ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

臼 (รากอักษรจีนที่ 134) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𦥑𦥒𦥓

+1 ขีด แก้ไข

𦥔

+2 ขีด แก้ไข

𦥕𦥖𦥙𮍥

+3 ขีด แก้ไข

𦥗𦥘𦥚𦥛𦥜𦥧𬛸𬛹𱼭

+4 ขีด แก้ไข

𦥝𦥞𦥟𦥠𦥡𦥢𦥣𦥤𮍦𮍧

+5 ขีด แก้ไข

𦥥𦥦𦥨𦥩𦥪𦥫𦥬

+6 ขีด แก้ไข

𦥭𦥮𦥯𦥰𦥱𦥲𫟋𮍨𮍩𮍪𮍫𮍬𱼮𱼯

+7 ขีด แก้ไข

𦥳𦥴𦥵𦥶𦥷𦥸𦥹𦥺𬛺𮍭𮍮

+8 ขีด แก้ไข

𦥻𦥼𦥽𦥾𦥿𦦀𦦁𦦂𦦃𦦄𮍯𰯸𰯹𱼰

+9 ขีด แก้ไข

𦦅𦦆𦦇𦦈𦦉𦦊𦦋𦦌𦦍𦦎𬛻𮍰𮍱𰯺

+10 ขีด แก้ไข

𦦏𦦐𦦑𦦒𦦓𦦕𦦖𦦗𬛼

+11 ขีด แก้ไข

𦦘𦦙𦦚𦦛𦦜𦦝𦦞𦦟𦦠𬛽

+12 ขีด แก้ไข

𦦡𦦢𦦣𦦤𦦥𦦦𦦧𫇒𬛾𰯻

+13 ขีด แก้ไข

𠤫𦦩𦦪𦦫𦦬𦦯𬛿𬜀

+14 ขีด แก้ไข

𦦭𦦮𦦰𦦱𦦲𦦳𦦴𦦵

+15 ขีด แก้ไข

𦦶𦦷𦦸

+16 ขีด แก้ไข

𦦹𰯼

+17 ขีด แก้ไข

𦦺𦦻𬜁𱼱

+18 ขีด แก้ไข

𤓟𦦼𬜂

+19 ขีด แก้ไข

𦦽𦦾𦦿𮍲

+20 ขีด แก้ไข

𦧀𫇓𬜃

+21 ขีด แก้ไข

𦧁𦧂𮍳

+22 ขีด แก้ไข

𬜄

+24 ขีด แก้ไข

𦧃

+28 ขีด แก้ไข

𱼲

+36 ขีด แก้ไข

𦧄

+42 ขีด แก้ไข

𦧅

+58 ขีด แก้ไข

𠔻