ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

黑 (รากอักษรจีนที่ 203)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, , 𪐗

+1 ขีดแก้ไข

, 𪐘

+2 ขีดแก้ไข

, 𪐙, 𪐚, 𪐛

+3 ขีดแก้ไข

, , , , 𪐜, 𪐝, 𪐞, 𪐟, 𪐠, 𪐡, 𪐢, 𪐣

+4 ขีดแก้ไข

, , , , , , 𪐤, 𪐥, 𪐦, 𪐧, 𪐨, 𪐩, 𪐪, 𪐫, 𪐬, 𪐭, 𪐮, 𪐯, 𪐰, 𪐱, 𮮔, 𮮕

+5 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𪐲, 𪐳, 𪐴, 𪐵, 𪐶, 𪐷, 𪐸, 𪐹, 𪐺, 𪐻, 𪐼, 𪐽, 𪐾, 𮮖, 𱋶

+6 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𪐿, 𪑀, 𪑁, 𪑂, 𪑃, 𪑄, 𪑅, 𪑆, 𪑇, 𬹕, 𬹖, 𮮗, 𮮘

+7 ขีดแก้ไข

, , , , 𢖛, 𪑈, 𪑉, 𪑊, 𪑋, 𪑌, 𪑍, 𪑎, 𪑏, 𪑐, 𪑑, 𬹗, 𱋷, 𱋸

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , , , 𪑒, 𪑓, 𪑔, 𪑕, 𪑖, 𪑗, 𪑘, 𪑙, 𪑚, 𪑛, 𪑜, 𪑝, 𪑞, 𪑟, 𪑠, 𪑡, 𪑢, 𪑤, 𫜙, 𫜚, 𮮙, 𮮚, 𮮛

+9 ขีดแก้ไข

, , , , , , , , 𪑣, 𪑥, 𪑦, 𪑧, 𪑨, 𪑩, 𪑪, 𪑫, 𪑬, 𪑭, 𪑮, 𪑯, 𪑰, 𪑱, 𪑲, 𪑳, 𪑴, 𪑵, 𪑶, 𪑷, 𪑸, 𪑹, 𪑺, 𪑻, 𪑼, 𪑽, 𫜛, 𬹘, 𮮜

+10 ขีดแก้ไข

, , 𪑾, 𪑿, 𪒀, 𪒁, 𪒂, 𪒃, 𪒄, 𪒅, 𪒆, 𪒇, 𪒈, 𪒉, 𪒊, 𪒋, 𪒌, 𪒍, 𪒎, 𬹙, 𬹚

+11 ขีดแก้ไข

, , , , 𪒏, 𪒐, 𪒑, 𪒒, 𪒓, 𪒔, 𪒕, 𪒖, 𪒗, 𮮝, 𱋹

+12 ขีดแก้ไข

, 𪒘, 𪒙, 𪒚, 𪒛, 𪒜, 𪒝, 𪒞, 𪒟, 𪒠, 𪒡, 𪒢, 𪒣, 𪒤, 𪒥, 𪒦, 𪒧, 𪒨, 𱋺

+13 ขีดแก้ไข

, , , , 𪒩, 𪒪, 𪒫, 𪒬, 𪒭, 𪒮, 𪒯, 𪒰, 𪒱, 𪒲, 𪒳

+14 ขีดแก้ไข

, , 𪒴, 𪒵, 𪒶, 𪒷, 𪒸, 𮮞

+15 ขีดแก้ไข

, 𪒹, 𪒺, 𪒻, 𪒼, 𪒽, 𪒾, 𬹛, 𮮟

+16 ขีดแก้ไข

, 𪒿, 𪓀, 𪓁, 𪓂

+17 ขีดแก้ไข

𪓃, 𪓄

+18 ขีดแก้ไข

𪓅, 𪓆

+20 ขีดแก้ไข

𪓇, 𪓈

+26 ขีดแก้ไข

𪓉

+29 ขีดแก้ไข

𪓊