ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

穴 (รากอักษรจีนที่ 116)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𥤢

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𥤣𥤤𥤥𥤦𫞹𬔅

+3 ขีดแก้ไข

𥤧𥤨𥤩𥤪𥤫𥤬𥤭𥤮𥤯𥤰𥤱𥤲𥤳𮃸𱶰

+4 ขีดแก้ไข

穿𥤴𥤵𥤶𥤷𥤸𥤹𥤺𥤻𥤼𥤽𥤾𥤿𥥀𥥁𥥂𥥃𥥄𥥅𥥆𫁊𬔆𬔇𮃹𰩄𱶱𱶲

+5 ขีดแก้ไข

𥥇𥥈𥥉𥥊𥥋𥥌𥥍𥥎𥥏𥥐𥥑𥥒𥥓𥥔𥥕𥥖𥥗𥥘𥥙𥥚𥥛𥥜𥥝𥥞𥥟𫁋𬔈𮃺𮃻𰩅𰩆𰩇𰩈𰩉𱶳𱶴𱶵

+6 ขีดแก้ไข

𥥠𥥡𥥢𥥣𥥤𥥥𥥦𥥧𥥨𥥩𥥪𥥫𥥬𥥭𥥮𥥯𥥰𥥱𥥲𥥳𥥴𥥵𫁌𫁍𬔉𬔊𮃼𰩊𱶶𱶷𱶸𱶹𱶺𱶻𱶼

+7 ขีดแก้ไข

𥥶𥥷𥥸𥥹𥥺𥥻𥥼𥥽𥥾𥥿𥦀𥦁𥦂𥦃𥦄𥦅𥦆𥦇𥦈𥦉𥦊𥦋𥦌𥦍𥦎𥦏𥦐𥦑𥦒𥦓𥦔𥦕𥦖𥦗𥦘𥦙𥦚𫁎𫁏𫁐𬔋𬔌𮃽𮃾𮃿𮄀𰩋𰩌𰩍𰩎𰩏𱶽𱶾𱶿𱷀𱷁𱷂

+8 ขีดแก้ไข

𥦛𥦜𥦝𥦞𥦟𥦠𥦡𥦢𥦣𥦤𥦥𥦦𥦧𥦨𥦩𥦪𥦫𥦬𥦭𥦮𥦯𥦰𥦱𥦲𥦳𥦴𥦵𥦶𥦷𫁑𫁒𫁓𬔍𮄁𮄂𮄃𮄄𮄅𮄆𮄇𰩐𰩑𰩒𱷃𱷄𱷅𱷆𱷇𱷈𱷉𱷊

+9 ขีดแก้ไข

𥦸𥦹𥦺𥦻𥦼𥦽𥦾𥦿𥧀𥧁𥧂𥧃𥧄𥧅𥧆𥧇𥧈𥧉𥧊𥧋𥧌𥧍𥧎𥧏𫁔𫁕𮄈𮄉𮄊𮄋𰩓𰩔𰩕𱷋𱷌𱷍𱷎

+10 ขีดแก้ไข

𥧐𥧑𥧒𥧓𥧔𥧕𥧖𥧗𥧘𥧙𥧚𥧛𥧜𥧝𥧞𥧟𥧠𥧡𥧣𥧤𥧥𥧦𥧧𥧨𥧩𥧪𥧫𫁖𬔎𬔏𮄌𮄍𮄎𰩖𰩗𱷏𱷐𱷑𱷒

+11 ขีดแก้ไข

𥧬𥧭𥧮𥧯𥧰𥧱𥧲𥧳𥧴𥧵𥧶𥧷𥧸𥧹𥧺𥧻𥧽𥧾𥧿𥨀𥨁𥨂𥨃𥨄𥨅𥨆𥨇𥨈𥨉𥨊𥨋𫁗𫁘𫁙𫁚𬔐𬔑𬔒𬔓𮄏𮄐𮄑𮄒𮄓𮄔𮄕𰩘𰩙𱷓𱷔𱷕𱷖

+12 ขีดแก้ไข

窿𥧼𥨌𥨍𥨎𥨏𥨐𥨑𥨒𥨓𥨔𥨕𥨖𥨗𥨘𥨙𥨚𥨛𥨜𥨝𥨞𥨟𥨩𫁛𮄖𮄗𮄘𮄙𮄚𰩚𰩛

+13 ขีดแก้ไข

𥨠𥨡𥨢𥨣𥨤𥨥𥨦𥨧𥨨𫁜𬔔⁕、𮄛𮄜𮄝𰩜𰩝𰩞𱷗𱷘

+14 ขีดแก้ไข

𥨪𥨫𥨬𥨭𥨮𥨯𥨲𮄞𮄟𮄠𮄡𱷙

+15 ขีดแก้ไข

𥨰𥨱𥨳𥨴𥨶𥨷𥨸𥨹𥨺𱷚𱷛

+16 ขีดแก้ไข

𥨵𥨻𥨼𥨽𥨾𥨿𥩀𥩁𥩂𥩃𥩄𥩅𥩆𥩇𥩈𬔕𮄢𰩟𱷜𱷝𱷞

+17 ขีดแก้ไข

𥩉𫞺𮄣𱷟𱷠

+18 ขีดแก้ไข

𥩊𥩋𫁝𮄤𮄥

+19 ขีดแก้ไข

𥩌𥩍𥩏𥩐𥩑𮄦𱷡

+20 ขีดแก้ไข

𥩎𥩒𱷢

+21 ขีดแก้ไข

𥩓

+24 ขีดแก้ไข

𥩔