ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

酉 (รากอักษรจีนที่ 164)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𮠕

+2 ขีด

แก้ไข

𮠖𮠗

+3 ขีด

แก้ไข

𨟰𨟱𨟲𨟳𫑳𮠘𮠙𮠚𰼃𲆥𲆦𲆧

+4 ขีด

แก้ไข

𨟴𨟵𨟶𨟷𨟸𨟹𨟺𨟻𨟼𨟽𨟾𨟿𨠀𨠁𨠂𨠃𨠄𨠅𨠆𨠇𨠈𨠉𨠊𬪦𬪧𮠛𮠜𮠝𮠞𮠟𮠠𰼄𲆨𲆩

+5 ขีด

แก้ไข

𨠋𨠌𨠍𨠎𨠏𨠐𨠑𨠒𨠓𨠔𨠕𨠖𨠗𨠘𨠙𨠚𨠛𨠜𨠝𨠞𨠟𨠠𨠡𨠢𨠣𬪨𮠡𮠢𮠣𮠤𰼅𰼆

+6 ขีด

แก้ไข

𨠤𨠥𨠦𨠧𨠨𨠩𨠪𨠫𨠬𨠭𨠮𨠯𨠰𨠱𨠲𨠳𨠴𨠵𨠶𫑴𫑵𫟮𬪩𮠥𮠦𮠧𮠨𮠩𮠪𲆪𲆫𲆬

+7 ขีด

แก้ไข

𨠷𨠸𨠹𨠺𨠻𨠼𨠽𨠾𨠿𨡀𨡁𨡂𨡃𨡄𨡅𨡆𨡇𨡈𨡉𨡊𨡋𫑶𫑷𫑸𬪪𬪫𬪬𮠫𮠬𮠭𰼇𰼈𰼉𲆭𲆮𲆯

+8 ขีด

แก้ไข

𨡌𨡍𨡎𨡏𨡐𨡑𨡒𨡓𨡔𨡕𨡖𨡗𨡘𨡙𨡚𨡛𨡜𨡝𨡞𨡟𨡠𨡡𨡢𨡣𨡤𨡥𨡦𨡧𨡨𫑹𮠮𮠯𮠰𮠱𮠲𮠳𮠴𰼊𰼋𰼌𲆰𲆱

+9 ขีด

แก้ไข

𨡩𨡪𨡫𨡬𨡭𨡮𨡯𨡰𨡱𨡲𨡳𨡴𨡵𨡶𨡷𨡸𨡹𨡺𨡻𨡼𨡽𨡾𨡿𨢀𨢁𨢂𨢃𨢄𬪭𬪮𬪯𬪰𬪱𮠵𮠶𮠷𮠸𮠹𮠺𮠻𰼍𰼎𲆲𲆳𲆴

+10 ขีด

แก้ไข

𨢅𨢆𨢇𨢈𨢉𨢊𨢋𨢌𨢍𨢎𨢏𨢐𨢑𨢒𨢓𨢔𨢕𨢖𨢗𨢘𨢙𨢚𨢛𨢜𨢝𨢞𨢟𨢠𫑺𬪲𬪳𬪴𬪵𮠼𰼏𲆵𲆶𲆷𲆸𲆹

+11 ขีด

แก้ไข

𨢡𨢢𨢣𨢤𨢥𨢦𨢧𨢨𨢩𨢪𨢫𨢬𨢭𨢮𨢯𨢰𨢱𨢲𨢳𨢴𨢵𨢶𨢷𨢸𨢹𨢺𨢻𨢼𫑻𬪶𮠽𮠾𮠿𮡀𰼐𰼑𰼒𲆺

+12 ขีด

แก้ไข

𨢽𨢾𨢿𨣀𨣁𨣂𨣃𨣄𨣅𨣆𨣇𨣈𨣉𨣊𨣋𨣌𨣍𨣎𨣏𨣐𨣑𨣒𨣓𨣔𨣕𫑼𫑽𮡁𮡂𮡃𮡄𰼓𰼔𲆻

+13 ขีด

แก้ไข

𨣖𨣗𨣘𨣙𨣚𨣛𨣜𨣝𨣞𨣟𨣠𨣡𨣢𨣣𨣤𨣥𬪷𬪸𬪹𮡅𮡆𲆼𲆽𲆾

+14 ขีด

แก้ไข

𨣦𨣧𨣨𨣩𨣪𨣫𨣬𨣭𫑾𮡇𮡈𮡉𮡊𰼕𲆿

+15 ขีด

แก้ไข

𨣮𨣯𨣰𨣱𨣲𨣳𨣴𨣵𮡋𮡌𰼖

+16 ขีด

แก้ไข

𨣶𨣷𨣸𨣹𨣺𨣻𨣼𨣽𫑿

+17 ขีด

แก้ไข

𨣾𨣿𨤀𨤁𨤂𮡍

+18 ขีด

แก้ไข

𨤃𨤄

+19 ขีด

แก้ไข

𨤅𨤆

+20 ขีด

แก้ไข

𨤇𨤈𨤉

+21 ขีด

แก้ไข

𨤊𨤋𨤌

+24 ขีด

แก้ไข

𨤍𨤎