ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

นางสาว

  1. คำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป