ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

革 (รากอักษรจีนที่ 177) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𮧓

+2 ขีด แก้ไข

𩉛𩉜

+3 ขีด แก้ไข

𩉝𩉞𩉟𩉠𱁱

+4 ขีด แก้ไข

𩉡𩉢𩉣𩉤𩉥𩉦𩉧𩉨𩉩𩉪𩉫𩉬𩉭𩉮𩉯𩉰𩉱𩉲𩉳𩉴𩉵𩉶𩉷𮧔𱁲𲊛

+5 ขีด แก้ไข

𩉸𩉹𩉺𩉻𩉼𩉽𩉾𩉿𩊀𩊁𩊂𩊃𩊄𩊅𩊆𩊇𩊈𩊉𩊊𩊋𩊌𩊍𩊎𩊏𫖅𫖆𮧕𮧖𮧗𱁳𲊜

+6 ขีด แก้ไข

𩊐𩊑𩊒𩊓𩊔𩊕𩊖𩊗𩊘𩊙𩊚𩊛𩊜𩊝𩊞𩊟𩊠𩊡𩊢𩊣𩊤𩊥𩊦𩊧𩊨𫖇𫖈𬰤𮧘𮧙𱁴𱁵𲊝

+7 ขีด แก้ไข

𩊩𩊪𩊫𩊬𩊭𩊮𩊯𩊰𩊱𩊲𩊳𩊴𩊵𩊶𩊷𩊸𩊹𩊺𩊻𩊼𩊽𩊾𬰥𮧚𮧛𮧜𮧝𱁶𲊞

+8 ขีด แก้ไข

𩊿𩋀𩋁𩋂𩋃𩋄𩋅𩋆𩋇𩋈𩋉𩋊𩋋𩋌𩋍𩋎𩋏𩋐𩋑𩋒𩋓𩋔𩋕𩋖𩋗𩋘𩋙𩋚𩋛𩋜𩋝𩋞𬰦𮧞𱁷

+9 ขีด แก้ไข

𩋟𩋠𩋡𩋢𩋣𩋤𩋥𩋦𩋧𩋨𩋩𩋪𩋫𩋬𩋭𩋮𩋯𩋰𩋱𩋲𩋳𩋴𩋵𩋶𩋷𩋸𩋹𩋺𩋻𩋼𩋽𩋾𩋿𩌀𩌁𩌂𬰧𮧟𮧠𮧡𮧢𱁸𱁹𱁺

+10 ขีด แก้ไข

𥌕𩌃𩌄𩌅𩌆𩌇𩌈𩌉𩌊𩌋𩌌𩌍𩌎𩌏𩌐𩌑𩌒𩌓𩌔𩌕𩌖𩌗𩌘𩌙𩌚𩌛𩌜𩌝𩌞𩌟𩌠𩌡𩌢𩌣𩌤𩌥𮧣𮧤𮧥𱁻𱁼𲊟

+11 ขีด แก้ไข

𩌦𩌧𩌨𩌩𩌪𩌫𩌬𩌭𩌮𩌯𩌰𩌱𩌲𩌳𩌴𩌵𩌶𩌷𩌸𩌹𩌺𩌻𩌼𩌽𩌾𩌿𩍀𩍁𩍂𫖉𮧦𮧧𮧨𮧩

+12 ขีด แก้ไข

䩿𩍃𩍄𩍅𩍆𩍇𩍈𩍉𩍊𩍋𩍌𩍍𩍎𩍏𩍐𩍑𩍒𫖊𬰨𬰩𮧪𮧫𱁽

+13 ขีด แก้ไข

𩍓𩍔𩍕𩍖𩍗𩍘𩍙𩍚𩍛𩍜𩍝𩍞𩍟𩍠𩍡𩍢𩍣𩍤𫖋𮧬𮧭

+14 ขีด แก้ไข

𩍥𩍦𩍧𩍨𩍩𩍪𩍫𩍬𩍭𩍮𩍯𩍰𩍱𲊠

+15 ขีด แก้ไข

𩍲𩍳𩍴𩍵𩍶𩍷

+16 ขีด แก้ไข

𩍸𩍹𩍺𩍼𩍽𩍾𱁾𲊡

+17 ขีด แก้ไข

𩍿𩎀𩎁𩎂𩎃𩎄𩎅𩎆

+18 ขีด แก้ไข

𩎇

+19 ขีด แก้ไข

𩎈𩎉𩎊

+21 ขีด แก้ไข

𩎋

+23 ขีด แก้ไข

𩎌𩎍

+24 ขีด แก้ไข

𩎎𩎏

+25 ขีด แก้ไข

𩎐

+29 ขีด แก้ไข

𩎑