ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย6

หน่วยเสียง อักษรไทย อักษรยาวี
/p/ ڤ
/pʰ/ ڤ̱
/b/ ب
/t/ ت / ط *
/tʰ/ ت̱
/d/ د / ض *
/c/, [t͡ʃ] چ
/cʰ/, [t͡ʃʰ] ش̱
/ɟ/, [d͡ʒ] ยฺ ج
/k/ ك / ق *
/kʰ/ ك̱
/ɡ/ กฺ ڬ
/f/ ف
/s/, [θ] س / ص / ث *
/z/ ซฺ ذ / ز / ظ *
/x/, [χ] ? خ
/ɣ/, [ʁ] รฺ غ
/h/ ح
/l/ ل
/m/ م
/n/ ن
/ɲ/ ڽ
/ŋ/ ڠ
/ʔ/, [ʕ] ا / ء / ع *
/m͡b/ ม̱ مْ
/n͡d/ น̱ نْ
/ɲ͡ɟ/ ญ̱ ڽْ
/ŋ͡ɡ/ ง̱ ڠْ
/r/ ر
/w/ و
/j/ ي
/ː/ ** ' ـّ
  • * ขึ้นอยู่กับรากศัพท์ เช่นภาษามาเลย์ เปอร์เซีย อาหรับ ฯลฯ ว่าจะใช้ตัวใด
  • ** ใช้ยืดเสียงพยัญชนะ โดย ' เติมหน้าพยัญชนะ และ ـّ เติมบนพยัญชนะ
หน่วยเสียง อักษรไทย อักษรยาวี
พยางค์เปิด พยางค์ปิด *
/i/ อี อิ ي
/e/ เอ เอะ, เอ็ ـِي
/ɛ/, [æ] แอ แอะ, แอ็ ـٍي
/a/ อา อะ, อั ا
/ɨ/, [ə] อือ (ไม่มีกรณีนี้) (ไม่ปรากฏรูป)
/u/ อู อุ و
/o/ โอ โอะ, (โอะลดรูป) وْ
/ɔ/ ออ เอาะ, อ็อ اوْ
/ɛ̃/, [æ̃] แอ̃ แอ̃ะ, แอ็̃ ـٍيٓ
/ã/ อ̃า อ̃ะ, อั̃ آ
/ũ/ อู̃ อุ̃ وٓ
/ɔ̃/ อ̃อ เอ̃าะ, อ็̃อ آوْ
/ai/ อา-อี อา-อิ اءي
/ae/ อา-เอ อา-เอะ, อา-เอ็ اءِي
/aɛ/, [aæ] อา-แอ อา-แอะ, อา-แอ็ اءٍي
/au/ อา-อู อา-อุ اءو
/ao/ อา-โอ อา-โอะ, อา-อ(โอะลดรูป) اءوْ
  • * พยางค์ปิดที่มีตัวสะกดเป็น /ʔ/ คือสระเสียงสั้นลอย ๆ ซึ่งลงท้ายด้วย ء หรือมีตัวสะกดเป็น /h/ (ฮ) ใช้รูปแรก นอกนั้นใช้รูปที่สอง