ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 23 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

𠃈

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

𬽠

รากอักษรจีน 人แก้ไข

, , 𠑪, 𠑫, 𠑬, 𠑭, 𠑮, 𠑯, 𫤔, 𭀓, 𭀔, 𰃉

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

𠓕, 𠓖

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

𠖫, 𰃳

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

, , 𠠮, 𫦡, 𰅈, 𭄝

รากอักษรจีน 力แก้ไข

𠣈, 𠣉

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

𫧝

รากอักษรจีน 卤แก้ไข

𱊽

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

𠫌, 𠫍, 𠫎

รากอักษรจีน 又แก้ไข

𠮖

รากอักษรจีน 口แก้ไข

𭌺, , , , , 𡅰, 𡅱, 𡅲, 𡅳, 𡅴, 𡅵, 𡅶, 𡅷, 𡅸, 𫬺, 𫬻, 𫬼, 𭌿, 𭍀, 𭍁, 𭍂, 𭍃, 𭍄, 𭍅,

รากอักษรจีน 土แก้ไข

𭐎, , 𡔊, 𡔋, 𡔌, 𡔍, 𡔎, 𰋆

รากอักษรจีน 夊แก้ไข

𡖂

รากอักษรจีน 大แก้ไข

𡚠, 𡚡, 𡚢,

รากอักษรจีน 女แก้ไข

𡤫, 𡤬, 𡤭, 𪦵, 𫲠,

รากอักษรจีน 子แก้ไข

𫲴

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

𡬌, 𫴦, 𫴧, 𰍣, 𫴩

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

𭕼

รากอักษรจีน 山แก้ไข

, , 𡿒, 𡿓, 𭗸, 𫶥

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

𢆂, 𭘽

รากอักษรจีน 干แก้ไข

𢆮

รากอักษรจีน 广แก้ไข

𢌍, 𢌎, 𢌏, 𢌐, 𢌑

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

รากอักษรจีน 彐แก้ไข

𢑾

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

𢖦, 𫹪

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, , , , 𢥯, 𢥰, 𢥱, 𢥲, 𢥳, 𢥴, 𢥵, 𢥶, 𢥷, 𢥸, 𢥹, 𢥺, 𪭇

รากอักษรจีน 戶แก้ไข

𢩣, 𢩤

รากอักษรจีน 手แก้ไข

, 𰔿, , , , , , , , , 𢺖, 𢺗, 𢺘, 𢺙, 𢺚, 𢺛, 𢺜, 𢺝, 𪯄, 𫾡

รากอักษรจีน 支แก้ไข

𭣠

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

𣀵, 𣀶, 𣀷, 𣀸, 𣀹, 𣀺, 𫿪

รากอักษรจีน 文แก้ไข

𣁫

รากอักษรจีน 斗แก้ไข

รากอักษรจีน 方แก้ไข

𣄩

รากอักษรจีน 日แก้ไข

, , , , 𣌖, 𭨒, 𰖽,

รากอักษรจีน 月แก้ไข

𣎱, 𫇃, 𭩖

รากอักษรจีน 木แก้ไข

𭬹, , , , , , , , , 𣠷, 𣠸, 𣠹, 𣠺, 𣠻, 𣠼, 𣠽, 𣠾, 𣠿, 𣡀, 𣡁, 𣡂, 𣡃, 𣡄, 𣡅, 𣡆, 𣡇, 𣡈, 𣡉, 𣡊, 𪴢, 𪴣, 𬅔, 𭬻, 𭬽, 𭬾, 𭬿, 𭭀,

รากอักษรจีน 欠แก้ไข

, 𣤽

รากอักษรจีน 止แก้ไข

𣦱, 𣦲

รากอักษรจีน 歹แก้ไข

, 𣩿, 𣪀, 𣪁

รากอักษรจีน 殳แก้ไข

, 𣫢, 𣫣, 𣫤, 𣫥

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

𣰿, 𣱀, 𣱁, 𭯮

รากอักษรจีน 水แก้ไข

, 𬉯, , , , , , , , 𤅊, 𤅋, 𤅌, 𤅍, 𤅎, 𤅏, 𤅐, 𤅑, 𤅒, 𤅓, 𤅔, 𤅕, 𤅖, 𤅗, 𤅘, 𤅙, 𤅚, 𤅛, 𤅜, 𤅝, 𤅞, 𤅟, 𪸊, 𪸋, , 𭳼, 𭳽

