ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

走 (รากอักษรจีนที่ 156)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𧺆

+1 ขีดแก้ไข

𧺇𮚲

+2 ขีดแก้ไข

𧺈𧺉𧺊𧺋𧺌𧺍𧺎

+3 ขีดแก้ไข

𧺏𧺐𧺑𧺒𧺓𧺔𧺕𧺖𧺗𧺘𧺙𧺚𧺛𧺜𬦅𮚳𰷱𲃉

+4 ขีดแก้ไข

赿𧺝𧺞𧺟𧺠𧺡𧺢𧺣𧺤𧺥𧺦𧺧𧺨𧺩𧺪𧺫𧺬𧺭𧺮𧺯𧺰𧺱𧺲𧺳𧺴𧺵𫎱𬦆𬦇𬦈𮚴𮚵𰷲𲃊

+5 ขีดแก้ไข

𧺶𧺷𧺸𧺹𧺺𧺻𧺼𧺽𧺾𧺿𧻀𧻁𧻂𧻃𧻄𧻅𧻆𧻇𧻈𧻉𧻊𧻋𧻌𧻍𧻎𧻏𫎲𬦉𬦊𬦋𮚶𮚷𰷳𰷴𲃋

+6 ขีดแก้ไข

𧻐𧻑𧻒𧻓𧻔𧻕𧻖𧻗𧻘𧻙𧻚𧻛𧻜𧻝𧻞𧻟𧻠𧻡𧻢𧻣𧻤𧻥𧻦𧻧𧻨𧻩𧻪𧻫𧻬𧻭𧻮𫎳𫎴𬦌𬦍𮚸𮚹𰷵𰷶𰷷𲃌

+7 ขีดแก้ไข

𧻯𧻰𧻱𧻲𧻳𧻴𧻵𧻶𧻷𧻸𧻹𧻺𧻻𧻼𧻽𧻾𧻿𧼀𧼁𧼂𧼃𧼄𧼅𧼆𧼇𧼈𧼉𧼊𧼋𧼌𧼍𧼝𫎵𫎶𫎷𬦎𬦏𬦐𬦑𮚺𮚻𲃍𲃎

+8 ขีดแก้ไข

𧼎𧼏𧼐𧼑𧼒𧼓𧼔𧼕𧼖𧼗𧼘𧼙𧼚𧼛𧼜𧼞𧼠𧼡𧼢𧼣𧼤𧼥𧼦𧼧𫎸𫎹𫎺𬦒𬦓𰷸𰷹𲃏

+9 ขีดแก้ไข

𧼟𧼨𧼩𧼪𧼫𧼬𧼭𧼮𧼯𧼰𧼱𧼲𧼳𧼴𧼵𧼶𧼷𧼸𧼹𧼺𧼻𧼼𧼽𧼾𧼿𧽀𧽁𧽂𧽃𧽄𧽅𧽆𧽇𧽈𫎻𫎼𬦔𬦕𬦖𬦗𮚼𰷺𲃐

+10 ขีดแก้ไข

𧽉𧽊𧽋𧽌𧽍𧽎𧽏𧽐𧽑𧽒𧽓𧽔𧽕𧽖𧽗𧽘𧽙𧽚𧽛𧽜𧽝𫎽𬦘𬦙𬦚𬦛𬦜𮚽𮚾𰷻𰷼𰷽𲃑

+11 ขีดแก้ไข

𧽞𧽟𧽠𧽡𧽢𧽣𧽤𧽥𧽦𧽧𧽨𧽩𧽪𧽫𧽬𧽭𧽮𧽯𧽰𧽱𧽲𧽳𧽴𧽵𫎾𫎿𬦝𬦞𰷾𲃒

+12 ขีดแก้ไข

𧽶𧽷𧽸𧽹𧽺𧽻𧽼𧽽𧽾𧽿𧾀𧾁𧾂𧾃𧾄𧾅𧾆𧾇𧾈𧾉𧾊𧾋𧾌𬦟𮚿𰷿𲃓

+13 ขีดแก้ไข

𧾍𧾎𧾏𧾐𧾑𧾒𧾓𧾔𧾕𧾖𧾗𧾘𰸀

+14 ขีดแก้ไข

𧾙𧾚𧾛𧾜𧾝𧾞𧾟𧾠

+15 ขีดแก้ไข

𧾡𧾢𧾣𧾤𧾥𧾦𧾧𮛀

+16 ขีดแก้ไข

𧾨𧾩𧾪𧾫𧾬𧾭

+17 ขีดแก้ไข

𧾮𧾯

+18 ขีดแก้ไข

𧾰𧾱𧾲𧾳𧾴

+19 ขีดแก้ไข

+20 ขีดแก้ไข

𧾵

+21 ขีดแก้ไข

𧾶