ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

ชนะเลิศ

  1. ผลงานที่ดีที่สุด

ชนะเลิศ คือ ชื่อของตำแหน่งที่ดีที่สุด จากการประกาศผลงานที่มีการตัดสินตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนใหญ่มีเพียงตำแหน่งเดียว เช่น ตำแหน่งชนะเลิศเปตองชาย ประเภททีม ได้แก่.... จะไม่ใช้คำว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่.... เพราะชนะเลิศเป็นตำแหน่ง ไม่ใช่วัตถุในความหมายของ รางวัล

ชนะเลิศ เป็นคำนามธรรม ที่ใช้ประกาศตำแหน่ง และมีกลุ่มคำในเรื่องเดียวกันของคำว่า ชนะเลิศ ดังนี้ ชนะเลิศ,รองชนะเลิศ และ ตำแหน่งที่ ๓ ส่วนกลุ่มคำอีกกลุ่มที่ใช้ประกาศตำแหน่ง คือ อันดับที่ ๑,อันดับที่ ๒ และ อันดับที่ ๓