ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

阜 (รากอักษรจีนที่ 170)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𨸏

+2 ขีด

แก้ไข

𨸐𨸑𨸒𨸓𨸔𨸕

+3 ขีด

แก้ไข

𨸖𨸗𨸘𨸙𫔺𬮺𮤹𱀁𱀂

+4 ขีด

แก้ไข

䦿𠁲𨸚𨸛𨸜𨸝𨸞𨸟𨸠𨸡𨸢𨸣𨸤𨸥𨸦𨸧𨸨𨸩𫔻𬮻𬮼𬮽𮤺𮤻𱀃𱀄𱀅𲉉𲉊

+5 ขีด

แก้ไข

𨸪𨸫𨸬𨸭𨸮𨸯𨸰𨸱𨸲𨸳𨸴𨸵𨸶𨸷𨸸𨸹𨸺𨸻𨸼𨸽𨸾𨸿𨹀𫔼𫔽𬮾𮤼𮤽𮤾𮤿𱀆𱀇𱀈𱀉𱀊𲉋𲉌𲉍

+6 ขีด

แก้ไข

𨹁𨹂𨹃𨹄𨹅𨹆𨹇𨹈𨹉𨹊𨹋𨹌𨹍𨹎𨹏𨹐𨹑𨹒𨹓𨹔𨹕𨹖𨹗𫔾𫔿𫕀𬮿𬯀𮥀𮥁𮥂𮥃𮥄𮥅𱀋𱀌𱀍𱀎𱀏𱀐𲉎𲉏

+7 ขีด

แก้ไข

𨹘𨹙𨹚𨹛𨹜𨹝𨹞𨹟𨹠𨹡𨹢𨹣𨹤𨹥𨹦𨹧𨹨𨹩𨹪𨹫𨹬𨹭𨹮𨹯𨹰𨹱𨹲𨹳𫕁𫕂𫕃𬯁𬯂𬯃𮥆𮥇𮥈𮥉𮥊𮥋𱀑𱀒𱀓𱀔𱀕𱀖𲉐𲉑𲉒

+8 ขีด

แก้ไข

𨹵𨹶𨹷𨹸𨹹𨹺𨹻𨹼𨹽𨹾𨹿𨺀𨺁𨺂𨺃𨺄𨺅𨺆𨺇𨺈𨺉𨺊𨺋𨺌𨺍𨺎𨺏𨺐𨺑𨺒𨺓𨺔𨺕𨺖𨺗𨺘𨺙𨺚𨺛𨺜𨺝𫕄𫕅𬯄𬯅𬯆𬯇𬯈𬯉𬯊𮥌𮥍𮥎𮥏𮥐𮥑𱀗𱀘𱀙𱀚𱀛𱀜𱀝𱀞𱀟𱀠𲉓𲉔𲉕

+9 ขีด

แก้ไข

𨺞𨺟𨺠𨺡𨺢𨺣𨺤𨺥𨺦𨺧𨺨𨺩𨺪𨺫𨺬𨺭𨺮𨺯𨺰𨺱𨺲𨺳𨺴𨺵𨺶𨺷𨺸𨺹𨺺𨺻𨺼𨺽𨺾𨺿𫕆𫕇𫕈𫕉𫕊𫕋𫕌𫕍𫠃𬯋𬯌𬯍𬯎𬯏𮥒𱀡𱀢𱀣𱀤𱀥𱀦𱀧𱀨𱀩𲉖𲉗𲉘𲉙𲉚𲉛

+10 ขีด

แก้ไข

𨻀𨻁𨻂𨻃𨻄𨻅𨻆𨻇𨻈𨻉𨻊𨻋𨻌𨻍𨻎𨻏𨻐𨻑𨻒𨻓𨻔𨻕𨻖𨻗𨻘𨻙𨻚𨻛𨻜𨻝𨻞𨻟𨻠𨻡𨻢𨻣𨻤𨻥𨻦𨻧𨻨𨻩𨻪𨻫𨻬𨻭𫕎𫕏𬯐𬯑𬯒𬯓𮥓𮥔𮥕𮥖𮥗𮥘𮥙𮥚𱀪𱀫𲉜𲉝

+11 ขีด

แก้ไข

𨻮𨻯𨻰𨻱𨻲𨻳𨻴𨻵𨻶𨻷𨻸𨻹𨻺𨻻𨻼𨻽𨻾𨻿𨼀𨼁𨼂𨼃𨼄𨼅𨼆𨼇𨼈𨼉𫕐𫕑𫕒𫕓𬯔𬯕𬯖𬯗𬯘𮥛𮥜𮥝𮥞𮥟𱀬𱀭𱀮𱀯𱀰𲉞𲉟𲉠𲉡

+12 ขีด

แก้ไข

𨼊𨼋𨼌𨼍𨼎𨼏𨼐𨼑𨼒𨼓𨼔𨼕𨼖𨼗𨼘𨼙𨼚𨼛𨼜𨼝𨼞𨼟𨼠𨼡𨼢𨼣𨼤𨼥𨼦𨼧𨼨𨼩𫕔𫕕𫕖𫕗𬯙𬯚𬯛𮥠𮥡𮥢𮥣𮥤𱀱𱀲𱀳𱀴𱀵𱀶

+13 ขีด

แก้ไข

𨼪𨼫𨼬𨼭𨼮𨼯𨼰𨼱𨼲𨼳𨼴𨼵𨼶𨼷𨼸𨼹𨼺𨼻𨼼𨼽𨼾𬯜𬯝𬯞𬯟𮥥𮥦𮥧𮥨𮥩𱀷𱀸𱀹𱀺

+14 ขีด

แก้ไข

𨼿𨽀𨽁𨽂𨽃𨽄𨽅𨽆𨽇𨽈𨽉𨽊𨽋𨽌𬯠𮥪𮥫𮥬𮥭𮥮𱀻𲉢

+15 ขีด

แก้ไข

𨽍𨽎𨽏𨽐𨽑𨽒𨽓𨽔𨽕𬯡𮥯𱀼𱀽𱀾𱀿𲉣

+16 ขีด

แก้ไข

𨽖𨽗𨽘𨽙𨽚𨽛𨽜𨽝𨽞𨽟𨽠𨽡𫕘𮥰𱁀𱁁𱁂

+17 ขีด

แก้ไข

𨽢𨽣𨽤𨽥𬯢𬯣𬯤𮥱𲉤

+18 ขีด

แก้ไข

𨽦𨽧𨽨𨽩𨽪𨽫𬯥𬯦𬯧𱁃𱁄

+19 ขีด

แก้ไข

𨽬𨽭𬯨𲉥

+20 ขีด

แก้ไข

𨽮𨽯𮥲𲉦

+21 ขีด

แก้ไข

𨽰𨽱𬯩𮥳

+23 ขีด

แก้ไข

+24 ขีด

แก้ไข

𨽲𨽳

+25 ขีด

แก้ไข

𨽴𨽵