ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

玉 (รากอักษรจีนที่ 96)

แก้ไข

−1 ขีด

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𤣩

+1 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𤣪𤣫𤣬𪻍𭸵𰡭𰡮

+3 ขีด

แก้ไข

𤣭𤣮𤣯𤣰𤣱𤣲𤣳𤣴𤣵𤣶𤣷𤣸𬍐𬍑

+4 ขีด

แก้ไข

𤣹𤣺𤣻𤣼𤣽𤣾𤣿𤤀𤤁𤤂𤤃𤤄𤤅𤤆𤤇𤤈𤤉𤤊𤤋𤤌𤤍𤤎𪻎𪻏𪻐𪻑𪻒𪻓𪻔𫞥𬍒𬍓𬍔𬍕𬍖𭸶𭸷𭸸𭸹𭸺𭸻𰡯𰡰𰡱𰡲𰡳𱮳𱮴𱮵𱮶

+5 ขีด

แก้ไข

𤤏𤤐𤤑𤤒𤤓𤤔𤤕𤤖𤤗𤤘𤤙𤤚𤤛𤤜𤤝𤤞𤤟𤤠𤤡𤤢𤤣𤤤𤤥𤤦𤤧𤤨𤤩𤤪𤤫𤤬𤤭𤤮𤤯𤤰𤤱𤤲𤤳𤤴𪻕𪻖𬍗𬍘𬍙𬍚𬍛𬍜𬍝𭸼𭸽𭸾𭸿𭹀𭹁𭹂𭹃𰡴𰡵𰡶𱮷𱮸𱮹

+6 ขีด

แก้ไข

㺿𠴦𤤵𤤶𤤷𤤸𤤹𤤺𤤻𤤼𤤽𤤾𤤿𤥀𤥁𤥂𤥃𤥄𤥅𤥆𤥇𤥈𤥉𤥊𤥋𤥌𤥍𤥎𤥏𤥐𤥑𤥒𤥓𤥔𤥕𪻗𪻘𪻙𪻚𪻛𪻜𪻝𪻞𪻟𫞦𬍞𬍟𬍠𬍡𬍢𬍣𬍤𭹄𭹅𭹆𭹇𭹈𭹉𭹊𭹋𰡷𰡸𰡹𰡺𰡻𰡼𱮺𱮻𱮼𱮽

+7 ขีด

แก้ไข

𤥖𤥗𤥘𤥙𤥚𤥛𤥜𤥝𤥞𤥟𤥠𤥡𤥢𤥣𤥤𤥥𤥦𤥧𤥨𤥩𤥪𤥫𤥬𤥭𤥮𤥯𤥰𤥱𤥲𤥳𤥴𤥵𤥶𤥷𤥸𤥹𤥺𪻠𪻡𪻢𪻣𪻤𪻥𬍥𬍦𬍧𬍨𬍩𭹌𭹍𭹎𭹏𭹐𭹑𭹒𭹓𭹔𰡽𰡾𰡿𰢀𱮾𱮿𱯀𱯁

+8 ขีด

แก้ไข

𤥻𤥼𤥽𤥾𤥿𤦀𤦁𤦂𤦃𤦄𤦅𤦆𤦇𤦈𤦉𤦊𤦋𤦌𤦍𤦎𤦏𤦐𤦑𤦒𤦓𤦔𤦕𤦖𤦗𤦘𤦙𤦚𤦛𤦜𤦝𤦞𤦟𤦠𤦡𤦢𤦣𤦤𤦥𤦦𤦧𤦨𤦩𤦪𤦫𤦬𤦭𤦮𪻦𪻧𪻨𪻩𪻪𪻫𪻬𪻭𪻮𪻯𪻰𪻱𪻲𫞧𬍪𬍫𬍬𬍭𬍮𬍯𬍰𬍱𬍲𬍳𭹕𭹖𭹗𭹘𭹙𭹚𭹛𭹜𭹝𭹞𭹟𭹠𭹡𭹢𰢁𰢂𰢃𰢄𱯂𱯃𱯄𱯅𱯆𱯇𱯈𱯉

+9 ขีด

แก้ไข

𤦯𤦰𤦱𤦲𤦳𤦴𤦵𤦶𤦷𤦸𤦹𤦺𤦻𤦼𤦽𤦾𤦿𤧀𤧁𤧂𤧃𤧄𤧅𤧆𤧇𤧈𤧉𤧊𤧋𤧌𤧍𤧎𤧏𤧐𤧑𤧒𤧓𤧔𤧕𤧖𤧗𤧘𤧙𤧚𤧛𤧜𤧝𤧞𤧟𤧠𤧡𤧢𤧣𤧤𤧥𤧦𤧧𤧨𤧩𪻳𪻴𪻵𪻶𪻷𪻸𪻹𪻺𪻻𪻼𪻽𪻾𪻿𪼀𪼁𪼂𬍴𬍵𬍶𬍷𬍸𬍹𬍺𭹣𭹤𭹥𭹦𭹧𭹨𭹩𭹪𰢅𰢆𰢇𰢈𱯊𱯋𱯌

