ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

行 (รากอักษรจีนที่ 144)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𬠽

+2 ขีดแก้ไข

𧗝, 𧗞, 𧗟, 𧗠

+3 ขีดแก้ไข

, , 𧗡, 𧗢, 𧗣, 𧗤, 𧗥, 𮕢

+4 ขีดแก้ไข

, , 𧗦, 𧗧, 𧗨, 𧗩, 𬠾, 𬠿

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , 𧗪, 𫋭

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , 𢔬, 𧗫, 𧗬, 𧗭, 𧗮, 𧗯, 𧗰, 𧗱, 𫋮, 𰳪

+7 ขีดแก้ไข

, 𧗲, 𧗳, 𧗴, 𧗵, 𧗶, 𧗷, 𮕣, 𰳫, 𰳬, 𰳭

+8 ขีดแก้ไข

𧗸, 𧗺, 𧗻, 𰳮

+9 ขีดแก้ไข

, , , , 𧗹, 𧗼, 𧗽, 𫋯, 𫟘, 𬡀

+10 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𢖅, 𧗾

+11 ขีดแก้ไข

𢖋, 𧗿, 𧘀, 𧘁, 𫟙

+12 ขีดแก้ไข

𧘂, 𧘃, 𫋰, 𰳯

+13 ขีดแก้ไข

𧘄

+14 ขีดแก้ไข

, 𢖡

+15 ขีดแก้ไข

𧘅, 𬡁

+16 ขีดแก้ไข

𧘆

+17 ขีดแก้ไข

𫋱

+18 ขีดแก้ไข