ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ถาน - ราก

คำนามแก้ไข

ฐานราก

  1. โครงสร้างใต้ดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบนของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
  2. ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ำหนักอาคารลงสู่ดิน