ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

臼 (รากอักษรจีนที่ 134)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𦥑, 𦥒, 𦥓

+1 ขีดแก้ไข

𦥔

+2 ขีดแก้ไข

, , 𦥕, 𦥖, 𦥙, 𮍥

+3 ขีดแก้ไข

, 𦥗, 𦥘, 𦥚, 𦥛, 𦥜, 𦥧, 𬛸, 𬛹

+4 ขีดแก้ไข

, , , 𦥝, 𦥞, 𦥟, 𦥠, 𦥡, 𦥢, 𦥣, 𦥤, 𮍦, 𮍧

+5 ขีดแก้ไข

, , 𦥥, 𦥦, 𦥨, 𦥩, 𦥪, 𦥫, 𦥬

+6 ขีดแก้ไข

, , 𦥭, 𦥮, 𦥯, 𦥰, 𦥱, 𦥲, 𫟋, 𮍨, 𮍩, 𮍪, 𮍫, 𮍬

+7 ขีดแก้ไข

, 𦥳, 𦥴, 𦥵, 𦥶, 𦥷, 𦥸, 𦥹, 𦥺, 𬛺, 𮍭, 𮍮

+8 ขีดแก้ไข

, , 𦥻, 𦥼, 𦥽, 𦥾, 𦥿, 𦦀, 𦦁, 𦦂, 𦦃, 𦦄, 𮍯, 𰯸, 𰯹

+9 ขีดแก้ไข

, , 𦦅, 𦦆, 𦦇, 𦦈, 𦦉, 𦦊, 𦦋, 𦦌, 𦦍, 𦦎, 𬛻, 𮍰, 𮍱, 𰯺

+10 ขีดแก้ไข

, , , 𦦏, 𦦐, 𦦑, 𦦒, 𦦓, 𦦕, 𦦖, 𦦗, 𬛼

+11 ขีดแก้ไข

𦦘, 𦦙, 𦦚, 𦦛, 𦦜, 𦦝, 𦦞, 𦦟, 𦦠, 𬛽

+12 ขีดแก้ไข

, 𦦡, 𦦢, 𦦣, 𦦤, 𦦥, 𦦦, 𦦧, 𫇒, 𬛾, 𰯻

+13 ขีดแก้ไข

, 𠤫, 𦦩, 𦦪, 𦦫, 𦦬, 𦦯, 𬛿, 𬜀

+14 ขีดแก้ไข

𦦭, 𦦮, 𦦰, 𦦱, 𦦲, 𦦳, 𦦴, 𦦵

+15 ขีดแก้ไข

𦦶, 𦦷, 𦦸

+16 ขีดแก้ไข

𦦹, 𰯼

+17 ขีดแก้ไข

𦦺, 𦦻, 𬜁

+18 ขีดแก้ไข

𤓟, 𦦼, 𬜂

+19 ขีดแก้ไข

𦦽, 𦦾, 𦦿, 𮍲

+20 ขีดแก้ไข

𦧀, 𫇓, 𬜃

+21 ขีดแก้ไข

𦧁, 𦧂, 𮍳

+22 ขีดแก้ไข

𬜄

+24 ขีดแก้ไข

𦧃

+36 ขีดแก้ไข

𦧄

+42 ขีดแก้ไข

𦧅

+58 ขีดแก้ไข

𠔻