ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 21 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

𠆞, 𬽟

รากอักษรจีน 人แก้ไข

𫤋, , , , , , , 𠑗, 𠑘, 𠑙, 𠑚, 𠑛, 𠑜, 𠑝, 𠑟, 𠑠, 𠑡, 𠑢, 𠑣, 𪝾, 𫤌, 𫤍, 𫤎, 𫤐, 𫤑,

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

𠓑, 𠓒

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

𠖩

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

𠘤

รากอักษรจีน 几แก้ไข

𠙳

รากอักษรจีน 凵แก้ไข

𠚡

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

, , 𠠥, 𠠪, 𠠫, 𠠬, 𠠭

รากอักษรจีน 力แก้ไข

𠣇, 𪟧

รากอักษรจีน 十แก้ไข

, 𠧏, 𫧭

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

𫧷, 𫧸

รากอักษรจีน 卩แก้ไข

𫨁

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

𠫉, 𠫊

รากอักษรจีน 又แก้ไข

𠮓, 𠮔

รากอักษรจีน 口แก้ไข

, , , , , , , , , , 𡄱, 𡄲, 𡄳, 𡄴, 𡄵, 𡄶, 𡄷, 𡄸, 𡄹, 𡄺, 𡄻, 𡄼, 𡄽, 𡄾, 𡄿, 𡅀, 𡅁, 𡅂, 𡅃, 𡅄, 𡅅, 𡅆, 𡅇, 𡅈, 𡅉, 𡅊, 𡅋, 𡅌, 𡅍, 𡅎, 𡅏, 𡅐, 𡅑, 𡅒, 𡅓, 𡅔, 𡅣, 𫬶, 𫬷, 𫬸, 𭌰, 𭌱, 𭌲, 𭌳, 𰉊, 𰉋, , , 𭌴, 𭌵, 𭌶, 𭌸, 𭌹