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, , , 𤒼, 𤓈, 𤓉, 𤓊, 𤓋, 𤓌, 𤓍, 𤓎, 𤓐, 𤓑, 𤓒, 𤓓, 𤓔, 𤓕, 𤓖, 𪺈, 𬋞, 𭶨

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

𤕈, 𤕉, 𤕊

รากอักษรจีน 爻แก้ไข

𬋾

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

𤖤

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

𤜑, 𤜒, 𤜓, 𭷷

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

, 𤣛, 𤣜, 𤣝, 𤣞

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

, , 𤫙, 𤫚, 𤫛, 𤫜, 𤫝, 𤫞, 𤫟, 𪼱

รากอักษรจีน 瓜แก้ไข

𤬠, 𤬡

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

𤮰, 𤮱, 𤮲, 𤮳, 𤮴, 𤮵

รากอักษรจีน 用แก้ไข

𤰑

รากอักษรจีน 田แก้ไข

, 𤴂, 𤴃, 𤴄, 𭻺

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

, , , 𤼐, 𤼑, 𤼒, 𤼓, 𤼔, 𤼕, 𤼖, 𤼗, 𭼹

รากอักษรจีน 白แก้ไข

𤾾, 𤾿, 𬐑

รากอักษรจีน 皮แก้ไข

𭽺

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

𥃘, 𥃙, 𥃞, 𭾖

รากอักษรจีน 目แก้ไข

, , 𥍈, 𥍉, 𥍊, 𥍋, 𥍌, 𥍍, 𥍎

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

𥎡, 𥎢, 𥎣

รากอักษรจีน 矢แก้ไข

𥐐, 𥐓, 𥐔

รากอักษรจีน 石แก้ไข

𰧬, 𥗫, 𥗬, 𥗭, 𥗮, 𥗯, 𥗰, 𥗱, 𥗲, 𥗳, 𪿿, 𮁖, 𮁗, 𮁘, 𮁙, 𮁚

รากอักษรจีน 示แก้ไข

𮂨, , , 𥜰, 𥜱, 𥜲, 𥜳

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

𥤊, 𥤋, 𥤌, 𥤍, 𥤎, 𥤏, 𥤐, 𥤑, 𥤒, 𰩃

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

𥩊, 𥩋, 𫁝, 𮄤, 𮄦

รากอักษรจีน 立แก้ไข

𥫓

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, , , , , , , , , , 𥷔, 𥷕, 𥷖, 𥷗, 𥷘, 𥷙, 𥷚, 𥷛, 𥷜, 𥷝, 𥷞, 𥷟, 𥷠, 𥷡, 𥷢, 𥷣, 𥷤, 𥷥, 𥷦, 𥷧, 𫂭, 𬖆, 𰪣

