ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

齒 (รากอักษรจีนที่ 211)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

⁕、𣦋𮮽齿

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𪗔𪗕𪗖𪗗𮮾

+3 ขีดแก้ไข

𪗘𪗙𪗚𮮿𱌩

+4 ขีดแก้ไข

𪗛𪗜𪗝𪗞𪗟𪗠𪗡𪗢𪗣𪗤𫠙𮯀𮯁𱌚𱌛𱌜𫜨𬹺𬹻𬹼𬹽𱌪𲎧

+5 ขีดแก้ไข

𠎜𪗥𪗦𪗧𪗨𪗩𪗪𪗫𪗬𪗭𪗮𪗯𪗰𪗱𪗲𪗳𪗴𪗵𪗶𫠚𬹴𮯂𮯃𱌝𬹾𬹿𬺀𮯙𱌫𱌬𱌭𱌮𱌯

+6 ขีดแก้ไข

𪗷𪗸𪗹𪗺𪗻𪗼𪗽𪗾𪗿𪘀𪘁𪘂𪘃𪘄𪘅𪘆𪘇𪘈𪘉𪘊𪘋𪘌𪘍𫜥𬹵𬹶𬹷𮯄𮯅𮯆𪚏𫜩𫜪𬺁𬺂𬺃𬺄𬺅𱌰𱌱𱌲𱌳𲎨

+7 ขีดแก้ไข

𪘎𪘏𪘐𪘑𪘒𪘓𪘔𪘕𪘖𪘗𪘘𪘙𪘚𪘛𪘜𪘝𪘞𪘟𪘠𪘡𪘢𪘣𪘤𫜦𮯇𱌞𲎢𫜫𬺆𬺇𱌴𱌵

+8 ขีดแก้ไข

𪘥𪘦𪘧𪘨𪘩𪘪𪘫𪘬𪘭𪘮𪘯𪘰𪘱𪘲𪘳𪘴𪘵𪘶𪘷𪘸𮯈𮯉𮯊𲎣𪚐𫜬𫜭𫠜𬺈𬺉𬺊𬺋𬺌𱌶𱌷𱌸𲎩

+9 ขีดแก้ไข

𪘹𪘺𪘻𪘼𪘽𪘾𪘿𪙀𪙁𪙂𪙃𪙄𪙅𪙆𪙇𪙈𫠛𮯋𮯌𮯍𮯎𱌟𱌠𱌡𫜮𬺍𬺎𱌹

+10 ขีดแก้ไข

𪙉𪙊𪙋𪙌𪙍𪙎𪙏𪙐𪙑𪙒𪙓𪙔𪙕𪙖𪙗𪙘𪙙𮯏𮯐𱌢𱌣𫜯𬺏𬺐𬺑𱌺𱌻𱌼𱌽

+11 ขีดแก้ไข

𪙚𪙛𪙜𪙝𪙞𪙟𪙠𪙡𪙢𮯑𮯒𮯓𱌤𲎤𲎥𲎦𬺒

+12 ขีดแก้ไข

𪙣𪙤𪙥𪙦𪙧𪙨𪙩𪙪𪙫𪙬𪙭𪙮𪙯𫜧𬹸𮯔𮯕𮯖𱌥𲎪

+13 ขีดแก้ไข

𪙰𪙱𪙲𪙳𪙴𪙵𮯗𱌦𫜰𬺓𬺔

+14 ขีดแก้ไข

𪙶𱌧𬺕

+15 ขีดแก้ไข

𪙷𪙸𪙹𪙺𪙻𪙼

+16 ขีดแก้ไข

𪙽𪙾𪙿𪚀𬹹𱌨𲎫

+17 ขีดแก้ไข

𪚁𪚂𪚃𪚄𮯘𬺖

+18 ขีดแก้ไข

𪚅

+19 ขีดแก้ไข

𪚆𪚇𪚈𪚉

+20 ขีดแก้ไข

𪚊𪚋

+21 ขีดแก้ไข

𪚌

+25 ขีดแก้ไข

𪚍𪚎