ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

巾 (รากอักษรจีนที่ 50)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

巿

+2 ขีด

แก้ไข

𢁒𢁓𢁔𪩲𫶽𫶾𰏑

+3 ขีด

แก้ไข

𢁕𢁖𢁗𢁘𢁙𢁚𢁛𢁜𢁝𢁞𢁟𢁠𢁡𢁢𢁣𢁤𭘑𭘒𰏒𱜡𱜢

+4 ขีด

แก้ไข

𢁥𢁦𢁧𢁨𢁩𢁪𢁫𢁬𢁭𢁮𢁯𢁰𢁱𢁲𢁳𢁴𢁵𢁶𢁷𢁸𢁹𢁺𫶿𫷀𫷁𫷂𭘓𭘔𰏓𰏔

+5 ขีด

แก้ไข

𢁻𢁼𢁽𢁾𢁿𢂀𢂁𢂂𢂃𢂄𢂅𢂆𢂇𢂈𢂉𢂊𢂋𢂌𢂍𢂎𢂏𫷃𫷄𭘕𭘖𭘗𭘘𭘙𭘚𰏕𰏖𱜣

+6 ขีด

แก้ไข

𢂐𢂑𢂒𢂓𢂔𢂕𢂖𢂗𢂘𢂙𢂚𢂛𢂜𢂝𢂞𢂟𢂠𢂡𢂢𢂣𢂤𢂥𢂦𢂧𢂨𢂩𢂪𢂫𢂬𢂭𢂮𢂯𢂰𫷅𭘛𭘜𭘝𭘞𰏗𰏘𱜤𱜥

+7 ขีด

แก้ไข

𢂱𢂲𢂳𢂴𢂵𢂶𢂷𢂸𢂹𢂺𢂻𢂼𢂽𢂾𢂿𢃀𢃁𢃂𢃃𢃄𢃅𢃆𢃇𢃈𢃉𢃊𢃋𢃌𪩳𭘟𭘠𭘡𭘢𭘣𰏙𱜦𱜧𱜨𱜩

+8 ขีด

แก้ไข

𢃍𢃎𢃏𢃐𢃑𢃒𢃓𢃔𢃕𢃖𢃗𢃘𢃙𢃚𢃛𢃜𢃝𢃞𢃟𢃠𢃡𢃢𢃣𢃤𢃥𢃦𢃧𢃨𢃩𢃪𪩴𪩵𪩶𪩷𫷆𫷇𭘤𭘥𭘦𱜪𱜫𱜬𱜭

+9 ขีด

แก้ไข

帿𢃫𢃬𢃭𢃮𢃯𢃰𢃱𢃲𢃳𢃴𢃵𢃶𢃷𢃸𢃹𢃺𢃻𢃼𢃽𢃾𢃿𢄀𢄁𢄂𢄃𢄄𢄅𢄆𢄇𢄈𢄉𪩸𪩹𪩺𫷈𫷉𭘧𭘨𭘩𭘪𭘫𭘬𭘭𭘮𰏚𰏛𰏜𱜮𱜯𱜰𱜱

+10 ขีด

แก้ไข

𢄊𢄋𢄌𢄍𢄎𢄏𢄐𢄑𢄒𢄓𢄔𢄕𢄖𢄗𢄘𢄙𢄚𢄛𢄜𢄝𢄞𫷊𫷋𫷌𫷍𫷎𫷏𭘯𭘰𭘱𰏝𱜲

+11 ขีด

แก้ไข

𢄟𢄠𢄡𢄢𢄣𢄤𢄥𢄦𢄧𢄨𢄩𢄪𢄫𢄬𢄭𢄮𢄯𢄰𢄱𢄲𪩻𭘲𭘳𭘴𰏞𱜳𱜴

+12 ขีด

แก้ไข

𢄳𢄴𢄵𢄶𢄷𢄸𢄹𢄺𢄻𢄼𢄽𢄾𢄿𢅀𢅁𢅂𢅃𢅄𢅅𢅆𢅇𢅈𢅉𢅊𢅋𢅌𪩼𭘵𰏟𱜵𱜶𱜷

+13 ขีด

แก้ไข

𢅍𢅎𢅏𢅐𢅑𢅒𢅓𢅔𢅕𢅖𢅗𢅘𢅙𢅚𢅛𢅜𢅝𢅞𪩽𫷐𫷑𭘶𭘷𭘸𰏠

+14 ขีด

แก้ไข

𢅟𢅠𢅡𢅢𢅣𢅤𢅥𢅦𢅧𢅨𪩾𱜸

+15 ขีด

แก้ไข

𢅩𢅪𢅫𢅬𭘹𭘺𭘻𱜹𱜺𱜻

+16 ขีด

แก้ไข

𢅭𢅮𢅯𢅰𢅱𢅲𢅳𢅴𢅵𢅶𢅷𪩿𫷒𫷓𭘼𱜼

+17 ขีด

แก้ไข

𢅸𢅹𢅺𪪀

+18 ขีด

แก้ไข

𢅻𢅼𢅽𰏡

+19 ขีด

แก้ไข

𢅾𢅿𢆀𢆁

+20 ขีด

แก้ไข

𢆂𭘽

+21 ขีด

แก้ไข

𢆃𢆄𢆅𢆆

+24 ขีด

แก้ไข

𢆇𢆈