ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

曰 (รากอักษรจีนที่ 73)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𭨘

+3 ขีดแก้ไข

𣌡𣌢𬁟𬁠

+4 ขีดแก้ไข

𣌣𣌤𣌥𣌦𬁡

+5 ขีดแก้ไข

𣆉𣌧𣌨𣌩𣌪𣌫𣌬𭨙𭨚

+6 ขีดแก้ไข

𣌭𣌮𣌯𣌰𣌱𣌲𣌳𣌴𣌵𣌶𬁢𭨛𭨜

+7 ขีดแก้ไข

⁕、𣌷𣌸𣌹𣌺𬁣𬁤

+8 ขีดแก้ไข

𣌻𣌼𣌽𬁥𬁦𬁧𭨝𰖿𰗀

+9 ขีดแก้ไข

𣌾𣌿𣍀𣍁𣍂

+10 ขีดแก้ไข

𣍃𣍄𣍅𬁨𬁩𬁪𭨞𰗁𱢵

+11 ขีดแก้ไข

𣍆𣍇𣍈𣍉𣍊𪱕𬁫𭨟𭨠𭨡𭨢

+12 ขีดแก้ไข

𣍋𣍌𣍍𣍎𪱖𪱗𱢶

+13 ขีดแก้ไข

𣍏𣍐𬁬

+14 ขีดแก้ไข

𣍑𣍒𣍓𣍔𣍕𰗂𱢷

+15 ขีดแก้ไข

𣍖𣍗𪱘

+16 ขีดแก้ไข

𣍘𣍙𬁭𬁮𬁯

+17 ขีดแก้ไข

𭨣

+20 ขีดแก้ไข

𣍚

+21 ขีดแก้ไข

𠑱

+23 ขีดแก้ไข

𰗃

+24 ขีดแก้ไข

𣍛

+31 ขีดแก้ไข

𣍜