ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

頁 (รากอักษรจีนที่ 181)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𩑋

+2 ขีด

แก้ไข

𩑌𩑍𩑎𩑏𬰿𬱓

+3 ขีด

แก้ไข

𩑐𩑑𩑒𩑓𩑔𩑕𩑖𩑗𩑘𬱀𫖪𱂠𲊹

+4 ขีด

แก้ไข

𩑙𩑚𩑛𩑜𩑝𩑞𩑟𩑠𩑡𩑢𩑣𩑤𩑥𩑦𩑧𩑨𩑩𩑪𩑫𩑬𩑭𩑮𩑯𫖝𮨀𮨁𮨂𱂔𱂕𫖫𫠆𬱔𬱕𱂡

+5 ขีด

แก้ไข

𩑰𩑱𩑲𩑳𩑴𩑵𩑶𩑷𩑸𩑹𩑺𩑻𩑼𩑽𩑾𩑿𩒀𩒁𩒂𩒃𩒄𩒅𩒆𩒇𩒈𩒉𩒊𩒋𩒌𩒍𩒎𫖞𬱁𬱂𮨃𮨄𮨅𮨆𲊪𲊫𲊬𫖬𫖭𬱖𬱗𬱘𬱙𬱚𱂢𲊺𲊻

+6 ขีด

แก้ไข

䪿𩒏𩒐𩒑𩒒𩒓𩒔𩒕𩒖𩒗𩒘𩒙𩒚𩒛𩒜𩒝𩒞𩒟𩒠𩒡𩒢𩒣𩒤𩒥𩒦𩒧𩒨𩒩𩒪𩒫𩒬𩒭𬱃𮨇𮨈𮨉𮨊𱂖𱂗𲊭𲊮𫖮𫖯𫖰𫖱𬱛𬱜𬱝𬱞𬱟𬱠𬱡𬱢𱂣𱂤𱂥𱂦𱂧𱂨

+7 ขีด

แก้ไข

𩒮𩒯𩒰𩒱𩒲𩒳𩒴𩒵𩒶𩒷𩒸𩒹𩒺𩒻𩒼𩒽𩒾𩒿𩓀𩓁𩓂𩓃𩓄𩓅𩓆𩓇𩓈𩓉𩓊𩓋𩓌𩓍𩓎𩓏𩓐𩓑𩓒𩓓𩓔𩓕𩓖𩓗𩓘𩓙𩓚𩓛𩓜𫖟𫖠𬱄𬱅𬱆𬱇𮨋𮨌𱂘𱂙𲊯𫖲𫖳𬱣𬱤𬱥𱂩𱂪𱂫𱂬𲊼𲊽

+8 ขีด

แก้ไข

𩓝𩓞𩓟𩓠𩓡𩓢𩓣𩓤𩓥𩓦𩓧𩓨𩓩𩓪𩓫𩓬𩓭𩓮𩓯𩓰𩓱𩓲𩓳𩓴𩓵𩓶𩓷𩓸𩓹𩓺𩓻𩓼𩓽𩓾𩓿𫖡𬱈𬱉𮨍𮨎𮨏𮨐𮨑𮨒𮨓𮨔𲊰𲊱𲊲𩖕𩖖𫖴𫖵𫖶𬱦𬱧𬱨𬱩𬱪𬱫𬱬𱂭𱂮𱂯𱂰

+9 ขีด

แก้ไข

𩔀𩔁𩔂𩔃𩔄𩔅𩔆𩔇𩔈𩔉𩔊𩔋𩔌𩔍𩔎𩔏𩔐𩔑𩔒𩔓𩔔𩔕𩔖𩔗𩔘𫖢𫖣𬱊𬱋𮨕𮨖𲊳𲊴𫖷𬱭𬱮𬱯𱂱𱂲𱂳𲊾𲊿𲋀

+10 ขีด

แก้ไข

𩔙𩔚𩔛𩔜𩔝𩔞𩔟𩔠𩔡𩔢𩔣𩔤𩔥𩔦𩔧𩔨𩔩𩔪𩔫𩔬𩔭𩔮𩔯𩔰𩔱𩔲𫖤𮨗𮨘𮨙𮨚𮨛𱂚𱂛𱂜𲊵𲊶𫖸𬱰𱂴𱂵𱂶𱂷𱂸𱂹𲋁

+11 ขีด

แก้ไข

𩔳𩔴𩔵𩔶𩔷𩔸𩔹𩔺𩔻𩔼𩔽𩔾𩔿𩕀𩕁𩕂𩕃𩕄𩕅𩕆𩕇𩕈𫖥𫖦𬱌𬱍𮨜𮨝𲊷𫖹𱂺

+12 ขีด

แก้ไข

𩕉𩕊𩕋𩕌𩕍𩕎𩕏𩕐𩕑𩕒𩕓𩕔𩕕𩕖𩕗𩕘𩕙𩕚𩕛𩕜𩕝𩕞𫖧𬱎𮨞𮨟𱂝𲊸𬱱𱂻𲋂

+13 ขีด

แก้ไข

𩕟𩕠𩕡𩕢𩕣𩕤𩕥𩕦𩕧𩕨𩕩𩕪𩕫𫖨𬱏𮨠𮨡𩖗𲋃

+14 ขีด

แก้ไข

𩕬𩕭𩕮𩕯𩕰𩕱𩕲𩕳𩕴𩕵𩕶𩕷𩕸𩕹𩕺𩕻𩕼𩕽𱂞𬱲

+15 ขีด

แก้ไข

𩕾𩕿𩖀𩖁𩖂𩖃𩖄𩖅𫖩𬱐𮨢𮨣𫖺

+16 ขีด

แก้ไข

𩖆𩖇𩖈𮨤𮨥

+17 ขีด

แก้ไข

𩖉𩖊𩖋𩖌𩖍𩖎𬱑𱂟𬱳

+18 ขีด

แก้ไข

𩖏𩖐𩖑

+20 ขีด

แก้ไข

𩖒𩖓

+24 ขีด

แก้ไข

𬱒