ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

羽 (รากอักษรจีนที่ 124) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

𦏳𰭝

+2 ขีด แก้ไข

𦏲

+3 ขีด แก้ไข

羿𦏴𦏵𦏶𦏷𦏸𦏹𦏺𦏻𦏼𦏽𦏾𦏿𦐀𦐁𫅢

+4 ขีด แก้ไข

𦐂𦐃𦐄𦐅𦐆𦐇𦐈𦐉𦐊𦐋𦐌𦐍𦐎𦐏𦐐𦐑𦐒𦐓𦐔𫅣𮊸𮊹𮊺𮊻𰭞𰭟𰭠

+5 ขีด แก้ไข

𦐕𦐖𦐗𦐘𦐙𦐚𦐛𦐜𦐝𦐞𦐟𦐠𦐡𦐢𫅤𮊼𰭡𱻗𱻘

+6 ขีด แก้ไข

𦐣𦐤𦐥𦐦𦐧𦐨𦐩𦐪𦐫𦐬𦐭𦐮𦐯𦐰𦐱𦐲𦐳𦐴𦐵𦐶𦐷𫅥𫅦𫅧𮊽𮊾𮊿𮋀𮋁𮋂𰭢𱻙

+7 ขีด แก้ไข

𦐸𦐹𦐺𦐻𦐼𦐽𦐾𦐿𦑀𦑁𦑂𦑃𦑄𦑆𫅨𫅩𬚃𮋃𮋄𰭣𱻚

+8 ขีด แก้ไข

𦑅𦑇𦑈𦑉𦑊𦑋𦑌𦑍𦑎𦑏𦑐𦑒𦑓𦑔𦑕𦑖𦑗𫅪𬚄𮋅𮋆𮋇𮋈𰭤𱻛𱻜

+9 ขีด แก้ไข

𦑘𦑙𦑚𦑛𦑜𦑝𦑞𦑟𦑠𦑡𦑢𦑣𦑤𦑥𦑦𦑧𦑨𦑩𦑪𦑫𦑬𦑭𦑮𦑯𦑻𫅫𫅬𮋉𮋊𮋋𮋌𱻝𱻞𱻟𱻠

+10 ขีด แก้ไข

𦑰𦑱𦑲𦑳𦑴𦑵𦑶𦑷𦑸𦑹𦑺𦑼𦑽𦑾𦑿𦒀𦒁𦒂𦒞𫅭𫅮𬚅𬚆𮋍𮋎𮋏𮋐𮋑𰭥𱻡𱻢

+11 ขีด แก้ไข

𦒃𦒄𦒅𦒆𦒇𦒈𦒉𦒊𦒋𦒌𫅯𬚇𬚈𮋒𮋓𱻣

+12 ขีด แก้ไข

𦒍𦒎𦒏𦒐𦒑𦒒𦒓𦒔𦒕𦒖𦒗𦒘𦒙𦒚𦒛𦒟𫅰𫅱𱻤

+13 ขีด แก้ไข

𦒜𦒝𦒠𦒡𮋔𮋕

+14 ขีด แก้ไข

翿耀𦒢𦒣𦒤𦒥𦒪𦒫𮋖𮋗

+15 ขีด แก้ไข

𦒦𦒨𦒩𦒬𮋘𮋙

+16 ขีด แก้ไข

𦒧𦒭𦒮𦒯𫅲𱻥

+17 ขีด แก้ไข

𰭦𱻦

+18 ขีด แก้ไข

𦒰

+19 ขีด แก้ไข

𮋚