ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

目 (รากอักษรจีนที่ 109) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

𥃤𥃥

+2 ขีด แก้ไข

𥃦𥃧𥃨𥃩𥃪𥃫𥃬𥃭𥃮𥃯𥃰𥃱𭾗𭾘𭾙𰥋𱲣𱲤

+3 ขีด แก้ไข

𥃲𥃳𥃴𥃵𥃶𥃷𥃸𥃹𥃺𥃻𥃼𥃽𥃾𥃿𥄀𥄁𥄂𪾟𪾠𬑅𭾚𭾛𭾜𭾝𰥌𰥍𰥎𰥏𰥐𱲥

+4 ขีด แก้ไข

𥄃𥄄𥄅𥄆𥄇𥄈𥄉𥄊𥄋𥄌𥄍𥄎𥄏𥄐𥄑𥄒𥄓𥄔𥄕𥄖𥄗𥄘𥄙𥄚𥄛𥄜𥄝𥄞𥄟𥄠𥄡𥄢𥄣𥄤𥄥𥄦𥄧𥄨𥄩𥄪𥄫𥄬𥄭𥄮𥄯𥄰𪛟𪾡𪾢𪾣𬑆𬑇𭾞𭾟𭾠𭾡𭾢𭾣𭾤𭾥𰥑𰥒𰥓𰥔𱲦𱲧𱲨𱲩𱲪𱲫

+5 ขีด แก้ไข

𥄱𥄲𥄳𥄴𥄵𥄶𥄷𥄸𥄹𥄺𥄻𥄼𥄽𥄾𥄿𥅀𥅁𥅂𥅃𥅄𥅅𥅆𥅇𥅈𥅉𥅊𥅋𥅌𥅍𥅎𥅏𥅐𥅑𥅒𥅓𥅔𥅕𥅖𥅗𥅘𥅙𪾤𪾥𪾦𪾧𫞲𬑈𬑉𬑊𬑋𬑌𬑍𬑎𬑏𭾦𭾧𭾨𭾩𭾪𰥕𰥖𰥗𰥘𰥙𰥚𰥛𰥜𱲬𱲭𱲮𱲯𱲰

+6 ขีด แก้ไข

𠌪𥅚𥅛𥅜𥅝𥅞𥅟𥅠𥅡𥅢𥅣𥅤𥅥𥅦𥅧𥅨𥅩𥅪𥅫𥅬𥅭𥅮𥅯𥅰𥅱𥅲𥅳𥅴𥅵𥅶𥅷𥅸𥅹𥅺𥅻𥅼𥅽𥅾𥅿𥆀𥆁𥆂𥆃𥆄𥆅𥆆𥆇𥆈𥆉𪾨𪾩𪾪𫞳𬑐𬑑𬑒𬑓𬑔𬑕𭾫𭾬𭾭𭾮𭾯𭾰𭾱𭾲𰥝𰥞𰥟𰥠𰥡𱲱𱲲𱲳𱲴𱲵𱲶

+7 ขีด แก้ไข

⁕、⁕、𥆊𥆋𥆌𥆍𥆎𥆏𥆐𥆑𥆒𥆓𥆔𥆕𥆖𥆗𥆘𥆙𥆚𥆛𥆜𥆝𥆞𥆟𥆠𥆡𥆢𥆣𥆤𥆥𥆦𥆧𥆨𥆩𥆪𥆫𥆬𥆭𥆮𥆯𥆰𥆱𥆲𥆳𥆴𥆵𥆶𥆷𥆸𥆹𥆺𥆻𥆼𥆽𥆾𥆿𥇀𥇁𥇂𥇃𥇄𥇆𥇇𥇈𥇫𪾫𪾬𬑖𬑗𭾳𭾴𭾵𭾶𭾷𭾸𰥢𰥣𰥤𰥥𰥦𰥧𰥨𰥩𱲷𱲸𱲹𱲺𱲻𱲼

+8 ขีด แก้ไข

𢰿𢾥𣪭𥇅𥇉𥇊𥇋𥇌𥇍𥇎𥇏𥇐𥇑𥇒𥇓𥇔𥇕𥇖𥇗𥇘𥇙𥇚𥇛𥇜𥇝𥇞𥇟𥇠𥇡𥇢𥇣𥇤𥇥𥇦𥇧𥇨𥇩𥇪𥇬𥇭𥇮𥇯𥇰𥇱𥇲𥇳𥇵𥇶𥇷𥇸𥇹𥇺𥇻𥇼𥇽𥇾𥇿𥈀𥈁𪾭𪾮𪾯𪾰𬑘𬑙𬑚𬑛𭾹𭾺𭾻𭾼𭾽𭾾𭾿𭿀𭿁𭿂𰥪𰥫𰥬𰥭𰥮𰥯𰥰𰥱𰥲𰥳𰥴𱲽𱲾𱲿𱳀𱳁𱳂

