ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

犬 (รากอักษรจีนที่ 94)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𡗜𤜚𬌩

+2 ขีด

แก้ไข

𤜛𤜜𤜝𤜞𤜟𤜠𭷸

+3 ขีด

แก้ไข

𤜡𤜢𤜣𤜤𤜥𤜦𤜧𤜨𤜩𤜪𤜫𤜬𤜭𤜮𬌪𬌫𭷹𰠽𰠾

+4 ขีด

แก้ไข

𤜯𤜰𤜱𤜲𤜳𤜴𤜵𤜶𤜷𤜸𤜹𤜺𤜻𤜼𤜽𤜾𤜿𤝀𤝁𤝂𤝃𤝄𤝅𤝆𤝇𤝈𤝉𤝊𤝋𤝌𤝍𤝎𤝮𪺷𭷺𭷻𭷼𭷽𭷾𰠿𰡀𰡁𱭳𱭴

+5 ขีด

แก้ไข

𤝏𤝐𤝑𤝒𤝓𤝔𤝕𤝖𤝗𤝘𤝙𤝚𤝛𤝜𤝝𤝞𤝟𤝠𤝡𤝢𤝣𤝤𤝥𤝦𤝧𤝨𤝩𤝪𤝫𤝬𤝭𪺸𪺹𫞣𬌬𬌭𭷿𭸀𭸁𭸂𭸃𰡂𰡃𰡄𰡅𰡆𰡇𰡈𱭵𱭶𱭷𱭸

+6 ขีด

แก้ไข

𤝯𤝰𤝱𤝲𤝳𤝴𤝵𤝶𤝷𤝸𤝹𤝺𤝻𤝼𤝽𤝾𤝿𤞀𤞁𤞂𤞃𤞄𤞅𤞆𤞇𤞈𤞉𤞊𤞋𤞌𤞍𤞎𤞏𤞐𤞑𤞒𤞓𤞔𤞕𤞖𤞗𤞘𤞣𪺺𪺻𬌮𬌯𬌰𬌱𭸄𭸅𭸆𭸇𭸈𭸉𰡉𰡊𰡋𰡌𰡍𱭹𱭺𱭻

+7 ขีด

แก้ไข

𤞙𤞚𤞛𤞜𤞝𤞞𤞟𤞠𤞡𤞢𤞤𤞥𤞦𤞧𤞨𤞩𤞪𤞫𤞬𤞭𤞮𤞯𤞰𤞱𤞲𤞳𤞴𤞵𤞶𤞷𤞸𤞹𤞺𤞻𤞼𤞽𤞾𤞿𤟀𤟁𤟂𪺼𪺽𬌲𬌳𬌴𭸊𭸋𭸌𭸍𭸎𭸏𭸐𭸑𰡎𰡏𰡐𰡑𰡒𱭼𱭽𱭾

+8 ขีด

แก้ไข

㹿𤟃𤟄𤟅𤟆𤟇𤟈𤟉𤟊𤟋𤟌𤟍𤟎𤟏𤟐𤟑𤟒𤟓𤟔𤟕𤟖𤟗𤟘𤟙𤟚𤟛𪺾𪺿𪻀𪻁𫞤𬌵𬌶𬌷𭸒𭸓𭸔𭸕𭸖𰡓𰡔𰡕𰡖𰡗𰡘𰡙𰡚𰡛𰡜𰡝𱭿𱮀𱮁𱮂𱮃𱮄𱮅𱮆𱮇

+9 ขีด

แก้ไข

