ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

隹 (รากอักษรจีนที่ 172)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+2 ขีด

แก้ไข

𨾅𨾆𨾇𱁅𲉧

+3 ขีด

แก้ไข

𨾈𨾉𨾊𨾋𨾌𨾍𨾎𨾏𨾐𨾑𮥶𱁆𱁇𱁈𲉨

+4 ขีด

แก้ไข

𨾒𨾓𨾔𨾕𨾖𨾗𨾘𨾙𨾚𨾛𨾜𨾝𨾞𨾟𫕚𬯪𮥷𮥸𮥹𮥺𱁉𲉩

+5 ขีด

แก้ไข

⁕、𨾠𨾡𨾢𨾣𨾤𨾥𨾦𨾧𨾨𨾩𨾪𨾫𨾬𨾭𨾮𨾯𨾰𨾱𬯫𮥻𲉪

+6 ขีด

แก้ไข

𨾲𨾳𨾴𨾵𨾶𨾷𨾸𨾹𨾺𨾻𨾼𨾽𨾾𨾿𨿀𨿁𨿂𨿃𨿄𨿅𨿆𨿇𨿈𨿉𨿊𫕛𬯬𬯭𲉫

+7 ขีด

แก้ไข

𨿋𨿌𨿍𨿎𨿏𨿐𨿑𨿒𨿓𨿔𨿕𨿖𨿗𨿘𨿙𨿚𨿛𨿜𨿝𨿞𨿟𬯮𮥼

+8 ขีด

แก้ไข

䧿𨿠𨿡𨿢𨿣𨿤𨿥𨿦𨿧𨿨𨿩𨿪𨿫𨿬𨿭𨿮𨿯𨿰𨿱𨿲𨿳𨿴𨿵𨿶𨿷𨿸𨿹𨿺𨿻𨿼𨿽𨿾𬯯𬯰𮥽𮥾𮥿𲉬𲉭

+9 ขีด

แก้ไข

𨿿𩀀𩀁𩀂𩀃𩀄𩀅𩀆𩀇𩀈𩀉𩀊𩀋𩀌𩀍𩀎𩀏𩀐𩀑𩀒𩀓𩀔𩀕𩀖𬯱𮦀𱁊𲉮

+10 ขีด

แก้ไข

𩀗𩀘𩀙𩀚𩀛𩀜𩀝𩀞𩀟𩀠𩀡𩀢𩀣𫕜𮦁𱁋

+11 ขีด

แก้ไข

𩀤𩀥𩀦𩀧𩀨𩀩𩀪𩀫𩀬𩀭𩀮𩀯𩀰𩀱𩀲𩀳𱁌

+12 ขีด

แก้ไข

𩀴𩀵𩀶𩀷𩀸𩀹𩀺𩀻𩀼𩀽𩀾𩀿𩁀𩁁𩁂𩁃𩁄𩁅𩁆𬯲𬯳𬯴𱁍

+13 ขีด

แก้ไข

𩁇𩁈𩁉𩁊𩁋𩁌𩁍𩁎𩁏𩁐𩁑𩁒𲉯

+14 ขีด

แก้ไข

𩁓𩁔𩁕𩁖𩁗𩁘𩁙𩁚𩁛𬯵𬯶𱁎𱁏

+15 ขีด

แก้ไข

𩁜𩁝𩁞𩁟𩁠𩁡𩁢𩁣𩁤𩁥𬯷

+16 ขีด

แก้ไข

𩁦𩁧𩁨𩁩𩁪𩁫𮦂

+17 ขีด

แก้ไข

𩁬𩁭𩁮

+18 ขีด

แก้ไข

𩁯𩁰𩁱𮦃

+19 ขีด

แก้ไข

𱁐

+20 ขีด

แก้ไข

𩁲𩁳

+24 ขีด

แก้ไข

𩁴

+28 ขีด

แก้ไข

𩁵