+9 ขีด แก้ไข

𥈂𥈃𥈄𥈅𥈆𥈇𥈈𥈉𥈊𥈋𥈌𥈍𥈎𥈏𥈐𥈑𥈒𥈓𥈔𥈕𥈖𥈗𥈘𥈙𥈚𥈛𥈜𥈝𥈞𥈟𥈠𥈡𥈢𥈣𥈤𥈥𥈦𥈧𥈨𥈩𥈪𥈫𥈬𥈭𥈮𥈯𥈰𥈱𥈲𥈳𥈴𥈵𥈶𥈷𥈸𥈹𥈺𥈻𪾱𪾲𪾳𪾴𬑜𬑝𭿃𭿄𭿅𭿆𭿇𭿈𭿉𭿊𭿋𭿌𭿍𭿎𭿏𰥵𰥶𰥷𱳃𱳄

+10 ขีด แก้ไข

𥈼𥈽𥈾𥈿𥉀𥉁𥉂𥉃𥉄𥉅𥉆𥉇𥉈𥉉𥉊𥉋𥉌𥉍𥉎𥉏𥉐𥉑𥉒𥉓𥉔𥉕𥉖𥉗𥉘𥉙𥉚𥉛𥉜𥉝𥉞𥉟𥉠𥉡𥉢𥉣𥉤𥉥𥉦𥉧𥉨𥉩⁕、𥉪𥉫𥉬𥉭𥉮𥉯𥉰𥉱𥉲𥉳𥊇𪾵𪾶𪾷𪾸𬑞𬑟𬑠𬑡𬑢𬑣𭿐𭿑𭿒𭿓𭿔𰥸𰥹𰥺𰥻𰥼𰥽𱳅𱳆

+11 ขีด แก้ไข

𥉴𥉵𥉶𥉷𥉸𥉹𥉺𥉻𥉼𥉽𥉾𥉿𥊀𥊁𥊂𥊃𥊄𥊅𥊆𥊈𥊉𥊊𥊋𥊌𥊍𥊎𥊏𥊐𥊑𥊒𥊓𥊔𥊕𥊖𥊗𥊘𥊙𥊚𥊛𥊜𥊝𥊞𥊟𥊠𥊡𥊢𥊣𥊤𥊥𥊦𥊧𥊨𥊩𥋕𥋖𪾹𪾺𪾻𬑤𬑥𬑦𬑧𭿕𭿖𭿗𭿘𭿙𭿚𭿛𭿜𰥾𰥿𰦀𰦁𱳇𱳈

+12 ขีด แก้ไข

𥊪𥊫𥊬𥊭𥊮𥊯𥊰𥊱𥊲𥊳𥊴𥊵𥊶𥊷𥊸𥊹𥊺𥊻𥊼𥊽𥊾𥊿𥋀𥋁𥋂𥋃𥋄𥋅𥋆𥋇𥋈𥋉𥋊𥋋𥋌𥋍𥋎𥋏𥋐𥋑𥋒𥋓𥋔𥋗𪾼𪾽𪾾𪾿𪿀𬑨𬑩𭿝𭿞𭿟𭿠𭿡𰦂𰦃𱳉

+13 ขีด แก้ไข

𥋘𥋙𥋚𥋛𥋜𥋝𥋞𥋟𥋠𥋡𥋢𥋣𥋤𥋥𥋦𥋧𥋨𥋩𥋪𥋫𥋬𥋭𥋮𥋯𥋰𥋱𥋲𥋳𥋴𥋵𥋶𥋷𥋸𥋹𥋺𥋻𥋼𥋽𥋾𭿢𭿣𭿤𭿥𭿦𭿧𭿨𰦄𰦅𰦆𱳊𱳋𱳌𱳍𱳎𱳏

+14 ขีด แก้ไข

𥋿𥌀𥌁𥌂𥌃𥌄𥌅𥌆𥌇𥌈𥌉𥌊𥌋𥌌𥌍𥌎𥌏𥌐𥌑𥌒𥌓𥌔𥌖𥌗𥌘𥌙𪿁⁕、𬑪𭿩𭿪𭿫𭿬𭿭𰦇𰦈𱳐𱳑𱳒𱳓𱳔𱳕

+15 ขีด แก้ไข

𥌚𥌛𥌜𥌝𥌞𥌟𥌠𥌡𥌢𥌣𥌤𥌥𥌦𥌧𥌨𥌩𥌪𥌫𥌬𪿂𰦉𱳖𱳗

+16 ขีด แก้ไข

𥌭𥌮𥌯𥌰𥌱𥌲𥌳𥌴𥌵𥌶𥌷𥌸𥌹𥍂𪿃𪿄𬑫𭿮𭿯𭿰𭿱𰦊𱳘𱳙𧢛

+17 ขีด แก้ไข

𥌺𥌻𥌼𥌽𥌾𥌿𥍀𥍁𥍃𥍅𥍆𥍇𭿲𰦋

+18 ขีด แก้ไข

𥍈𥍉𥍊𥍋𥍌𥍍𥍎𱳚

+19 ขีด แก้ไข

𥍏𥍐𥍑𥍒𭿳𭿴

+20 ขีด แก้ไข

𥍓𬑬

+21 ขีด แก้ไข

𥍔𥍕𥍖𥍗𥍘

+22 ขีด แก้ไข

𥍙𥍚

+23 ขีด แก้ไข

𥍛

+24 ขีด แก้ไข

𥍜𪿅

+25 ขีด แก้ไข

𰦌