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

𡈸, 𡈹, 𡈺, 𫭕

รากอักษรจีน 土แก้ไข

𡓱, 𡓲, 𡓳, 𡓴, 𡓵, 𡓶, 𡓸, 𡓹, 𡓻, 𡓼, 𡓽, 𡓾, 𡓿, 𡔀, 𡔁, 𫯀, 𭐍

รากอักษรจีน 士แก้ไข

𡅕, 𭐛

รากอักษรจีน 夊แก้ไข

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

𡗍, 𡗎

รากอักษรจีน 大แก้ไข

𡚜, 𡚝

รากอักษรจีน 女แก้ไข

, , , 𡤘, 𡤙, 𡤚, 𡤛, 𡤜, 𡤝, 𡤟, 𡤠, 𪦳, 𪦴, 𫲜

รากอักษรจีน 子แก้ไข

𪧄

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

, , 𡫼, 𡫽, 𡫾, 𡫿, 𡬀, 𡬁, 𡬂, 𡬃, 𪧵, 𫴡, 𫴣

รากอักษรจีน 寸แก้ไข

𡭓, 𫴶, 𫴷

รากอักษรจีน 小แก้ไข

𡮿

รากอักษรจีน 尢แก้ไข

𡰝, 𡰞

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

, 𡳵, 𡳶, 𡳷, 𭕻

รากอักษรจีน 屮แก้ไข

𡴫

รากอักษรจีน 山แก้ไข

, , , , 𡾼, 𡾽, 𡾾, 𡾿, 𡿀, 𡿁, 𡿂, 𡿃, 𡿄, 𡿅, 𡿆, 𪩟, 𫶤, 𭗵

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

𫶪

รากอักษรจีน 工แก้ไข

𢀰, 𢀱, 𢀲

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

𢅻, 𢅼, 𢅽, 𰏡

รากอักษรจีน 干แก้ไข

𢆭

รากอักษรจีน 广แก้ไข

, 𢌄, 𢌅, 𢌆, 𪪫, 𭚎, 𫸋, 𫸌

รากอักษรจีน 弋แก้ไข

𢎖

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

, 𢑆, 𢑇, 𢑈, 𢑉, 𪫄, 𫹃

รากอักษรจีน 彡แก้ไข

𢒶

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

, 𢖣, 𢖤

รากอักษรจีน 心แก้ไข

𫻝, 𭟟, 𭟠, 𭟡, 𭟢, 𰒣, , , 𢥗, 𢥘, 𢥙, 𢥚, 𢥛, 𢥜, 𢥝, 𢥞, 𢥟, 𢥠, 𢥡, 𢥢, 𢥣, 𢥤, 𪭃, 𪭄, 𫻣, 𫻤, 𭟣, 𭟥

รากอักษรจีน 戈แก้ไข

𢨡, 𢨢, 𢨣

รากอักษรจีน 戶แก้ไข

𢩢

รากอักษรจีน 手แก้ไข

, , , , , , , 𢹢, 𢹬, 𢹭, 𢹮, 𢹯, 𢹰, 𢹱, 𢹲, 𢹳, 𢹴, 𢹵, 𢹶, 𢹷, 𢹸, 𢹹, 𢹺, 𢹻, 𢹼, 𢹽, 𢹾, 𢹿, 𢺀, 𢺁, 𫾞, 𭣑,

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

𫿥, , 𣀮, 𣀯, 𣀰, 𣀱, 𣀲, 𪯝, 𪯞, 𫿧, 𫿨, 𭤐, 𭤑

รากอักษรจีน 文แก้ไข

, 𣁩, 𣁪

รากอักษรจีน 斗แก้ไข

𪯰

รากอักษรจีน 方แก้ไข

𣄦

รากอักษรจีน 日แก้ไข

, 𣌈, 𣌉, 𣌊, 𣌋, 𣌌, 𪱑, 𪱒, 𪱓, 𭨑, 𰖹, 𰖺, 𰖻

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

, 𭨣

รากอักษรจีน 月แก้ไข

𪱮, 𪱯, 𬂙

รากอักษรจีน 木แก้ไข

𭬮, , , , , , , , , , , , , 𣟯, 𣟰, 𣟱, 𣟲, 𣟳, 𣟴, 𣟵, 𣟶, 𣟷, 𣟸, 𣟹, 𣟺, 𣟻, 𣟼, 𣟽, 𣟾, 𣟿, 𣠀, 𣠁, 𣠃, 𣠄, 𣠅, 𣠆, 𣠇, 𣠈, 𣠉, 𣠊, 𣠋, 𣠌, 𣠍, 𣠎, 𣠏, 𣠐, 𣠑, 𣠒, 𣠓, 𣠔, 𣠕, 𣠖, 𣠗, 𣠘, 𪴛, 𪴜, 𪴝, 𪴞, 𬅍, 𬅏, 𭬴, 𭬵, 𭬶, 𰙅, 𰙆, 𰙇, 𰙈, , , 𬅑, 𭬺

รากอักษรจีน 欠แก้ไข

𣤴, 𣤵, 𣤷, 𣤸, 𬅴,

รากอักษรจีน 止แก้ไข

𣦮, 𭭹, 𭭺, 𭭻, 𰙻

รากอักษรจีน 歹แก้ไข

, 𣩼, 𣩽

รากอักษรจีน 殳แก้ไข

𣫠, 𣫡

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

𣰶, 𣰷, 𣰸, 𣰹, 𣰺

รากอักษรจีน 气แก้ไข

𣱯, 𣱰

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𬉨, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢌇, 𤄎, 𤄏, 𤄐, 𤄑, 𤄒, 𤄓, 𤄔, 𤄕, 𤄖, 𤄗, 𤄘, 𤄙, 𤄚, 𤄛, 𤄜, 𤄝, 𤄞, 𤄟, 𤄠, 𤄡, 𤄢, 𤄣, 𤄤, 𤄥, 𤄦, 𤄧, 𤄨, 𤄩, 𤄪, 𤄫, 𤄬, 𤄭, 𤄮, 𤄯, 𤄰, 𤄱, 𤄲, 𤄳, 𤄴, 𤄵, 𪸃, 𪸄, 𪸅, 𪸆, 𪸇, 𬉫, 𬉬, 𬉭, 𭳰, 𭳱, 𭳳, 𭳴, 𭳶, 𰝲, , 𬉮, 𭳷

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, , , , 𤒡, 𤒢, 𤒣, 𤒤, 𤒥, 𤒦, 𤒧, 𤒪, 𤒫, 𤒬, 𤒭, 𤒮, 𤒯, 𤒰, 𤒱, 𤒲, 𤒳, 𤒴, 𤒵, 𤒶, 𤒷, 𤒸, 𤒹, 𰟺, ,

