ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

厂 (รากอักษรจีนที่ 27) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+2 ขีด แก้ไข

𠨬

+3 ขีด แก้ไข

𠨭𠨮𠨯𠨰𠨱𠨲𠨳𪠃𫨂𭆀𰆕

+4 ขีด แก้ไข

𠂬𠂮𠨴𠨵𠨶𠨷𠨸𠨹𠨺𠨻𠨼𠨽𠨾𠨿𭆁𰆖𰆗𱑜

+5 ขีด แก้ไข

𠂰𠩀𠩁𠩂𠩃𠩄𠩅𠩆𠩇𠩈𠩉𪠄𫝕𫨃𫨄𭆂𭆃𰆘

+6 ขีด แก้ไข

𠩊𠩋𠩌𠩍𠩎𠩏𠩐𠩑𠩒𠩓𠩔𠩕𪠅𪠆𫨅𫨆𫨇𫨈𭆄𱑝

+7 ขีด แก้ไข

𠩗𠩘𠩙𠩚𠩛𠩜𠩝𠩞𠩟𠩠𠩡𠩢𠩣𠩤𠩥𠩦𪠇𪠈𪠉𪠊𫨉𫨊𭆅𰆙𰆚

+8 ขีด แก้ไข

𠩧𠩨𠩩𠩪𠩫𠩬𠩭𠩮𠩯𠩰𠩱𠩲𠩳𠩴𠩵𠩶𠩷𪠋𪠌𪠍𪠎𫝖𫝗𫨋𭆆𭆇𭆈𰆛𰆜𰆝𰆞𰆟

+9 ขีด แก้ไข

𠩸𠩹𠩺𠩻𠩼𠩽𠩾𠪀𠪁𠪂𠪃𠪄𠪅𠪆𪠏𪠐𫨌𫨍𫨎𫨏𫨐𭆉𭆊𭆋𱑞𱑟𱑠

+10 ขีด แก้ไข

𠪇𠪈𠪉𠪊𠪋𠪌𠪍𠪎𠪏𠪐𪠑𪠒𫨑𫨒𫨓𫨔𫨕𫨖𫨗𭆌𭆍𭆎𭆏𭆐𰆠𰆡𰆢𰆣𰆤𰆥𰆦

+11 ขีด แก้ไข

𠩿𠪑𠪒𠪓𠪔𠪕𠪖𠪗𠪘𪠓𪠔𪠕𫨘𫨙𫨚𫨛𭆑𭆒𰆧

+12 ขีด แก้ไข

𠪙𠪚𠪛𠪜𠪝𠪞𠪟𠪠𠪡𠪢𠪣𠪤𠪥𠪦𠪧𠪨𠪩𠪪𠪫𠪬𪠖𪠗𫨜𫨝𭆓𭆔𭆕𰆨𰆩

+13 ขีด แก้ไข

𠪭𠪮𠪯𠪰𠪱𠪲𠪳𠪴𠪵𠪶𠪷𠪸𪠘𪠙𫨞𫨟𭆖

+14 ขีด แก้ไข

𠪺𠪻𠪼𠪽𠪾𫨠𫨡𫨢𭆗𱑡

+15 ขีด แก้ไข

𠪿𪠚𫨣𰆪𰆫

+16 ขีด แก้ไข

𠫀𠫁𠫂𠫃𠫄𠫅𠫆

+17 ขีด แก้ไข

+18 ขีด แก้ไข

𠫇𪠛𫨤𰆬

+19 ขีด แก้ไข

𠫉𠫊

+20 ขีด แก้ไข

𠫋

+21 ขีด แก้ไข

𠫌𠫍𠫎

+22 ขีด แก้ไข

𠫏𫨥

+23 ขีด แก้ไข

𭆘

+27 ขีด แก้ไข

𠫐

+28 ขีด แก้ไข

+30 ขีด แก้ไข

𠫑

+31 ขีด แก้ไข

𠫒