ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

广 (รากอักษรจีนที่ 53) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

广

+2 ขีด แก้ไข

𠆲𫷥𭙍𭙎𭙏

+3 ขีด แก้ไข

𢇗𢇘𢇙𢇚𢇛𢇜𢇝𢇞𢇟𢇠𢇡𢇢𫷦𭙐𭙑𭙒𰏲

+4 ขีด แก้ไข

𢇣𢇤𢇥𢇦𢇧𢇨𢇩𢇪𢇫𢇬𢇭𢇮𢇯𢇰𢇱𪪌𪪍𫷧𭙓𭙔𭙕𭙖𭙗

+5 ขีด แก้ไข

𢇲𢇳𢇴𢇵𢇶𢇷𢇸𢇹𢇺𢇻𢇼𢇽𢇾𢇿𢈀𢈁𢈂𢈃𢈄𢈅𢈆𪪎𪪏𭙘𭙙𰏳𰏴

+6 ขีด แก้ไข

𢈇𢈈𢈉𢈊𢈋𢈌𢈍𢈎𢈏𢈐𢈑𢈒𢈓𢈔𢈕𢈖𢈗𢈘𪪐𪪑𫷨𫷩𭙚𭙛𰏵𰏶𱝃𱝄

+7 ขีด แก้ไข

𢈙𢈚𢈛𢈜𢈝𢈞𢈟𢈠𢈡𢈢𢈣𢈤𢈥𢈦𢈧𢈨𢈩𢈪𢈫𢈬𢈭𢈮𢈯𢈰𢈱𪪒𪪓𪪔𪪕𪪖𪪗𫷪𫷫𫷬𫷭𫷮𫷯𭙜𭙝𭙞𭙟𭙠𭙡𰏷𰏸𱝅

+8 ขีด แก้ไข

𢈳𢈴𢈵𢈶𢈷𢈸𢈹𢈺𢈻𢈼𢈽𢈾𢈿𢉀𢉁𢉂𢉃𢉄𢉅𢉆𢉇𢉈𢉉𢉊𢉋𢉌𢉍𢉎𢉏𢉐𢉑𢉒𢉓𢉔𢉕𢉗𢉘𢉙𢉚𪪘𪪙𫝶𫝷𫷰𫷱𫷲𫷳𫷴𫷵𭙢𭙣𰏹𰏺𰏻

+9 ขีด แก้ไข

庿𢉛𢉜𢉝𢉞𢉟𢉠𢉡𢉢𢉣𢉤𢉥𢉦𢉧𢉨𢉩𢉪𢉫𢉬𢉭𢉮𢉯𢉰𢉱𢉲𢉳𢉴𢉵𢉶𢉷𢉸𢉹𢉺𢉻𢉽𢉾𪪚𪪛𫷶𫷷𫷸𫷹𭙤𭙥𭙦𭙧𰏼𰏽𱝆

+10 ขีด แก้ไข

𢉼𢉿𢊀𢊁𢊂𢊃𢊄𢊅𢊆𢊇𢊈𢊉𢊊𢊋𢊌𢊍𢊎𢊏𢊐𢊑𢊒𢊓𢊔𪪜𪪝𫷺𫷻𭙨𭙩𭙪𭙫𭙬𭙭𰏾

+11 ขีด แก้ไข

𢊕𢊖𢊗𢊘𢊙𢊚𢊛𢊜𢊝𢊞𢊟𢊠𢊡𢊢𢊣𢊤𢊥𢊦𢊧𢊨𢊩𢊪𢊫𢊬𪪞𪪟𪪠𫷼𫷽𫷾𫷿𭙮𭙯𭙰𭙱𭙲𭙳𰏿𰐀𰐁𱝇𱝈𱝉

+12 ขีด แก้ไข

𢊭𢊮𢊯𢊰𢊱𢊲𢊳𢊴𢊵𢊶𢊷𢊸𢊹𢊺𢊻𢊼𢊽𢊾𢊿𢋀𢋁𪪡𪪢𪪣𫸀𭙴𭙵𭙶𭙷𭙸𭙹𭙺𭙻𰐂𰐃𱝊𱝋𱝌𱝍

+13 ขีด แก้ไข

𢋂𢋃𢋄𢋅𢋆𢋇𢋈𢋉𢋊𢋋𢋌𢋍𢋎𢋏𢋐𪪤𪪥𫸁𫸂𭙼𭙽𭙾𭙿𭚀𭚁𭚂𭚃

+14 ขีด แก้ไข

𢋑𢋒𢋓𢋔𢋕𢋖𢋗𢋘𢋙𢋚𢋛𢋝𢋞𢋟𢋠𪪦𪪧𪪨𫸃𫸄𫸅𫸆𭚄𰐄

+15 ขีด แก้ไข

𢋡𢋢𢋣𢋤𢋥𢋦𢋧𢋨𢋩𢋪𢋫𢋬𢋭𪪩⁕、𫸇𭚅𭚆𭚇𭚈𰐅𱝎

+16 ขีด แก้ไข

𠓌𢋮𢋯𢋰𢋱𢋲𢋳𢋴𢋵𢋶𢋷𢋸𢋹𢋺𪪪𫸈𭚉𭚊𭚋𱝏

+17 ขีด แก้ไข

𢋻𢋼𢋽𢋾𢋿𢌀𢌁𢌂𢌃𫸉𭚌

+18 ขีด แก้ไข

𢌄𢌅𢌆𪪫𫸊𭚍𭚎

+19 ขีด แก้ไข

𢌈𢌉𢌊𢌋𢌌𫸋𫸌𭚏𭚐𰐆

+20 ขีด แก้ไข

𢌍𢌎𢌏𢌐𢌑𫸍𫸎𱝐

+21 ขีด แก้ไข

𢌒𭚑

+22 ขีด แก้ไข

𫸏

+23 ขีด แก้ไข

𢌓𫸐

+24 ขีด แก้ไข

𢌔𢌕

+25 ขีด แก้ไข

𢌖