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

𤕇, 𬋸

รากอักษรจีน 父แก้ไข

𭶽

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

𬌑

รากอักษรจีน 片แก้ไข

, 𤘄

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

, 𤜇, 𤜈, 𤜉, 𤜊, 𤜋, 𪺶,

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

𤣑, 𤣒, 𤣓, 𤣔, 𤣕, 𤣖, 𰡬

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

𭺏, , , , 𤫉, 𤫊, 𤫋, 𤫌, 𤫍, 𤫎, 𤫏, 𤫐, 𤫑, 𤫒, 𤫓, 𪼰, 𭺓, 𰢙,

รากอักษรจีน 瓜แก้ไข

𤬛, 𤬜, 𤬝

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

𤮦, 𤮧, 𤮨, 𤮩, 𤮪, 𤮫, 𤮬, 𭺩

รากอักษรจีน 甘แก้ไข

𤯐

รากอักษรจีน 生แก้ไข

𤰀

รากอักษรจีน 田แก้ไข

𤳹, 𤳺, 𤳻, 𤳼, 𤳽, 𤳾, 𪽥, 𪽦, 𭻸, 𰣝

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

, , , , , , , , 𤼀, 𤼁, 𤼂, 𤼃, 𤼄, 𤼅, 𤼆, 𤼇, 𤼈, 𤼉, 𤼊, 𬏿, 𬐀,

รากอักษรจีน 白แก้ไข

, , 𤾸, 𤾹, 𤾺, 𪾅

รากอักษรจีน 皮แก้ไข

𥀴, 𥀵

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

, 𥃒, 𦪹, 𪾛, 𬐾, 𬐿, 𬑀, 𭾕, 𰥈

รากอักษรจีน 目แก้ไข

, , , , , 𥌭, 𥌮, 𥌯, 𥌰, 𥌱, 𥌲, 𥌳, 𥌴, 𥌵, 𥌶, 𥌷, 𥌸, 𥌹, 𥍂, 𪿃, 𪿄, 𬑫, 𭿮, 𭿯, 𭿱, 𰦊

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

𥎝

รากอักษรจีน 矢แก้ไข

𪿐, 𬑸

รากอักษรจีน 石แก้ไข

𮁓, , , , , , , , , , , , , 𥗒, 𥗓, 𥗔, 𥗕, 𥗖, 𥗗, 𥗘, 𥗙, 𥗚, 𥗛, 𥗜, 𪿾, 𬒪

รากอักษรจีน 示แก้ไข

, 𰨗, , , 𥜥, 𥜦, 𥜧, 𥜨, 𥜩, 𬓝, 𮂣, 𮂥, 𮂧

รากอักษรจีน 禸แก้ไข

𮂭, 𥝊, 𬓟, 𮂮

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

, , , , 𥤀, 𥤁, 𥤂, 𥤃, 𥤄, 𥤅, 𰩀, 𰩁

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

, , 𥨵, 𥨻, 𥨼, 𥨽, 𥨾, 𥨿, 𥩀, 𥩁, 𥩂, 𥩃, 𥩄, 𥩅, 𥩆, 𥩇, 𥩈, 𮄢, 𰩟

รากอักษรจีน 立แก้ไข

𥫎, 𥫏, 𬔫

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, 𮆣, , , , , , , , , , , , , , 𥶅, 𥶆, 𥶇, 𥶈, 𥶉, 𥶊, 𥶋, 𥶌, 𥶍, 𥶎, 𥶏, 𥶐, 𥶑, 𥶒, 𥶓, 𥶔, 𥶕, 𥶖, 𥶗, 𥶘, 𥶙, 𥶚, 𥶛, 𥶜, 𥶝, 𥶞, 𥶟, 𥶠, 𥶡, 𥶢, 𥶣, 𥶤, 𥶥, 𥶦, 𥶧, 𥶨, 𥶩, 𥶪, 𥶫, 𥶬, 𥶭, 𥶮, 𥶯, 𥶰, 𥶱, 𥶲, 𥶳, 𥶴, 𫂨, 𫂩, 𫂪, 𫂫, 𬕻, 𬕽, 𬕾, 𬕿, 𮆨, 𮆩, 𮆪, 𮆫, 𮆬, 𮆭, 𮆮, 𮆯, 𮆱, 𮆳, 𮆴, 𮆵, 𰪞, 𰪟, 𰪠, 𰪡, 𰪢

