ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

丿 (รากอักษรจีนที่ 4)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

丿

+1 ขีด

แก้ไข

𠂆𠂇𠂈𠂉𠂊𬻿𬼀𬼁𬼂𰀪𰀫

+2 ขีด

แก้ไข

𠂋𠂌𠂍𠂎𫝄𫡏⁕、𬼃𬼄𱍸𱍹

+3 ขีด

แก้ไข

𠂏𠂐𠂑𠂒𠂓𫜵𬼅𬼆

+4 ขีด

แก้ไข

𠂔𠂕𠂖𠂗𠂘𠂙⁕、𠂚𠂛𠂜𠂝𠂞𠂟𠂠𠂡𫡐𬼇𬼈𰀬𱍺

+5 ขีด

แก้ไข

𠂢𠂣𠂤𠂥𠂦𠂧𠂩𠂪𠂫𠂭𪜌𫡑𫡒𫡓𬼉⁕、𱍻

+6 ขีด

แก้ไข

𠂯𫡔𬼊𱍼

+7 ขีด

แก้ไข

𠂲𠂳𠂶𫡕𫡖𫡗𫡘𬼋

+8 ขีด

แก้ไข

𠂴𠂷𪜍𫡙𫡚

+9 ขีด

แก้ไข

𠂹𠂺𠂻𠂼𠂽𠂾𪜎𪜏𫡛𫡜𬼌𬼍𬼎𬼏𱍽

+10 ขีด

แก้ไข

𠂿𠃀𠃁𠃂𫡝𬼐

+11 ขีด

แก้ไข

𠃃𠃄𫡞𰀭𰀮𰀯

+12 ขีด

แก้ไข

𠃆𱍾

+13 ขีด

แก้ไข

𠃅𬼑𱍿

+14 ขีด

แก้ไข

𠃇𫡟𫡠𬼒

+15 ขีด

แก้ไข

𬼓𬼔

+21 ขีด

แก้ไข

𬼕

+22 ขีด

แก้ไข

𠃈

+27 ขีด

แก้ไข

𫡡