ภาคผนวก:คำสรรพนามภาษาอังกฤษ

บุรุษ พจน์ ประธาน กรรม เจ้าของ
(บ่งชี้คำนาม)
เจ้าของ
(ใช้เดี่ยว)
สะท้อน
บุรุษที่ 1 เอกพจน์ I me my mine myself
พหูพจน์ we us our ours ourselves
บุรุษที่ 2 เอกพจน์ you you your yours yourself
พหูพจน์ yourselves
บุรุษที่ 3 เอกพจน์ (ชาย) he him his his himself
เอกพจน์ (หญิง) she her her hers herself
เอกพจน์ (ไม่ระบุเพศ) it
they
it
them
its
their
its
theirs
itself
themself
เอกพจน์ (ไม่ชี้เฉพาะ) one one one's one's oneself
พหูพจน์ they them their theirs themselves

คำสรรพนามสำหรับใช้ตั้งคำถามหรือขยายความในอนุประโยค: what, when, where, which, who (ประธาน), whom (กรรม), whose (เจ้าของ), why, how

คำสรรพนามสำหรับขยายความในอนุประโยคเท่านั้น: that

คำสรรพนามแบบไม่ชี้เฉพาะสิ่งใด (บางครั้งถูกจัดให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์หรือคำสันธาน): whatever/whatsoever/everwhat, whenever/whensoever/everwhen, wherever/wheresoever/everwhere, whichever/whichsoever/everwhich, whoever/whosoever/everwho (ประธาน), whomever/whomsoever (กรรม), whosever/whosesoever (เจ้าของ), whyever/whysoever, however/howsoever