒧𮁐𮁑𮁒𮁓𰧩𱴹𱴺𱴻𱴼𱴽𱴾

+15 ขีด

แก้ไข

𡕎𥖻𥖼𥖽𥖾𥖿𥗀𥗁𥗂𥗃𥗄𥗅𥗆𥗇𥗈𥗉𥗊𥗋𥗌𥗍𥗎𥗏𥗐𥗑𬒨𮁔𰧪𱴿𱵀𱵁

+16 ขีด

แก้ไข

𥗒𥗓𥗔𥗕𥗖𥗗𥗘𥗙𥗚𥗛𥗜𪿾𮁕𱵂𱵃

+17 ขีด

แก้ไข

𥗝𥗞𥗟𥗠𥗡𥗢𥗣𥗤𥗥𥗦𥗧𥗨𥗩𥗪𬒩𬒪𰧫𰧬

+18 ขีด

แก้ไข

𥗫𥗬𥗭𥗮𥗯𥗰𥗱𥗲𥗳𪿿𮁖𮁗𮁘

+19 ขีด

แก้ไข

𥗴𥗵𥗷𥗸𬒫𮁙𮁚

+20 ขีด

แก้ไข

𥗹𱵄

+21 ขีด

แก้ไข

𥗺𥗻𥗼𥗽𮁛𱵅

+22 ขีด

แก้ไข

𥗾𥗿𥘀

+23 ขีด

แก้ไข

𥘁𥘂

+24 ขีด

แก้ไข

𥘃

+29 ขีด

แก้ไข

𥘄