รากอักษรจีน 米แก้ไข

, , 𥽬, 𥽭, 𥽮, 𥽯, 𥽰

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

, , , , , 𦇧, 𦇨, 𦇩, 𦇪, 𦇫, 𦇬, 𦇭, 𦇮, 𦇯, 𫄕, 𬘐, 𬘑, 𮉚, 𰫺, 𮉜

รากอักษรจีน 缶แก้ไข

, 𦉢, 𦉣, 𦉤,

รากอักษรจีน 网แก้ไข

𦌽, 𬙫, 𮊠

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

𦏪, 𦏫

รากอักษรจีน 羽แก้ไข

𰭦

รากอักษรจีน 老แก้ไข

𦓋, 𦓌

รากอักษรจีน 而แก้ไข

𮋢

รากอักษรจีน 耳แก้ไข

𦘍, 𦘎

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

, 𤓏, 𦣆, 𦣇, 𦣈, 𦣉, 𦣊, 𦣋, 𦣌, 𦣍, 𦣎, 𦣏, 𦣐, 𮍋

รากอักษรจีน 自แก้ไข

𮍟

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

𰯼, 𦦺, 𦦻, 𬜁

รากอักษรจีน 舌แก้ไข

𦧻, 𦧼

รากอักษรจีน 舛แก้ไข

𦨂

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

𮎖, , 𦫃, 𦫄

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , , , , 𧄶, 𧄷, 𧄸, 𧄹, 𧄺, 𧄻, 𧄼, 𧄽, 𧄾, 𧄿, 𧅀, 𧅁, 𧅂, 𧅃, 𧅄, 𧅅, 𧅆, 𧅇, 𧅈, 𧅉, 𧅊, 𧅋, 𧅌, 𧅍, 𧅎, 𧅏, 𧅐, 𧅑, 𧅒, 𧅓, 𧅔, 𧅕, 𫊗, 𮓏, , , 𬟥, 𮓓,

รากอักษรจีน 虍แก้ไข

𧈚, 𧈛, 𬟳

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, , , , , , , , , 𧕃, 𧕄, 𧕅, 𧕆, 𧕇, 𧕈, 𧕉, 𧕊, 𧕋, 𧕌, 𧕍, 𧕎, 𧕏, 𧕐, 𧕑, 𧕒, 𧕔, 𧕕, 𧕖, 𧕗, 𧕘, 𧕙, 𧕚, 𬠺, 𮕔, 𮕕, 𮕖,

รากอักษรจีน 血แก้ไข

𧗛

รากอักษรจีน 行แก้ไข

𫋱

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

, , , 𧟈, 𧟉, 𧟊, 𧟋, 𫌘, 𫌙, ,

รากอักษรจีน 襾แก้ไข

รากอักษรจีน 見แก้ไข

𫟜, 𬢆

รากอักษรจีน 角แก้ไข

, 𧥑, 𧥒

รากอักษรจีน 言แก้ไข

, , , , , , , , , , 𧭸, 𧭹, 𧭺, 𧭻, 𧭼, 𧭽, 𧭾, 𧭿, 𧮀, 𧮁, 𧮂, 𧮃, 𧮄, 𫍓, 𮙇,

รากอักษรจีน 讠แก้ไข

รากอักษรจีน 谷แก้ไข

รากอักษรจีน 豆แก้ไข

𧰝, 𧰞, 𧰟, 𬤺, 𰶣

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

𧲔, 𧲕, 𧲖

รากอักษรจีน 豸แก้ไข

𧴠, 𧴡

รากอักษรจีน 貝แก้ไข

, , , 𧸽, 𧸾, 𧹀, 𧹁, 𧹂, 𧹃, 𧹄, 𧹅, 𧹆, 𧹇, 𫎥

รากอักษรจีน 赤แก้ไข

𧺂, 𧺃, 𧺄, 𧺅

รากอักษรจีน 走แก้ไข

, , 𧾨, 𧾩, 𧾪, 𧾫, 𧾬, 𧾭

รากอักษรจีน 足แก้ไข

, , , , , , 𨇖, 𨇗, 𨇘, 𨇙, 𨇚, 𨇛, 𨇜, 𨇝, 𨇞, 𨇟, 𨇠, 𨇡, 𨇢, 𨇣, 𫏩, 𬧚, 𮜦, 𮜧, 𮜩, 𮜪, , 𮜫

รากอักษรจีน 身แก้ไข

, 𨊛, 𨊜, 𮜽

รากอักษรจีน 車แก้ไข

, , 𨏞, 𨏟, 𨏠, 𨏡, 𨏢, 𨏣, 𨏤, 𨏥, 𨏦, 𨏧, 𨏨

รากอักษรจีน 辛แก้ไข

𬨛

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

𨙟, 𨙠, 𨙡, 𨙢, 𨙣

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

𰼁, , , 𨟩, 𨟪, 𨟫, 𨟬, 𨟭, 𨟮

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

, 𨣶, 𨣷, 𨣸, 𨣹, 𨣺, 𨣻, 𨣼, 𨣽, 𫑿, 𮡍

รากอักษรจีน 金แก้ไข

𮣚, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨮸, 𨮹, 𨮺, 𨮻, 𨮼, 𨮽, 𨮾, 𨮿, 𨯀, 𨯁, 𨯂, 𨯃, 𨯄, 𨯅, 𨯆, 𨯇, 𨯈, 𨯉, 𨯊, 𨯋, 𨯌, 𨯍, 𨯎, 𨯏, 𨯐, 𨯑, 𨯒, 𨯓, 𨯔, 𨯕, 𨯖, 𨯗, 𨯘, 𨯙, 𨯚, 𨯛, 𨯜, 𫓛, 𫓜, 𬬘, 𬬚, 𬬛, 𮣞, 𮣟, 𮣠, 𮣣, 𮣤, 𰽒, 𮣥, 𮣧

