ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

耳 (รากอักษรจีนที่ 128) แก้ไข

+0 ขีด แก้ไข

+1 ขีด แก้ไข

𦔮

+2 ขีด แก้ไข

𦔯𦔰𦔱𦔲𦔳𦔴𦔵𦔶𫆀𫟉

+3 ขีด แก้ไข

𦔷𦔸𦔹𦔺𦔻𬚒𬚓𮋬𮋭𰭳𱻷

+4 ขีด แก้ไข

𦔼𦔽𦔾𦔿𦕀𦕁𦕂𦕃𦕄𦕅𦕆𦕇𦕈𦕉𦕊𦕋𦕌𦕍𦕎𦕏𫆁𮋮𰭴𰭵𰭶𰭷𱻸

+5 ขีด แก้ไข

𦕐𦕑𦕒𦕓𦕔𦕕𦕖𦕗𦕘𦕙𦕚𦕛𦕜𦕝𦕞𦕟𬚔𬚕𬚖𮋯𰭸𰭹𰭺

+6 ขีด แก้ไข

𦕠𦕡𦕢𦕤𦕥𦕦𦕧𦕨𦕩𦕪𦕫𦕬𦕭𦕮𦕯𦕰𦕱𦕲𦕳𦕴𫆂𫆃𬚗𬚘𬚙𱻹𱻺

+7 ขีด แก้ไข

𦕣𦕵𦕶𦕷𦕸𦕹𦕺𦕻𦕼𦕽𦕾𦕿𦖀𦖁𦖂𦖃𦖄𦖅𦖆𦖇𦖗𫆄𫆅𫆆𬚚𬚛𬚜𬚝𮋰𮋱𮋲

+8 ขีด แก้ไข

𦖈𦖉𦖊𦖋𦖌𦖍𦖎𦖏𦖐𦖑𦖒𦖓𦖔𦖕𦖖𦖘𦖙𦖚𦖛𦖜𦖝𦖞𦖟𦖠𦖡𫆇𫆈𬚞𬚟𬚠𮋳𮋴𮋵𱻻𱻼

+9 ขีด แก้ไข

𥧢𦖢𦖣𦖤𦖥𦖦𦖧𦖨𦖩𦖪𦖫𦖬𦖭𦖮𦖯𦖰𦖱𦖲𦖳𦖴𦖵𦖶𦖷𦖸𦖹𦖺𦖻𦗇𫆉𬚡𬚢𮋶𮋷𮋸𱻽𱻾

+10 ขีด แก้ไข

𦖼𦖽𦖾𦖿𦗀𦗁𦗂𦗃𦗄𦗅𦗆𦗈𦗉𦗊𦗋𦗌𦗍𦗎𦗏𫆊𫆋𫆌𫆍𬚣𬚤𬚥𮋹

+11 ขีด แก้ไข

𦗐𦗑𦗒𦗓𦗔𦗕𦗖𦗗𦗘𦗙𦗚𦗛𦗜𦗝𦗞𫆎𫆏𮋺

+12 ขีด แก้ไข

𦗟𦗠𦗡𦗢𦗣𦗤𦗥𦗦𦗧𦗨𦗩𦗪𦗫𦗬𦗭𦗮𦗯𦗰𦗱𦗲𫆐𫆑𬚦𬚧𮋻𰭻

+13 ขีด แก้ไข

𦗳𦗴𦗵𦗶𦗷𦗸𦗹𦗺𦗻𦗼𦗽𫆒

+14 ขีด แก้ไข

𦗾𦗿𦘀𦘁𦘂𦘃𦘄𬚨𮋼𮋽

+15 ขีด แก้ไข

𦘅𦘆𦘇𦘈𦘉𮋾𮋿

+16 ขีด แก้ไข

𦘊𦘋𦘌

+17 ขีด แก้ไข

𦘍𦘎

+18 ขีด แก้ไข

𦘏𮌀

+19 ขีด แก้ไข

𦘐

+20 ขีด แก้ไข

𦘑

+22 ขีด แก้ไข

𫆓

+47 ขีด แก้ไข

𬚩