ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

豆 (รากอักษรจีนที่ 151)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

, 𰶗

+2 ขีดแก้ไข

𧯚

+3 ขีดแก้ไข

, , 𧯛, 𧯜, 𧯝

+4 ขีดแก้ไข

, , 𧯞, 𧯟, 𬤶, 𰶘

+5 ขีดแก้ไข

, 𧯠, 𧯡, 𧯢, 𧯣, 𧯤, 𮙒, 𰶙, 𰶚

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𧯥, 𧯦, 𧯨, 𬤷, 𰶛

+7 ขีดแก้ไข

, , , , 𧯩, 𧯪, 𧯫, 𧯬, 𮙓, 𮙔, 𰶜

+8 ขีดแก้ไข

, , , , 𧯭, 𧯮, 𧯯, 𧯰, 𧯱, 𧯲, 𧯳, 𧯴, 𧯵, 𧯶, 𫎃, 𰶝

+9 ขีดแก้ไข

, , , , , 𧯷, 𧯸, 𧯹, 𧯺, 𧯻, 𮙕

+10 ขีดแก้ไข

, , , , 𧯼, 𧯽, 𧯾, 𧯿, 𧰀, 𧰁, 𧰂, 𧰈, 𰶞

+11 ขีดแก้ไข

, 𡕆, 𧰃, 𧰄, 𧰅, 𧰆, 𧰇, 𫎄, 𮙖, 𰶟

+12 ขีดแก้ไข

𧰉, 𧰊, 𧰋, 𧰌, 𧰍, 𧰎, 𧰏, 𧰐, 𬤸, 𮙗, 𰶠, 𰶡

+13 ขีดแก้ไข

, 𧰑, 𧰒, 𧰓, 𧰔, 𧰕, 𧰖, 𬤹, 𰶢

+14 ขีดแก้ไข

, 𧰗, 𧰘, 𮙘

+15 ขีดแก้ไข

𧰙, 𧰚, 𧰛, 𧰜, 𮙙

+16 ขีดแก้ไข

𧰝, 𧰞, 𧰟, 𬤺, 𰶣

+17 ขีดแก้ไข

𧰠

+18 ขีดแก้ไข

, , 𧰡, 𧰢

+20 ขีดแก้ไข

, 𧰣, 𧰤

+21 ขีดแก้ไข

+22 ขีดแก้ไข

𧰥