รากอักษรจีน 米แก้ไข

, 𥽗, 𥽘, 𥽙, 𥽚, 𥽛, 𥽜, 𥽝, 𥽞, 𥽟, 𥽠, 𥽢, 𥽣, 𬖿, 𮇿, 𬗁

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𦆤, 𦆨, 𦆫, 𦆻, 𦆼, 𦆽, 𦆾, 𦆿, 𦇀, 𦇁, 𦇃, 𦇄, 𦇅, 𦇆, 𦇇, 𦇈, 𦇉, 𦇊, 𦇋, 𦇌, 𦇍, 𦇎, 𦇏, 𦇐, 𦇑, 𦇒, 𦇓, 𫄏, 𫄐, 𫄑, 𬘊, 𬘋, 𬘌, 𮉓, 𮉕, 𮉖, 𰫵, 𰫶, 𰫷, 𬘎, 𮉘, 𮉙

รากอักษรจีน 纟แก้ไข

𫄹

รากอักษรจีน 缶แก้ไข

, 𦉟, 𦉠, 𰭇

รากอักษรจีน 网แก้ไข

, 𦌻, 𦌼, 𫅍, 𬙪, 𮊟

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

, , 𡅖, 𦏢, 𦏣, 𦏤, 𦏥, 𦏦, 𦏧, 𬚀, 𮊵, 𮊶

รากอักษรจีน 羽แก้ไข

, 𦒦, 𦒨, 𦒩, 𦒬, 𮋘, 𮋙

รากอักษรจีน 耒แก้ไข

, , 𦔩, 𦔪

รากอักษรจีน 耳แก้ไข

𦘅, 𦘆, 𦘇, 𦘈, 𦘉, 𮋾, 𮋿

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

𮍉, 𰯥, , , , , , , 𦢸, 𦢹, 𦢺, 𦢻, 𦢼, 𦢽, 𦢾, 𫇁,

รากอักษรจีน 臣แก้ไข

𦣴, 𦣵

รากอักษรจีน 自แก้ไข

𦤯, 𦤰

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

𦦶, 𦦷, 𦦸

รากอักษรจีน 舌แก้ไข

𦧹

รากอักษรจีน 舛แก้ไข

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

, 𦪶, 𦪷, 𦪸, 𦪺, 𦪻, 𦪼, 𬜜

รากอักษรจีน 色แก้ไข

𮎞

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , , , , , , , , , 𧃍, 𧃏, 𧃐, 𧃑, 𧃒, 𧃓, 𧃔, 𧃕, 𧃖, 𧃗, 𧃘, 𧃙, 𧃚, 𧃛, 𧃜, 𧃝, 𧃞, 𧃟, 𧃠, 𧃡, 𧃢, 𧃣, 𧃤, 𧃥, 𧃦, 𧃧, 𧃨, 𧃩, 𧃪, 𧃫, 𧃬, 𧃭, 𧃮, 𧃯, 𧃰, 𧃱, 𧃲, 𧃳, 𧃴, 𧃵, 𧃶, 𧃷, 𧃸, 𧃹, 𧃺, 𧃻, 𧃼, 𧃽, 𧃾, 𧃿, 𧄀, 𧄁, 𧄂, 𧄃, 𧄄, 𧄅, 𧄆, 𧄇, 𧄈, 𧄉, 𧄊, 𧄋, 𧄌, 𫊐, 𫊑, 𫊒, 𫊓, 𮒹, 𮒽, 𰲔, 𰲕, , , , , , 𬟜, 𬟝, 𬟞, 𬟟, 𮓅, 𮓆, 𮓇, 𮓈, 𮓉, 𮓊, 𮓋, 𮓌, 𮓍, , 𬟠

รากอักษรจีน 虍แก้ไข

𧈑, 𧈒, 𧈓, 𧈔, 𧈕, 𧈖, 𧈗, 𰲨

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, , , , , , , , , , 𧓱, 𧓲, 𧓳, 𧓴, 𧓵, 𧓶, 𧓷, 𧓸, 𧓹, 𧓺, 𧓻, 𧓼, 𧓽, 𧓾, 𧓿, 𧔀, 𧔁, 𧔂, 𧔃, 𧔄, 𧔅, 𧔆, 𧔇, 𧔈, 𧔉, 𧔊, 𧔋, 𧔌, 𧔍, 𧔎, 𧔏, 𧔐, 𧔑, 𧔒, 𧔓, 𧔔, 𧔕, 𧔖, 𧔗, 𧔘, 𧔙, 𧔚, 𧔛, 𧔜, 𫋦, 𫋧, 𬠸, 𮕌, 𮕍, 𮕏, 𮕐, 𮕑, 𰳤, ,