รากอักษรจีน 钅แก้ไข

𫔔, 𰿉, 𬮂

รากอักษรจีน 長แก้ไข

𨳀, 𨳁

รากอักษรจีน 門แก้ไข

𨷟, 𨷠, 𨷡, 𨷢, 𨷣, 𨷤, 𨷥, 𬮗

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

𮥲, 𨽰, 𨽱

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

𩁜, 𩁝, 𩁞, 𩁟, 𩁠, 𩁡, 𩁢, 𩁣, 𩁤, 𩁥, 𩁦

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

, , , 𩆤, 𩆥, 𩆦, 𩆧, 𩆨, 𩆩, 𩆪, 𩆫, 𩆬, 𮦼, 𱁥, 𱁦, 𱁧, 𱁨,

รากอักษรจีน 非แก้ไข

𮧈

รากอักษรจีน 面แก้ไข

, 𩉌, 𩉍, 𩉎, 𩉏, 𩉐

รากอักษรจีน 革แก้ไข

, , , 𩍥, 𩍦, 𩍧, 𩍨, 𩍩, 𩍪, 𩍫, 𩍬, 𩍭, 𩍮, 𩍯, 𩍰, 𩍱,

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

, 𩏮, 𩏯, 𩏰, 𩏱, 𬰯,

รากอักษรจีน 韭แก้ไข

, 𩐔, 𩐕

รากอักษรจีน 音แก้ไข

𩑇

รากอักษรจีน 頁แก้ไข

, , , 𩕬, 𩕭, 𩕮, 𩕯, 𩕰, 𩕱, 𩕲, 𩕳, 𩕴, 𩕵, 𩕶, 𩕷, 𩕸, 𩕹, 𩕺, 𩕻, 𩕼, 𩕽, 𱂞

รากอักษรจีน 页แก้ไข

, 𬱳

รากอักษรจีน 風แก้ไข

, 𩙎, 𩙏, 𩙐, 𫗅

รากอักษรจีน 食แก้ไข

, , , , , , 𩟤, 𩟥, 𩟦, 𩟧, 𩟨, 𩟩, 𩟪, 𩟫, 𩟬, 𬲡, 𮩗, 𮩘

รากอักษรจีน 首แก้ไข

𩠵, 𩠶

รากอักษรจีน 香แก้ไข

, 𩡤, 𮩱

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, , , , , , , , , , 𩦞, 𩦟, 𩦠, 𩦡, 𩦢, 𩦣, 𩦤, 𩦥, 𩦦, 𩦧, 𩦨, 𩦩, 𩦪, 𩦫, 𩦬, 𩦭, 𩦮, 𩦯, 𩦰, 𩦱, 𩦲, 𩦳, 𩦴, 𩦵, 𫘘, 𮪚, 𱄵, 𱄶

รากอักษรจีน 骨แก้ไข

, , 𩪬, 𩪭, 𩪮, 𩪯, 𩪰, 𩪱, , 𮪶, 𮪷

รากอักษรจีน 高แก้ไข

, 𩫨, 𩫩, 𩫪, 𱅽, 𱅾, 𬴢

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

, , , 𩯛, 𩯜, 𩯝, 𩯞, 𩯟, 𩯠, 𩯡, 𩯢, 𩯣, 𩯤, 𩯥, 𬴯, 𮫒

รากอักษรจีน 鬥แก้ไข

𩰛

รากอักษรจีน 鬯แก้ไข

𩰨

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𩱖, 𩱗, 𩱘, 𩱙, 𩱚, 𩱛, 𩱜, 𩱝, 𩱞, 𩱟, 𮫚

