ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

黑 (รากอักษรจีนที่ 203) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

𪐗

+1 ขีด แก้ไข

𪐘

+2 ขีด แก้ไข

𪐙𪐚𪐛

+3 ขีด แก้ไข

𪐜𪐝𪐞𪐟𪐠𪐡𪐢𪐣

+4 ขีด แก้ไข

𪐤𪐥𪐦𪐧𪐨𪐩𪐪𪐫𪐬𪐭𪐮𪐯𪐰𪐱𮮔𮮕

+5 ขีด แก้ไข

𪐲𪐳𪐴𪐵𪐶𪐷𪐸𪐹𪐺𪐻𪐼𪐽𪐾𮮖𱋶

+6 ขีด แก้ไข

𪐿𪑀𪑁𪑂𪑃𪑄𪑅𪑆𪑇𬹕𬹖𮮗𮮘

+7 ขีด แก้ไข

𢖛𪑈𪑉𪑊𪑋𪑌𪑍𪑎𪑏𪑐𪑑𬹗𱋷𱋸

+8 ขีด แก้ไข

𪑒𪑓𪑔𪑕𪑖𪑗𪑘𪑙𪑚𪑛𪑜𪑝𪑞𪑟𪑠𪑡𪑢𪑤𫜙𫜚𮮙𮮚𮮛𲎖

+9 ขีด แก้ไข

𪑣𪑥𪑦𪑧𪑨𪑩𪑪𪑫𪑬𪑭𪑮𪑯𪑰𪑱𪑲𪑳𪑴𪑵𪑶𪑷𪑸𪑹𪑺𪑻𪑼𪑽𫜛𬹘𮮜

+10 ขีด แก้ไข

𪑾𪑿𪒀𪒁𪒂𪒃𪒄𪒅𪒆𪒇𪒈𪒉𪒊𪒋𪒌𪒍𪒎𬹙𬹚

+11 ขีด แก้ไข

𪒏𪒐𪒑𪒒𪒓𪒔𪒕𪒖𪒗𮮝𱋹

+12 ขีด แก้ไข

𪒘𪒙𪒚𪒛𪒜𪒝𪒞𪒟𪒠𪒡𪒢𪒣𪒤𪒥𪒦𪒧𪒨𱋺

+13 ขีด แก้ไข

𪒩𪒪𪒫𪒬𪒭𪒮𪒯𪒰𪒱𪒲𪒳

+14 ขีด แก้ไข

𪒴𪒵𪒶𪒷𪒸𮮞

+15 ขีด แก้ไข

𪒹𪒺𪒻𪒼𪒽𪒾𬹛𮮟

+16 ขีด แก้ไข

𪒿𪓀𪓁𪓂

+17 ขีด แก้ไข

𪓃𪓄

+18 ขีด แก้ไข

𪓅𪓆

+19 ขีด แก้ไข

𲎗𲎘

+20 ขีด แก้ไข

𪓇𪓈

+26 ขีด แก้ไข

𪓉

+29 ขีด แก้ไข

𪓊