รากอักษรจีน 血แก้ไข

𧗘

รากอักษรจีน 行แก้ไข

𧘅, 𬡁

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

, , , , 𧞲, 𧞶, 𧞷, 𧞸, 𧞹, 𧞺, 𧞻, 𧞼, 𧞽, 𧞾, 𧞿, 𧟀, 𧟁, 𧟂, 𬡷

รากอักษรจีน 襾แก้ไข

𧠄, 𮗉

รากอักษรจีน 見แก้ไข

, , , 𧢘, 𧢙, 𧢚, 𧢛, 𬢅

รากอักษรจีน 角แก้ไข

, 𧥈, 𧥉, 𧥊, 𧥋,

รากอักษรจีน 言แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , 𧭂, 𧭃, 𧭄, 𧭅, 𧭆, 𧭇, 𧭈, 𧭉, 𧭊, 𧭋, 𧭌, 𧭍, 𧭎, 𧭏, 𧭐, 𧭒, 𧭓, 𧭔, 𧭕, 𧭖, 𧭗, 𧭘, 𧭙, 𧭚, 𧭛, 𫍒, 𬣌, 𬣍, 𬣎, 𬣑, 𮙃, 𮙄, 𰵉, , , 𬣒, 𬣓

รากอักษรจีน 谷แก้ไข

𧯕, 𧯖

รากอักษรจีน 豆แก้ไข

, 𧰗, 𧰘, 𮙘

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

, 𧲌, 𧲍, 𧲎, 𧲏, 𬥇

รากอักษรจีน 豸แก้ไข

𧴝, 𧴞

รากอักษรจีน 貝แก้ไข

, , , , , 𧸦, 𧸧, 𧸨, 𧸩, 𧸪, 𧸫, 𧸬, 𧸭, 𧸮, 𧸯, 𧸰, 𬥪, 𬥫, 𬥬, 𬥭, 𮚪, 𮚫, 𰷘, 𰷙, 𰷚, 𬥮

รากอักษรจีน 贝แก้ไข

รากอักษรจีน 赤แก้ไข

, 𧹽, 𧹾, 𧹿

รากอักษรจีน 走แก้ไข

, , , 𧾙, 𧾚, 𧾛, 𧾜, 𧾝, 𧾞, 𧾟, 𧾠, 𮛀

รากอักษรจีน 足แก้ไข

, , , , , , , , 𨆪, 𨆫, 𨆬, 𨆭, 𨆮, 𨆯, 𨆰, 𨆱, 𨆲, 𨆳, 𨆴, 𨆵, 𨆶, 𨆷, 𨆸, 𨆹, 𨆺, 𨆻, 𨆼, 𨆽, 𨆾, 𨆿, 𨇀, 𫏧, 𫏨, 𬧘, 𮜜, 𮜞, 𮜟, 𰸳, 𰸴, 𰸵, , 𮜡, 𮜣, 𮜤, 𮜨

