" U+0022, "
QUOTATION MARK
!
[U+0021]
Basic Latin #
[U+0023]
U+FF02, "
FULLWIDTH QUOTATION MARK

[U+FF01]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF03]

ภาษาร่วม แก้ไข

เครื่องหมายวรรคตอน แก้ไข

" (ชื่อภาษาไทย อัญประกาศคู่)

  1. ใช้เขียนคร่อมคำพูดหรือถ้อยคำที่ยกมา (ใช้เหมือนกันทั้งซ้ายขวา)
    เขาพูดว่า "จะไปไหนกัน"

" (ชื่อภาษาไทย บุพสัญญา)

  1. ใช้เขียนแทนข้อความที่เหมือนกับบรรทัดบน
    ส้มเขียวหวาน ราคากิโลกรัมละ 40 บาท
    เงาะโรงเรียน     "    50  "