ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

爪 (รากอักษรจีนที่ 87)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𤓯𤓰

+1 ขีด

แก้ไข

𤓱𱬴

+3 ขีด

แก้ไข

𤓲𤓳𤓴𤓵𪺍𱬵𱬶

+4 ขีด

แก้ไข

𤓶𤓷𤓸𤓹𤓺𤓻𤓼𬋤𬋥𭶪𰟼𱬷

+5 ขีด

แก้ไข

𤓽𤓾𤓿𤔀𤔁𤔂𤔃𤔄𤔅𤔆𤔇𤔈𤔉𤔊𤔋𪺎𬋦𭶫𰟽𱬸𱬹

+6 ขีด

แก้ไข

𤔌𤔍𤔎𤔏𬋧𬋨𭶬𭶭𭶮𭶯𰟾𰟿

+7 ขีด

แก้ไข

𤔐𤔑𤔒𤔓𪺏𬋩𬋪𭶰𰠀𱬺𱬻𱬼𱬽

+8 ขีด

แก้ไข

𤔔𤔕𤔖𤔘𤔙𤔚𤔛𪺐𪺑𪺒𪺓𬋫𬋬𭶱𰠁𰠂𰠃𰠄𱬾𱬿

+9 ขีด

แก้ไข

𤔜𤔝𤔞𤔟𤔠𤔡𪺔𪺕𬋭𬋮𭶲𭶳𰠅𰠆𱭀𱭁𱭂𱭃𱭄

+10 ขีด

แก้ไข

𤔢𤔣𤔤𤔥𤔦𬋯𬋰𭶴𭶵

+11 ขีด

แก้ไข

𤔧𤔨𤔩𤔪𤔫𤔬𤔭𪺖𪺗𬋱𬋲𭶶𰠇𱭅

+12 ขีด

แก้ไข

𤔮𤔯𤔰𤔱𬋳𬋴𭶷𭶸𰠈𱭆

+13 ขีด

แก้ไข

𤔲𤔳𤔴𤔵𤔶𤔷𤔸𤔼𪺘𪺙𬋵𬋶𱭇

+14 ขีด

แก้ไข

𤔹𤔻𤔽𤔾𭶹𱭈

+15 ขีด

แก้ไข

𤔺𤔿𤕀𬋷𱭉

+16 ขีด

แก้ไข

𤕂𤕃𤕄𤕅𤕆

+17 ขีด

แก้ไข

𤕇𬋸

+18 ขีด

แก้ไข

𬋹

+19 ขีด

แก้ไข

𤕈𤕉𤕊

+20 ขีด

แก้ไข

𤕋𰠉𰠊

+21 ขีด

แก้ไข

𤕌𤕍

+22 ขีด

แก้ไข

𬋺

+33 ขีด

แก้ไข

𪺚