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

, 𮫨, , , , 𩴱, 𩴲, 𩴳, 𩴴, 𩴵, 𩴶, 𩴷, 𩴸, 𩴹

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩻘, 𩻙, 𩻚, 𩻛, 𩻜, 𩻝, 𩻞, 𩻟, 𩻠, 𩻡, 𩻢, 𩻣, 𩻤, 𩻥, 𩻦, 𩻧, 𩻨, 𩻩, 𩻪, 𩻫, 𩻬, 𩻭, 𩻮, 𩻯, 𩻰, 𩻱, 𩻲, 𩻳, 𩻴, 𩻵, 𩻶, 𩻷, 𩻸, 𩻹, 𩻺, 𩻻, 𩻼, 𩻽, 𩻾, 𩻿, 𩼀, 𩼁, 𫙷, 𫙸, 𫙹, 𫙺, 𫙻, 𫙼, 𬵪, 𬵬, 𬵭, 𮬎, 𮬏, 𮬑, 𮬒, 𱆿, 𱇀, 𱇁, , , 𬵮, 𬵯, 𬵱

รากอักษรจีน 鱼แก้ไข

𩾎, 𫚭, 𬶸, 𮬤, 𱈙

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䳿, , , , , , , , 𪅯, 𪅰, 𪅱, 𪅲, 𪅳, 𪅴, 𪅵, 𪅶, 𪅷, 𪅸, 𪅹, 𪅺, 𪅻, 𪅼, 𪅽, 𪅾, 𪅿, 𪆀, 𪆁, 𪆂, 𪆃, 𪆄, 𪆅, 𪆆, 𪆇, 𪆈, 𪆉, 𪆊, 𪆋, 𪆌, 𪆍, 𪆎, 𪆏, 𪆐, 𪆑, 𪆒, 𪆓, 𪆔, 𪆕, 𪆖, 𪆗, 𪆘, 𪆙, 𪆚, 𪆛, 𪆜, 𪆝, 𪆞, 𪆟, 𪆠, 𪆡, 𪆢, 𪆣, 𪆤, 𪆥, 𪆦, 𪆧, 𪆨, 𪆩, 𪆪, 𪆫, 𪆭, 𫛑, 𫛒, 𫛓, 𫛔, 𫛕, 𬷱, 𬷲, 𬷳, 𮭖, 𱈺, 𱈻, 𱈼, 𱈽

รากอักษรจีน 鸟แก้ไข

𬸱

รากอักษรจีน 鹵แก้ไข

, 𪉿, 𪊀, 𪊁, 𪊂

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

, 𪋡, 𪋢, 𪋣, 𪋤, 𪋥, 𪋦, 𪋧, 𪋨, 𪋩, 𫜏

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

, 𪍲, 𪍳, 𪍴, 𪍵, 𪍶, 𪍷

รากอักษรจีน 麻แก้ไข

𪎭, 𪎮, 𪎯, 𮮌,

รากอักษรจีน 黃แก้ไข

, 𪏤, 𪏥, 𪏦

รากอักษรจีน 黍แก้ไข

, 𪐌, 𪐍, 𪐎, 𪐏

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

, , , , 𪒏, 𪒐, 𪒑, 𪒒, 𪒓, 𪒔, 𪒕, 𪒖, 𪒗, 𮮝, 𱋹

รากอักษรจีน 黹แก้ไข

𪓐, 𬹜

รากอักษรจีน 黽แก้ไข

, , 𪓷, 𪓸

รากอักษรจีน 鼓แก้ไข

𪔮

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

, , , , , , 𪕵, 𪕶, 𪕷, 𪕸, 𪕹, 𪕺, 𪕻, 𪕼, 𪕽, 𪕾

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

, , 𪖯, 𪖰, 𪖱, 𪖲

รากอักษรจีน 齊แก้ไข

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

, , , , , , , 𪘥, 𪘦, 𪘧, 𪘨, 𪘩, 𪘪, 𪘫, 𪘬, 𪘭, 𪘮, 𪘯, 𪘰, 𪘱, 𪘲, 𪘳, 𪘴, 𪘵, 𪘶, 𪘷, 𪘸, 𮯉, 𮯊, 𮯍

รากอักษรจีน 龍แก้ไข

𪚠, 𪚡, 𫜱

รากอักษรจีน 龜แก้ไข

𪚾, 𪚿