𤟜𤟝𤟞𤟟𤟠𤟡𤟢𤟣𤟤𤟥𤟦𤟧𤟨𤟩𤟪𤟫𤟬𤟭𤟮𤟯𤟰𤟱𤟲𤟳𤟴𤟶𤟷𤟸𤟹𤟺𤟻𤟼𤟽𤟾𤟿𤠀𤠁𤠂𤠃𤠄𤠅𤠆𤠇𤠈𤠉𤠊𤠋𤠌𪻂𪻃𪻄𪻅𬌸𬌹𬌺𬌻𬌼𭸗𭸘𭸙𭸚𭸛𭸜𭸝𭸞𭸟𭸠𰡞𰡟𰡠𱮈𱮉𱮊𱮋𱮌𱮍𱮎𱮏𱮐𱮑

+10 ขีด

แก้ไข

𤠍𤠎𤠏𤠐𤠑𤠒𤠓𤠔𤠕𤠖𤠗𤠘𤠙𤠚𤠛𤠜𤠝𤠞𤠟𤠠𤠡𤠢𤠣𤠤𤠥𤠦𤠧𤠨𤠩𤠪𤠫𤠬𤠭𤠮𤠯𤠰𤠱𤠲𤠳𤠴𤠵𤠶𤠷𤠸𪻆𪻇𬌽𬌾𬌿𬍀𭸡𰡡𱮒𱮓𱮔𱮕𱮖𱮗𱮘

+11 ขีด

แก้ไข

𤠹𤠺𤠻𤠼𤠽𤠾𤠿𤡀𤡁𤡂𤡃𤡄𤡅𤡆𤡇𤡈𤡉𤡊𤡋𤡌𤡍𤡎𤡏𤡐𤡑𤡒𤡓𤡔𤡕𤡖𤡗𤡘𤡙𤡚𤡛𤡜𤡝𤡞𤡟𤡠𤡡𤡢𪻈𬍁𬍂𬍃𬍄𬍅𭸢𭸣𭸤𭸥𭸦𭸧𰡢𰡣𰡤𰡥𱮙𱮚𱮛𱮜𱮝𱮞𱮟𱮠𱮡

+12 ขีด

แก้ไข

𤡣𤡤𤡥𤡦𤡧𤡨𤡩𤡪𤡫𤡬𤡭𤡮𤡯𤡰𤡱𤡲𤡳𤡴𤡵𤡶𤡷𤡸𤡹𤡺𤡻𤡼𤡽𤡾𤡿𤢀𤢁𤢂𤢃𤢄𤢅𤢆𤢇𤢈𤢉𤢊𤢋𪻉𬍆𬍇𭸨𭸩𭸪𭸫𭸬𰡦𰡧𱮢𱮣𱮤𱮥

+13 ขีด

แก้ไข

𤢌𤢍𤢎𤢏𤢐𤢑𤢒𤢓𤢔𤢕𤢖𤢗𤢘𤢙𤢚𤢛𤢜𤢝𤢞𤢟𤢠𤢡𤢢𤢣𤢤𤢥𬍈𬍉𬍊𭸭𱮦𱮧𱮨𱮩

+14 ขีด

แก้ไข

𤢦𤢧𤢨𤢩𤢪𤢫𤢬𤢭𤢮𤢯𤢰𤢱𤢲𤢳𪻊𬍋𭸮𭸯𱮪𱮫

+15 ขีด

แก้ไข

𤢴𤢵𤢶𤢷𤢸𤢹𤢺𤢻𤢼𤢽𤢾𤢿𤣀𤣁𤣂𤣃𤣄𪻋𬍌𭸰𭸱𰡨𱮬𱮭

+16 ขีด

แก้ไข

𤣅𤣆𤣇𤣈𤣉𤣊𤣋𤣌𪻌𰡩𰡪𰡫

+17 ขีด

แก้ไข

𤣍𤣎𤣏𤣐𬍍𭸲𱮮

+18 ขีด

แก้ไข

𤣑𤣒𤣓𤣔𤣕𤣖𭸳𰡬𱮯

+19 ขีด

แก้ไข

𤣗𤣘𤣙𤣚

+20 ขีด

แก้ไข

𤣛𤣜𤣝𤣞

+21 ขีด

แก้ไข

𤣟𤣠𤣡𤣢𬍎𱮰𱮱

+22 ขีด

แก้ไข

𤣣

+24 ขีด

แก้ไข

𤣤𭸴