ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

白 (รากอักษรจีนที่ 106)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𤼽𤼾𬐃𰤒

+2 ขีด

แก้ไข

𤼿𤽀𤽁𭽆𱱺

+3 ขีด

แก้ไข

𤽂𤽃𤽄𤽅𤽆𤽇𭽇𭽈𭽉𭽊𰤓𰤔𱱻

+4 ขีด

แก้ไข

𤽈𤽉𤽊𤽋𤽌𤽍𤽎𤽏𤽐𤽑𤽒𤽓𤽔𤽕𤽖𤽗𪽻𪽼𬐄𬐅𭽋𭽌𭽍

+5 ขีด

แก้ไข

𤽘𤽙𤽚𤽛𤽜𤽝𤽞𤽟𤽠𤽡𤽢𤽣𤽤𪽽𫞮𬐆𬐇𭽎𭽏𭽐𭽑𭽒𭽓𰤕

+6 ขีด

แก้ไข

𤽥𤽦𤽧𤽨𤽩𤽪𤽫𬐈𬐉𭽔𭽕𭽖𭽗𰤖𰤗𰤘

+7 ขีด

แก้ไข

𠌟𤽬𤽭𤽮𤽯𤽰𤽱𤽲𤽳𤽴𤽵𤽶𤽷𤽸𪽾𪽿𬐊𭽘𰤙

+8 ขีด

แก้ไข

𤽹𤽺𤽻𤽼𤽽𤽾𤽿𤾀𤾁𤾂𤾃𤾄𤾅𤾆𤾇𪾀𪾁𬐋𬐌𬐍𬐎𭽙𭽚𭽛𭽜𰤚𰤛𰤜

+9 ขีด

แก้ไข

𤾈𤾉𤾊𤾋𤾌𤾍𤾎𤾏𤾐𤾑𤾒𤾓𪾂𪾃𬐏𬐐𭽝𭽞

+10 ขีด

แก้ไข

𤾔𤾕𤾖𤾗𤾘𤾙𤾚𪾄𭽟𱱼𱱽

+11 ขีด

แก้ไข

𤾛𤾜𤾝𤾞𤾟𭽠

+12 ขีด

แก้ไข

𤾠𤾡𤾢𤾣𤾤𤾥𤾦𰤝

+13 ขีด

แก้ไข

𤾧𤾨𤾩𤾪𭽡𭽢

+14 ขีด

แก้ไข

𤾫𤾬𤾭𤾮𤾯𤾰𤾱𤾲𤾳

+15 ขีด

แก้ไข

𤾴𤾵𤾶𤾷𱱾

+16 ขีด

แก้ไข

𤾸𤾹𤾺𪾅

+17 ขีด

แก้ไข

𤾻𤾼𤾽

+18 ขีด

แก้ไข

𤾾𤾿𬐑

+19 ขีด

แก้ไข

𤿀𤿁𤿂𤿃

+20 ขีด

แก้ไข

𤿄

+24 ขีด

แก้ไข

𤿅