ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

牛 (รากอักษรจีนที่ 93) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

𤘔𭷓

+2 ขีด แก้ไข

𤘕𤘖𤘗𬌙𭷔𰠦

+3 ขีด แก้ไข

⁕、𤘘𤘙𤘚𤘛𪺩𬌚𰠧𰠨

+4 ขีด แก้ไข

𤘜𤘝𤘞𤘟𤘠𤘡𤘢𤘣𤘤𤘥𤘦𤘧𤘨𤘩𤘪𤘫𤘬𤘭𤘮𤘯𤘰𤘱𤘲𤘳𤘴𤘵𤘶𤘷𬌛𬌜𭷕𭷖𭷗𭷘𭷙𰠩𰠪𰠫𰠬𱭩

+5 ขีด แก้ไข

𤘸𤘹𤘺𤘻𤘼𤘽𤘾𤘿𤙀𤙁𤙂𤙃𤙄𤙅𤙆𤙇𤙈𤙉𤙊𤙋𤙌𤙍𤙎𤙏𤙐𪺪𪺫𫞢𬌝𭷚𭷛𭷜𭷝𰠭𰠮𰠯𰠰𰠱𰠲𰠳𱭪𱭫𱭬

+6 ขีด แก้ไข

𤙑𤙒𤙓𤙔𤙕𤙖𤙗𤙘𤙙𤙚𪺬𪺭𪺮𬌞𬌟𭷞𭷟𰠴𱭭𱭮

+7 ขีด แก้ไข

㸿𤙛𤙜𤙝𤙞𤙟𤙠𤙡𤙢𤙣𤙤𤙥𤙦𤙧𤙨𤙩𤙪𤙫𤙬𤙭𤙮𬌠𭷠𭷡𭷢𭷣𰠵

+8 ขีด แก้ไข

𤙯𤙰𤙱𤙲𤙳𤙴𤙵𤙶𤙷𤙸𤙹𤙺𤙻𤙼𤙽𤙾𤙿𤚀𤚁𤚂𤚃𤚄𤚅𤚆𤚇𤚈𤚉𤚊𤚋𤚌𪺯𬌡𬌢𭷤𭷥𭷦𭷧𭷨𭷩𭷪𭷫𭷬𰠶𰠷

+9 ขีด แก้ไข

𤚍𤚎𤚏𤚐𤚑𤚒𤚓𤚔𤚕𤚖𤚗𤚘𤚙𤚚𤚛𤚝𤚞𤚟𤚠𤚡𤚢𤚣𤚤𤚥𤚦𤚧𤚨𤚿𪺰𬌣𬌤𬌥𭷭𰠸

+10 ขีด แก้ไข

𤚩𤚪𤚫𤚬𤚭𤚮𤚯𤚰𤚱𤚲𤚳𤚴𤚵𤚶𤚷𤚸𤚹𤚺𤚻𤚼𤚽𤚾𤛀𤛁𤛂𤛃𤛄𤛅𤛆𤛇𤛈𤛉𪺱𪺲𪺳𬌦𬌧𭷮𭷯𰠹𰠺

+11 ขีด แก้ไข

𤛊𤛋𤛌𤛍𤛎𤛏𤛐𤛑𤛒𤛓𤛔𤛕𤛖𤛘𤛙𤛚𤛛𤛜𤛝𤛞𤛟𤛠𪺴𬌨𭷰𭷱𭷲𭷳𰠻

+12 ขีด แก้ไข

𤛡𤛢𤛣𤛤𤛥𤛦𤛧𤛨𤛩𤛪𤛫𤛬𤛭𤛮𪺵𭷴𭷵𰠼𱭯

+13 ขีด แก้ไข

𤛯𤛰𤛱𤛲𤛳𤛴𤛵𤛶𤛷𤛸𱭰

+14 ขีด แก้ไข

𤛹𤛺𱭱

+15 ขีด แก้ไข

𤛻𤛼𤛽𤛾𤛿𤜀𤜁𭷶𱭲

+16 ขีด แก้ไข

𤜂𤜃𤜄𤜅𤜆

+17 ขีด แก้ไข

𤜇𤜈𤜉𤜊𤜋𪺶

+18 ขีด แก้ไข

𤜌𤜍𤜎𤜏𤜐

+19 ขีด แก้ไข

𤜑𤜒𤜓𭷷

+20 ขีด แก้ไข

𤜔𤜕

+21 ขีด แก้ไข

𤜖𤜗𤜘

+23 ขีด แก้ไข

+24 ขีด แก้ไข

𤜙