ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

止 (รากอักษรจีนที่ 77)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𣥂𱤻

+1 ขีด

แก้ไข

𣥃𣥄

+2 ขีด

แก้ไข

𣥅𣥆𬅶𬅷𭭘𭭙𭭚𰙚𱤼𱤽

+3 ขีด

แก้ไข

𣥇𣥈𣥊𣥋𣥌𬅸𰙛𰙜𱤾

+4 ขีด

แก้ไข

𣥉𣥍𣥎𣥏𣥐𣥑𣥒𣥓𣥔𣥕𣥖𣥗𣥘𣥙𣥚𣥛𣥜𣥝𣥞𣥟𣥠𣥡𪴵𬅹𭭛𭭜𭭝𰙝𰙞𰙟𱤿

+5 ขีด

แก้ไข

𣥢𣥣𣥤𬅺𬅻𭭞𭭟𭭠𰙠𰙡𰙢𰙣𱥀𱥁

+6 ขีด

แก้ไข

𣥦𣥧𣥨𣥩𣥪𣥫𣥬𣥭𣥮𣥯𣥰𣥱𪴶𬅼𬅽𭭡𰙤𰙥𰙦𰙧𰙨𰙩𱥂

+7 ขีด

แก้ไข

𣥳𣥴𣥵𣥶𣥷𣥸𪴷𬅾𬅿𬆀𭭢𭭣𭭤𭭥𰙪

+8 ขีด

แก้ไข

⁕、𣥹𣥺𣥻𣥼𣥽𣥾𣥿𣦀𣦁𣦂𣦃𣦄𣦅𣦆𪴸𬆁𬆂𬆃𭭦𭭧𭭨𭭩𰙫𰙬𰙭𰙮𱥃

+9 ขีด

แก้ไข

𣦇𣦈𣦉𣦊𣦌𣦍𣦎𤚜𪴹𪴺𫞓𬆄𬆅𭭪𭭫𰙯𰙰𰙱𰙲𰙳𱥄𱥅

+10 ขีด

แก้ไข

𣦐𣦑𣦒𣦓𪴻𬆆𬆇𭭬𭭭𰙴𰙵

+11 ขีด

แก้ไข

𣦔𣦕𣦖𣦗𣦘𣦙𣦚𣦛𪴼𬆈𬆉𭭮𭭯𭭰𭭱𰙶𰙷𱥆

+12 ขีด

แก้ไข

𣦜𣦝𣦞𣦟𣦠𪴽𪴾𬆊𬆋𭭲𭭳𭭴𰙸𰙹𱥇

+13 ขีด

แก้ไข

𣦡𣦢𣦣𣦤𣦥𪴿𬆌𬆍𭭵𭭶𱥈

+14 ขีด

แก้ไข

𣦦𣦧𣦨𣦩𣦪𣦫𬆎𭭷

+15 ขีด

แก้ไข

𣦬𬆏𬆐𰙺𱥉𱥊

+17 ขีด

แก้ไข

𣦮𭭸𭭹𭭺𭭻𰙻

+18 ขีด

แก้ไข

𣦯𣦰

+19 ขีด

แก้ไข

𣦱𣦲

+20 ขีด

แก้ไข

𣦳𣦴

+23 ขีด

แก้ไข

𭭼