รากอักษรจีน 身แก้ไข

, 𨊓, 𨊔, 𨊕, 𨊖, 𨊗

รากอักษรจีน 車แก้ไข

, , , , , , , 𨏈, 𨏉, 𨏊, 𨏋, 𨏌, 𨏍, 𨏎, 𨏏, 𨏐, 𫐂, 𮝬, 𮝭, 𰹩

รากอักษรจีน 辛แก้ไข

, 𨐽, 𰺬

รากอักษรจีน 辰แก้ไข

𨑋

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

, 𨙒, 𨙓, 𨙔, 𨙕, 𨙖, 𨙗, 𨙘, 𫑖, 𬩯, 𬩰, 𬩱, 𬩲, 𮟧

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

𮠏, 𮠔, , , 𨟤, 𨟥, 𨟦, 𨟧

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

, , , , , 𨣦, 𨣧, 𨣨, 𨣩, 𨣪, 𨣫, 𨣬, 𨣭, 𫑾, 𮡇, 𮡉, 𮡊, 𰼕

รากอักษรจีน 釆แก้ไข

𨤟, 𨤠

รากอักษรจีน 里แก้ไข

𨤹, 𨤺

รากอักษรจีน 金แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨬕, 𨭕, 𨭖, 𨭗, 𨭘, 𨭙, 𨭚, 𨭛, 𨭜, 𨭝, 𨭞, 𨭟, 𨭠, 𨭡, 𨭢, 𨭣, 𨭤, 𨭥, 𨭦, 𨭧, 𨭨, 𨭩, 𨭪, 𨭫, 𨭬, 𨭭, 𨭮, 𨭯, 𨭰, 𨭱, 𨭲, 𨭳, 𨭴, 𨭵, 𨭶, 𨭷, 𨭸, 𨭹, 𨭺, 𨭻, 𨭼, 𨭽, 𨭾, 𨭿, 𨮀, 𨮁, 𨮂, 𨮃, 𨮄, 𨮅, 𨮆, 𨮇, 𨮈, 𨮉, 𨮊, 𨮋, 𨮌, 𨮍, 𨮎, 𨮏, 𨮐, 𨮑, 𫓏, 𫓐, 𫓑, 𫓒, 𫓓, 𫓔, 𫓕, 𬬋, 𬬌, 𬬍, 𬬎, 𬬏, 𬬐, 𬬑, 𮣏, 𮣐, 𮣑, 𮣒, 𮣓, 𮣕, 𮣖, 𮣘, 𰽍, , , ,

รากอักษรจีน 钅แก้ไข

𫔓, 𰿆, 𰿇, 𬮁

รากอักษรจีน 長แก้ไข

, 𨲸, 𨲹, 𨲺

รากอักษรจีน 門แก้ไข

𮤥, , , , , , , , 𨷃, 𨷄, 𨷅, 𨷆, 𨷇, 𨷈, 𨷉, 𨷊, 𨷋, 𨷌, 𨷍, 𨷎, 𨷏, 𨷐, 𨷑, 𨷒, 𨷓, 𨷕, 𨷖, 𨷗, 𫔪, 𬮔, 𬮕, 𮤦, 𮤧, 𬮖, 𮤨

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

, 𬯦, 𬯧, 𨽬, 𨽭

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

, 𩁇, 𩁈, 𩁉, 𩁊, 𩁋, 𩁌, 𩁍, 𩁎, 𩁏, 𩁐, 𩁑, 𩁒, 𬯶

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

, , , , , , , 𩅼, 𩅽, 𩅾, 𩅿, 𩆀, 𩆁, 𩆂, 𩆃, 𩆄, 𩆅, 𩆆, 𩆇, 𩆈, 𩆉, 𩆊, 𩆋, 𩆌, 𩆍, 𩆎, 𩆏, 𩆐, 𫕲, 𬰎, 𬰏, 𬰐, 𮦳, 𮦴, 𮦵, 𮦶, ,

รากอักษรจีน 靑แก้ไข

𩇣

รากอักษรจีน 非แก้ไข

𫕾, 𬰟

รากอักษรจีน 面แก้ไข

, , , 𩉁, 𩉂, 𩉃, 𩉄, 𩉅, 𩉆, 𩉇, 𩉈, 𩉉, 𫖄, 𮧑, 𮧒

รากอักษรจีน 革แก้ไข

, , , 䩿, , , , , , 𩍃, 𩍄, 𩍅, 𩍆, 𩍇, 𩍈, 𩍉, 𩍊, 𩍋, 𩍌, 𩍍, 𩍎, 𩍏, 𩍐, 𩍑, 𩍒, 𫖊, 𬰨, 𮧪, 𮧫, 𱁽, , 𮧬

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

, , 𩏠, 𩏡, 𩏢, 𩏣, 𩏤, 𩏥, 𩏦, 𩏧, 𮧳

รากอักษรจีน 韭แก้ไข

, 𩐌, 𩐏, 𩐐

รากอักษรจีน 音แก้ไข

𩐿, 𩑀, 𩑁, 𫖛

รากอักษรจีน 頁แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𩕉, 𩕊, 𩕋, 𩕌, 𩕍, 𩕎, 𩕏, 𩕐, 𩕑, 𩕒, 𩕓, 𩕔, 𩕕, 𩕖, 𩕗, 𩕘, 𩕙, 𩕚, 𩕛, 𩕜, 𩕝, 𩕞, 𫖧, 𬱎, 𮨞, 𮨟, 𱂝, 𮨠

