ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

爪 (รากอักษรจีนที่ 87)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𤓯𤓰

+1 ขีดแก้ไข

𤓱𱬴

+3 ขีดแก้ไข

𤓲𤓳𤓴𤓵𪺍𱬵𱬶

+4 ขีดแก้ไข

𤓶𤓷𤓸𤓹𤓺𤓻𤓼𬋤𬋥𭶪𰟼𱬷

+5 ขีดแก้ไข

𤓽𤓾𤓿𤔀𤔁𤔂𤔃𤔄𤔅𤔆𤔇𤔈𤔉𤔊𤔋𪺎𬋦𭶫𰟽𱬸𱬹

+6 ขีดแก้ไข

𤔌𤔍𤔎𤔏𬋧𬋨𭶬𭶭𭶮𭶯𰟾𰟿

+7 ขีดแก้ไข

𤔐𤔑𤔒𤔓𪺏𬋩𬋪𭶰𰠀𱬺𱬻𱬼𱬽

+8 ขีดแก้ไข

𤔔𤔕𤔖𤔘𤔙𤔚𤔛𪺐𪺑𪺒𪺓𬋫𬋬𭶱𰠁𰠂𰠃𰠄𱬾𱬿

+9 ขีดแก้ไข

𤔜𤔝𤔞𤔟𤔠𤔡𪺔𪺕𬋭𬋮𭶲𭶳𰠅𰠆𱭀𱭁𱭂𱭃𱭄

+10 ขีดแก้ไข

𤔢𤔣𤔤𤔥𤔦𬋯𬋰𭶴𭶵

+11 ขีดแก้ไข

𤔧𤔨𤔩𤔪𤔫𤔬𤔭𪺖𪺗𬋱𬋲𭶶𰠇𱭅

+12 ขีดแก้ไข

𤔮𤔯𤔰𤔱𬋳𬋴𭶷𭶸𰠈𱭆

+13 ขีดแก้ไข

𤔲𤔳𤔴𤔵𤔶𤔷𤔸𤔼𪺘𪺙𬋵𬋶𱭇

+14 ขีดแก้ไข

𤔹𤔻𤔽𤔾𭶹𱭈

+15 ขีดแก้ไข

𤔺𤔿𤕀𬋷𱭉

+16 ขีดแก้ไข

𤕂𤕃𤕄𤕅𤕆

+17 ขีดแก้ไข

𤕇𬋸

+18 ขีดแก้ไข

𬋹

+19 ขีดแก้ไข

𤕈𤕉𤕊

+20 ขีดแก้ไข

𤕋𰠉𰠊

+21 ขีดแก้ไข

𤕌𤕍

+22 ขีดแก้ไข

𬋺

+33 ขีดแก้ไข

𪺚