ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

皿 (รากอักษรจีนที่ 108)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𥀿𥁀𰤲𰤳𰤴

+3 ขีดแก้ไข

𥁁𥁂𥁃𥁄𥁅𫞯𬐗𰤵

+4 ขีดแก้ไข

𥁆𥁇𥁈𥁉𥁊𥁋𥁌𥁍𪾊𪾋𫞰𬐘𬐙𭽼𱲋𱲌𱲍

+5 ขีดแก้ไข

㿿䀀𥁎𥁏𥁐𥁑𥁒𥁓𥁔𥁕𥁖𥁗𥁘𥁙𥁚𥁛𥁜𥁝𥁫𪾌𪾍𬐚𬐛𭽽𭽾𭽿𰤶𰤷𰤸𰤹𱲎𱲏

+6 ขีดแก้ไข

𥁞𥁟𥁠𥁡𥁢𥁣𥁤𥁥𥁦𥁧𥁨𥁩𥁪𪾎𬐜𬐝𬐞𭾀𭾁𱲐𱲑𱲒

+7 ขีดแก้ไข

𥁬𥁭𥁮𥁯𥁰𥁱𥁲𥁳𥁴𥁵𥁶𪾏𪾐𬐟𬐠𬐡𭾂𰤺𰤻

+8 ขีดแก้ไข

𥁷𥁸𥁹𥁺𥁻𥁼𥁽𥁾𥁿𥂀𥂁𥂂𪾑𪾒𫞱𬐢𬐣𬐤𬐥𬐦𬐧𭾃𭾄𭾅𭾆𰤼

+9 ขีดแก้ไข

𥂃𥂄𥂅𥂆𪾓𪾔𬐨𬐩𬐪𬐫𬐬𬐭𬐮𬐯𭾇𭾈𭾉𭾊𭾋𰤽𰤾𰤿

+10 ขีดแก้ไข

𥂇𥂈𥂉𥂊𥂋𥂌𥂍𥂎𥂏𥂐𥂑𥂒𪾕𬐰𭾌𭾍𭾎𭾏𰥀𰥁𰥂

+11 ขีดแก้ไข

𥂓𥂔𥂕𥂖𥂗𥂘𥂙𥂚𥂛𥂜𥂝𥂞𥂟𥂠𥂡𥂢𥂣𥂤𪾖𬐱𭾐𰥃𰥄𰥅𱲓𱲔𱲕𱲖𱲗

+12 ขีดแก้ไข

𥂥𥂦𥂧𥂨𥂩𥂪𥂫𥂬𥂭𥂮𥂯𥂰𥂱𥂲𥂴𥂵𥂶𥂷𪾗𪾘𬐲𬐳𬐴𬐵𭾑𱲘𱲙

+13 ขีดแก้ไข

𥂸𥂹𥂺𥂼𥂽𥂾𥂿𥃀𪾙𬐶𬐷𭾒𰥆𱲚𱲛𱲜𱲝

+14 ขีดแก้ไข

𥂻𥃁𥃂𥃃𥃄𥃅𥃆𪾚𬐸𬐹𬐺𬐻𬐼𭾓𭾔𰥇

+15 ขีดแก้ไข

𥃇𥃈𥃉𥃊𥃋𥃌𥃍𥃎𥃏𥃐𥃑𬐽

+16 ขีดแก้ไข

𥃒𦪹𪾛𬐾𬐿𬑀𭾕𰥈𱲞𱲟

+17 ขีดแก้ไข

𥃓𥃔𥃕𥃖𥃗𪾜𬑁𬑂𰥉

+18 ขีดแก้ไข

𥃘𥃙𥃞𭾖𱲠

+19 ขีดแก้ไข

𥃚𥃛𥃜𥃝𪾝𱲡𱲢

+20 ขีดแก้ไข

𥃟𥃠𬑃𬑄

+21 ขีดแก้ไข

𥃡𰥊

+24 ขีดแก้ไข

𪾞

+25 ขีดแก้ไข

𥃢

+28 ขีดแก้ไข

𥃣