รากอักษรจีน 页แก้ไข

, 𫖺

รากอักษรจีน 風แก้ไข

, , , , , , , 𩘸, 𩘹, 𩘺, 𩘻, 𩘼, 𩘽, 𩘾, 𩘿, 𩙀, 𩙁, 𩙂, 𩙃, 𩙄, 𩙅, 𩙆, 𩙇

รากอักษรจีน 飛แก้ไข

, 𩙺, 𩙻

รากอักษรจีน 食แก้ไข

, , , , , 𬲝, , , 𩞶, 𩞾, 𩞿, 𩟀, 𩟁, 𩟂, 𩟃, 𩟄, 𩟅, 𩟆, 𩟇, 𩟈, 𩟉, 𩟊, 𩟋, 𩟌, 𩟍, 𩟎, 𩟏, 𩟐, 𩟑, 𩟒, 𬲠, 𮩒, 𮩓, 𮩔, ,

รากอักษรจีน 饣แก้ไข

รากอักษรจีน 首แก้ไข

𩠳

รากอักษรจีน 香แก้ไข

, 𩡝, 𩡞, 𩡟, 𩡠, 𩡡, 𫘂, 𬳧, 𮩰

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, , , , , , 騿, , , , , , , , , , , , , , , 𩥫, 𩥬, 𩥭, 𩥮, 𩥯, 𩥰, 𩥱, 𩥲, 𩥳, 𩥴, 𩥵, 𩥶, 𩥷, 𩥸, 𩥹, 𩥺, 𩥻, 𩥼, 𩥽, 𩥾, 𩥿, 𩦀, 𩦁, 𬳰, 𮪖, 𮪗, 𮪘, 𮪙, 𱄮, 𱄯, 𱄰, 𱄱,

รากอักษรจีน 马แก้ไข

𫘱

รากอักษรจีน 骨แก้ไข

, , 𩪗, 𩪘, 𩪙, 𩪚, 𩪛, 𩪜, 𩪝, 𩪞, 𩪟, ,

รากอักษรจีน 高แก้ไข

𮪻, 𩫥, 𩫦, 𬴠, 𬴡

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

, , , , , 𩮯, 𩮰, 𩮱, 𩮲, 𩮳, 𩮴, 𩮵, 𩮶, 𩮷, 𩮸, 𩮹, 𩮺, 𩮻, 𩮼, 𩮽, 𩮾, 𩮿, 𩯀, 𩯁, 𩯂, 𫙃, 𱆆

รากอักษรจีน 鬥แก้ไข

, 𩰖, 𩰗, 𩰘,

รากอักษรจีน 鬯แก้ไข

𩰥, 𩰦, 𮫗

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

, , 𩱌, 𩱍, 𩱎, 𩱏, 𩱐, 𩱑, 𫙆, 𱆏, 𱆐

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

, 𩴜, 𩴝, 𩴞, 𩴟, 𩴠, 𩴡, 𩴢, 𩴣, 𩴤, 𩴥, 𩴦, 𩴧, 𩴨, 𩴩, 𩴪, 𩴫, 𩴬, 𩴭, 𫙎

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩹱, 𩹲, 𩹳, 𩹴, 𩹵, 𩹶, 𩹷, 𩹸, 𩹹, 𩹺, 𩹻, 𩹼, 𩹽, 𩹾, 𩹿, 𩺀, 𩺁, 𩺂, 𩺃, 𩺄, 𩺅, 𩺆, 𩺇, 𩺈, 𩺉, 𩺊, 𩺋, 𩺌, 𩺍, 𩺎, 𩺏, 𩺐, 𩺑, 𩺒, 𩺓, 𩺔, 𩺕, 𩺖, 𩺗, 𩺘, 𩺙, 𩺚, 𩺛, 𩺜, 𩺝, 𩺞, 𩺟, 𩺠, 𩺡, 𩺢, 𩺣, 𩺤, 𩺥, 𩺦, 𩺧, 𩺨, 𩺩, 𩺪, 𩺫, 𩺬, 𫙫, 𫙬, 𫙭, 𫙮, 𫙯, 𫠍, 𬵠, 𬵡, 𬵢, 𮬆, 𮬈, 𮬊, 𱆺, 𱆻, 𱆼, , , , , , 𬵦, 𮬐, 𩾍