+10 ขีด

แก้ไข

𤧪𤧫𤧬𤧭𤧮𤧯𤧰𤧱𤧲𤧳𤧴𤧵𤧶𤧷𤧸𤧹𤧺𤧻𤧼𤧽𤧾𤧿𤨀𤨁𤨂𤨃𤨄𤨅𤨆𤨇𤨈𤨉𤨊𤨋𤨌𤨍𤨎𤨏𤨐𤨑𤨒𤨓𪛞𪼃𪼄𪼅𪼆𪼇𪼈𪼉𪼊𪼋𪼌𪼍𪼎𪼏𫞨𬍻𬍼𬍽𬍾𬍿𬎀𬎁𬎂𬎃𬎄𭹫𭹬𭹭𭹮𰢉𰢊𱯍𱯎𱯏𱯐𱯑𱯒𱯓𱯔𱯕𱯖𱯗𱯘𱯙𱯚𱯛

+11 ขีด

แก้ไข

𤨔𤨕𤨖𤨗𤨘𤨙𤨚𤨛𤨜𤨝𤨞𤨟𤨠𤨡𤨢𤨣𤨤𤨥𤨦𤨧𤨨𤨩𤨪𤨫𤨬𤨭𤨮𤨯𤨰𤨱𤨲𤨳𤨴𤨵𤨶𤨷𤨸𤨹𤨺𤨻𤨼𤨽𤨾𤨿𤩁𪼐𪼑𪼒𪼓𪼔𪼕𪼖𫞩𬎅𬎆𬎇𬎈𬎉𬎊𭹯𭹰𭹱𭹲𭹳𭹴𭹵𰢋𰢌𰢍𱯜𱯝𱯞𱯟𱯠𱯡𱯢

+12 ขีด

แก้ไข

𤩀𤩂𤩃𤩄𤩅𤩆𤩇𤩈𤩉𤩊𤩋𤩌𤩍𤩎𤩏𤩐𤩑𤩒𤩓𤩔𤩕𤩖𤩗𤩘𤩙𤩚𤩛𤩜𤩝𤩞𤩟𤩠𤩡𤩢𤩣𤩤𤩥𤩦𤩧𤩨𤩩𤩪𪼗𪼘𪼙𪼚𪼛𪼜𪼝𪼞𪼟𪼠𬎋𬎌𬎍𬎎𬎏𬎐𬎑𬎒𭹶𭹷𭹸𭹹𭹺𭹻𭹼𭹽𭹾𭹿𰢎𰢏𰢐𰢑𰢒𱯣𱯤𱯥𱯦𱯧𱯨

+13 ขีด

แก้ไข

㻿𤩫𤩬𤩭𤩮𤩯𤩰𤩱𤩲𤩳𤩴𤩵𤩶𤩷𤩸𤩹𤩺𤩻𤩼𤩽𤩾𤩿𤪀𤪁𤪂𤪃𤪄𤪅𤪆𤪇𤪈𤪉𤪊𪼡𪼢𪼣𪼤𪼥𪼦𬎓𬎔𬎕𬎖𭺀𭺁𭺂𭺃𭺄𭺅𭺆𭺇𭺈𰢓𰢔𱯩𱯪𱯫𱯬𱯭𱯮𱯯𱯰𱯱𱯲𱯳

+14 ขีด

แก้ไข

𤪋𤪌𤪍𤪎𤪏𤪐𤪑𤪒𤪓𤪔𤪕𤪖𤪗𤪘𤪙𤪚𤪛𤪜𤪝𤪞𤪟𤪠𤪡𤪢𤪣𤪤𤪥𤪦𤪧𤪨𤪴𪼧𪼨𬎗𬎘𬎙𭺉𭺊𭺋𭺌𱯴𱯵𱯶𱯷𱯸𱯹𱯺𱯻

+15 ขีด

แก้ไข

𤪩𤪪𤪫𤪬𤪭𤪮𤪯𤪰𤪱𤪲𤪳𤪵𤪶𤪷𤪸𤪹𤪺𤪻𤪼𤪽𪼩𪼪𪼫𬎚𭺍𭺎𭺏𭺐𰢕𰢖𱯼𱯽𱯾𱯿

+16 ขีด

แก้ไข

𤪾𤪿𤫀𤫁𤫂𤫃𤫄𤫅𤫆𤫇𤫈𪼬𪼭𪼮𪼯𬎛𬎜𬎝𭺑𰢗𰢘𱰀𱰁𱰂

+17 ขีด

แก้ไข

𤫉𤫊𤫋𤫌𤫍𤫎𤫏𤫐𤫑𤫒𤫓𪼰𭺒𭺓𰢙𱰃

+18 ขีด

แก้ไข

𤫔𤫕𤫖𤫗𤫘𭺔𭺕𭺖𰢚𱰄

+19 ขีด

แก้ไข

𤫙𤫚𤫛𤫜𤫝𤫞𤫟𪼱

+20 ขีด

แก้ไข

𤫠𪼲𬎞

+21 ขีด

แก้ไข

𤫣𤫤𤫥𤫦𤫧𬎟𬎠

+22 ขีด

แก้ไข

𤫢𤫨𬎡

+24 ขีด

แก้ไข

𤫩