รากอักษรจีน 鱼แก้ไข

, , , , , , , 𫚫, 𬶵, 𬶶, 𱈖

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪃺, 𪃻, 𪃼, 𪃽, 𪃾, 𪃿, 𪄀, 𪄁, 𪄂, 𪄃, 𪄄, 𪄅, 𪄆, 𪄇, 𪄈, 𪄉, 𪄊, 𪄋, 𪄌, 𪄍, 𪄎, 𪄏, 𪄐, 𪄑, 𪄒, 𪄓, 𪄔, 𪄕, 𪄖, 𪄗, 𪄘, 𪄙, 𪄚, 𪄛, 𪄜, 𪄝, 𪄞, 𪄟, 𪄠, 𪄡, 𪄢, 𪄣, 𪄤, 𪄥, 𪄦, 𪄧, 𪄨, 𪄩, 𪄪, 𪄫, 𪄬, 𫛌, 𫛍, 𫛎, 𫛏, 𬷨, 𬷩, 𬷪, 𬷬, 𬷭, 𮭈, 𮭉, 𮭋, 𮭌, 𮭍, 𮭎, 𮭏, 𱈴, 𱈵, 𱈶, 𱈷, 𱈸, , , ,

รากอักษรจีน 鸟แก้ไข

, 𬸰, 𱊴

รากอักษรจีน 鹵แก้ไข

, , 𪉵, 𪉶, 𪉷, 𪉸, 𪉹

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

, , , 𪋗, 𪋘, 𪋙, 𪋚, 𪋛, 𮭺

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

, 䴿, , 𪍛, 𪍜, 𪍝, 𪍞, 𪍟, 𪍠, 𪍡, 𪍢, 𮭿, 𮮀,

รากอักษรจีน 麦แก้ไข

𱋭, 𱋮

รากอักษรจีน 麻แก้ไข

𪎪, 𪎫

รากอักษรจีน 黃แก้ไข

, 𪏙, 𪏚, 𪏛, 𪏜, 𪏝, 𪏞, 𬹒

รากอักษรจีน 黍แก้ไข

, , , 𪐇, 𪐈, 𪐉, 𪐊

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

, , , , , , , , 𪑣, 𪑥, 𪑦, 𪑧, 𪑨, 𪑩, 𪑪, 𪑫, 𪑬, 𪑭, 𪑮, 𪑯, 𪑰, 𪑱, 𪑲, 𪑳, 𪑴, 𪑵, 𪑶, 𪑷, 𪑸, 𪑹, 𪑺, 𪑻, 𪑼, 𪑽, 𫜛, 𬹘

รากอักษรจีน 黹แก้ไข

𪓍, 𪓎, 𪓏

รากอักษรจีน 黽แก้ไข

, 𪓬, 𪓭, 𬹢

รากอักษรจีน 黾แก้ไข

𱌉

รากอักษรจีน 鼓แก้ไข

, , , , 𪔢, 𪔣, 𪔤, 𪔥

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

, , 𪕨, 𪕩, 𪕪, 𬹮, 𮮮

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

, 𪖥, 𪖦, 𪖧, 𪖨, 𪖩, 𪖪, 𪖫, 𪖬

รากอักษรจีน 齊แก้ไข

, 𪗎

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

, , , , , , , , , 𪗷, 𪗸, 𪗹, 𪗺, 𪗻, 𪗼, 𪗽, 𪗾, 𪗿, 𪘀, 𪘁, 𪘂, 𪘃, 𪘄, 𪘅, 𪘆, 𪘇, 𪘈, 𪘉, 𪘊, 𪘋, 𪘌, 𪘍, 𫜥, 𬹵, 𬹶, 𬹷, 𮯄, 𮯆, 𮯋, 𮯌, 𮯎

รากอักษรจีน 齿แก้ไข

𫜰, 𬺓, 𬺔

รากอักษรจีน 龍แก้ไข

, 𪚙, 𱌾

รากอักษรจีน 龜แก้ไข

, , 𪚧, 𪚶, 𪚷, 𪚸, 𪚹, 𪚺, 𪚻, 𪚼, 𪚽

รากอักษรจีน 龠แก้ไข

, , 𪛊, 𬺟